Forældre, som er frustrede over, at skolen ikke vil teste deres barn for ordblindhed, skal have retskrav på en test fra slutningen af 4. klasse, mener undervisningsministeren.
Forældre, som er frustrede over, at skolen ikke vil teste deres barn for ordblindhed, skal have retskrav på en test fra slutningen af 4. klasse, mener undervisningsministeren.

Forældre får krav på at få ordblindetestet deres barn fra slutningen af 4. klasse

I et år har det stået klart, at forældre skal have retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet. Nu foreslår undervisningsministeren, at det skal gælde fra 1. marts i 4. klasse. Samtidig skal skolelederen have pligt til at tilbyde elever med læsevanskeligheder en ordblindetest.

Publiceret

Sådan lyder lovforslaget

§ 3 b. Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kanskyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretagesen ordblindetest med henblik på at afdække elevenslæsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3.klassetrin efter samråd med eleven og forældrene. Elevenssynspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen tilelevens alder og modenhed.

Stk. 2. Forældre, som finder, at deres barn harlæsevanskeligheder som følge af ordblindhed, har én gang iskoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at derforetages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsenforetager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.

Sådan skal retskravet fungere

Retskravet på en ordblindetest betyder, at forældre, som finder,at deres barn har læsevanskeligheder som følge af ordblindhed, kananmode kommunalbestyrelsen om, at der foretages en ordblindetest afderes barn, selv om skolelederen ikke har fundet detnødvendigt.

Kommunalbestyrelsen vil i så fald være forpligtet til at sørgefor, at der foretages en ordblindetest af barnet.Kommunalbestyrelsen kan efter de kommunalretlige regler uddelegerebeføjelsen til for eksempel skolens leder. Det vil i så faldbetyde, at forældrene kan gøre deres retskrav gældende over forskolelederen, der så vil være forpligtet til at sørge for, attesten gennemføres.

Det kan for eksempel være en lærer eller læsevejleder på skolen,der i praksis står for at afholde ordblindetesten.

Kilde: Forslag til ændring af folkeskoleloven

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

For et år siden afsatte politikere på Christiansborg penge til, at forældre kan få et retskrav på, at de kan få testet deres barn for ordblindhed mindst en gang i skoleforløbet.

Elever får retskrav på at blive testet for ordblindhed én gang i skoleforløbet

Retskravet skal træde i kraft fra det kommende skoleår, og undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) foreslår i forbindelse med andre justeringer af folkeskoleloven, at retskravet skal gælde fra den 1. marts i 4. klasse.

"Først fra dette tidspunkt er der tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet af ordblindetesten giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed", skriver undervisningsministeren i bemærkningerne til lovforslaget.

Forældrene vil kunne anvende bestemmelse, når skolelederen ikke har fundet anledning til at teste deres barn, for eksempel fordi skolelederen vurderer, at eleven ikke har særligt store problemer med at læse, eller at der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder.

"I sådanne tilfælde vil forældrene kunne kræve, at der alligevel gennemføres en ordblindetest", skriver Ellen Trane Nørby

Skoleledere skal have pligt til at tilbyde en ordblindetest

Samtidig vil ministeren give landets skoleledere pligt til at tilbyde en ordblindetest til elever med læsevanskeligheder for at afdække, om de har dysleksi.

"Skolens leder skal i sin vurdering blandt andet sikre sig, at eleven har modtaget direkte undervisning i skriftens lydprincip, og at elevens vanskeligheder ikke skyldes manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip", skriver Ellen Trane Nørby og tilføjer, at det vil være naturligt, at skolelederen lægger vægt på, om der er andre åbenlyse forklaringer på elevens læsevanskeligheder end ordblindhed.

Det kan for eksempel være vanskeligheder med sprogforståelse, nedsat hørelse, synsvanskeligheder eller generel langsom evne hos eleven til problemløsning.

Skoler får et år at løbe på

Ministeren foreslår, at skolelederen skal kunne give tilbuddet om en ordblindetest fra den 1. marts på 3. klassetrin. Det stemmer overens med det tidspunkt, man kan bruge den nationale ordblindetest fra 2015 på.

Det betyder samtidig, at skolen får et år at løbe på, før forældrenes retskrav træder i kraft. Hertil bemærker Ellen Trane Nørby:

"Retskravet på en ordblindetest foreslås at gælde fra den 1. marts på 4. klassetrin, da der først fra dette tidspunkt er tilstrækkelig sikkerhed for, at resultatet giver et retvisende billede af, om eleven er ordblind, hvis der ikke foreligger en samstemmende vurdering fra skolens leder af, at der er tegn på ordblindhed".

Skoleledere kan ikke bare lade stå til i indskolingen

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det ikke, at skoleledere kan lade være at foretage sig noget i forhold til elever med læsevanskeligheder indtil 3. henholdsvis 4. klasse.

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Undervisningsministeriet er på vej med en ny test, der tidligt kan identificere elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed. Denne test kan anvendes i 0. og 1. klasse, mens man i 2. klasse kan bruge "Procedure til identifikation af elever i risiko for dysleksi" fra Socialstyrelsen. En test, der kan gentages i 3. klasse.

"Elever, som scorer lavt i disse eller lignende testmaterialer, skal have særlig opmærksomhed i undervisningen med blandt andet direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, særligt skriftens lydprincip. Hvis man herefter i 3. eller 4. klasse tester med en ordblindetest, vil man have større sikkerhed for, at disse elever ikke scorer lavt i ordblindetesten på grund af manglende eller utilstrækkelig undervisning i skriftens lydprincip, men fordi de reelt er ordblinde", hedder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Testen behøver ikke være den nationale

Ellen Trane Nørby vil ikke stille krav om, at skolerne skal bruge en bestemt ordblindetest. Det skal være op til den enkelte kommune eller skole at afgøre, om de vil bruge den nationale ordblindetest eller en anden test.

Uanset hvad valget falder på, kan en ordblindetest ikke stå alene.

"Der vil være tale om en skønsmæssig vurdering, og resultaterne fra en ordblindetest skal derfor indgå i en helhedsvurdering af eleven, hvor alle relevante kriterier inddrages. Eksempelvis bør en helhedsvurdering også indeholde informationer om tale- og skriftsprogsfærdigheder på dansk og relevante diagnoser, der kan bidrage til at forklare elevens vanskeligheder i læsning", skriver Ellen Trane Nørby.

Lovforslaget er netop sendt i høring hos en række relevante organisationer, som har svarfrist fredag den 28. oktober kl. 12. Du kan læse forslaget med bemærkninger via nedenstående link.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 27. artikel i temaet:

Nyt motionsløb samler penge ind til ordblinde børn og unge

Læsecenter for alvorligt ordblinde opnår gode resultater

Ministeriet klar til at præsentere risikotest for ordblindhed i de yngste klasser

Ordtavle giver lærere og elever overblik over hjælpemidler til ordblinde

Elever med dysleksi skal ikke kun have fonologisk hjælp

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skriveteknologier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringer

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov omfolkeskolen

Powered by Labrador CMS