Og prisen går til…

Den årlige prisfest for de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomopgaver finder sted 16. november. Her er de nominerede opgaver, der alle bidrager med inspiration og udvikling af fag og skole.

Publiceret

LÆRERPROFESSION.DK

Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgtebachelorprojekter fra læreruddannelsen og pædagogiske diplomopgaverfra skoleområdet. De tre bedste inden for hver kategori modtager enpris, og Folkeskolen uddeler desuden en formidlingspris.

Formålet er at støtte videndeling og at inspirere studerende ogundervisere til at fokusere på sammenhæng mellem uddannelse ogskolehverdag, mellem teori og praksis og mellem forskning oglærerpraksis.

Det er eksaminatorer og censorer, der indstiller projekterne, ogtre dommergrupper udvælger de bachelorprojekter og diplomopgaver,som præmieres. Dommerne prioriterer originalitet og vurderer, om etprojekt kan inspirere andre studerende, lærere og undervisere samtbidrage til udvikling af lærerprofessionen og skolen.

Lærerprofession.dk drives i fællesskabaf Folkeskolen og professionshøjskolerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Uddannelsesvejledning

UPV'en kan stigmatisere svage elever

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er tænkt som en positiv støtte til eleverne, men svage elever rammes på selvopfattelsen. Det er bedre at udvikle læringsfællesskaber, som eleverne kan udvikles i, end at vurdere dem efter UPV-kriterierne, siger Lotte Bratbøl og Melita Dzafic i deres bachelorprojekt: »Unge og uddannelsesparathedsvurdering«, Via UC.

Pædagogik + trivsel

Der er lærere, der bruger hån og spot i deres henvendelser til elever

Hvordan kan sarkasme som magtmiddel accepteres i en tid, hvor der ellers er fokus på trivsel, inklusion og relationer mellem lærer og elever? spørger Anne Færch Hatvig i sit bachelorprojekt: »Velkommen til virkeligheden - professionel kommunikation i udskolingen«, UC Syd.

Inklusion

Inklusion kræver tæt og vedvarende samarbejde

Det er lærere, der skaber en skillelinje mellem »det normale« og »de andre«. Jeg fik et indtryk af, at lærerne kæmpede med at få nogle elever til at passe ind i et statisk miljø, siger Martin Engelund i sit bachelorprojekt: »Inklusion i et situeret perspektiv«, Københavns Professionshøjskole.

Trivsel

Forebyggende arbejde er nødvendigt, men ikke nok

Det kan være svært at identificere udsatte børns problemer, siger Kasper Engel Hansen og præsenterer en model for arbejdsprocessen i sit bachelorprojekt: »Resiliensfremme i et folkeskoleperspektiv«, Professionshøjskolen Absalon.

It + trivsel

Afhængighed af sociale medier kan give søvnproblemer

Hver tredje elev i udskolingen har svært ved at lægge smartphonen fra sig om aftenen, og hver anden har tjekket telefonen i løbet af natten. Det er foruroligende og kalder på handling, siger Rasmus Copsø, Kristine Nordenbæk Hansen og Mikkel Ohrt Petersen i deres bachelorprojekt: »Unges digitale vaner i udskolingen«, UC Syd.

Historie

Der er brug for en ny tilgang til undervisning i historie

Historiekanon og læremidler rammer ikke elevernes livsverden, siger Anna Mygind, Anna Witten og Julie Hjære og kommer med bud

på en håndbog til historielæreren i deres bachelorprojekt: »Historiefagets formål og elevernes livsverden - en ny tilgang til historieundervisningen«, UC Lillebælt.

Naturfag

Den tværfaglige prøve presser enkeltfagene

Den tværfaglige naturfagsprøve giver nye muligheder. Men arbejdsformen er meget tidskrævende, og der er risiko for, at de enkelte fags metoder og perspektiver svækkes, siger Kamilla Borg Pedersen og Magnus Kristiansen i deres bachelorprojekt: »Dannelse i den tværfaglige prøve i naturfag«, UC Nordjylland.

Dansk

Der foregår for meget tomgangsskrivning i skolen

Elevers tekstskrivning på mellemtrinnet bliver for ofte rituelle handlinger, hvor formålet ikke er kommunikation og erkendelse, siger Emma Wilson Laustsen i sit bachelorprojekt: »Dansklærerens skrivedidaktik på mellemtrinnet - udfordringer og muligheder«, Via UC.

Biologi

Vær opmærksom på sproget i biologi

Skellet mellem naturfag og humaniora er uheldigt, for intet er enten-eller. Man må også kunne fortolke sprog og kommunikation, hvis man vil lære om immunsystemet, foto-syntesen eller kvantefysik, siger Camilla Trankjær i sit bachelorprojekt: »Analogier, sprog og antropocentrisme i biologi«, Via UC.

Autismespektret, specialpædagogik

Da eleven kom ud af sit bur

Når udeskole forberedes grundigt sammen med eleverne, og der aftales en »nødudgang«, giver det nye, gode muligheder for elever med diagnosen autismespektrumforstyrrelse, siger Ida Maria Damsø i sit bachelorprojekt: »Fra bur til himmel - udeundervisning for elever med autismespektrumforstyrrelser«, UC Nordjylland.

Ordblind/læsesvag + it

Digitale medier gavner ordblinde elever, men politikken halter bagefter

Strategien med digitalisering i skolen er positiv for ordblinde elever.

Men der testes i det forkerte, siger Lotte Pilgaard. Hun foreslår derfor en række konkrete ændringer i sit diplomprojekt: »Ordblinde elevers læsning på skærm«, Via UC, Aarhus.

Matematik

Brug de nationale test fornuftigt

Find ud af, hvad de tre obligatoriske matematiktest kan bruges til - og hvad de ikke kan bruges til. Så kan der komme noget positivt ud af det. Hvis ledelsen bakker op og finder den nødvendige tid til det, siger Hanne Stenskrog i sit diplomprojekt: »De nationale test - opmærksomhed på understøtning af kolleger og på en kulturændring«, Via UC.

Idræt

Elever, der ikke gider idræt, kan motiveres gennem medbestemmelse

En stor gruppe udskolingselever med negative holdninger til idræt fik lyst til at deltage i faget, da lærerne undervisningsdifferentierede

og gav eleverne medbestemmelse. Det betød bedre undervisning for alle, fortæller Lars Kviesgaard i sit diplomprojekt: »Betydningen af motivation i idrætsund

Matematik

Hvad skal der til, for at matematiklæreren får sit kick?

Arketyper kan bruges til kollegavejledning, og et koncept med tidlig indsats over for elever i matematikvanskeligheder virker positivt, siger Pernille Sigvardsen i sit diplomprojekt: »Supervision og integration - et projekt om matematikvejledning«, Københavns Professionshøjskole.

Pædagogik

Faglig aktionslæring kan fremme samarbejde og sætte ord på tavs viden

Logopæden skal ikke kun observere, men skal deltage aktivt i samarbejdet med pædagogisk personale og forældre, siger Karina Larsen i sit diplomprojekt: »Børn i kommunikative og pragmatiske vanskeligheder«, UC Syd.

Matematik

En enkelt lektion kan vise vej

Ved at fokusere på en enkelt lektion kan matematikvejleder og lærer finde frem til realistiske bud på, hvordan undervisningen kan planlægges, observeres og evalueres, siger Thomas Secher Graversen i sit diplomprojekt: »Undervisningsdifferentiering - Fra syntese af ideal og virkelighed mod udvikling af en undervisningskultur«, UC Lillebælt.

Natur/teknologi

God klassekultur støtter undervisningen i de »små« fag

Som naturfagslærer er man »ugens gæst« i klassen, men tæt samarbejde med klasselæreren om klassekulturen kan sikre bedre lærer-elev-relationer og fælles forståelse af klassens regler, siger Pernille Dunk Larsen i sit diplomprojekt: »Klassekultur«, Professionshøjskolen Absalon.

Naturfag

Ledelsen skal støtte udviklingen af naturfagene

Kulturen omkring natur/teknologi og de øvrige naturfag skal forbedres. Det kræver skoleledelsens aktive medvirken, men det kan være vanskeligt, hvis kommunen måler ledelsens indsats efter andre parametre, mener naturfagsvejleder Bente Mathiesen i sit diplomprojekt: »Stilladsering af den naturfaglige kultur«, Via UC.

Skoleledelse

Aktiv deltagelse er afgørende for succesfulde forandringsprocesser

I top-down-processer kan organisationen stille krav og sætte en forandring i værk. Men hvis en forandringsproces skal lykkes, er der brug for bottom up-processer, hvor den enkelte er med til at præge den nye praksis, siger Mette Frost i sit diplomprojekt: »At skabe forandringer i organisationer«, Via UC.

Powered by Labrador CMS