Eleven skal prøves i den viden, der er opnået i undervisningen og ikke, hvad man kan nå at google sig til i forberedelsen, mener historie- og samfundsfagslærernes forening.
Eleven skal prøves i den viden, der er opnået i undervisningen og ikke, hvad man kan nå at google sig til i forberedelsen, mener historie- og samfundsfagslærernes forening.

DLF: Alt for sent at ændre prøveregler midt i skoleåret

Et halvt år før afgangsprøverne er nye regler på vej, som fastslår, at eleverne som udgangspunkt ikke må gå på nettet. Det får lærerforeningerne til at protestere – bortset fra historie- og samfundsfagslærerne, som er glade for, at eleverne ikke må google i forberedelsestiden.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En ny prøvevejledning bør være tilgængelig for alle lærere, der skal have elever til prøve i god tid, skriver Anders Bondo Christensen i sit høringssvar på vegne af Danmarks Lærerforening.

"Ændringer i prøvebekendtgørelsen bør under alle omstændigheder varsles i god tid og ikke træde i kraft midt i et skoleår", skriver han og foreslår, at den nye prøvebekendtgørelses ikrafttræden udskydes til næste skoleår, så der er tid til at udarbejde prøvevejledninger og til at informere alle de berørte lærere.

DLF anerkender, at der er behov for en præcisering af reglerne for adgang til internet under prøverne, da der pt. er uklarhed om reglerne. Men Lærerforeningen siger samtidig nej til unødige begrænsninger i netadgangen:

"Undervisningen i folkeskolen gør, i tråd med de politiske intentioner, i højere og højere grad brug af digitale undervisningsmaterialer og værktøjer. Prøven bør så vidt muligt afspejle elevernes arbejde i den daglige undervisning, og unødige begrænsninger i elevernes adgang til internettet under prøven bør derfor undgås. Problemer med snyd ved eksamen/prøver bør løses på andre måder", skriver Anders Bondo.


Naturfag: Eleverne skal undersøge

Ved den fællesfaglige naturfagsprøve må eleverne som udgangspunkt bruge alle hjælpemidler. Og skolelederen kan ifølge den nye bekendtgørelse give eleverne lov til at bruge internettet som adgang til 'specifikke hjælpemidler'. Det får Danmarks Fysik- og Kemilærerforening til at spørge, hvad et 'specifikt hjælpemiddel' er:

"Eleverne er vant til i det daglige arbejde at søge informationer og at bruge animationer, modeller mm, når de undersøger en naturfaglig problemstilling. Det er derfor nødvendigt, de også ved prøven har mulighed for adgang til internettet for at kunne vise, de kan arbejde undersøgende, tilrettelægge, udføre og drage konklusioner, ikke kun af den selvvalgte problemstilling men også i arbejdet med de uddybende spørgsmål", skriver landsformand Mette Østergaard. 

Også opstramning i dansk

I udkastet til ny prøvebekendtgørelse er det kun ved den nye iPrøve i dansk skriftlig fremstilling, at eleverne må bruge internettet til andet end som adgang til 'specifikke hjælpemidler'. Men også i danskprøven er der efter Dansklærerforeningens opfattelse lagt op til strammere regler. Ifølge bekendtgørelsen må eleverne nemlig bruge internettet som 'fagligt hjælpemiddel' ved iPrøven. Og den formulering vidner efter dansklærerformand Marie Elmegaards opfattelse om en ændring og udvanding af internettets funktion i den skriftlige fremstilling.

"Det finder vi stærkt problematisk, fordi internettets tilgængelighed opfordrer til, at eleverne bliver bevidste om kontekst, afsender-modtager-forhold og formål med deres skriftlige produkt. Her ser vi internettet som mere end et fagligt hjælpemiddel, nemlig i langt højere grad et refleksions- og inspirationsrum", skriver hun i Dansklærerforeningens høringssvar til den nye prøvebekendtgørelse.


Historie og samfundsfag

Falihos - foreningen for lærere i historie og samfundsfag - er positiv overfor, at Undervisningsministeriet nu vil lukke ned for internetadgangen i forberedelsestiden.

"Med baggrund i en faglig ambition om, at eleverne skal prøves i den viden og de færdigheder, der er opnået gennem undervisningen og ikke hvad man kan nå at 'google' sig til i forberedelsen, stiller foreningen sig positivt i forhold til ambitionen om at reducere adgangen til internettet i forberedelsestiden", skriver formand Dennis Hornhave Jacobsen.

Han forholder sig også til formuleringen "Specifikke hjælpemidler, egne noter og opslagsværker, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet"og foreslår en egentlig "positivliste", hvor kildebanker og portaler anvendt i undervisningen eksplicit listes op.

Der er høringsfrist om den nye prøvebekendtgørelse i morgen fredag den 1. december, og planen er altså, at bekendtgørelsen skal være gældende allerede for dette skoleårs prøver.   

Powered by Labrador CMS