Skolerne skal tidligt identificere elever, som er i fare for at ende i massivt fravær, mener Institut for Menneskerrettigheder.
Skolerne skal tidligt identificere elever, som er i fare for at ende i massivt fravær, mener Institut for Menneskerrettigheder.

Juraen halter omkring inkluderede elever med skolevægring

Når elever med autisme eller ADHD nægter at gå i skole, fordi støtten ikke imødekommer deres behov, fører det let til en langstrakt sag, som involverer flere myndigheder. Institut for Menneskerettigheder efterlyser regler, som sikrer elev og forældre rettigheder.

Publiceret

Rapportens anbefalinger

Tidlig identifikation skal sikres

  • At Undervisningsministeriet udarbejder nationale retningslinjerfor tidlig identifikation af risiko for skolevægring, således atskolevægring forebygges og så vidt muligt ikke opstår.
  • At Undervisningsministeriet ændrer reglerne for registrering affravær, så det sikres, at der på nationalt og kommunalt niveau samtpå den enkelte skole er tilgængelig data om fravær på grund afskolevægring - det kunne eksempelvis være systematisk fravær ibestemte fag eller fravær som følge af, at barnet ikke vil iskole.

Retten til sygeundervisning skal præciseres

  • At Undervisningsministeriet skærper pligten til at iværksættesygeundervisning, således at det klart fremgår, at ingen børn måvære uden undervisning i mere end tre uger, hvis den manglendeundervisning skyldes, at barnet ikke magter at gå i skole.
  • At Undervisningsministeriet sikrer, at sygeundervisning somudgangspunkt foretages af en af barnets egne undervisere.
  • At der sikres klageadgang i forhold til afgørelser om afslag påiværksættelse af sygeundervisning.

Skolelederens rolle som myndighed skal gøres klar, ogklageadgang skal sikres

  • At bagatelgrænsen, der gælder for klageretten efterfolkeskoleloven, afskaffes, så der sikres en simpel og tilgængeligklageadgang over skolelederens afgørelser.

Ventetiden skal nedbringes

  • At kommunerne forpligtes til at fastsætte vejledendesagsbehandlingsfrister på skoleområdet i lighed med det socialeområde, således at døde perioder under undersøgelsen af barnets sagundgås.

Sektoransvarlighedsprincippet må ikke hindre støtte tilfamilierne

  • At sektoransvarlighedsprincippet præciseres i serviceloven,således at det klart fremgår, at der ikke kan gives afslag påstøtte under henvisning til dette princip, hvis den nødvendigestøtte ikke rent faktisk ydes af den anden sektor, som bæreransvaret efter sektoransvarlighedsprincippet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Inklusion i det almene undervisningsmiljø kan være en særlig udfordring for elever med ADHD eller autisme. I værste fald fører det til en forværring af elevens trivsel, og til at eleven er hjemme i lange perioder uden undervisning. Det har blandt andet Landsforeningen for Autisme dokumenteret med sine årlige undersøgelser blandt forældre til skolebørn med autisme.

Retten til undervisning og uddannelse er en grundlæggende menneskerettighed, som regelsættet, der regulerer sager om skolevægring, i videst muligt omfang skal sikre. Det mener Institut for Menneskerettigheder, som i dag offentliggør rapporten 'Retten til uddannelse. Når børn med handicap ikke går i skole'.

En restgruppe må ikke stå uden skolegang

En restgruppe må ikke stå uden skolegang

Rapporten handler om, hvordan man sikrer et barns rettigheder i sager om skolevægring som følge af et ikke tilpasset skoletilbud, og er blevet til, fordi instituttet har fået en række henvendelser fra borgere og også har hørt om problemer med skolevægring fra handicaporganisationer.

Skolen bør lytte til forældrene.  Det betyder dog ikke, at de altid har ret i, hvad der skal til for at hjælpe barnet, understreger han.

"Hvis skolen er mere lydhør over for, at der kan være forskellige opfattelser af eleven, kan det hjælpe til en tidlig indsats".

Retten til sygeundervisning skal præciseres

Retten til sygeundervisning skal præciseres

Syge elever har ret til sygeundervisning, men det fremgår ikke af bekendtgørelsen, hvornår skolen har pligt til at iværksætte den. Forældrene kan heller ikke klage over manglende sygeundervisning. Desuden retter reglerne om sygeundervisning sig i høj grad mod elever med somatisk sygdom og opererer ikke med begrebet skolevægring på grund af mistrivsel.

"Bekendtgørelsen siger, at det så vidt muligt skal være elevens lærere, som står for undervisningen, men realiteten er, at meget få elever får sygeundervisning. Vi foreslår, at man skal give børn ret til at få undervisning efter tre ugers fravær", siger Nikolaj Nielsen.

Dyr sygeundervisning vil presse skoler til at finde en løsning

Dyr sygeundervisning vil presse skoler til at finde en løsning

Sygeundervisning må ikke blive en løsning på skolevægring, understreger teamlederen

"Det skal være en akut opfyldelse af en basal rettighed. Samtidig er sygeundervisning dyrt, så det vil presse skolen til at finde en permanent løsning på fraværet. I dag står der blot i bekendtgørelsen, at skolelederen skal rette henvendelse til forældrene efter tre ugers fravær for at finde ud af, om det er relevant med sygeundervisning, men de forældre, vi har talt med, siger, at det ikke sker automatisk. Derfor får elever kun sygeundervisning, når forældrene ved, at det er en mulighed. Vi mener, at der skal være en skærpet pligt til at tilbyde sygeundervisning".

Forældre skal sikres adgang til at klage

Forældre skal sikres adgang til at klage

Forældre har begrænset mulighed for at klage over det skoletilbud, deres barn får. Det kan som hovedregel kun lade sig gøre, når det handler om, hvorvidt en elev har brug for støtte i mere end ni klokketimer om ugen.

Her foreslår Institut for Menneskerettigheder, at man følger det sociale område, hvor der ikke findes en sådan bagatelgrænse. Det vil fjerne usikkerheden over, hvad der kan klages over. Hertil kommer, at det ikke altid er klart, hvornår skolelederen har truffet en afgørelse. Det skal være klart, for at forældrene kan klage over den.

"Når skoleleder og forældre taler om, hvad der skal til for at få eleven i skole igen, bliver det let til, at skolelederen siger: 'Nu prøver vi med…' Men er det en afgørelse? Det får man tit ikke afstemt", siger Nikolaj Nielsen.

Ventetiden skal bringes ned

Ventetiden skal bringes ned

Det kendetegner sagerne om massivt fravær, at myndigheder som skole, psykiatri, PPR og handicapforvaltning skal arbejde sammen. Det indebærer en risiko for, at alle venter på hinanden, fordi oplysninger fra en sektor skal indgå i behandlingen af sagen i en anden.

Det gør sagerne meget langstrakte og har store konsekvenser i form af stress og tillægsdiagnoser hos børnene. Det går også ud over deres ret til undervisning.

"Vi anbefaler, at kommunerne får pligt til at fastsætte en frist for, hvor lang tid sagsbehandlingen må vare. Hvis en kommune så generelt overskrider, kan den undersøge, hvad det skyldes", siger Nikolaj Nielsen og henviser til, at der findes vejledende sagsbehandlingstider på det sociale område.

"Der er kæmpe forskel på at have et barn, som ikke går i skole i et år, og på at der tidligt bliver taget fat i drypvist fravær. Med et års fravær kommer eleven bagud i skolen, forældrene bliver presset, og problemerne hober sig op. Så jo hurtigere det kan gå med at få løst sagen desto bedre".

Myndigheder må ikke pege på hinanden som ansvarlige

Myndigheder må ikke pege på hinanden som ansvarlige

Instituttets sidste anbefaling går på, at princippet om sektoransvarlighed ikke må hindre støtte til familierne. Igen handler det om, at familien kan blive fanget i, at en myndighed venter på oplysninger fra en anden. Samtidig er der risiko for, at myndighederne peger på hinanden som ansvarlige.

"Skolen skal levere undervisningen, så det er legitimt for handicapforvaltningen at sige, at det er skolens opgave. Men det må ikke føre til, at forældrene ikke kan få tabt arbejdsfortjeneste, når deres barn står uden et relevant skoletilbud. I de sager, vi har gennemgået, har vi set eksempler på, at forældrene oplever et svigt i en sektor, fordi andre sektorer melder hos forbi. Vi har behov for en præcisering af princippet om sektoransvarlighed i serviceloven, så forældrene ikke kommer til at stå med aben", siger Nikolaj Nielsen.

Du kan læse rapporten fra Institut for Menneskerettigheder via dette link:

Læs mere

Retten til uddannelse: Når elever med handicapikke går i skole

Powered by Labrador CMS