Autisme-spektret
2   853

Mor til autistisk søn uden skolegang truet med tvangsfjernelse

Når 11-årige Marcus mødes med for store krav, nægter han at gå i skole. Han har infantil autisme og har blandt andet været udsat for magtanvendelse. Det tager lang tid at genopbygge hans tillid, men kommunen mente, at moren var problemet, og var på nippet til at tvangsfjerne Marcus.

Børn med autisme bliver stressede, når de mødes med krav, de ikke kan indfri, og så er man nødt til at eliminere alle krav, indtil stressniveauet er bragt ned. Ellers kan barnet reagere ved at nægte at gå i skole.

marcus' skoleskæbne

2010
Marcus begynder på en folkeskole uden støtte. Da skolen efter cirka to uger vurderer, at han ikke hører til i en almen skole, ansætter skolen en ung til at være sammen med Marcus i skoletiden. Efter efterårsferien meddeler skolen, at Marcus ikke længere er velkommen i sin klasse.

2011
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Glostrup udreder Marcus og anbefaler, at han får et sammenhængende dagbehandlingstilbud rettet mod børn med autisme.


Juni 2011
Marcus visiteres til kommunens dagbehandlingstilbud, som er for omsorgssvigtede børn. Det er han ikke, og efter fem dage melder kommunen ham ud.


August 2011:

Marcus begynder på en behandlingsskole i København. Senere opdager moren, at personalet dagligt anvender unødig magt mod Marcus. Efter sommerferien 2012 bryder han sammen og nægter at gå i skole. Kommunen opsiger samarbejdet med skolen.

 

Januar 2013

Marcus og hans mor får så omfattende støtte, at kommunen sidestiller det med en anbringelse i hjemmet.


August 2013:

Marcus kommer på en specialskole. Det begynder godt, men skolen ændrer strategi og lader Marcus være sammen med flere voksne, end han kan magte. Efter tre måneder barrikaderer han sig efter en konflikt med en medarbejder. Derefter vil han ikke i skole.

Januar 2014:

Kommunen går i gang med en børnefaglig undersøgelse. I april får moren at vide, at hvis hun ikke går med til en frivillig anbringelse på et behandlingssted, kommer sagen i børne- og ungeudvalget.

 

August 2014

Kommunen vender på en tallerken, og Marcus begynder på Søstjerneskolen, som er en selvejende autismespecifik dagbehandlingsskole i København. Personalet kommer hjem til Marcus for at skabe relationer til ham.

Det kan Hanne Pedersen tale med om. Hun er mor til Marcus på 11, som har diagnoserne infantil autisme og ADHD. Desuden er han sanseforstyrret i svær grad og begavelsesmæssigt udfordret. I lange perioder har han ikke gået i skole, og det fik i april 2014 Herlev Kommune til at true med en tvangsfjernelse.

Artiklen fortsætter under banneret

Når 11-årige Marcus mødes med for store krav, nægter han at gå i skole. Han har infantil autisme og har blandt andet været udsat for magtanvendelse. Det tager lang tid at genopbygge hans tillid, men kommunen mente, at moren var problemet, og var på nippet til at tvangsfjerne Marcus.

»Jeg skulle skrive under på en frivillig anbringelse. Ellers ville sagen gå i børne- og ungeudvalget. Det var chokerende at blive truet på den måde. Mange havde nok sagt ja, af frygt for at det ellers ville blive ved tvang«, siger Hanne Pedersen. Kommunen har forsøgt at hjælpe, men den har ikke vidst, hvad den skulle stille op med Marcus, vurderer hun.

»Marcus er svær at placere, og jeg har selv måttet finde tilbud til ham, selv om jeg ikke har den nødvendige viden til at vurdere indholdet. Jeg kunne have tænkt mig, at nogle fra kommunen havde sat sig ind i min søns problematikker og havde set på, om tilbuddene var relevante for ham«, siger Hanne Pedersen, der er alene med Marcus, som aldrig har mødt sin far.

Ikke længere velkommen i klassen

Marcus gik i vuggestue og i to børnehaver med støtte i den sidste. Alligevel visiterede Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ham til en almindelig klasse uden støtte. Han fik dog sin støtteperson fra børnehaven med i en overgangsperiode, da skolestarterne begyndte i skolefritidsordning i maj 2010. Psykologen fra PPR troede ikke, at Marcus kunne få en diagnose, og det gjorde skolefritidsordningspædagogerne heller ikke. Alle har tænkt, at jeg ikke havde opdraget ham ordentligt. Det er den holdning, jeg er blevet mødt med«, oplever Hanne Pedersen.

Cirka to uger inde i skoleåret vurderede skolen, at Marcus ikke hørte til i en almen skole, og efter efterårsferien fik Hanne Pedersen en e-mail om, at han ikke længere var velkommen i sin klasse. Marcus blev altså smidt ud af skolen og blev i stedet udredt af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Glostrup, som anbefalede, at han kom i et dagbehandlingstilbud for børn med autisme. Samtidig blev moren beskrevet i positive vendinger i en undersøgelse af hendes forældreevne.

I juni 2011 visiterede Herlev Kommune Marcus til sit eget dagbehandlingstilbud, men stedet var ikke gearet til Marcus.

»Tilbuddet er for omsorgssvigtede børn med tilknytningsforstyrrelser, og det har Marcus ikke. Han kan vælte og kaste med ting, når han bliver stresset, og for mig at se manglede personalet viden om, hvad der lå bag«, siger Hanne Pedersen.

Sådan har vi gjort

Fagbladet Folkeskolen har i ønsket om at beskrive problemet med tvangsfjernelse af børn med autisme bedt Hanne Pedersen, mor til Marcus på 11 år, om at fortælle, hvordan hun har oplevet sin sag, her med trusler om tvangsfjernelse af sin søn. Hanne Pedersen har haft vanskeligt ved at give interview, da hun som mor til Marcus med infantil autisme har svært ved at kunne være væk fra Marcus i selv korte tidsintervaller. Det er dog lykkedes os at få et interview med Hanne Pedersen, ligesom vi har haft adgang til sagsakterne. Efter flere aflysninger kunne Bo Tornvig tage billeder af Hanne Pedersen, da hun pludselig fik lejlighed til at stille op til fotografering.

 

Marcus blev mødt med magt

Efter fem dage meldte kommunen Marcus ud. I stedet begyndte han på en behandlingsskole i København i august 2011. Hanne Pedersen fik ikke mulighed for at være med i indkøringen, og Marcus reagerede voldsomt, når han skulle til og fra skole med taxi. Senere opdagede hun, at han blev udsat for magtanvendelse.

Marcus klagede over smerter i armene og viste, hvordan han fik drejet armene om. Efter sommerferien i 2012 ville Marcus ikke i skole. Behandlingsskolen mødte op for at hente ham, og Marcus brød sammen, da han blev holdt fast. Kommunen opsagde samarbejdet med skolen, efter at Viso, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det sociale område og specialundervisningsområdet, havde været på sagen. Hanne Pedersen var igen alene med Marcus, indtil hun i januar 2013 fik rådgivning samt miljøbehandling og pasning af Marcus. Ifølge kommunen kunne støtten sidestilles med en anbringelse i hjemmet.

Målet var at få Marcus i så god trivsel, at han kunne begynde i skole efter sommerferien. Han kom på en specialskole i en anden kommune, hvor han fik eneundervisning, og selv om han var præget af negative forestillinger om det at gå i skole, begyndte det godt.

»Marcus var særlig glad for skolens fysioterapeut, men det øvrige personale forstod ikke, at han let bliver overstimuleret. Det var også et problem, at han mødte flere forskellige voksne. Det har han svært ved, og han blev mere og mere frustreret«, fortæller Hanne Pedersen.

Det kulminerede efter tre måneder, da Marcus barrikaderede sig i et rum efter en konflikt med en medarbejder. Marcus begyndte igen på det mønster med skolevægring, som har været hans reaktion, når han bliver udfordret over evne.

Kommunen vil anbringe Marcus

Trods den omfattende indsats i hjemmet vurderede Herlev Kommune i januar 2014, at der kun var sket sporadisk fremgang i Marcus' funktionsniveau. Behandlingen blev stoppet, og kommunen gik i gang med en børnefaglig undersøgelse, som blandt andet konkluderede, at »da moren ofte er alene med Marcus, må det være en stor belastning for hende, ligesom det er skadeligt for hans udvikling«.

Kommunen vurderede, at Marcus var behandlingskrævende i døgnets 24 timer og skulle anbringes. Men Hanne Pedersen ville ikke skrive under på en frivillig anbringelse og kontaktede en advokat, som fik sagsakterne tilsendt.

I forvejen havde Hanne Pedersen søgt råd hos psykolog Kirsten Callesen. Hun har speciale i autisme og ADHD og stod i 2013 for arbejdet med at stabilisere Marcus i hjemmet. I foråret 2014 sendte hun en ni sider lang beskrivelse af Marcus til kommunen, hvor hun afviser konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse.

I stedet beskriver hun hans udfordringer, og hvordan han har profiteret af det terapeutiske arbejde: Han er blevet mere rolig, han evner at samarbejde, og han kan rumme flere krav. I modsætning til kommunen vurderer Kirsten Callesen desuden Hanne Pedersen som en kyndig mor, der trods store udfordringer formår at støtte Marcus. Hun roser hende for at være kritisk, i forhold til om hun og andre omkring Marcus hjælper ham godt nok, hvor kommunen opfatter det som manglende vilje til at samarbejde.

Også formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, reagerede på truslen om tvangsfjernelse. Hun var i 2012 på en uges juleferie med Marcus og hans mor sammen med syv andre familier og betragter Hanne Pedersen som en yderst kompetent mor.

»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Hannes måde at tackle Marcus på er intuitiv, men fakta er, at hun gør, nøjagtig hvad ny forskning på autismeområdet viser, at man skal, nemlig at 

reducere barnets stressniveau«, skrev Heidi Thamestrup til Herlevs borgmester i april 2014.

Ny skole giver håb

Hanne Pedersen ved ikke, hvilket indtryk støt­teerklæringerne og hendes ønske om at få en advokat på sagen har gjort på kommunen. Men tre måneder efter at hun blev bedt om at skrive under på en frivillig anbringelse, indkaldte kommunen hende til et møde, hvor sagsbe­handleren spurgte, om hun var interesseret i at få Marcus på Søstjerneskolen i København.

HERLEV KOMMUNE: INGEN KOMMENTARER

 

Herlev Kommune ønsker ikke at kom­mentere det forløb med skiftende sko­ler, manglende skolegang og trussel om tvangsfjernelse, som 11-årige Marcus har været igennem. Heller ikke selv om hans mor, Hanne Pedersen, har givet fuldmagt til, at kommunen må svare på Folkeskolens spørgsmål om hendes søn.

»Som udgangspunkt giver vi ikke udta­lelser eller interview på konkrete borgersa­ger. Vi fastholder dette, selv om en borger giver tilsagn til, at du som journalist ønsker et interview om et konkret barn«, skriver so­cialfaglig leder Henrik Damgaard Andersen fra børne- og familierådgivningen i Herlev Kommune i en mail til Folkeskolen.

Han tilføjer, at borgeren kan få aktind­sigt i kommunens journalføring, dokumen­ter, breve, afgørelser, undersøgelser og vur­deringer og derefter kan lade en journalist gennemgå materialet. Den mulighed har Hanne Pedersen benyttet sig af, og på den baggrund ville Folkeskolen blandt andet have spurgt Herlev Kommune, hvorfor det har været så svært at finde et egnet skole­tilbud til Marcus, hvorfor kommunen fandt det nødvendigt at true Hanne Pedersen med en tvangsfjernelse i foråret 2014, og hvad der et par måneder senere fik kommu­nen til at ændre kurs og tilbyde Marcus en plads på Søstjerneskolen. 

Skolen blev oprettet af Kirsten Callesen i foråret 2014 og er for elever med en gen­nemgribende udviklingsforstyrrelse eller autismediagnose, som gennem længere tid har mistrivedes i deres hidtidige skole.

Herlev kommune er nu gået aktivt ind i samarbejdet om Marcus' dagbehandlingstil­bud, og Hanne Pedersen tror, at det vil lykkes med Søstjerneskolen.

»Det er ikke uden problemer, men lærerne kommer hjem til os og skaber relationer til Marcus. Selv om han har dårlige erfaringer med at gå i skole, begynder han at få tillid til Søstjerneskolen. Han bliver mødt med en meget stor forståelse for sine vanskeligheder«, siger Hanne Pedersen, der mener, at hun ikke har haft andet valg end at beholde Marcus hjemme i lange perioder.

»Efter hans nedbrud på behandlingsskolen i 2012 kunne jeg ikke få andre ind i hans hver­dag i flere måneder«, siger Hanne Pedersen, der er social- og sundhedshjælper og sidelø­bende har læst hf. Hun får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og når personalet på Søstjerneskolen kan være alene med Marcus hver dag, skal hun tilbage i job eller begynde på en uddannelse.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.463 andre er allerede tilmeldt
Hjælp os med at teste

Vin lille

⚠️ Hjælp os med at teste nye ideer til de faglige netværk og vind 6 flasker vin  ⚠️
Folkeskolens faglige netværk skal udvikles. Men hvor skal de udvikles hen? 
Vi har brug for din hjælp til at vurdere et par nye koncepter, så vi kan gøre de faglige netværk endnu mere relevante for jer.
1000 tak for din hjælp!
(hvis du vil tage testen på pc, kan du bruge dette link)
Tag testen på mobil - tager ca. 15 min.)