Ifølge flere lærere opnår Søndervangskolens en del af sin flotte score i elevtrivselsmålingerne ved åbenlyst at forsøge at påvirke eleverne, imens de besvarer spørgeskemaet.

Lærere: Skolen fifler sig også til højere elevtrivsel og forældretilfredshed

Der er ikke kun blevet fiflet ved afgangsprøverne på Søndervangskolen. Også elevtrivslen og forældretilfredsheden er kunstigt høj, lyder det fra flere lærere i nye anklager mod ledelsen.

Publiceret Senest opdateret

Søndervangskolen i Viby syd for Aarhus er kommet i noget af et stormvejr, efter en stor gruppe nuværende og tidligere ansatte på skolen har anklaget skolen for at snyde med afgangsprøverne.

Men det er ikke det eneste, som skolen har fiflet med, lyder det fra både nuværende og tidligere lærere på skolen, som Folkeskolen har været i kontakt med. Ingen ønsker dog at stå frem med navn.

Skolen pryder sig af at have skabt imponerende løft både i elevtrivslen og tilfredsheden hos forældrene til skolens elever, men flere nuværende og tidligere lærere peger nu på, at scorerne er kunstigt høje.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Afdelingsleder tager sig af trivselsmålingen

Skolens ledelse spiller nemlig en markant og også manipulerende rolle i forbindelse med den årlige trivselsmåling blandt eleverne, beretter lærerne om.

På skolen er det ikke lærerne selv, der sætter eleverne i gang med at besvare det elektroniske spørgeskema om deres hverdag på skolen. I stedet kommer en pædagog og en afdelingsleder og overtager klassen under besvarelsen.

Fortalte ikke tilsynsfolk om mistanken om eksamenssnyd

Disse to personer forsøger åbenlyst at manipulere eleverne til at svare positivt, fortæller lærerne uafhængigt af hinanden.

Lærer fik sig et chok

En tidligere indskolingslærer fortæller, at vedkommende en enkelt gang valgte at blive i klassen, mens eleverne svarede. Her fik vedkommende sig noget af et chok.

"Pædagogen læser spørgsmålene højt, og hver gang bliver der så efterfølgende lagt en tolkning nedover for eleverne. Hvis spørgsmålet fx handler om, hvor tit eleverne har ondt i maven eller hovedet, så siger afdelingslederen eller pædagogen, inden eleverne svarer: 'Husk, at det ikke betyder, at I har ondt i maven i dag eller i går. Det betyder, at du hele tiden har ondt i maven, hver dag. Og der er jo ingen af os, der har ondt i maven lige nu", fortæller vedkommende.

Læreren fortæller også, at den pågældende afdelingsleder undervejs fremhævede den pågældende lærer som "sød", når eleverne skulle svare på, hvad de syntes om deres lærer.  

Søndervangskolen er toppen af et isbjerg

En anden lærer i indskolingen fortæller, at vedkommende har oplevet, at den pågældende afdelingsleder direkte diskuterede svar fra to elever, og det fik eleverne til at rette deres svar til noget mere positivt.

Fremhæver vigtigheden af positive svar

Det samme sker i udskolingen, hvor vicelederen, som her er afdelingsleder, er til stede, når spørgekemaerne besvares.

En nuværende lærer fortæller, at eleverne her får at vide, at det er meget vigtigt for skolen, at eleverne svarer positivt i undersøgelsen, fordi det er vigtigt, at skolen fremstår god - og at det kan "tolkes forkert", hvis ikke deres svar er positive.

Den pågældende lærer har også oplevet, at vicelederen blandt andet har nævnt, at skolens toiletter bliver rengjort to gange om dagen, "så hvis I har oplevet, at de er beskidte, så er det, fordi I selv lige har tisset ved siden af", er eleverne blevet fortalt, fortæller læreren.

"Jeg turde ikke tale med nogen"

Vicelederen har også påpeget, at der heller ikke er uro i timerne, "og hvis der er, så er det selvfølgelig noget, vi skal gøre noget ved".

Eleverne bliver ligeledes ifølge en anden nuværende lærer fortalt, at de "har masser af medbestemmelse" på skolen.

Fra omkring "nummer sjok" til topplacering

Sådan har Folkeskolen afdækket sagen

Folkeskolens journalist er i besiddelse af de dokumenter, som Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune har journaliseret i forbindelse med undersøgelse af anklagerne fra Martin Haaning i 2019. Dokumenterne dækker også en undersøgelse foretaget af kommunen i 2017, hvor man undersøgte, om der på ulovligvis var givet ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven to år i træk. Folkeskolen har desuden fået aktindsigt i Martin Haanings personalemappe for at få kendskab til eventuelt miskrediterende sager mod den tidligere lærer på Søndervangskolen. Heri kan det læses, at skolen og Martin Haaning i en mailkorrespondance indgår en aftale om, at han efter sin opsigelse ikke "vil (…) kontakte forældre, elever eller personale" hverken under eller efter sin opsigelsesperiode. I samme mail understreges det, at "herværende mail er som sådan ikke en aftale - men udtryk for en gensidig forståelse om fremadrettet samarbejde".

Folkeskolen havde inden offentliggørelsen af anklagerne om snyd været i kontakt med 20 nuværende eller tidligere medarbejdere på Søndervangskolen, som alle har været ansat på under skolens nuværende ledelse. Siden har redaktionen været i kontakt med yderligere fem nuværende eller tidligere medarbejdere, hvorved det samlede antal i skrivende stund er 27. Ikke alle kilderne har selv været førstehåndskilde på forhold vedrørende skolens afvikling af prøver ved Folkeskolens Afgangseksamen eller andre af de fremførte anklager. Redaktionen er blevet præsenteret for en lang række klager mod skolens ledelse, som vi efterfølgende har efterprøvet hos andre kilder. I artiklen videregives alene anklager, hvor det har været muligt at finde personer, som selv har oplevet, at det påståede har fundet sted.

Bemærkningerne fra den pågældende pædagog og afdelingsleder ser ud til have positiv effekt på elevernes besvarelser.

I den nyeste trivselsmåling, der blev offentliggjort i sidste uge, ligger skolen på en 120. plads ud af 1157 skoler.

Et bemærkelsesværdigt løft af skolens elevtrivsel, som tidligere var så dårlig, at det gav skolen en placering som omtrent "nummer sjok", som det beskrives i en bog fra 2019, som er udarbejdet i samarbejde med skoleleder Rani Hørlyck.

Aarhus Kommune: Vi har fulgt Søndervangskolen tæt

Anklage: Skolen svarer for forældrene

Ledelsen på Søndervangskolen har også gjort en dyd ud af at påpege, at man har opnået en tårnhøj score i den seneste forældretilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført tilbage i 2017.

Men heller ikke her er de flotte resultater opnået efter reglerne, lyder anklager fra lærere. Anklager, som Aarhus Kommune har kendt til siden 2019.

For det fortalte lærer Martin Haaning og en lærerkollega fra Søndervangskolen, som ønskede at være anonym, nemlig forvaltningen - ved samme lejlighed, hvor de anklagede skolens ledelse for at snyde med flere af afgangsprøverne.

Ifølge de to lærere har skolen opnået sin flotte forældrescore, fordi en mindre gruppe af skolens personale kontaktede de forældre, der endnu ikke har svaret på forældretilfredshedsundersøgelsen, og tilbød dem at udfylde spørgeskemaet for dem.  

Så tynd er forvaltningens redegørelse: Mangler svar på en række forhold 

Det kan man læse af den henvendelse, de sammen sender til børn og unge-rådmand Thomas Medom (SF) i 2019:

"Vi spørger herefter, 'om forældrene ikke er meget godt tilfredse, og om vi ikke bare skal udfylde den for dem'? Herefter sætter vi kryds ved den mest positive besvarelsesmulighed ved alle spørgsmål", skriver de to lærere om skolens praksis.

Analyse: Besvarelserne skiller sig ud på flere parametre

Forvaltningen foretog efter anklagerne en sammenligning af besvarelserne fra forældre til børn på Søndervangskolen med besvarelserne fra forældre til børn på kommunens øvrige skoler.

Konklusionen er, at svarene fra forældrene til børn på Søndervangskolen skiller sig ud på fem væsentlige parametre.

  • Skolen har med 93 procent den højeste svarprocent af skolerne i Aarhus. Svarprocenten ligger til sammenligning på kommunens øvrige skoler i gennemsnit på 70 procent.
  • Skolen har den højeste gennemsnitlige score på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole?"
  • Skolen har den højeste andel af forældre, der har svaret den højest mulige tilfredshed på samtlige spørgsmål med 14. procent. Det er 14 gange så mange maksimalt positive besvarelser, som der i gennemsnit var de øvrige Aarhusskoler. Eneste skole, der kommer tæt på denne bedrift er Tovshøjskolen med 8 procent maksimalt positive besvarelser, viser forvaltningens analyse.
  • Skolen har den laveste andel af bemærkninger fra forældre i undersøgelsens åbne kommentarfelter.
  • Og så viste den tekniske gennemgang af besvarelserne, at Søndervangskolen også skilte sig ud ved at være den Aarhusskole, hvor selve besvarelsen er gennemført på kortest tid for forældre, der har flere børn på samme skole i kommunen. Til dette bemærker forvaltningen i sin analyse: "Teknisk er det muligt at besvare flere spørgeskemaer med kort tidsmæssigt interval ved at klikke sig igennem spørgeskemaet meget hurtigt, eller ved at åbne flere spørgeskemaer (et for hvert barn) på enten flere faner i samme browser eller på flere enheder, som så afsluttes kort tid efter hinanden".

Trods at skolen skiller sig ud på en række væsentlige forhold, fremgår det dog af forvaltningens analyse, at det ikke er muligt at afgøre, "hvad der er årsagen til, at skolen skiller sig ud pa disse parametre".

Fik adgang til koder til forældre

I forvaltningens redegørelse er det desuden muligt at læse en mailkorrespondance fra foråret 2017 mellem Søndervangskolens viceleder, en ansat i forvaltningen og Rambøll, der står bag forældretilfredsundersøgelsen.

Her kan det læses, at vicelederen kontakter forvaltningen og spørger, om skolen kan få udleveret "koder til samtlige forældre, således vi kan guide/hjælpe dem ift. indgang til besvarelsen, når de nu enten ikke bruger deres digitale indgang, eller når de har smidt deres analoge brev væk".

Ledelsen styrer via frygt og belønning 

På det pågældende tidspunkt har skolen opnået en ifølge vicelederen "ikke prangende" svarprocent på 30 procent.

Årsagen er ifølge vicelederen forældregruppens "socioøkonomiske sammensætning", og derfor er det nødvendigt med en håndholdt opfølgning fra skolens side for at opnå en høj svarprocent.

Forvaltningen kontakter herefter Rambøll og henviser til, at også en anden Aarhusskole - Tovshøjskolen - tidligere har fået samme adgang til at følge med i forældrebesvarelserne.

Løfter på kort tid svarprocenten fra 30 til 93 procent

På daværende tidspunkt har forældreundersøgelsen været i gang i 29 dage, men på de sidste 17 dage lykkedes det at hæve svarprocenten fra 30 til 93 procent. Inden skolen selv aktivt overtog kontakten til forældrene, havde forældrene både modtaget en indledende påmindelse fra Rambøll og et efterfølgende opkald.

Undersøgelsen er foruden dansk og engelsk tilgængelig på arabisk, tyrkisk og somali.

Folkeskolen har forelagt Søndervangskolens leder og viceleder anklagerne via mail. Skoleleder Rani Hørlyck oplyser, at hun ikke ønsker at udtale sig.

Lærer: Ledelsen belønnede fifleri med gavekort

Ledelsen på Søndervangskolen afviste i sin redegørelse til forvaltningen i 2019 anklagerne.

Her forklarede ledelsen at man alene kan se, om forældrene har svaret, men ikke hvad  de har svaret. Til gengæld har skolen bidraget med hjælp til at oversætte spørgsmålene, når der har været forældrene, som ikke har forestået spørgsmålene, har skolen angivet overfor forvaltningen.

Sådan har Folkeskolen afdækket sagen

Folkeskolens journalist er i besiddelse af de dokumenter, somBørn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune har journaliseret iforbindelse med undersøgelse af anklagerne fra Martin Haaning i2019. Dokumenterne dækker også en undersøgelse foretaget afkommunen i 2017, hvor man undersøgte, om der på ulovligvis vargivet ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven to år i træk.Folkeskolen har desuden fået aktindsigt i Martin Haaningspersonalemappe for at få kendskab til eventuelt miskrediterendesager mod den tidligere lærer på Søndervangskolen. Heri kan detlæses, at skolen og Martin Haaning i en mailkorrespondance indgåren aftale om, at han efter sin opsigelse ikke "vil (…) kontakteforældre, elever eller personale" hverken under eller efter sinopsigelsesperiode. I samme mail understreges det, at "herværendemail er som sådan ikke en aftale - men udtryk for en gensidigforståelse om fremadrettet samarbejde".

Folkeskolen havde inden offentliggørelsen af anklagerne om snydværet i kontakt med 20 nuværende eller tidligere medarbejdere påSøndervangskolen, som alle har været ansat på under skolensnuværende ledelse. Siden har redaktionen været i kontakt medyderligere fem nuværende eller tidligere medarbejdere, hvorved detsamlede antal i skrivende stund er 27. Ikke alle kilderne har selvværet førstehåndskilde på forhold vedrørende skolens afvikling afprøver ved Folkeskolens Afgangseksamen eller andre af de fremførteanklager. Redaktionen er blevet præsenteret for en lang rækkeklager mod skolens ledelse, som vi efterfølgende har efterprøvethos andre kilder. I artiklen videregives alene anklager, hvor dethar været muligt at finde personer, som selv har oplevet, at detpåståede har fundet sted.

Her er kommunens svar: Ved ikke, om der blev ført tilsyn med Søndervangskolen som lovet i 2018