'Jeg har svært ved at se, at det er en ulempe, at lærere kan blive autoriserede psykologer. De vil kunne reagere hurtigt, når en lærer bliver bekymret for et barn, og det vil derfor kunne reducere de lange ventelister på at blive udredt', siger undervisningsordfører Mette Thiesen.
"Jeg har svært ved at se, at det er en ulempe, at lærere kan blive autoriserede psykologer. De vil kunne reagere hurtigt, når en lærer bliver bekymret for et barn, og det vil derfor kunne reducere de lange ventelister på at blive udredt", siger undervisningsordfører Mette Thiesen.

Kandidater i pædagogisk psykologi må godt analysere børn i PPR

Kandidater i pædagogisk psykologi må ikke teste børn i børnefaglige undersøgelser, men de må godt rådgive skoler, svarer undervisningsministeren Nye Borgerliges Mette Thiesen. Det viser, at der er behov for, at lærere igen kan uddanne sig til skolepsykolog, mener ordføreren.

Publiceret

Kandidat i pædagogiskpsykologi

Som kandidat i pædagogisk psykologi kan du arbejde inden for enrække praksisområder, for eksempel inden for specialpædagogik,undervisning, sundhed eller socialt arbejde. Du kan varetagefunktioner inden for PPR, som ikke forudsætter autorisation. Du erkvalificeret til at administrere et begrænset antal psykologisketest, men ikke til at arbejde som klinisk psykolog.

Du kan undervise og varetage ledelses- og konsulentfunktioner.Du har også mulighed for at arbejde med HR og supervision og for atsøge en ph.d. og arbejde med forskning.

Kandidaterne har fået job som konsulenter - for eksempel indenfor PPR eller inklusion - som undervisere - for eksempelgymnasielærer i psykologi - som familierådgivere, UU-vejledere ogHR-konsulenter. Mange er ansat inden for daginstitutions- ogskoleområdet, men der er også kandidater, der har fået job i denoffentlige forvaltning, private organisationer oginteresseorganisationer.

Kilde: dpu.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Forud for forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien har undervisningsordfører Mette Thiesen fra Nye Borgerlige stillet undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) en række spørgsmål for at få afklaret, hvad kandidater i pædagogisk psykologi (cand. pæd. pæd.) må lave i PPR i forhold til en autoriseret psykolog. Mette Thiesen vil blandt andet vide, om kandidaterne kan udføre test af børn og unge.

Ordfører vil have klarlagt, om kandidater i pædagogisk psykologi må teste børn i PPR

Ministeren indleder sit svar med at forklare, at PPR har til opgave at rådgive kommuner og skoler i afgørelser om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og om tilrettelæggelse af undervisningen for elever med særlige behov. Men folkeskoleloven stiller ikke krav til, hvilke kvalifikationer personalet skal have.

"Det er et kommunalt ansvar at sikre, at PPR har den nødvendige fagkyndige ekspertise til at forestå den pædagogiske-psykologiske rådgivning, herunder den pædagogiske-psykologiske vurdering", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil.

Ingen krav om autorisation for at kunne rådgive skoler

Et element i den pædagogiske-psykologiske vurdering kan være en analyse af elevens behov ud fra oplysninger fra det undervisende personale, forældre og andre med betydning for eleven og klassen.

"Et andet element kan være en undersøgelse af elevens individuelle faglige og sociale kompetencer og potentialer, hvilket forudsætter, at eleven selv deltager i undersøgelsen. Undersøgelsens omfang afhænger af elevens behov og den sammenhæng, eleven befinder sig i", lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Da autorisation af psykologer hører under social- og ældreministerens område, har hun spurgt Social- og Ældreministeriet til råds. Herfra lyder det, at psykologloven ikke indeholder krav om autorisation for at kunne yde pædagogisk-psykologisk rådgivning eller i øvrigt foretage PPR-relateret arbejde. Men når det kommer til børnefaglige undersøgelser efter socialloven, skal det være en læge eller en autoriseret psykolog, som undersøger barnet.

Også hvis kommunen iværksætter en psykologisk undersøgelse af forældrene, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret psykolog.

Regeringen vil sikre rekruttering til PPR

Mette Thiesen har bedt undervisningsministeren vurdere, om kommunerne og skolerne har behov for at få de mere praksisorienterede pædagogiske psykologer i PPR-regi til at udføre opgaver såsom test. Men ministeriet kender ikke til undersøgelser eller data, der belyser, om det er autoriserede psykologer eller andre faggrupper med en pædagogisk psykologisk uddannelse i PPR, der udfører test.

"Jeg har derfor ikke grundlag for at vurdere, om der er behov for den nævnte ændring", konstaterer Pernille Rosenkrantz-Theil.

Mette Thiesen har også efterlyst ministerens vurdering af, om der er mangel på arbejdskraft til at dække efterspørgslen på det arbejde, de autoriserede psykologer står for i PPR-regi.

Pernille Rosenkrantz-Theil peger på, at regeringen er optaget af, om der er de fornødne muligheder for både uddannelse og rekruttering af medarbejdere til PPR.

"Regeringen har i finansloven for 2022 aftalt, at der skal gennemføres en kortlægning af mulige udfordringer i PPR. Kortlægningen skal blandt andet omfatte ventetider, fastholdelsesproblemer og muligheden for bedre videreuddannelsesmuligheder inden for pædagogisk psykologi", skriver Pernille Rosenkrantz-Theil i sit svar.

Der er afsat tre millioner kroner til kortlægningen, der skal gennemføres i år.

"Der er mellem parterne i aftalen enighed om, at en styrkelse af PPR blandt andet bør indgå i de kommende forhandlinger om en tiårsplan for psykiatrien", uddyber ministeren.

Mette Thiesen overvejer at stille opfølgende spørgsmål

Mette Thiesen vil nu se ministerens svar grundigt igennem for at vurdere, om hun skal stille opfølgende spørgsmål.

"Når der skal laves en kortlægning af PPR, giver det god mening at se på, om uddannelsen til cand. pæd. pæd. kan bruges i PPR eller ej. Som jeg hører det fra fagfolk, er uddannelsen ikke velegnet, fordi den ikke kan give autorisation, så måske vil jeg spørge til, hvad der vil ske ved at genindføre uddannelsen til cand. pæd. psych.", siger Nye Borgerliges undervisningsordfører.

Uddannelsen til cand. pæd. psych. gjorde det muligt for lærere at læse til skolepsykolog og dernæst for at få autorisation. Uddannelsen blev udfaset i 2004 og senere erstattet af kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Psykologer med lærerbaggrund vil kunne reagere hurtigt

Mette Thiesen er fortaler for, at det igen bliver muligt for lærere at læse til skolepsykolog.

"Der ligger ikke noget i svarene fra ministeren, som overbeviser mig om, at vi ikke skal genindføre uddannelsen til cand. pæd. psych., men det kan være, at jeg skal spørge konkret til, hvad forskellen er på den gamle uddannelse til cand. pæd. psych. og den nye cand. pæd. pæd.", siger ordføreren og peger på, at man skulle have mindst to års undervisningserfaring for at kunne blive optaget på uddannelsen til skolepsykolog.

"Det betød, at de studerende både havde kendskab til pædagogik og et godt indblik i mennesker generelt. Jeg har svært ved at se, at det er en ulempe, at lærere kan blive autoriserede psykologer. De vil kunne reagere hurtigt, når en lærer bliver bekymret for et barn, og det vil derfor kunne reducere de lange ventelister på at blive udredt", siger Mette Thiesen.

Skolepsykologer skal kunne få autorisation

DLF arbejder sammen med en række andre organisationer på at få oprettet en uddannelse, som igen skal gøre det muligt for lærere at læse til skolepsykolog. Det er dog ikke umiddelbart meningen, at en ny professionsfaglig psykolog-uddannelse skal kunne give autorisation.

"Uddannelsen til skolepsykolog skal målrettes PPR og videreuddanne lærere ind i skolen og ikke ud af den", siger Regitze Flannov i det nyeste nummer af Folkeskolen.

Skolepsykologen skal tilbage

Det er Mette Thiesen ikke enig i.

"Det vil være godt, at vi har mange tidligere lærere i PPR, men vi skal ikke kun uddanne til PPR. Jeg har fuld forståelse for, at nogle af de lærere, der uddanner sig til skolepsykolog, vil have autorisation og for eksempel arbejde med udsatte børn på socialområdet", siger ordføreren fra Nye Borgerlige.

I alt stillede Mette Thiesen fen spørgsmål. Du kan se ministerens svar på tre af dem via disse link. Til de to sidste spørgsmål henviser Pernille Rosenkrantz-Theil til sine andre svar.

Læs mere

Ministerens første svar

Ministerens andet svar

Ministerens tredje svar

Powered by Labrador CMS