En analyse af elevers følelsesmæssige oplevelser i forbindelse med de national test viser at over 40 procent har oplevet at blive kede af deres testresultat.

Analyse: Nationale test skader elevernes trivsel

En ny undersøgelse fra Aalborg Universitet viser, at næsten halvdelen af de adspurgte elever har oplevet at blive kede af deres resultat fra de nationale test. Det er de fagligt svageste elever, der har det sværest med testene.

Publiceret

Om analysen

Spørgeskemaundersøgelsen er udført af Tobias BøgeskovEriksen,  Andrej Christian Lindholstog  Søren Valgreen Knudsen. Svarene erindhentet blandt folkeskolelever på 19 strategisk udvalgtefolkeskoler i Aalborg Kommune. Skolerne er udvalgt således, at derepræsenter variationer i forhold til geografi, urbanitet ogsocioøkonomiske forhold inden for Aalborg Kommune.

Da spørgeskemaundersøgelsen på grund af den strategiskeudvælgelse frem for en simpel tilfældig udvælgelse ikke kangaranteres at være repræsentativ, bør undersøgelsens betragtes somovervejende eksplorativ, understreger forskerne bag.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i anonymiseret form ogdistribueret gennem et samarbejde mellem den centraleskoleforvaltning og skoleledere og faglærere på de strategiskudvalgte skoler til alle elever i 8. og 9. klasse. Spørgeskemaetblev distribueret i til i alt 1472 elever, hvoraf 888 gennemførtespørgeskemaet. Spørgeskemaundersøgelsens svarprocent er dermed på60%. 

Nationale test 2021

I skoleåret 2020/2021 skulle skolerne have taget deobligatoriske nationale test fra 1. marts til og med den 30. april.Perioden er forlænget som følge af coronanedluknningen, så skolernei år kan gennemføre nationale test i hele perioden fra den 1. martstil og med den 11. juni.

Testene er i år ændret med det formål at få et mindre usikkertresultat på elevniveau. Opgavernes sværhedsgrad er genberegnet, ogprofilområderne i de enkelte fag slået sammen, så eleven kun får énscore i hver test.

Alle elever skal tage 10 nationale test i løbet af deresskoletid. Læsetest i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3., 6. og8., engelsk i 4. og 7. og fysik/kemi i 8. klasse. Testene varer 45minutter ved en computer, og testene tilpasser sig undervejs denenkelte elev, så man får sværere opgaver, når man svarer rigtigt,og lettere opgaver, når man svarer forkert. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Der er en ret stor gruppe elever, som har det dårligt med de nationale test, og vores statistiske analyse viser, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og det at have det skidt med de nationale test", fortæller Tobias Bøgeskov Eriksen, som sammen med to forskerkolleger står bag en undersøgelse af knap 900 aalborgensiske elevers forhold til nationale test. Han er desuden medlem af Aalborg Byråd for Socialdemokratiet.

Test giver mistrivsel, viser analyse

Tobias Bøgeskov Eriksens data blev indsamlet i foråret 2019, hvor 888 aalborgensiske skoleelever fra 8. og 9. klasse på 19 skoler deltog i en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan de havde det med de nationale test. Svaret var, at de har det ikke overvældende godt med dem.

43,2 procent af elever forholdt sig generelt 'negativt' eller 'meget negativt' til de nationale test. Det er omtrent dobbelt så mange, som forholdt sig 'positivt' eller 'meget positivt', nemlig 19,7 procent.

Nationale test: Slår alle områder sammen for at få et sikrere resultat 

Et af undersøgelsens markante resultater er, at en meget stor gruppe af folkeskoleeleverne, nemlig 44,3 procent, ofte har oplevet at blive 'ked af det' efter at have fået testresultater tilbage. Samtidig er det kun 7,9% af eleverne, der indikerer aldrig at have oplevelsen af at være ked af det, når de får testresultater tilbage.

Samlet set konkluderer forskerne bag undersøgelsen, at der er en sammenhæng mellem en negativ opfattelse af de national test og et dårligere (selvvurderet) fagligt niveau. For eksempel er der ingen af de elever, der mener deres faglige niveau er lavere end klassens gennemsnit, som forholder sig positivt til de nationale test generelt. Men billedet er ikke helt entydigt.

"Det kan både være piger og drenge og både dem, som får høje karakterer, og dem som får lave karakterer, som oplever at blive kede af det over et testresultat", fortæller Tobias Bøgeskov Eriksen.

"Vi kan se, at piger i højere grad end drenge har det dårligt med deres resultater fra de nationale test. Det bakkes op af anden forskning, som lidt paradoksalt viser, at piger generelt faktisk ofte godt kan lide en undervisningsform, hvor man bliver testet, men samtidig er mere negativt påvirket end drenge, hvis de laver fejl i testene. I vores fokusgruppeinterviews fortæller pigerne, at test skader deres motivation, og de føler det som en 'hammer i ansigtet' hvis de klarer testen dårligere, end de håbede at kunne".

DLF mener: Drop de nationale test

Generelt fortæller forskningen, at lavtpræsterende mister motivation af test, mens højtpræsterende bliver motiveret af test. Men Tobias Bøgeskov Eriksen mener, at hans analyse udfordrer den konsensus, fordi den viser at der også er en gruppe af de højtpræsterende elever, som mister motivation af at blive testet.

"Af Vives rapport fra 2020 kan man se, at karaktergennemsnittet ikke er steget i den tid, vi har haft de nationale test, så man kan ikke konkludere at testningen fører til øget læring blandt eleverne. Men vi kan se, at det tilsyneladende skader deres trivsel. Det, synes vi, er relevant at have med i den debat om de nationale test, vi skal til at have".

Husk at høre børnene, når nationale test skal revideres

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil slog torsdag fast endnu en gang, at de nationale test skal gennemføres i løbet af foråret - på trods af den corona-betingede nødundervisning, som gælder indtil sommerferien. Mange kommuner presser på for at få ministeren til ændre den beslutning.

Rosenkrantz-Theil står fast: Brug for de nationale test i år

Tobias Bøgeskov Eriksen fortæller at han som byrådsmedlem bakker op om Aalborgs Byråds ønske om at droppe at afholde nationale test i år. Når de nationale test på lidt længere sigt skal revideres, håber han at elevernes perspektiv bliver inddraget.

"Jeg håber man vil høre eleverne, når nu nationale test skal revideres. Det gjorde man ikke, dengang man lavede dem, men det er jo dem, det så at sige 'går ud over'. Så ligger ellers lige til højrebenet, at det burde man gøre" siger han.

S-borgmester: Det giver ingen mening at gennemføre nationale test

Læs mere

Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse omfolkeskoleelevers opfattelse/oplevelse af de nationale test(pdf)