Det er ikke nok at teste elever for ordblindhed. Der skal også følges op på testresultatet, og det arbejde kan skoler finde inspiration til i et nyt hæfte fra Undervisningsministeriet.
Det er ikke nok at teste elever for ordblindhed. Der skal også følges op på testresultatet, og det arbejde kan skoler finde inspiration til i et nyt hæfte fra Undervisningsministeriet.

Nyt hæfte giver skoler gode råd til arbejdet med ordblinde elever

En god hjælp til elever med ordblindhed sikres bedst gennem tidlig indsats og godt samarbejde mellem aktørerne om barnet. Det er nogle af de centrale anbefalinger i et inspirationsmateriale, som Undervisningsministeriet offentliggør i dag. Materialet supplerer den nationale ordblindetest.

Publiceret

Læsevejledernes nøglebidrag

Inspirationsmaterialet indeholder nøglebidrag, som deforskellige målgrupper bør yde i indsatsen over for ordblinde. Herer læsevejledernes:

 • At koordinere ordblindeindsatsen på sin skole ved at tage afsæti kommunens handleplan og at være central ressourceperson forindsatsen.
 • At være bindeled mellem eleven, forældrene og skolensledelse.
 • At have ansvaret for at følge udviklingen af ordblinde eleversskriftsproglige færdigheder.
 • At varetage afviklingen af den dynamiske afkodningstest for atidentificere elever i risiko for at udvikle alvorligeafkodningsvanskeligheder, herunder ordblindhed.
 • Læsevejlederen bør drøfte resultaterne og forslag tilopfølgning og indsats med dansklæreren, skoleledelsen og eventueltlæsekonsulenten.
 • At varetage Ordblindetesten og drøfte resultater og forslag tilopfølgning og indsats med lærerteam, skoleledelse og eventuellæsekonsulent.
 • At indgå i dialog med familien og eleven om Ordblindetestensresultater (i samarbejde med elevens dansklærer og eventuellæsekonsulent), at fremlægge forslag til indsats og at tale omsamarbejdsmulighederne mellem familie og skole.
 • At hjælpe ordblinde elever ordentlig i gang med at brugekompenserende it og at følge op på det. Det bør ske i samarbejdemed eleven, elevens lærere og skolens øvrige it-ressourcepersoner.Af dette følger, at læsevejlederen selv skal have en aktuel videnom kompenserende it, herunder indstillingsmuligheder og pædagogiskeanvendelsesmuligheder.
 • At holde sig fagligt opdateret om ordblindeindsatser.

Elevernes nøgleindsatser

Nøglebidrag, som ordblinde elever bør yde:

 • At arbejde for at blive bedre til at læse, stave ogskrive.
 • At samarbejde med lærerne og bede om feedback på læringen.
 • At læse selvstændigt med alderssvarende bøger ved hjælp afNotas netbibliotek.
 • At lære strategier til bedre sprog- og læseforståelse og atbede lærere og andre om hjælp.
 • At bruge kompenserende it.
 • At acceptere sig selv som ordblind og at vide, hvad ordblindheder.
 • At have forventninger og tro på, at de kan få en uddannelse oget job - at tale med deres UU-vejleder om muligheder for at fåstøtte i det videre uddannelsesforløb.

Fakta om inspirationsmaterialet

"Ordblindhed i grundskolen" findes som samlet rapport oghenvender sig især til:

 • Kommunale forvaltninger - især læsekonsulenter (eventuelttalehørekonsulenter).
 • Skoleledere.
 • 3. Læsevejledere og testlærere.
 • 4. Lærere/pædagogisk personale.
 • 5. Forældre.
 • 6. Ordblinde elever i grundskolen
 • Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Huset Jandorf forMinisteriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I februar 2015 offentliggjorde Undervisningsministeriet den nationale ordblindetest, der skal sikre, at ordblinde elever identificeres på et sikkert og ensartet grundlag over hele landet. Men testen kan ikke stå alene. Ministeriet offentliggør derfor i dag inspirationsmaterialet "Ordblindhed i grundskolen", som skal hjælpe kommuner og skoler med at følge op på de elever, der testes ordblinde.

Ordblinde elever har brug for støtte

Det 116 sider lange inspirationsmateriale er målrettet læsevejledere og læsekonsulenter, men også elever, forældre, lærere og pædagogisk personale og skoleledelser.

"At en elev bliver testet ordblind gør ikke nødvendigvis eleven klogere på sin situation. Elever, der er testet ordblinde, har brug for støtte både til at forstå ordblindheden og til at leve med den. Det næste vigtige skridt er at tilrettelægge et skoleforløb, hvor eleven trives og udvikler sin læsning og skrivning og samtidig får den fornødne hjælp", siger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.

Inspirationsmaterialet tager udgangspunkt i dansk og international forskning i elever, der udvikler alvorlige specifikke læsevanskeligheder og giver eksempler på cases, metoder og overvejelser fra danske fagfolk. Materialet bygger desuden på viden og råd fra ordblinde elever og fra forældre til ordblinde børn.

Jonas fra 4. klasse har brug for kompenserende it

En case handler om Jonas fra 4. klasse, som lander i ordblindetestens røde kategori. Læsevejlederen vurderer, at han har behov for kompenserende it, og skolen stiller en computer med kompenserende programmer til rådighed for ham.

Læsevejlederen og Jonas' lærerteam aftaler et tidspunkt, hvor teamet kan blive instrueret i at bruge it-programmerne og se, hvordan de kan bruges i de forskellige fag. For eksempel skal lærerne

være opmærksomme på, at al faglitteratur skal være tilgængeligt elektronisk, og at der skal

være mulighed for at arbejde med teksterne elektronisk, så Jonas kan bruge teknologien, når han læser og skriver.

Jonas får adgang til Notas lydbøger

Læsevejlederen vurderer desuden, at Jonas har behov for supplerende undervisning i skriftensprincipper, især skriftens lydprincipper. Jonas får i første omgang tilbudt undervisning på et lille hold. Undervisningen forløber over to gange fem uger (efterår og forår) med tre timer om ugen. Undervisningen ligger i den understøttende undervisning og tilrettelægges og varetages af læsevejlederen.

Skolen har et læsebånd på tre kvarter hver morgen fra klokken otte. Læsevejlederen anbefaler, at Jonas sidder med alderssvarende litteratur i form af lydbøger. Jonas vil gerne læse fagbøger om fodbold, og læsevejlederen melder ham ind i Nota, så han kan få adgang til nationalbibliotekets lydbøger.

Læsevejlederen har et tæt samarbejde med dansklæreren, så dansklæreren kan støtte Jonas i at udnytte de strategier, han har lært i forløbet hos læsevejlederen, i den øvrige undervisning. Læsevejlederen instruerer dansklæreren i fortsat at følge hans færdighedsniveau i afkodning og stavning. Hun anbefaler en række materialer, dansklæreren kan bruge, og at dansklæreren løbende observerer, hvordan Jonas udnytter ordlæse- og stavestrategier i undervisningen.

Flere initiativer på vej fra ministeriet

Inspirationsmaterialet ligger på vidensportalen emu.dk og er en del af det udviklingsarbejde, som ministeriet indledte i marts i år ved at samle en række aktører på ordblindeområdet.

Udviklingsarbejdet skal sikre, at ordblinde børn, unge og voksne får tilstrækkelig hjælp til, at de får samme muligheder som andre. Til efteråret offentliggør ministeriet en række initiativer på området.

Du finder inspirationsmaterialet via linket til højre for artiklen.

Folkeskolen.dk sætter i anledningen af det første år med den nationale ordblindetest fokus på testen og på undervisning af ordblinde elever. Dette er den 20. artikel i temaet:

Det skal være lettere for skoler at gøre prøver klar til ordblinde elever

Ordblinde Emma: Skolen var som et fængsel for mig

Auditiv feedback kan få ordblinde elever til at skrive bedre

Ordblinde elever uden en diagnose behøver ikke have været uden faglig støtte

Nu bruger alle kommuner den nationale ordblindetest

Ordblindekonference: Lærerstuderende bør lære om teknologiers didaktiske muligheder

Elever bruger it-støtte til at udvikle deres egne læse- og skriveteknologier

Læse- og skriveteknologier til ordblinde stiller lærere over for nye udfordringr

Skoler får hjælp til ordblinde elever af undervisningscenter for voksne

Skole har succes med netværk for forældre til ordblinde elever

Nu kan du prøve at læse som en ordblind

Talegenkendelse hjælper ordblinde til at skrive gode tekster

Ministeren vil ændre holdningen til ordblinde

Stigende antal sager med ordblinde elever bekymrer klagenævnet

Ordblindes formand afviser kritik: Ordblindhed er en isoleret dysfunktion

Kritiker: Den nationale ordblindetest er værdiløs

Læsecenter giver ordblinde elever og deres lærere et løft

Glæde over ordblindetesten lever side om side med en smule skepsis

Læsevejleder: Skoler bør have en plan for opfølgning af ordblindetesten

Over 9.000 elever har taget den nationale ordblindetest

Læs mere

Ordblindhed i grundskolen

Powered by Labrador CMS