Aarhus Kommune har fremsendt svar på en række spørgsmål fra redaktionen.

Her er kommunens svar: Ved ikke, om der blev ført tilsyn med Søndervangskolen som lovet i 2018

Forvaltningen i Aarhus Kommune har sendt svar på en lang række spørgsmål fra Folkeskolen til forvaltningens håndtering gennem årene af anklagerne om snyd med blandt andet afgangsprøverne på Søndervangskolen. Læs svarene her.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På folkeskolen.dk lørdag gennemgik redaktionen de redegørelser, Børn og unge-forvaltningen i Aarhus Kommunes har skrevet om sin håndtering af anklagerne mod den kendte Aarhusskole. Redegørelserne efterlader en række ubesvarede spørgsmål.

Blandt andet fremgår det, at ledelsen på Søndervangskolen undervejs har påstået at have holdt et tilsynsmøde med en områdechef i 2018, der på det pågældende tidspunkt ikke længere var ansat. Og det kan blandt andet også læses i redegørelserne, at forvaltningen i 2019 fandt ganske bemærkelsesværdige sammenfald mellem de fem elevklager, som lærer Martin Haaning påstår selv at stå bag - uden forvaltningen i sin redegørelse angiver, hvorvidt man tror på Martin Haanings udlægning.

Redaktionen havde tirsdag i sidste uge sendt en lang række spørgsmål til forvaltningen. Dem har redaktionen i går onsdag modtaget svar på fra børn og ungechef Lisbeth Schmidt Andersen.

Så tynd er forvaltningens redegørelse: Mangler svar på en række forhold 

Læs de samlede svar her:

Hvordan kommer man frem til, at alle elever i 2016 har fået ekstra tid? I ledelsens redegørelse fra 2017 fremgår det nemlig, at "(…) kan derfor ikke udelukkes, at enkelte elever ifm. de skriftlige skoleprøver 2016 kan være tildelt uretmæssig ekstra tid". Hvordan bliver enkelte elever til alle elever?

"Jf. den detaljerede redegørelse til Børn og Unge-udvalget side 6 nederst har skolens ledelse anerkendt, at der i 2016 blev givet ekstratid til alle elever jf. notat fra daværende områdechef fra den 25. september 2017".

I forbindelse med undersøgelsen i 2017 spørger man så lærerne og/eller eleverne, hvorvidt der blev givet ekstra tid?

"Det fremgår af redegørelse fra skoleleder til områdechef 31. maj 2017 (19/009745-6), at skoleleder havde 9. årgangsteam til møde på kontoret tirsdag den 2. maj 2017 efter prøven i dansk retskrivning. Baggrund for mødet var, at der opstået usikkerhed om, hvorvidt der var elever, der havde fået tildelt ekstra tid uden at være berettiget hertil. Skolens undersøgelse viste dengang, at en elev uretmæssigt kunne være tildelt ekstra tid".

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Hvorfor fik lærerne alene lov til at pege på forhold vedrørende arbejdsmiljøet i 2017?

"Det, at der indledtes en proces vedrørende arbejdsmiljø, ændrede ikke på medarbejdernes frihed til at ytre sig om andre forhold".

Hvad er årsagen til, at forvaltningen går ud fra, at skolens personale ikke kender til prøvereglerne i forhold til bl.a. reglerne for vejledning af eleverne til de mundtlige prøver. Ligesom alle andre skoler er der jo en masse ansat på skolen, som tidligere haft elever til prøve?

"Der har været fokus på prøvereglerne på foranledning af henvendelser herom".  

Vurderer forvaltningen, at prøvereglerne kan misfortolkes i en sådan grad, som det tilsyneladende er sket på Søndervangskolen?

"LU (Læring og Udvikling - nuværende PUF (Pædagogik, Undervisning og Fritid)) har den 13. marts 2017 i forbindelse med en konkret forespørgsel fra skolen tilkendegivet, at skolens fortolkning ikke var i overensstemmelse med reglerne på området".

Aarhus-politikere iværksætter uvildig undersøgelse af Søndervangskolen 

Daværende områdechef melder som afslutning på sagen i 2017 ud, at hvis der finder uregelmæssigheder sted ved prøverne i 2018, vil det få "tjenestelige konsekvenser for de ansvarlige og involverede". Hvilke tjenestelige konsekvenser var der tale om?

"Det var ikke specificeret, hvilke konsekvenser der kunne blive tale om, idet det i givet fald ville bero på en konkret vurdering af de eventuelle uregelmæssigheder i 2018".

Hvorfor pålægges det af daværende områdechef, at der i 2018 skal aflægges en rapport fra "de tilsynsførende omkring prøveafviklingen umiddelbart efter, de er afholdt", når selvsamme områdechef tilsyneladende ikke spørger de tilsynsførende i 2017 om, hvad der er foregået med de prøver, som hele sagen handler om?

"Det har ikke været muligt at finde svar på spørgsmålet, idet den daværende områdechef er gået på pension.

Hvilken person fra forvaltningen udførte det annoncerede skærpede tilsyn med prøveafviklingen på Søndervangskolen i 2018?

"Det har ikke været muligt at fremsøge dokumentation for, at det skærpede tilsyn blev gennemført i 2018 efter at den daværende områdechef gik på pension i marts 2018".

Lærere: Skolen fifler sig også til højere elevtrivsel og forældretilfredshed 

I referatet fra forvaltningens samtale med Martin Haaning i foråret 2019 fremgår det, at Martin Haaning har givet jer navne på de lærere, han vurderer, at der ved mest om sagen. Blev de pågældende lærere kontaktet med henblik på at undersøge Martin Haanings anklager?

"Nej. Der blev i 2019 iværksat en handlingsplan for ledelsesmæssig opfølgning på sagen".

Hvorfor er der ikke fulgt op på analysen af elevklagerne, som Martin Haaning siger, at han står bag, når analysen viser tydelige gennemgående træk?

"Som opfølgning på henvendelserne i 2019 omkring prøveafviklingen, har Lisbeth Schmidt Andersen haft skolen under tilsyn for så vidt angår Søndervangskolens afvikling af prøver. På møder mellem Søndervangskolen ledelse, Børn og Unge-chefen og konsulent fra Pædagogisk Afdeling i Børn og Unge er der blevet fulgt op på, om Søndervangskolen har levet op til de krav, der blev fastsat i handleplanen om prøveafvikling. Jf. mødereferater på sagen har der været opfølgningsmøder 27. april 2020, 2. juni 2020 og 26. marts 2021".

Aarhus Kommune: Vi har fulgt Søndervangskolen tæt 

Hvorfor optræder der i redegørelsen alene kommentarer fra de faglige konsulenter fra PUF på, hvilke regler der gælder for eleverne efter deres skriftlige prøve, når anklagen fra Martin Haaning går på, at det er ham selv, der fotokopierer elevernes aflevering? Var det ikke mere nærliggende at kommentere på lærernes rolle ved prøverne?

"De faglige konsulenter fra PUF yder sparring og rådgivning til skolerne og andre afdelinger i forvaltningen i forhold til bekendtgørelsen for folkeskolens prøver og prøvevejledninger. På møder mellem den faglige konsulent fra PUF og skolens ledelsesteam er der generelt givet rådgivning og sparring om prøveafvikling med afsæt i prøvevejledninger og bekendtgørelsen for folkeskolens prøver. Den lokale udmøntning af Ministeriets rammer og retningslinjer har været gennemgået - ligesom en præcisering af vurdering af elevernes standpunkt har været gennemgået".

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning 

Hvilke år har Søndervangskolen været under tilsyn i forhold til skolens prøveafvikling?

"Jf. den detaljerede redegørelse til Børn og Unge-udvalget side 7, udtalte områdechefen kritik i 2017 og iværksatte skærpet tilsyn med prøverne for skoleåret 2017/18. Pågældende områdechef gik imidlertid på pension inden prøveafviklingen i 2018. Søndervangskolen har været under tilsyn for så vidt angår prøveafviklingen i 2020 og 2021 jf. den korte redegørelse til Børn og Unge-udvalget side 3 af 4 sider".

Vurderes det, at tilsynet med prøverne på Søndervangskolen har været tilstrækkeligt, når de har fundet sted i 2020, hvor alle prøver var aflyst og i 2021, hvor antallet af prøver var reduceret?

"Børn og Unge-chef, Lisbeth Schmidt Andersen, gennemført et tilsyn på baggrund af en henvendelse i 2019 fra en tidligere medarbejder på Søndervangskolen, der påpegede uregelmæssigheder i forhold til prøverne. Corona pandemien bevirkede, at prøverne blev aflyst i 2020 og reduceret i 2021 - dette har været et vilkår for alle".

Lærerforeningen: Lærerne skal kunne tale helt frit - men det bliver ikke nemt 

Hvad ligger til grund for følgende konklusion vedr. lærernes forhold til anklagerne om, at ledelsen 'afslører' prøvefagene for tidligt? "Generelt og konkret synes ikke at være oplevet bekymring fra lærerne ift. udtræk. Dette ikke at forveksle med, at der i stedet kan konstateres en generel spænding på prøveforløb- og resultater fra nogle læreres side ift. egne elever."

"Citatet fremgår på side 19 i den detaljerede redegørelse af 30. september 2021 til Børn og Unge-udvalget og stammer fra skoleleders redegørelse efter en henvendelse fra en tidligere lærer på Søndervangskolen. Det er udtryk for skoleleders oplevelse og vurdering på tidspunktet for udarbejdelse af redegørelsen - 18. august 2021".

Hvad er de konkrete planer for tilsynet af prøveafviklingen til næste sommers prøver?

"Det er besluttet, at tilsynet fortsætter. Den kommende uvildige undersøgelse vil få indflydelse på tilsynets form og indhold".

Lærere på aarhusiansk successkole: Vi blev presset til at fuske