Skoleleder Martin Eriksen medgiver, at det nok var elevens forudsætninger, man havde i tankerne, da man skrev paragraffen, men det står ingen steder, fremhæver han.

Ministeriet: Paragraf kan ikke bruges til at skippe testene

Nej, man kan ikke bruge paragraf 9 til at fritage elever fra nationale test med henvisning til, at testen er usikker. Det slår ministeriet fast, efter en skoleleder og en far har peget på paragraffen, der siger, at elever kan fritages fra testene, hvis resultatet må forventes ikke at kunne bruges til evaluering.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er kun, hvis en elev har betydelig funktionsnedsættelse, utilstrækkelige danskkundskaber eller manglende faglige forudsætninger, at man kan søge om fritagelse fra de nationale test efter § 9 i bekendtgørelsen om testene.

Det oplyser Undervisningsministeriet, efter at skoleleder Martin Eriksen og forælder og debattør Jeppe Søe på folkeskolen.dk har peget på, at ordlyden i paragraffen åbner for, at alle børn kan fritages fra nationale test med henvisning til, at usikkerheden ved dem er for stor.

§9 siger nemlig: "Antager elevens underviser i det fag, hvori der afholdes test, at en elev ikke vil kunne gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering, orienteres eleven og dennes forældre om muligheden for fritagelse for gennemførelse af en test".

Skoleleder og forælder: Usikkerhed om nationale test åbner for fritagelse af elever

Kan ikke fritage generelt

Men det skal altså ikke forstås sådan, at man kan fritage elever med henvisning til, at der er generel tvivl om resultaterne af testene kan bruges til evaluering, understreger ministeriet.

"Ifølge folkeskoleloven og bekendtgørelse om obligatoriske test i folkeskolen er de nationale test obligatoriske, og der er ikke nogen generel mulighed for fritagelse fra testene", oplyser ministeriet. I svaret lyder det videre:

"En elev kan ifølge § 8, 9 og 10 i testbekendtgørelsen kun fritages, hvis skolelederen vurderer, at eleven ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til at kvalificere den løbende evaluering".

Her er problemerne i de nationale test

"Det vil sige, hvis eleven har en betydelig funktionsnedsættelse, utilstrækkelige danskkundskaber, eller så få faglige forudsætninger for faget, at testresultatet ikke giver meningsfuld faglig viden om eleven".

"Hvis eleven fritages, skal skolelederen fastlægge metoder til evaluering, der træder i stedet for de nationale test".

Skoleleder: Det står ingen steder

Skoleleder på Gudumholm Skole Martin Eriksen kalder undervisningsministeriets svar for "interessant".

"De har fuldstændig ret i, at eleven kan fritages, hvis skolelederen vurderer at eleven ikke kan gennemføre testen med resultat, der kvalificerer den løbende evaluering, men dernæst fortolker de jo", siger han.

"Der står ingen steder, at kravet for at foretage denne vurdering er, at eleven har særlige vanskeligheder. Det var sikkert tænkt sådan, da man lavede bekendtgørelsen, men det står nu engang ingen steder".

Martin Eriksen understreger, at han er stor fortaler for de nationale test, og at han generelt vil have mere data ind i skolen. Men det skal være ordentlig data.

Data i skolen: Vi har tendens til at søge bekræftelse

"Vi har en forpligtelse som offentlig institution til at arbejde professionelt med vores 'vare' - og det er altså elevernes læring og trivsel. Som skoleleder er jeg fortaler for, at vi arbejder tæt sammen og har professionelle dialoger. Men jeg kan jo ikke bede mine ansatte om at have dialoger, hvor de data de snakker om, er behæftede med fejl og usikkerhed - som de to professorer har dokumenteret, at de nationale test er", siger han.

"Med den viden, vi i dag har om de nationale test, hvilken skoleleder eller lærer antager, at testen kan gennemføres med et resultat, der kvalificerer den løbende evaluering? Synes ministeren, at de nationale test med den viden vi har om deres fejl og usikkerhed, kan kvalificere en løbende evaluering?"

"Og dernæst: Synes ministeren, at de ansattes og elevernes tid skal bruges på noget, som beviseligt ikke fører til større viden og forståelse om elevernes situation?"

Alternativet-profil: Hold jeres børn hjemme 

Debatten om de nationale test raser, efter de to professorer Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner i en rapport påviser, at de måler forkert.

Ny undersøgelse: Nationale test måler både forkert og usikkert

Ministeriet har kendt til udfordringerne siden 2016 men venter på, at deres egen evaluering af testene bliver færdig i 2020, før man vil tage stilling til, om de skal justeres.

Minister afventer evaluering: Lærere skal gennemføre fejlbehæftede test til 2020

Som reaktion på debatten opfordrer Alternativets gruppeforperson og skoleordfører Caroline Magdalene Maier i et blogindlæg på TV2 til, at forældre holder deres børn hjemme når der er nationale test.

"Tiden er inde til civil ulydighed", skriver hun.

"Vi har sådan set vidst det hele tiden: Nationale test skader mere, end de gavner. De er alene skabt som et politisk måleredskab, et sammenligningsværktøj, der intet lærerfagligt eller pædagogisk formål har".

"Alene dét faktum har for os i Alternativet været rigeligt argument for at lukke ned for de nationale test. Men når nu det viser sig, at testene ikke engang virker - at de måler i øst og vest - ja, så er det decideret absurd at fastholde testene som en integreret del af vores børns skolegang".

(Opdateret 23. april kl 9:19 med svar fra ministeriet)

Ministeriet: Svaret findes i lovbemærkningerne

Per mail oplyser ministeriet til folkeskolen.dk, at der i bemærkningerne til loven står, at fritagelse kun kan ske med henvisning til udfordringer hos eleven - ikke ved testene.

"Da testene er adaptive, og dermed tilpasser sig den enkelte elevs niveau, er det forventningen, at fritagelse kun vil være påkrævet i ganske få tilfælde. Der vil blive fastsat regler om, at skolens leder kan beslutte, at elever, for hvem testgennemførelse ikke vil kunne bidrage til kvalificering af den løbende interne evaluering, fritages".

"Her tænkes eksempelvis på fritagelse af elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog, elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og elever, der lige er ankommet til landet, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så deltagelse giver mening", står der i bemærkningerne til loven.