KL-formand Jacob Bundsgaard er ét af 10 medlemmer i KL's nye bestyrelse, som til hverdag sidder i en kommune, der har indgået en lokalaftale med den lokale lærerforening.
KL-formand Jacob Bundsgaard er ét af 10 medlemmer i KL's nye bestyrelse, som til hverdag sidder i en kommune, der har indgået en lokalaftale med den lokale lærerforening.

10 ud af 17 i KL’s top har aftaler med lærerne

Imens forhandlingerne om nye centrale regler for lærernes arbejdstid længe har været i hårdknude, er det lykkedes mange af borgmestrene og byrådsmedlemmerne i KL’s nye bestyrelse at indgå lokale aftaler med deres egne lærere.

Publiceret

KL-bestyrelsesmedlemmer med aftaler med lærerne

Formand: Jacob Bundsgaard (A), Aarhus

Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev

Frank Jensen (A), København

Jacob Bjerregaard (A), Fredericia

Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn

Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg

Jette Skive (O), Aarhus

Jens Ive (V), Rudersdal

Per Clausen (Ø), Aalborg

Leon Sebbelin (B), Rebild

KL-bestyrelsesmedlemmer uden aftalermed lærerne

Næstformand: Martin Damm (V), Kalundborg

Joy Mogensen (A), Roskilde

Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup

Tonni Hansen (F), Langeland

Jørn Pedersen (V), Kolding

Lars Krarup (V), Herning

Erik Flyvholm (V), Lemvig

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kritikken har været høj, hård og vedholdende, lige siden et næsten enigt Folketing afsluttede lockouten af landets lærere i 2013.

Resultatet blev en arbejdstidslov med lovnummer 409, der lige siden har bestemt lærernes arbejdstidsregler. 

Imod KL's ønske fastholdt Folketinget dog muligheden for, at kommunerne kan indgå lokale aftalermed Danmarks Lærerforenings lokale kredse, der fraviger den centrale lov.

Dén mulighed har mange kommunale politikere taget til sig. I 72 ud af landets 98 kommuner arbejder lærerne pt under en eller anden form for  lokal aftale.

"Når kommunerne hver især er gået ind og har indgået aftaler med lærerne, så sender det et meget klart og vigtigt signal til lærerne og lederne ude på kommunens skoler om, at vi vil lave en god folkeskole sammen, og at det sker ved, at vi finder fælles løsninger", siger han og fortsætter:

"Og så er det selvfølgelig også helt afgørende, at aftalerne også lægger nogle bedre rammer end Lov 409, som er en hjælp til at få enderne til at hænge sammen i hverdagen. Det handler eksempelvis om at tage hensyn til, at lærerne skal have tid til at forberede undervisningen, og at der skal være en prioritering af de mange opgaver, lærerne skal tage sig af", lyder det fra Gordon Ørskov Madsen.

Aarhus var først med en aftale med lærerne

Folkeskolen.dk har bedt lærerkredsene fra de kommuner, der er repræsenteret i KL's bestyrelse med en aftale med lærerne, om at pege på de vigtigste elementer i deres lokale aftale.

Folkeskolen.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra KL-formand Jacob Bundsgaard, som oplyser, at han ikke udtaler sig under de igangværende forhandlinger.

KL's chefforhandler Michael Ziegler udtalte i forbindelse med overenskomstaftalen i 2015, at KL ikke har nogen holdning til, at kommunen kan indgå lokalaftaler.

Anbefaler I, at kommunerne indgår aftaler med de lokale lærerkredse?

"Der er anvendt en omhyggelig udvalgt formulering i den aftale, der er indgået. Nemlig at parterne er 'opmærksomme på adgangen til at indgå lokale arbejdstidsaftaler'. Deri ligger, at vi som KL ikke går ud og anbefaler kommunerne at lave lokalaftaler. Men vi går heller ikke ud og anbefaler kommunerne ikke at lave aftaler. Det tager kommunerne selv stilling til om de mener, at der er behov for det eller ej", lød det dengang fra Michael Ziegler.

Lærerkreds Nord om lokalaftalen i Frederikshavn:

Vi har et godt samarbejde med Frederikshavn Kommune om udmøntning af lov 409 og bilag 4. Vi har en stærk fælles evalueringskultur, der betyder, at skolechefen og kredsen årligt besøger alle skolerne for at drøfte implementeringen af vores fælles planlægningsramme med TR, AMR og skoleledere. På baggrund af skolerunden justerer vi planlægningsrammen for det kommende skoleår.

Vi har blandt andet aftalt:

- En årsnorm på 1924 timer

- Et maksimalt undervisningstimetal på 825 timer

- En flekstidsaftale på alle skoler

- Funktionsbeskrivelser på opgaverne

- En opdeling i 10 planperioder, der er rammen for prioriteringen af arbejdsopgaverne.

- En opgørelse af arbejdstiden 10 gange om året, så evt. overtid afspadseres eller udbetales. 

Aalborg Lærerforening om sin lokalaftale:

Vigtige elementer i vores administrationsaftale:

- Enighed om håndtering af honorering af lejrturen

- Mange steder er der fuld fleksibilitet i henhold til kerneopgaven, og nogle steder har man været nødsaget til at aftale 35 timers tilstedeværelse

- Tilstræbt maksimalt undervisningstimetal på 790 timer for lærere og børnehaveklasseledere, som reduceres hvis man er på uddannelse, afholder 6. ferieuge, har drypvis barsel eller er nydimitteret lærer (750 timers max). Gælder dog ikke de der skal på lejrtur

- Samarbejde om professionel Kapital

Himmerlands Lærerkreds om lokalaftalen med Rebild Kommune:

- Lærerne er sikret mulighed for selv at tilrettelægge deres tid i en andel af arbejdstiden

- Fem uger før normperiodens start skal hver lærer have en opgaveoversigt med et samlet billede af de opgaver læreren forventes at løse i normperioden

- Maksimal undervisningstimetal på 800 timer, med fradrag i undervisningstiden i forbindelse med varetagelse af opgaver som klasselærer (60 timer), lejrskole, sociale arr., videreuddannelse, vejleder opgaver.

Fredericia Lærerkreds om sin lokalaftale:

Fredericia Lærerkreds om sin lokalaftale:

I Fredericia har vi haft et forståelsespapir fra 1.8.2014 og en forståelsesaftale fra 1.8.2015.

I punktform har aftalen følgende positive elementer:

- En fælles tilgang til arbejdsforholdene fra både kreds og kommune

- Et tydeligt signal om samarbejde fremfor konflikt giver den bedste opgaveløsning, både politisk og administrativt

- Aftalens formål er at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og at styrke den sociale kapital

- Lærerne har mulighed for både fast tilstedeværelse og fleksible arbejdsforhold med mulighed for hjemtagelse af arbejdsopgaver

- Et maks timetal på 810 undervisningstimer og et gennemsnitligt undervisningstimetal på 733, det udvidede undervisningsbegreb

- TR og AMR tidsaftaler i forhold til opgavernes omfang og reducering af undervisningstimetallet. TR på alle matrikler og på distriksskolerne

- Prøveperiode og kursusdeltagelse medfører ikke forøgelse af undervisningstimetallet resten af skoleåret

- Dialog omkring opgaveoversigterne

Powered by Labrador CMS