Overenskomst
0   36

Blokaderamte behandlingsskoler spiller højt spil forud for udbudsrunde for milliardbeløb

Onsdag i næste uge sættes der navn på de behandlingsskoler, som de næste fem år skal løse opgaver for et milliardbeløb for 18 kommuner i hovedstadsområdet. En lovlig stillingsblokade gør det svært for fem af tilbudsgiverne at ansætte kvalificerede lærere, vurderer DLF.

Den 1. juli afgøres det, hvilke behandlingsskoler, der får del det kæmpestore udbud. Fem af skolerne, der byder ind på opgaverne, har ikke villet tegne overenskomst med Danmarks Lærerforening for deres undervisere. Det gælder behandlingsskolerne Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku og Skolen ved Sorte Hest i København. De fem private virksomheder er organiseret under Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og forhandlingerne har været så træge, at DLF via Lærernes Centralorganisation (LC) har iværksat en blokade, som betyder, at medlemmer af DLF hverken må søge job eller lade sig ansætte på de fem skoler.

I første omgang blev stillingsblokaden iværksat mod Skolen Sputnik, som er den største af de fem skoler. Blokaden trådte i kraft 4. oktober 2018. Sputnik gik til Arbejdsretten for at få erklæret blokaden ulovlig, men Arbejdsretten fastslog, at LC har en berettiget interesse i stille krav om at overenskomstdække lærernes undervisningsarbejde på Sputnik.

Artiklen fortsætter under banneret

Siden er blokaden udvidet til også at omfatte de fire andre behandlingsskoler. Selv om blokaden gør det svært for skolerne at rekruttere kvalificerede lærere til ledige stillinger, betyder det ikke nødvendigvis, at de går glip af opgaver, når Københavns Kommune i næste uge offentliggør, hvem der får del i opgaverne for 18 kommuner i hovedstadsområdet til en estimeret værdi på fem milliarder kroner over de næste fem år.

Hvad er en dagbehandlingsskole

Dagbehandlingsskoler underviser og behandler elever, som ikke kan rummes i folkeskolen og umiddelbart heller ikke i en specialskole eller specialklasse på grund af deres særlige behov. Det er elever med for eksempel angst, socioemotionelle vanskeligheder, ADHD og autisme. Kommunerne henviser eleverne til dagbehandlingstilbuddet efter serviceloven.

"Vi har fortalt politikerne på rådhuset og også borgmesteren, at vi har oprettet blokaden, fordi vi insisterer på, at lærerne på de fem behandlingsskoler skal arbejde på en læreroverenskomst. De underviser efter folkeskoleloven, og de laver læse- og timeplaner efter styrelsesvedtægten i Københavns Kommune", siger Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening.

Blokaden gør det svært at levere undervisning med kvalitet

Trods det, at stillingsblokaden mod Sputnik og de fire andre behandlingsskoler er lovlig, er det svært for politikerne i København at se, hvad der er op og ned i sagen, erkender Lars Sørensen. Det bliver ikke nemmere af, at skolerne har indgået overenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund (SL), som kommunen også samarbejder med.

"Vi orienterer politikerne, når der er nyt i sagen. Det bliver ikke sagt højlydt, men jeg fornemmer, at der bekymring om stillingsblokaden, fordi den gør det svært for skolerne at levere undervisning med kvalitet. Vi har medlemmer, som synes, at Sputnik kunne være et spændende sted at arbejde, men de søger ikke på grund af blokaden", siger Lars Sørensen.

Folkeskolen.dk har bedt direktør Allan Laursen fra Skolen Sputnik om et interview. Sputnik er den største af de fem behandlingsskoler under Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og vi ville blandt andet have spurgt, hvorfor det helt præcist er, at Sputnik ikke ønsker at tegne overenskomst med LC for sine lærere. Men han afviser at stille op til interview.

"Med afslutningen op mod sommerferien, udbudssvar på vej og forskellige andre prioriterede arbejdsområder er der ikke mulighed for et interview med Allan inden for nærmeste fremtid", skriver virksomhedens kommunikationsansvarlige, Lene Holst Holmgård, i et mail-svar.

Retten skelner mellem undervisning og pædagogisk arbejde

I et indlæg på folkeskolen.dk i marts sidste år argumenterede Allan Laursen for, at overenskomsten med SL dækker alt personale, som arbejder med børnene på Sputnik.

"Vi er åbne over for dialog med LC/DLF, men det er usandt, at de læreruddannede ikke har en overenskomst i Sputnik. Det har de", skrev direktøren og tilføjede:

Fakta om SL-overenskomsten

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har tilbudt Lærernes Centralorganisation - og dermed DLF - at de kan tiltræde den landsoverenskomst for private opholdssteder, som de fem blokaderamte behandlingsskoler har tiltrådt med Socialpædagogernes Landsforbund. Denne overenskomst indeholder imidlertid ingen tal for løn eller undervisningstimetal.

Skolen Sputnik har ved siden af overenskomsten indgået en lokalaftale med Socialpædagogerne Storkøbenhavn, som sætter tal på grundlønnen for medarbejdere inden for to dagbehandlingsområder og et boligområde. I alle tre tilfælde er grundlønnen:

 • Trin 1: 27.100 kroner
 • Trin 2: 28.000 kroner
 • Trin 3: 29.200 kroner
 • Trin 4: 30.800 kroner

Pensionen udgør 14,3 procent mod 15,5 procent i landsoverenskomsten. Parterne er enige om at hæve den over en femårig periode, men de har ikke sat tal på.

Det er umuligt at sige, hvad lærerne på Sputnik og de fire andre blokaderamte behandlingsskoler i København vil opnå, hvis det lykkes LC at tegne en læreroverenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Det skyldes, at der skal to til at indgå en aftale. Men en sammenligning med den overenskomst, LC kort før jul sidste år indgik for undervisere ved Behandlingsskolerne APS, viser, at deres pensionsgivende månedlige grundløn pr. 1. juli i år udgør:

 • Trin 1: 34.434,41 kroner
 • Trin 2: 36.145,75 kroner
 • Trin 3: 38.135,69 kroner
 • Trin 4: 39.326,64 kroner

Overenskomsten præciserer, at grundlønnen reguleres årligt pr. 1. januar efter reguleringsprocenten på KL's forhandlingsområde.

Overenskomsten sætter også tal på pensionen:

 • I dag udgør pensionsbidraget 11,5 procent.
 • 1. juli 2021 stiger det til 13,5 procent.
 • 1. juli 2022 stiger det il 15,5 procent.
 • 1. juli 2023 udgør pensionsbidraget 17,3 procent.

Derefter anvendes den til enhver tid gældende procent på LC's kommunale område.

Derudover er undervisere på Behandlingsskolerne APS omfattet af gruppeliv.

Overenskomsten beskriver også arbejdstiden, herunder at ledelsen og DLF aftaler en øvre grænse for undervisningstiden for en lærer pr. uge. Aftalen definerer også, hvornår der er tale om undervisning:

"Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning, understøttende undervisning og individuel undervisning finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset organiseringen, eksempelvis gruppearbejde, rådgivning/sparring/vejledning, løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoIer/ekskursioner, sociale og kulturelle arrangementer".

"Det primære arbejde, der udføres af alle medarbejdere på Sputnik, er socialpædagogisk og behandlingsmæssigt, uanset at nogle medarbejdere er læreruddannede".

Det skrev han på trods af, at Arbejdsretten nøjagtig to måneder tidligere havde slået fast, at lærere, der udfører undervisning på Sputnik i henhold til folkeskoleloven ikke kan anses for at være "beskæftiget med det pædagogiske arbejde" i SL-overenskomstens forstand.

"Det forhold, at de også varetager socialpædagogiske og behandlingsmæssige opgaver som en integreret del af arbejdet med eleverne, kan ikke føre til en anden bedømmelse. Omvendt må det antages, at det arbejde, der på Sputnik udføres af pædagoger, er 'pædagogisk arbejde' i SL-overenskomstens forstand, også selv om undervisning indgår som en integreret del af arbejdet", konkluderer Arbejdsretten.

Kommunerne vægter behandling og undervisning lige højt

Arbejdsretten er ikke ene om at trække en klar skillelinje mellem pædagogisk arbejde og undervisning. Det samme gør de 18 kommuner bag det udbud, der offentliggøres i næste uge.

Når de vurderer, hvem der skal have opgaver for fem milliarder kroner over de næste fem år, vægter de økonomi med 30 procent og kvalitet med 70 procent. I de 70 procent tæller behandlingskvalitet og undervisningskvalitet med hver 30 procent.

Om behandlingskvalitet uddyber et tilbudsskema til skolerne, at "vidensbaseret behandling indgår som en integreret og ligeværdig del af dagbehandlingstilbuddet, så undervisning og behandling samstemmes og interagerer. Ligeledes vægtes det, at dagbehandlingstilbuddet arbejder helhedsorienteret med behandlingsinterventioner i forhold til både barnet/den unge og familien/netværket".

Tilbudsskemaet uddyber, at behandling blandt andet handler om at udvikle barnets sociale kompetencer til at indgå i fællesskaber i for eksempel idrætsforening, fritidsklub og folkeskole. En anden del går på at udvikle familiens muligheder for at støtte deres barn i at indgå i positive fællesskaber uden for dagbehandlingstilbuddet.

Sputnik er overvejende et tilbud efter folkeskoleloven

På samme måde stiller kommunerne krav til undervisningen. Her skal det daglige læringsmiljø være præget af nærhed, omsorg og respekt for eleverne og af en høj fagfaglig og almendidaktisk kompetence hos det undervisende personale. Derfor vægter det højt, hvis tilbudsgiver kan beskrive konkret og målbart:

 • Hvordan det sikres, at det undervisende personale besidder viden om børn/unge og deres læreprocesser.
 • Hvordan det sikres, at de fagprofessionelle medarbejdere besidder en faglig identitet med et didaktiske overskud, der gør, at der kan skabes meningsfulde møder mellem det faglige indhold og børnene/de unge.
 • Hvordan der arbejdes med at understøtte børnene/de unges literacy og arbejdshukommelse, som forskning peger på er centrale områder for udsatte børns/unges læreprocesser i skolen.

Lars Sørensen fra Københavns Lærerforening hæfter sig ved, at en skole som Sputnik har arbejdet målrettet på få en større andel lærere.

"Da Sputnik blev etableret for omkring 20 år siden, var halvdelen af medarbejderne lærere og den anden halvdel pædagoger. I den sidste rammeaftale med kommunerne skrev Sputnik, at de regnede med indenfor kort tid at komme op på 70-75 procent lærere for at kunne undervise efter folkeskoleloven og fagenes formål. Det fortæller mig, at skolen overvejende er et tilbud efter folkeskoleloven, og derfor er vi på rette vej, når vi insisterer på, at lærerne skal have en læreroverenskomst", siger han.

Overenskomst med SL har hverken tal for løn eller timetal

Byrådet i Greve har netop nikket ja til, at Sputnik må åbne en afdeling i kommunen. I et bilag til byrådets dagsorden i mandags ligger et brev fra direktør Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv. Han medgiver, at der kan være medarbejdere på behandlingsskolerne, som i det væsentligste udfører undervisning og derfor ikke er omfattet af den overenskomst, som Sputnik og de fire andre blokaderamte behandlingsskoler har med SL.

Dansk Erhverv Arbejdsgiver har derfor tilbudt, at LC kan tiltræde overenskomsten med SL, så den også gælder lærerne, men det har LC sagt nej til, skriver Brian Mikkelsen til politikerne i Greve.

Han fortæller derimod ikke, at den såkaldte landsoverenskomst med SL ikke indeholder tal for løn og undervisningstimetal. Lønnen skal ganske vist give udtryk for medarbejderens indsats, kvalifikationer, arbejdstider og ansvar, men den forhandles "i hvert enkelt tilfælde direkte mellem virksomheden og medarbejderen".

Hvis ikke kommunerne købte undervisning hos behandlingsskolerne, skulle de selv løse opgaven. Derfor skal lærernes overenskomst ligne den i det offentlige, understreger Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i DLF. Det gælder både løn- og pensionsmæssigt og rammerne for arbejdet.

»I SL-overenskomsten ligger pensionsprocenten for pædagoger på 13,5 procent, hvor den i vores overenskomst med KL er på 17,3 procent. Lønniveauet er heller ikke aftalt i SL-overenskomsten, hvor vi har en konkret lønindplacering og lønudvikling. Vi ønsker en overenskomst med behandlingsskolerne, som dækker undervisningsarbejde, og derfor skal den være på niveau med den, lærerne i folkeskolen har", siger Gordon Ørskov Madsen.

Sputnik-lærere har stillet mange spørgsmål til lønnen

I sit indlæg på folkeskolen.dk i marts sidste år giver direktør Allan Laursen det eksempel, at på Sputnik får en læreruddannet med 12 års erfaring 45.468,64 kroner om måneden inklusive fuldt arbejdsgiverbetalt pension, særlig opsparing og feriegodtgørelse.

Det ændrer ikke på, at lønniveauet generelt er lavere på Sputnik, mener Katrine Fylking fra overenskomstudvalget i DLF. Hun sidder også i bestyrelsen i Københavns Lærerforening og har været med til at stå blokadevagt på Sputniks forskellige adresser i København for at få skolen til forhandlingsbordet.

"Vi havde foldere med og også lønsedler fra lærere på specialskoler i København med tilsvarende opgaver, så lærerne på Sputnik kunne se forskellen. Nogle blev meget overraskede over lønforskellen, og vi fik i det hele taget mange spørgsmål om lønnen, Vi havde også mange samtaler med lærerne på Sputnik om, hvad det betyder på den enkelte arbejdsplads, at alle har samme løn- og ansættelsesvilkår," fortæller Katrine Fylking.

Det var en positiv oplevelse for hende at stå blokadevagt.

"Ordet lyder meget optrappende, men der var en god stemning omkring os. Det var vinter, så personalet kom ud med kaffe til os, som vi kunne varme os på", siger Katrine Fylking.

I den første tid med stillingsblokaden brugte formanden for Københavns Lærerforening, Lars Sørensen, meget tid på at forklare, at DLF og LC ikke har erklæret krig mod Sputnik, fordi skolen er privat.

"Lærerne er glade for deres arbejdsplads, så ikke alle forstod, hvad vi var ude på. Derfor måtte vi forklare, at blokaden skal få Sputnik til forhandlingsbordet, så lærerne kan sikres ordentlige løn- og ansættelsesvilkår", siger Lars Sørensen.

Der bør ikke være forskel på lønnen i offentlige og private tilbud

Før en overenskomst er forhandlet på plads, kan ingen sige, hvad den præcist vil betyde for lærernes løn- og ansættelsesvilkår på Sputnik og de fire andre behandlingsskoler i København. Men det bør ikke være lønniveauet, som afholder skolerne fra at tegne overenskomst, mener Lars Sørensen.

"Nogle af vores medlemmer på Sputnik har tidligere arbejdet på specialskoler i København. De har en høj specialpædagogisk faglighed, men får nu mindre i løn. Der er ikke tale om en vildt stor forskel, men det er frustrerende for dem, at deres kolleger i tilsvarende stillinger i det offentlige får en højere løn. Det vil vi gerne gøre op med. Der bør ikke være forskel på lønnen i det offentlige og i tilsvarende private tilbud", siger han.

Danmarks største private skole, Behandlingsskolerne ApS, med i alt 16 behandlingstilbud fordelt ud over landet var oprindeligt omfattet af forhandlingerne mellem LC og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

I efteråret 2019 meldte Behandlingsskolerne sig ud af Dansk Erhverv og søgte i stedet en individuel virksomhedsoverenskomst med LC. Den faldt på plads lige før jul og giver lærerne på Behandlingsskolerne samme lønniveau som kommunalt ansatte lærere. Efter en indfasningsperiode bliver pensionen også den samme, mens arbejdstidsregler og vilkår for tillidsrepræsentanter er tilpasset de konkrete forhold på Behandlingsskolerne.

18 kommuner bag udbuddet

Københavns Kommune er kontraktpart på de udbudte rammeaftaler for dagbehandlingsskolerne, men i alt 18 kommuner kan gøre brug af aftalerne og visitere elever til tilbuddene:

 • Allerød
 • Ballerup
 • Dragør
 • Egedal
 • Fredensborg
 • Frederiksberg
 • Furesø
 • Gentofte
 • Gladsaxe
 • Helsingør
 • Herlev
 • Hillerød
 • Hvidovre
 • Hørsholm
 • København
 • Lyngby-Taarbæk
 • Rudersdal
 • Rødovre


"Ved at lade lærere arbejde på en ikke-læreroverenskomst får Sputnik mulighed for at sænke udgifterne til løn. Det er dybt problematik, for så kan virksomheden både underbyde det offentlige og private virksomheder, som har tegnet overenskomst med den faglige organisation, der har retten til at tegne overenskomst på området", siger Katrine Fylking.

Blokaden mod behandlingsskolerne virker

Sputnik er begyndt at reklamere for den nye afdeling i Greve, som tilbyder dagbehandling for elever fra 6. til 10. klasse med socioemotionelle vanskeligheder og/eller ADHD. Det fremgår ligeledes af skolens hjemmeside, at skolen søger "undervisere til dagbehandling i København".

Folkeskolen.dk ville gerne have spurgt direktør Allan Laursen fra Sputnik, hvad blokaden betyder for skolens mulighed for at rekruttere kvalificerede lærere. Som tidligere nævnt stiller han ikke op til et interview, men Katrine Fylking fra DLF og Københavns Lærerforening er ikke i tvivl om, at blokaden har effekt.

"Vi har medlemmer på Sputnik, som fortæller, at skolen har svært ved at tiltrække nye medarbejdere, og vi får henvendelser fra lærere, som vil søge job hos Sputnik, men når de hører om blokaden, undersøger de, hvad det handler om. Så forklarer vi, hvorfor vi har stillingsblokade, og at vi selvfølgelig håber at kunne indgå en overenskomst med Sputnik. Ellers får det betydning for undervisningens kvalitet, og det har negative konsekvenser for både skolen, eleverne og også lærerne, som har brug for dygtige kolleger til at sparre og udvikle sig med", siger Katrine Fylking.

Eleverne har ret til undervisning som i almindelige skoletilbud

Københavns Kommunen har et kæmpe ansvar for at følge op på, om tingene er i orden hos de private udbydere, understreger Katrine Fylking.

"Kommunen kunne selv undervise de behandlingskrævende elever, men man har politisk besluttet, at det vil man ikke. Jeg vil fortsat opfordre politikerne til at være meget kritiske i deres valg af udbydere, for sårbare elever har ret til samme undervisning som i almindelige skoletilbud. Derfor skal de undervises af læreruddannede. Kommunen har også et stort ansvar for at sikre, at løn- og ansættelsesvilkårene er i orden, og at pengene bliver brugt på opgaven", siger Katrine Fylking.

Den sidste bemærkning hæfter sig på, at blandt andet Sputnik har en koncernlignende struktur, som gør det muligt at sløre, hvor meget man tjener på at behandle og undervise børn. I Københavns Kommune har Intern Revision netop indskærpet, at såfremt børne- og ungdomsforvaltningen tegner undervisningsoverenskomst med private udbydere med en koncernlignende struktur, skal det fremgå, hvordan pengestrømme er mellem koncernens enkelte dele.

Nye udbudsopgaver kan gøre det svære at få en overenskomst

Alt andet lige pynter den lovlige stillingsblokade ikke på de fem behandlingsskolers renommé, og nogle vil måske mene, at de spiller højt spil i forhold til den akutelle udbudsrunde ved ikke at have tegnet overenskomst med LC.

Blokaderamte skoler

 • Skolen Sputnik
 • Basen
 • Isbryderen
 • Vikasku
 • Skolen ved Sorte Hest

Blokaden betyder, at medlemmer af DLF ikke må søge job eller lade sig ansætte ved skolerne. Brud på blokaden kan føre til eksklusion af DLF, ligesom man kan miste retten til at senere at blive medlem af DLF.

Formanden for Københavns Lærerforening er spændt på, hvor stor en del af opgaverne, de fem behandlingsskoler ender med at få.

"Jeg vil tro, at chancerne for at tegne overenskomst bliver forringet, hvis skolerne får opgaver i den aktuelle udbudsrunde, for der skal to til at indgå en aftale. Men ét er, at en arbejdsgiver kan have en objektiv interesse i en aftale, noget andet er, at man kan blive presset til at forhandle, og det bliver skolerne med en effektiv blokade, som uden tvivl vil gå ud over undervisningens kvalitet. Derfor gør vi det tydeligt for medlemmerne, at de ikke skal søge arbejde på de fem skoler", siger Lars Sørensen.

En overenskomst skal være til at håndtere for skolerne

Københavns Lærerforening vil med en koordineret indsats med DLF og Uddannelsesforbundet fortsat lægge pres på de fem behandlingsskoler for at få en overenskomst, som på en gang giver fornuftige rammer for lærernes arbejde og er til at håndtere for skolerne.

"Både LC og DLF har gjort det tydeligt, at det skal være en overenskomst, som ikke spænder ben for hverken økonomien eller det pædagogiske arbejde på skolerne. Derfor er DLF og LC parate til at se på, hvilke overenskomstrammer der giver mening i forhold til den måde, de driver skole på", siger Lars Sørensen.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.441 andre er allerede tilmeldt