”Der er brug for fremmedsprogsvejledere. Blandt andet fordi eleverne synes, at fremmedsprog er svært. Mange bliver usikre, når de skal tale et andet sprog. Derfor har vi behov for vejledere, der er opdateret på den nyeste viden og kan sørge for samarbejde på tværs af fagene”, siger lærer Mette Biel, der er ved at uddanne sig til fremmedsprogsvejleder.

Ny vejlederuddannelse løfter fremmedsprog

I denne måned starter de første lærere på en helt ny sprogfagsvejlederuddannelse. Uddannelsen skal være med til at give et kompetenceløft til fremmedsprogslærerne og skabe et bedre samarbejde på tværs af fagene. En gruppe lærere og konsulenter er tyvstartet på uddannelsen – og de har svært ved at få armene ned.

Publiceret

Læsevejleder, matematikvejleder, inklusionsvejleder og naturfagsvejleder. Der findes rigtig mange forskellige vejledere ude på landets folkeskoler – og nu kommer der en gruppe mere. Københavns Professionshøjskole og Via University College har netop haft opstart på de første hold på den pædagogiske diplomuddannelse sprogfagsvejleder.

Som sprogfagsvejleder får engelsk-, tysk- og fransklærere kompetencer til at kunne styrke undervisningen i fremmedsprogene. Sprogfagsvejlederne skal fungere som sparringspartnere for deres kolleger – og så skal de uddannes til at være tovholder og initiativtager til samarbejder på skolen, i kommunen, med ungdomsuddannelserne eller på tværs af landegrænser.

Uddannelsen har samlet erfaringer fra det treårige pilotprojekt Fremmedsprog, Forandring og Forankring, som Det Nationale Center for Fremmedsprog satte i gang i august sidste år. Her er omkring 30 lærere fra fem kommuner tyvstartet på uddannelsen.

“Det er helt fantastisk. Jeg har fået en masse viden, der gør, at jeg underviser på helt nye måder”, fortæller Mette Biel. Hun er engelsklærer på Bakkeskolen i Kolding og er ved at uddanne sig til fremmedsprogsvejleder gennem pilotprojektet.

“Det første år er vi blevet opdateret i forhold til den nyeste forskning og viden inden for fremmedsprog og didaktik. Blandt andet har vi diskuteret, om man må tale dansk i engelskundervisningen. Dengang jeg blev uddannet, hed det english only i undervisningen. I dag hælder forskningen mere til english mainly. Det er altså okay, at elever og lærere snakker dansk med hinanden i engelskundervisningen”, siger Mette Biel.

Som noget nyt i undervisningen er hun begyndt at bruge tekster til at lære eleverne grammatik.

“I stedet for at udlevere et ark med grammatikopgaver læser og gennemgår vi en tekst sammen i klassen. Her snakker vi om, hvorfor grammatikken er, som den er. Det giver mig en bedre fornemmelse for, om alle elever er med. Det er en ny metode for mig, som jeg er rigtig glad for at have lært”.

Samarbejde på tværs af sprogene

Siden august har Mette Biel sammen med resten af de studerende fra pilotprojektet deltaget i både onlineundervisning og internater. På internaterne er alle de studerende mødt op et sted i Danmark for at høre oplæg og diskutere med hinanden.

Derudover har projektet også benyttet sig af aktionslæring. Når de kommende fremmedsprogsvejledere er blevet præsenteret for en ny didaktisk metode, har man kort tid efter holdt et oplæg ude på skolerne, hvor kollegerne har fået en forkortet version. Herefter har fremmedsprogsvejledere og deres kolleger udarbejdet og gennemført et undervisningsforløb.

Ny uddannelse til sprogfagsvejleder

Sprogvejlederuddannelsen er en helt ny pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen udbydes af Københavns Professionshøjskole, UC Syd og Via University College. Københavns Professionshøjskole og Via University College har oprettet de første hold i september med til sammen 18 studerende.

Som uddannet sprogvejleder kan man være med til at udvikle tysk, fransk og engelsk ude på skolerne. Man lærer at være tovholder på fremmedsprogene, at være sparringspartner for kolleger og ledelse og kan tænkes ind i den kommunale udvikling af fremmedsprogsfagene gennem eksempelvis netværk på tværs af grundskoler og ungdomsuddannelser.

Uddannelsen består af ti ECTS fordelt på tre moduler:

  1. modul: De studerende præsenteres for den nyeste viden inden for fremmedsprogsdidaktik. Det kan for eksempel være flersprogethed, ordforrådstilegnelse og funktionel grammatik.
  2. modul: Man præsenteres for emnerne interkulturel kompetence og integration af fremmedsprogsfagene i andre fag.
  3. modul: Der sættes skarpt på vejlederrollen.

På Bakkeskolen har Mette Biel blandt andet udviklet et vendespil om transparente ord sammen med tyskkollegerne. Når eleverne spiller vendespillet, skal de kigge efter, hvilke danske, tyske og engelske ord der ligner hinanden.

“Jeg tror, at det gavner både skole, lærere og elever at arbejde tværfagligt i sprogfagene”, siger Mette Biel. “På rigtig mange parametre kan vi arbejde sammen og få skabt en endnu større vidensbank til undervisningen. Ud over at vi underviser i forskellige fag, har vi også forskellige linjefagskombinationer. Nogle har måske tysk og idræt, mens andre underviser i engelsk og musik. Det kan også have betydning for måden vi underviser på”.

Når Mette Biel om to år er færdig med vejlederuddannelsen, står hun alene med rollen som fremmedsprogsvejleder hjemme på sin skole. Men det bekymrer hende ikke.

“Allerede nu har jeg mange kolleger, der er interesserede og spørger ind til, hvad det er, jeg lærer. Og hvis der er en, der ikke har lyst til at være med, er det okay med mig. Sprogvejlederen skal være der for dem, der har lyst til at dele viden og udvikle undervisningen”, siger Mette Biel og uddyber:

“Jeg kan godt lide at vejlede uden at løfte pegefingeren. Det gør jeg også allerede som praktikkoordinator og censor på læreruddannelsen. Men det bliver nyt at vejlede kolleger. Derudover har jeg en drøm om at kunne være med til at oprette et fremmedsprogslokale på skolen med flag og ord fra tysk og engelsk. Jeg kunne også godt tænke mig at skabe et internationalt samarbejde på skolen. Det tror jeg ville give eleverne udsyn”.

Konsulenten er med på uddannelsen

I pilotprojektet er det ikke kun lærere, der går på uddannelsen. I Kolding Kommune har man også sendt konsulent Tine Majgaard Mortensen af sted. Hun er blevet ansat til at sikre, at fremmedsprogsvejledernes arbejde lykkes og spredes til alle skoler i Kolding, når projektet afsluttes i 2023.

“Jeg kan godt lide at være tæt på processen. Det er nemt for mig at sparre og vejlede lærerne, fordi jeg selv er med på undervisningen og ved, hvad der forventes som studerende på uddannelsen”, siger hun og fortsætter:

“Visionen i Kolding Kommunes er at booste fremmedsprogene. Det gør vi ved at give lærerne et kompetenceløft. Det er længe siden, vi har tilbudt fremmedsprogslærerne det. Derudover skal vi skabe et netværk for fremmedsprogslærerne ude på den enkelte skole og på tværs i kommunen”.

Tine Majgaard Mortensen er ansat som konsulent for pilotprojektet i Kolding Kommune. “Jeg sørger for at arrangere netværksmøder for de syv lærere, der tager uddannelsen i kommunen. Jeg køber billetter, når vi skal rejse i forbindelse med uddannelsen, og jeg sørger for at holde kommunen opdateret omkring, hvordan projektet skrider frem”.

For lærer Mette Biel er det en stor gave, at Tine Majgaard Mortensen også er med på uddannelsen.

“Tine er den, der har taget kampen omkring, hvor meget tid vi skulle have til at studere ved siden af arbejdet. Det har nemlig ikke været helt nemt at få Kolding Kommune til at forstå, hvor meget tid uddannelsen kræver. Og så sørger hun for, at vi har et fællesskab på tværs af skolerne i kommunen. Jeg tror, at det kommer til at styrke Kolding Kommune, at vi kender lærere fra andre skoler og kan inspirere hinanden”, siger hun.

“Derudover føles Tine som en ligemand. Hun sidder ikke på et kontor, men er med os på uddannelsen. Det gør det også meget lettere for hende at sparre og hjælpe os med eksempelvis formalia i forhold til uddannelsen. Hvis vi selv skulle opsøge den slags, ville det tage rigtig meget af vores tid”.