Ghettopakken: Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler

Regeringen præsenterer netop nu - ved et pressemøde i Mjølnerparken på Nørrebro - sin såkaldte ghettopakke, en strategi imod parallelsamfund. En række af elementerne handler om børn og unge, herunder folkeskolen. Læs dem her:

Publiceret

Præmie for at løfte ikke-vestligeelever

Ved siden af det udspil, som blev lanceret i Mjølnerparen i dag,lancerede økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Billeen belønningspulje til kommunerne på én milliard til præmieringaf kommunale indsatser over for ikke-vestligeindvandrere og efterkommere. Den pulje betyder, aten kommune hvert år modtager en kontant belønning på50.000 kr. for hver ikke-vestlig  indvandrereller efterkommer, som aflægger afgangsprøven i 9. klasse og opnåret karaktergennemsnit i de otte karakterer  i defem bundne prøver, som er højere end landsgennemsnittet formålgruppen året før.

Ny præmiepulje: Kommuner belønnes for høje karakterer tiltosprogede

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

  • Målrettede sprogprøver i 0. klasse
  • Sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler
  • Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg
  • Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

Stopprøver i børnehaveklassen:

Andelen af mindre gode læsere (målt på de nationale test i 2. klasse) er højere på folkeskoler med mere end 30 pct. elever fra udsatte boligområder sammenlignet med øvrige folkeskoler - også når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund. Derfor foreslår regeringen at indføre sprogprøve i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30 pct. af børnene er bosat i boligområder, der inden for de seneste tre år har været på listen over udsatte boligområder, den såkaldte ghettoliste.

Regeringen vil også stille krav til forældrene om, at barnet har et funktionelt sprog, inden de møder i skolen.

Sanktioner over for dårligt præsterende skoler:

Regeringen vil stille krav om minimumsresultater for skoler, der har haft vedvarende dårlige prøveresultater: "Hvis en skole tre år i træk fx har for mange fagligt svage elever og stort omfang af snyd til eksaminer, skal der gribes konsekvent ind. Det statslige tilsyn skal i hvert tilfælde konkret vurdere, hvilken sanktion der skal iværksættes", hedder det i udspillet.

Sanktionerne kan være: 

• Tilbud om vejledningsforløb og udstedelse af pålæg til kommunen, fx gennem en handlingsplan for forbedring af niveauet eller stop for optag af elever med lavt fagligt niveau

• Midlertidig statslig overtagelse af ledelsesansvaret på skolen med henblik på at rette op på de dårlige resultater

• Lukning af skolen

- og regeringen forventer, at "forslagene i høj grad vil finde anvendelse over for folkeskoler med en stor andel elever fra udsatte boligområder".

Forældreansvar: 

Regeringen vil indføre to centrale pligter for forældrene i forhold til børnenes skolegang: de skal følge undervisningen, og de skal møde op, når der er test og prøver. Overholder forældrene ikke pligterne, vil de blive trukket i børne- og ungeydelsen.

Børne- og ungeydelsen vil bortfalde i et kvartal, hvor et barn uden gyldig grund har haft mere end 15 pct. fravær, lyder regeringens udspil. Det samme gælder, hvis et barn ikke møder op til op til en national test eller afsluttende prøve. 

Underretningspligten:

Som fagperson, der arbejder med børn og unge har blandt andre lærerne såkaldt skærpet underretningspligt, dvs. pligt til at underrette myndighederne ved mistanke om svigt og overgreb i hjemmet. Regeringen vil nu indføre straf med bøde eller fængsel indtil fire måneder for manglende overholdelse af fagpersoners særlige underretningspligt. Og den straf kan under særligt skærpende omstændigheder stige til fængsel indtil ét år - det gælder, hvis der er tale om en person med ledelsesansvar, ved forsætlig undladelse af indberetning mv.

Læs mere

Udspillet på regeringen,dk

Pressemeddelelse om belønningspuljen