På ZBC – Zealand Business College har tillidsrepræsentanter sammen med ledelsen udmøntet den centrale arbejdstidsaftale mellem forhandlingspartnerne til en arbejdstidsplan bestående af en opgaveoversigt og en skoleplan. Tillidsrepræsentant Jytte Fyhr glæder sig over aftalen.

Sosu-undervisernes arbejdstidsplan i hus på ZBC

ZBC med sosu-skoler i syv sjællandske byer er de første til at udmønte den nye arbejdstidsaftale, A21, på sosu-området. Individuel forberedelsestid og en meget detaljeret opgaveoversigt er noget af indholdet, som tillidsrepræsentant Jytte Fyhr, glæder sig over.

Publiceret

A21 påsosu-området

A21 påsosu-området
Med OK21-aftalen blev der også landet encentral arbejdstidsaftale, som skal realiseres lokalt. Der er dogen række centrale krav til blandt andet samarbejde og inddragelse,til opgaveoversigt, gennemsigtighed i opgaveløsningen, kvartalsvisarbejdstidsopgørelse, tid på opgaver over 60 timer med mere.

På de sosu-skoler, der følger kalenderåret som normperiode, skalarbejdstidsaftalen træde i kraft pr. 1. januar 2022. For de øvrigeskoler træder den nye arbejdstidsaftale først i kraft pr. 1. august2022.

Fakta omZBC

ZBC - Zealand Business Collegetilbyder erhvervsuddannelser, EUX, HHX, HTX og 10. klasse i de ottebyer - Roskilde, Ringsted, Næstved, Køge, Kalundborg, Holbæk,Slagelse og Vordingborg.
I alle byer - minus Vordingborg - tilbydes sosu-uddannelserne,enten på en samlet erhvervsskole eller på en selvstændigsosu-skole. Fra sommeren 2022 vil der også blive udbudtsosu-uddannelsens grundforløb i Faxe.
ZBC tæller de fem sosu-skoler; Sosu Næstved, Sosu Køge, SosuRingsted, Sosu Slagelse og Sosu Roskilde. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg tror, at aftalen kommer til at give både mindre pres og færre frustrationer". Sådan lyder kommentaren til den netop indgåede lokale arbejdstidsplan - fra Jytte Fyhr, tillidsrepræsentant for Danmarks Lærerforening på ZBC - Zealand Business College, der blandt andet tæller Sosu Roskilde, Sosu Ringsted og Sosu Slagelse. Hun er helt klar over, at sosu-undervisernes ujævne arbejdsår med store pukler om efteråret, ikke forsvinder. Til gengæld mener hun, at skolens udmøntning af den nye centrale arbejdstidsaftale, A21, vil mindske både frustrationer og stress hos den enkelte underviser. "Den helt store forskel vil være, at både ledelse og medarbejdere får et langt bedre overblik over den enkelte undervisers tidsforbrug, fordi udgangspunktet bliver en mere detaljeret opgaveoversigt". "Min forventning er, at der vil være færre hovsa-løsninger, hvor medarbejdere bliver flyttet rundt for at dække huller, som de hverken har tid eller kompetencer til". "Kerneydelsen - undervisning - skal selvfølgelig køre, men den detaljerede opgaveoversigt giver bedre overblik over, hvilke timer der bruges af hvem. Der er også estimeret tid til vikartimer". "Samtidig forpligtiger aftalen også ledelsen og medarbejdere til at gå i dialog, hvis tingene ikke hænger sammen", siger Jytte Fyhr.

Farvel til Lov 409: Lærerne på privat- og sosu-skoler får nu også arbejdstidsaftale

Individuel forberedelsesfaktor på 1,2 På ZBC udspecificerer den detaljerede opgaveoversigt timer til både undervisning, individuel forberedelse, teamsamarbejde, projekter, censoropgaver, kompetenceudvikling mv. Og der er udspecificeret både aktuelle og forventede, kommende hold. I opgaveoversigten estimeres tid til underviserne på ZBC med en individuel forberedelsestidsfaktor på 1,2 af undervisningstiden. "Det giver 10 minutters forberedelse pr. lektion. Nyansatte undervisere kan ikke nøjes med det, og for mange af os garvede undervisere vil det heller ikke altid være tilstrækkeligt, men alene det, at der er afsat tid til individuel forberedelse, er et godt pejlemærke og en anerkendelse af vigtigheden af forberedelse. Holder tallet så ikke i byretten, må vi gå til ledelsen og få det ændret", pointerer Jytte Fyhr.

Sosu-skolerne tager fat på lokal udmøntning af arbejdstidsaftalen

Tid på de "usynlige" opgaver

Ud over tiden til individuel forberedelse fremhæver Jytte Fyhr udspecificering af tid til frokost- og elevpauser, hvor underviserne får tid til elevkontakt, klargøring, oprydning, aktuelt opstået behov for forberedelse, rekreative formål og kollegial sparring.

Tiden tæller ved tilstedeværelse på skolen - og giver 205 timer ved fuld tilstedeværelse. "Derudover har vi som tillidsrepræsentanter i forarbejdet til aftalen fået tid til at tage rundt på alle ZBC's syv lokationer, for at tale med underviserne om alle de 'usynlige' opgaver, underviserne også laver. Alle de opgaver, man hidtil har glemt at tælle med såsom deltagelse i messer, kollega-mentor, vaskeordningsansvarlig, kontaktlærer, superbruger-funktioner mv.", fortæller Jytte Fyhr. De mange mindre opgaver er så afkrydset ud for den enkelte medarbejder - og tidsforbruget til netop de mindre opgaver er samlet i opgaveoversigten i en pulje for hver medarbejder. For eksempel har Jytte Fyhr 53 timer til diverse mindre opgaver. Nogle har nul, andre har 215 timer. 

En god og inddragende proces I det hele taget roser Jytte Fyhr ledelsen på ZBC for hele processen omkring udmøntning af arbejdstidsaftalen. "Det har været en både god og inddragende proces, hvor ledelsen virkelig havde lavet et stort forarbejde, inden de indkaldte os til første møde i august", fortæller Jytte Fyhr. Ledelsen på ZBC har valgt at gøre brug af det procesværktøj, som er udarbejdet af Lærernes Centralorganisation, Centralorganisationen af 2010 og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i fællesskab. "Ledelsen er for alvor gået ind i det lokale samarbejdsspor med deltagelse af både den øverste direktør for ZBC, den øverste ledelse for Sosu-området på ZBC og tillidsrepræsentanter fra såvel Danmarks Lærerforening som Dansk Sygeplejeråd. Samtidig har ledelsen gjort brug af både årshjul og en udførlig tidsplan for, hvilke ting, vi skulle drøfte hvornår, og resultatet er en meget grundig opgaveoversigt og en gennemarbejdet skoleplan", fortæller Jytte Fyhr.

Opgaveoversigten er et dynamisk værktøj Alt i alt opererer ZBC med en årsnorm for sosu-underviserne på 1.650 timer - med en gennemsnitlig arbejdstid på 7,4 timer pr. dag. Da opgaveoversigten opgør estimeret tid, stemmer den ikke helt overens med de 1.650 timer her fra årsnormens begyndelse den 1. januar 2022, hvor den træder i kraft. "Opgaveoversigten er tænkt som et dynamisk værktøj, der opgør estimeret tid, og som rettes til, hvis der sker store ændringer; nye hold oprettes, man bliver flyttet til andre opgaver mv. Samtidig er ledelsen via den centrale arbejdstidsaftale forpligtet til at opgøre arbejdstiden hver 3. måned, så den dermed kan justeres", forklarer Jytte Fyhr. Netop opgørelse af løbende ændringer i arbejdstid har været en af de sværere drøftelser i processen. For hvordan dokumenterer man helt præcist de mindre løbende ændringer? "Her har ledelsen oprettet et særligt Excel-ark med titlen 'Afvigelser', som de opfordrer os til at bruge, hvis vi for eksempel har uforudsete møder, går tidligere en dag mv.", fortæller Jytte Fyhr.

OK21: Ros til arbejdstidsaftale og seniorrettigheder - ris til fortsat lønefterslæb

Løbende evaluering Som en del af arbejdstidsplanen er der også vedtaget løbende evaluering. Allerede i uge 10 næste år sker den første evaluering, og til efteråret 2022 er der planlagt en større evaluering. "Så vi kan se, hvad der er godt, og hvad der eventuelt skal forbedres, der hvor det giver mening, når vi har fået erfaring med brugen af den", forklarer Jytte Fyhr og understreger, at der har været stor velvilje til samarbejde og dialog på begge sider af forhandlingsbordet.