'Jeg ved ikke, om regeringen lukker øjnene for det eller bare ikke ønsker at udvikle på STU-ordningen', siger undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.
"Jeg ved ikke, om regeringen lukker øjnene for det eller bare ikke ønsker at udvikle på STU-ordningen", siger undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti.

Flertal uden om regeringen kræver nye forhandlinger om STU efter evalueringskritik

Et flertal uden om regeringen har pålagt to ministre at indkalde Folketingets partier til drøftelser om, hvordan de kan forbedre de kritikpunkter, som evalueringen af STU rejste i efteråret. Regeringen afviser, at der er brug for større initiativer.

Publiceret

Eleverne på STU

  • I 2016 var bestanden af STU-elever 5.810. 1.281 fuldførte og518 afbrød uddannelsen.
  • Tilgangen af STU-elever faldt for første gang i 2016, hvor derer registreret 1.835 startende elever mod 2.062 i 2015.
  • Blandt alle afbrud fra uddannelsen kan 21 procent betegnes sompositive, idet STU-eleven overgår til en anden uddannelse ellerbeskæftigelse.
  • Elevgruppens sammensætning har gennem de seneste år væretforholdsvis stabil i forhold til køn, alder, herkomst, karaktererfra grundskolen, henvisningsårsag og forældrebaggrund.Aldersmæssigt er elevgruppen således uforandret - cirka 45 procenter under 18 år, når de begynder på en STU, cirka 30 procent er 18år, og de resterende er ældre. Der er dog et svagt fald i andelenaf elever, der påbegynder uddannelsen, når de er under 18 år, og ensvag stigning i andelen af 18-årige. Andelen af 18-årige erforholdsvis stor.
  • Sammensætningen af henvisningsårsager er ligeledes stabil iperioden. Cirka 45 procent har generelle indlæringsvanskeligheder,og cirka 30 procent har udviklingsforstyrrelser.

Kilde: Evaluering af særligt tilrettelagtungdomsuddannelse

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et flertal i undervisningsudvalget har vedtaget en såkaldt beretning, som tager afsæt i et konkret forslag fra Dansk Folkeparti om dels at kvalitetssikre den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), dels at oprette en overbygning til uddannelsen. Beretningen pålægger undervisningsminister Merete Riisager (LA) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om tiltag, der kan forbedre kvaliteten af uddannelsen.

Evaluering: STU styrker eleverne

Udgangspunktet er den evaluering af STU, der kom i efteråret 2017. Den viser, at uddannelsen overordnet set er en succes, men peger også på, at der er udfordringer med, hvad der skal ske, når de unge er færdige på STU'en, ligesom rapporten viser, at de unge i en tredjedel af kommunerne ikke får mulighed for at vælge mellem forskellige uddannelsestilbud, men kanaliseres ind på kommunernes egne tilbud.

STU er en overvejende succes, men…

Flertallet uden om regeringen består af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF. Partierne erkender, at STU i overvejende grad er en succes, men partierne peger også på:

  • at både forældre og unge finder det svært at overskue reglerne omkring STU, herunder hvad man har ret til, og hvilke muligheder der eksisterer for den enkelte unge.
  • at der er store forskelle på, hvordan kommunerne forvalter tilbuddet om STU, hvilket kan betyde, at der er stor forskel i kvaliteten på tilbuddene fra kommune til kommune.
  • at en stor del af forældrene til unge på STU er utilfredse med udslusningen fra uddannelsen.

På baggrund af disse udfordringer finder flertallet det nødvendigt dels at drøfte, hvordan man fremover kan sikre en større og mere ensartet kvalitet i STU-tilbuddene, dels at drøfte mulighederne for at oprette en overbygningsuddannelse til det eksisterende STU-tilbud.

Der skal gode grunde til at ændre på noget, som virker

Sagen begyndte, da Dansk Folkeparti midt i marts fremsatte et beslutningsforslag om netop en kvalitetssikring og en overbygning.

Merete Riisager indledte førstebehandlingen i Folketinget med at afvise forslaget. Blandt andet fordi evalueringen viser, at kommunerne løfter opgaven, som de skal.

"Hvis noget virker, skal der gode grunde til at ændre på det alligevel. Evalueringen viser sort på hvidt, at STU'en fungerer rundt om i kommunerne. Derfor ser vi i regeringen ikke grund til at ændre i rammerne for uddannelsen eller reguleringen af kommunerne eller i øvrigt gennemføre større ændringer i relation til STU", sagde undervisningsministeren og fortsatte:

"Så er der forslaget om at oprette en ny særlig kompetencegivende overbygningsuddannelse. Det mener vi ikke er en god idé, og det begrunder vi med, at de STU-elever, der kan få glæde af en anden ungdomsuddannelse, allerede i dag har muligheden".

Regeringen har allerede taget en række initiaitver

Merete Riisager pegede også på, at der er lagt op til, at elever efter endt STU kan målgruppevurderes til den nye forberedende grunduddannelse (FGU). Desuden mente hun, at en overbygningsuddannelse vil føre til betydelige merudgifter.

Arbejdsgruppe: Trods positiv evaluering bør områder af STU'en ses efter i sømmene

Undervisningsministeren nævnte også, at stemmeaftalekredsen bag STU'en i slutningen af februar aftalte, at ministeriet arbejder videre med understøttende initiativer, som kan igangsættes uden lovændringer.

"Initiativerne er: En benchmarkinganalyse af overgange, udslusning fra STU, et best practice-katalog og en STU-portal til elever og forældre for at synliggøre STU-tilbud og udbrede viden om best practice. På den måde har vi i fællesskab forsøgt at finde veje til at gøre noget ved de enkelte opmærksomhedspunkter, som evalueringen peger på", sagde Merete Riisager i Folketinget.

I den beretning, som nu er vedtaget, peger Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance også på, at regeringen allerede har taget initiativ til disse elementer.

Evalueringen risikerer at gå i glemmebogen

Afvisningen fik undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti til at spekulere på, om Merete Riisager havde læst samme evaluering som ham.

Riisager skal forholde sig til STU-evalueringens kritik af kommunerne

"Der er meget stor variation i kvaliteten af de tilbud, der er rundt omkring, og det er jo ikke så underligt, for der er ikke nogen form for krav, der er ikke nogen, som kontrollerer, hvordan niveauet er - det afhænger udelukkende af, hvad kommunerne måtte ønske", kommenterede han.

Også Socialdemokraternes Orla Hav hæftede sig ved, at "ministeriets evaluering løfter adskillige pegefingre".

"Det drejer sig om kommunernes uensartede brug af den særligt tilrettelagte undervisning, den manglende information om den særligt tilrettelagte undervisning og den manglende langtidsplanlægning i tilknytning til et ungt menneskes særligt tilrettelagte undervisningsforløb", sagde han.

Riisager afviser at gøre noget ved evalueringskritik af kommunerne

SF's Jacob Mark udtrykte frygt for, at STU-evalueringen går i glemmebogen.

"Vi lavede den og fandt ud af, at der er nogle problemer, på trods af at det er en god uddannelse, vi har fået skabt, og så bliver der aldrig rigtig gjort noget ved det, og om et års tid kommer der et folketingsvalg, og så forsvinder det lidt i glemslen".

Enhedslisten efterlyser også tilsyn og bedre udslusning

Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten fremhævede også forskellen på, hvordan kommunerne håndterer uddannelsen.

"Det kan være rigtig fornuftigt at få kigget på, om vi kan finde en form for tilsynsmodel, som garanterer, at der er en rimelig kvalitet i uddannelsen i al den forskellighed, den må have i forhold til, hvilke målgrupper den helt konkret retter sig mod på det enkelte tilbud", sagde han og pegede på, at heller ikke udslusningen fra uddannelsen er problemfri.

Riisager melder tvetydigt ud om opfølgning på STU-evalueringen

"I evalueringen er hver fjerde af forældrene utilfredse med udslusningen, og derfor vil det være en god idé at få set nærmere på, hvad der kan gøres på det område. Kan der arbejdes med udvikling af kontaktpersonordninger? Kan der lægges klare rammer for eksempel i form af en udslusningsbekendtgørelse. Der kan være adskillige muligheder".

Ret skræmmende at komme ud fra et beskyttet forløb

Josephine Fock fra Alternativet var enig i, at der skal kigges på, hvordan man kan støtte elever med særlige behov over i et meningsfyldt voksenliv efter endt STU.

"Derfor synes vi, det er en god ide at oprette en overbygning på uddannelsen", sagde hun.

Det er ret skræmmende, når man kommer af et så beskyttet et forløb som en helt særligt tilrettelagt uddannelse, uden at der rigtig er nogle tilbud ud på den anden side, mente Jakob Mark fra SF.

Riisager: Kommunerne har det bedste grundlag for at sikre kvaliteten af STU

"Vi skal ikke acceptere, at de unge overlades til sig selv. Man kan gøre flere forskellige ting. Man kan lave en overbygningsuddannelse, som Dansk Folkeparti foreslår, og jeg har også hørt, at nogle i sektoren mener, at der skal laves en udslusningsbekendtgørelse, hvor man siger, hvad mulighederne skal være for de her unge, eller at der skal laves et særligt tilrettelagt jobforløb. Det er vigtigt at arbejde videre med, at de unge er forskellige, så der skal være forskellige muligheder", sagde SF'eren.

God forretning at sikre unge en bedre vej gennem STU

Jakob Mark foreslog, at man lavede en beretning på baggrund af forslaget fra Dansk Folkeparti, og det tog partiets undervisningsordfører til sig.

"Som jeg hører diskussionen, er der trods alt relativt bred enighed om, at her er nogle udfordringer, vi skal arbejde med. Så kan man diskutere, hvordan vi kommer videre, men det er helt, helt centralt, at det ikke må gå i stå", sagde Jens Henrik Thuelsen Dahl, da han rundede debatten under førstebehandlingen af Dansk Folkepartis forslag af.

Reglerne om STU volder stadig kommunerne problemer

Herefter blev sagen sendt til behandling i undervisningsudvalget, hvor det altså ikke er lykkedes at få regeringen til at bakke flertallet op. Jens Henrik Thulesen Dahl mener ikke, regeringen tager problemet seriøst nok.

"Jeg ved ikke, om den lukker øjnene for det eller bare ikke ønsker at udvikle på ordningen. Rent kynisk og omkostniundervisngsmæssigt vil det jo være en god forretning at sikre, at de unge kommer bedre igennem STU'en og kommer i den type beskæftigelse, som de nu kan," siger Jens Henrik Thulesen Dahl i dag til altinget.dk.

De fleste får medhold i klager over kommunens målgruppevurdering til STU

Her erkender Venstres undervisningsordfører Anni Matthiesen, at regeringen er nødt til at bøje sig for flertallets vilje og tage fat på opgaven. Undervisningsminister Merete Riisager ikke har ønsket at kommentere på sagen.

Du kan læse såvel debatten under Folketingets førstebehandling af Dansk Folkepartis forslag som beretningen via disse link: 

Læs mere

Folketingsdebat

Beretning

Powered by Labrador CMS