Selv om uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) fremlægger seks scenarier for en psykologfaglig overbygning for lærere og pædagoger, er uddannelsen ikke lige på trapperne.
Selv om uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) fremlægger seks scenarier for en psykologfaglig overbygning for lærere og pædagoger, er uddannelsen ikke lige på trapperne.

Minister fremlægger seks modeller for en psykologfaglig uddannelse til lærere

Uddannelses- og forskningsministeren er klar med bud på, hvordan en psykologfaglig overbygning til lærere og pædagoger kan se ud. En model går ud på at justere kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, men det kan også blive fem andre løsninger.

Publiceret Senest opdateret

Folketingets børne- og undervisningsudvalg vedtog for et år siden at undersøge muligheden for at etablere en psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger. Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M) har netop sendt en afrapportering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om, hvordan uddannelsen kan se ud, til udvalget.

Rapporten opererer med seks mulige modeller inden for det ordinære uddannelses- og efter- og videreuddannelsessystem:

 • Justering af den eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi
 • Ny kandidatuddannelse
 • Erhvervskandidatuddannelse
 • Etårig akademisk overbygningsuddannelse
 • Masteruddannelse
 • Diplomuddannelse

Justering af kandidatuddannelsen

Den eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi udbydes af DPU, Aarhus Universitet, som er i gang med at justere studieordningen. De sker blandt andet på baggrund af en analyse af kompetencebehovet i PPR og i tæt dialog med aftagere. Fra det kommende studieår vil uddannelsen således i endnu højere grad være målrettet PPR.

Uddannelsen har et bredt optag af blandt andet lærere og pædagoger, men også ergoterapeuter, sygeplejersker, psykologibachelorer og andre akademiske bachelorer tager uddannelsen.

Det er ikke muligt inden for de nuværende adgangskrav at prioritere ansøgere med lærer- og pædagoguddannelse frem for andre kvalificerede ansøgere. Det er dog muligt at lægge vægt på relevant erfaring, herunder praksiserfaring, som udvælgelseskriterium.

Dialoggruppen bag rapporten

I forbindelse med arbejdet med en psykologfaglig overbygningsuddannelse har der været nedsat en dialoggruppe med repræsentanter fra:

 • KL
 • BUPL
 • BUPL’s lederforening
 • Børne- og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • Landsrådet af PPR-chefer
 • Dansk Psykolog Forening
 • Pædagogiske Psykologers Forening
 • Socialpædagogernes Landsforbund’
 • Skolelederforeningen
 • Børne- og Undervisningsministeriet

Derudover har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indhentet perspektiver fra fagmiljøer på de videregående uddannelsesinstitutioner.

Dialoggruppen, som har været nedsat til at understøtte afrapporteringen, har drøftet, om man kan prioritere ansøgere med lærer- og pædagogbaggrund, eller om man kan øge optaget for at få flere lærere og pædagoger ind på uddannelsen.

”Der er dog ingen garanti for, at det vil medføre et højere optag af den ønskede målgruppe”, konstaterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i afrapporteringen.

Ny kandidatuddannelse

Hvis en justering af kandidatuddannelsen ikke kan dække behovet for kompetencer i PPR, kan der udvikles en toårig kandidatuddannelse som en overbygning udelukkende til lærere og pædagoger med et specifikt fokus på PPR som aftagerfelt.

En sådan kandidatuddannelse risikerer dog at være i direkte konkurrence med den eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi, både i forhold til at tiltrække studerende og efterfølgende ansættelse af dimittenderne.

”Der vil derfor være behov for at tage bestik af den eksisterende kandidatuddannelse med henblik på målgruppe og fagligt indhold”, hedder det i afrapporteringen.

Erhvervskandidatuddannelse

Et enigt Folketing vedtog i 2017 at indføre toårige erhvervskandidatuddannelser, som udbydes af universiteterne og foregår på deltid over fire år. Det er et krav, at den studerende under uddannelsen er i relevant beskæftigelse minimum 25 timer om ugen.

Hvis en psykologfaglig overbygning som erhvervskandidatuddannelse skal udforskes nærmere, foreslår Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, at der ses på to muligheder:

 • Der kan oprettes en erhvervskandidatuddannelse, som afspejler kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi, hvor den studerende oparbejder praksiserfaring fra sideløbende relevant beskæftigelse. Det forventes, at en sådan erhvervskandidatuddannelse kan tiltrække en ny målgruppe af studerende.
 • Der kan oprettes en erhvervskandidatuddannelse, som specifikt målrettes PPR, hvor indholdet er anderledes end på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.

Det vil kræve politisk opbakning at udvide antallet af erhvervskandidatuddannelser, da loftet på 50 af disse uddannelser på tværs af universiteterne er nået.

Etårig akademisk overbygningsuddannelse

De etårige akademiske overbygningsuddannelser udbydes af universiteterne og er en del af en aftale om mere fleksible universitetsuddannelser, som Folketingets partier indgik i 2018.

Adgangskravet er en akademisk bacheloruddannelse, og det er derfor ikke muligt at søge optagelse med en professionsbacheloruddannelse. Der vil derfor kræve en ændring af universitetsloven, hvis en professionsbacheloruddannelse skal kunne give adgang.

Masteruddannelse

En masteruddannelse tilrettelægges almindeligvis over to til tre år, hvor den studerende tilmelder sig et modul ad gangen. Uddannelsen forudsætter relevant erhvervserfaring, og den studerende er ofte i beskæftigelse inden for et relevant arbejdsområde.

Erhvervssigtet for en psykologfaglig masteruddannelse for lærere og pædagoger vil kunne målrettes konsulentstillinger eller lignede i PPR, skoler eller dagtilbud.

”En masteruddannelse giver mulighed for, at lærere og pædagoger kan opkvalificere sig gennem enkelte moduler, så de ikke nødvendigvis skal tage en hel uddannelse, såfremt der afdækkes et behov for opkvalificering, som kan modsvares uden en fuld uddannelse”, lyder det i afrapporteringen.

En psykologfaglig overbygning kan oprettes inden for de gældende regler for masteruddannelser.

Diplomuddannelse

Et alternativ til de øvrige modeller er at oprette en praksisrettet diplomuddannelse for lærere og pædagoger på samme bachelorniveau som lærer- og pædagoguddannelsen.

Uddannelser på diplomniveau bliver almindeligvis udbudt af professionshøjskolerne, og en diplomuddannelse målrettet PPR kan udbydes som en deltidsuddannelse, der skal kunne afsluttes inden for tre år. Den studerende er almindeligvis i relevant beskæftigelse under uddannelsen.

Der er mulighed for, at indhold målrettes de specifikke kompetencer, der efterspørges inden for PPR.

”Alt efter indholdet kan modellen enten oprettes som selvstændig diplomuddannelse, eller den kan indgå som uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse, som udbydes af professionshøjskoler”, sammenfatter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ministeren vil afvente kortlægning af PPR

Christina Egelund kommer ikke med et bud på, hvilken model hun foretrækker. I stedet henviser ministeren til, at der på finansloven for 2022 blev afsat midler til, at Børne- og Undervisningsministeriet kan gennemføre en kortlægning af udfordringerne i PPR.

”Det vurderes at være en fordel at afvente kortlægningen, før der tages beslutning om en eventuel udvikling af en ny psykologfaglig overbygningsuddannelse til lærere og pædagoger”, skriver ministeren til Folketingets børne- og undervisningsudvalg med henvisning til afrapporteringen.

Powered by Labrador CMS