Der bliver igen i år færre afgangsprøver, og eleverne kan ikke opnå lavere end deres standpunktskarakterer.

Politikere bøjer sig for pres og mindsker antallet af prøver til sommer

Afgangseleverne kan ånde lettet op. Et stort politisk flertal har besluttet igen at lempe på kravene og antallet af prøver til sommerens afgangseksamen. Og igen i år vil standpunktskarakteren gælde, hvis den er højere end prøvekarakteren.

Publiceret

Hvilke afholdes og hvilkeaflyses?

9. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig), ogmatematik (skriftlig). Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse beståraf læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Prøven iskriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel udenhjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler 

10. klasse: Dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtligog skriftlig) Prøver der aflyses

Alle øvrige prøver i 8., 9., og 10. klasse, som ikke er nævnt,aflyses, herunder den praktiske/musiske valgfagsprøve i 8. klasse,samt de to udtræksprøver i 9. klasse.

Udtrækket fastholdes, så elever får ophøjet sidstestandpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de fårudtrukket.

DET INDEHOLDER AFTALEN OGSÅ

- Mulighed for lokal fleksibilitet til at udelade prøvespørgsmålved mundtlige prøver.

- Elever får standpunktskarakter på beviset, hvisstandpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.

- Tidligere offentliggørelse af prøveudtrækket, så elever oglærere tidligere får kendskab til de fag, hvor eleverne skal havestandpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

- Fristen for afgivelse af afsluttende standpunktskaraktererudskydes til primo juni mhp. at mindske det faglige efterslæb.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Til trods for, at covid-19-pandemien ser ud til at være overstået, har regeringen og Folketingets partier besluttet sig for at efterkomme utallige opfordringer til igen at lempe på kravene og antallet af prøver til sommerens afgangsprøver.

Egentlig var politikerne indstillet på, at sommerens prøver skulle være så tæt på det normale som muligt, men i den nye brede aftale erkender de, at afgangseleverne i grundskolen skal til at afslutte mangeårige forløb, "hvoraf store dele har været underlagt forskellige restriktioner og forstyrrelser i løbet af de seneste år".

Derfor har regeringen og de øvrige partier i Folketinget nu aftalt en lempelse af sommerens prøver i folkeskolen, som til forveksling ligner sidste års corona-lempelser.

Fire prøver i stedet for syv

Det betyder, at 9. klasseselever skal op til fire ud af normalt syv prøver.

Det drejer sig om dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk (mundtlig) og matematik (skriftlig). Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling. Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med hjælpemidler.

I 10. klasse skal eleverne op til fire prøver i stedet for normalt 11. Det omfatter dansk (mundtlig og skriftlig) og matematik (mundtlig og skriftlig).

Alle øvrige prøver i 8., 9. og 10. klasse aflyses. Det gælder også den praktisk-musiske valgfagsprøve i 8. klasse, samt de to udtræksprøver i 9. klasse.

Udtrækket fastholdes dog, så eleverne får ophøjet sidste standpunktskarakter til prøvekarakter i de fag, som de får udtrukket. Ved aflyste prøver vil eleverne også få ophøjet den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Det går også igen fra sidste sommers eksamen, at eleverne generelt får standpunktskarakteren på eksamensbeviset, hvis standpunktskarakteren er højere end prøvekarakteren.

Massivt pres på minister for at skære i antallet af prøver til sommer

Hertil kommer, at der nu også gives lokal fleksibilitet til skolerne, der kan undlade prøvespørgsmål ved mundtlige prøver. De politiske partier er dog enige om, at det kun er en mulighed, hvis skolens leder finder det nødvendigt - og kun ud fra en konkret pædagogisk og faglig vurdering. Desuden forpligtes en skole til at offentliggøre det på skolens hjemmeside, hvis man vælger at undlade at stille prøvespørgsmål i et forløb.

Partierne understreger i aftalen også, at skoler ikke kan beslutte at udelade alle prøvespørgsmål ved en prøve, "da en prøve stadig i al væsentlighed skal dække fagets faglige formål".

Minister: Tilfreds med at der nu er en afklaring

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er glad for, at der nu skabes afklaring for de elever, som skal til eksaminer og prøver til sommer.

"Coronaen har sat sine tydelige spor på rigtig manges skolegang, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt. Med aftalen tager vi hensyn til, at det har været en særlig tid og mit håb er, at alle får en god og fair oplevelse med at gå til eksa-men", siger hun i en pressemeddelelse.

Ifølge Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby har eleverne fået for lidt uddannelsestid til, at det giver sende eleverne op til en normal afgangseksamen.

"Efter alt for mange og lange coronanedlukninger, er hverdagen endelig blevet normal igen for landets elever og kursister. Det er godt, og derfor skal vi også tilbage til en normal afslutning og eksamenssituation. Vi må dog også erkende at eleverne ikke har fået den uddannelsestid de havde fortjent. Det tager vi højde for med denne aftale, hvor elever i 3.g og grundskolens afgangsklasser får reduceret prøveantallet og hvor vi i øvrigt skaber klarhed omkring sommerens prøvevilkår, så eleverne, kursisterne og deres undervisere kan forberede sig bedst muligt frem mod studentereksamen, svendebrev, folkeskoleafslutning eller anden eksamen", siger hun.

Glæde hos DLF-formand

Den politiske aftale om sommerens afgangsprøver og valgfagsprøver  glæder formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Han var sammen med bl.a. skoleledere og forældreorganisationer med til at lægge pres på politikerne for igen at få dem til at tage hensyn til de særlige vilkår, som eleverne har været underlagt de senest to år.

"Nu kommer der mindre pres på både lærere og elever, der har ventet på en udmelding om, hvordan sommerens afgangsprøver skal afholdes. Aftalen skaber klarhed og mere ro i maven for lærere og elever på skolerne. Det er vi glade for", siger Gordon Ørskov Madsen.

Han glæder sig også over, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og de øvrige politikere har taget folkeskolens parter med på råd og lyttet til deres anbefalinger.

"Vi har hele tiden anbefalet, at prøverne skulle afvikles med tilpasset pensum, så der tages hensyn til den undervisning, som eleverne har fået og ikke fået", siger han.

Endelig afklaring: Færre afgangsprøver til sommer

Men DLF-formanden udtrykker også tilfredshed med, at prøverne ikke sløjfes helt.

"Det har været vigtigt for os, at eleven får mulighed for at gå til prøve. Den her måde at gøre det på vil helt sikkert tage noget af presset væk fra de elever, der er i tvivl om, hvor meget de egentlig kan efter en turbulent periode med sparsom undervisning. Det er jeg sikker på, at eleverne og lærerne får mest ud af", siger lærerformanden.

Han kalder det desuden fornuftigt, at også den praktisk-musiske valgfagsprøve aflyses.

"Nogle steder har det for eksempel ikke været muligt at spille sammen i musik, hvorfor det ikke giver mening at gå til prøve i, hvor god man er til at spille sammen, når man aldrig har lært det. Derfor er det sådan set fornuftigt nok, at man ikke skal gå til prøve i noget, som man ikke har haft en jordisk chance for at lære", siger han.

Lærer om årets mundtlige prøver: Det går over al forventning

 

Læs mere