'Det er trist, at vi har været nødt til at klage for at få medhold, men jeg stoler på, at kommunen retter ind”, siger forældrenes talsmand, Elizabeth Christensen.
"Det er trist, at vi har været nødt til at klage for at få medhold, men jeg stoler på, at kommunen retter ind”, siger forældrenes talsmand, Elizabeth Christensen.

Kommune ville spare på kørsel, men måtte lægge sig fladt ned

Hillerød Kommune ville spare en million kroner årligt på taxier til elever med særlige behov ved at lade forældre på tabt arbejdsfortjeneste køre deres børn til og fra skole. Den går ikke, siger Ankestyrelsen efter en klage. Nu har kommunen rettet ind.

Publiceret Senest opdateret

Med stigende antal elever i specialundervisning vokser udgifterne til transport. Både Aarhus og Københavns Kommuner har bebudet besparelser på området, og det samme gjorde Hillerød Kommune i 2022.

Her fremgik det af budgetforslaget for i år, at forvaltningen skulle ’undersøge lovgivningen for i færre tilfælde at bevilge kørsel, hvis kommunen betaler hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til barnets forældre. Her skal ses på muligheden for, at forældre selv transporterer deres barn som del i at passe barnet derhjemme”.

Formand for børn, familie og ungeudvalget Lars Elbrandt (SF) forsikrede i Frederiksborg Amts Avis, at han havde bedt forvaltningen dobbelttjekke lovens rammer.

”Man må godt sige, at de forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste i forvejen, selv skal køre barnet i skole. I bund og grund er det et forslag om at ændre visitationsreglerne, og det hele skal bero på en individuel vurdering. Det handler om, at vi hellere vil bruge de penge, der kan spares på transport, på at hjælpe børnene”, sagde udvalgsformanden til avisen i september 2022.

 

Forældre advarede om forslaget

Allerede da forslaget var i høring i juni sidste år, advarede forældre politikerne i Hillerød om, at det var ulovligt, og at de ville klage til Ankestyrelsen, hvis forslaget blev vedtaget.

”Jeg sagde til udvalgsformanden, at de ikke bare kunne beslutte, at forældre skal køre deres børn i skole. Alligevel vedtog de det i september”, siger Elizabeth Christensen, som er talsperson for 200 familier i netværket Forældre til børn med handicap i Hillerød Kommune.

Inden da havde kommunens PPR bedt forældre på tabt arbejdsfortjeneste svare på, hvilke dage de kunne hente og bringe deres barn, eller redegøre for, hvorfor de ikke kunne køre deres barn i skole, hvis det var tilfældet.

Elizabeth Christensen medgiver, at med en individuel vurdering af barnet og familiens forhold ville kommunen ikke direkte pålægge forældre på tabt arbejdsfortjeneste at køre. Men det ville ske indirekte. Derfor klagede netværket over kommunens beslutning til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens principafgørelse

Forældre, der forsørger og passer et barn i hjemmet med nedsat funktionsevne, kan få dækket merudgifter ved forsørgelsen af barnet og tabt arbejdsfortjeneste til pasning af barnet efter serviceloven.

Undervisningssektorens ansvar

Det følger af princippet om sektoransvarlighed, at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse eller en service, også er ansvarlig for, at ydelsen er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne.

Det betyder, at det er undervisningssektorens ansvar at sørge for, at børn kan komme til og fra skole. Det er derfor ikke et ansvar for den sociale sektor at dække merudgifter, hvis forældrene har udgifter til at følge barnet til og fra skole. Det er heller ikke et ansvar for den sociale sektor at dække tabt arbejdsfortjeneste, hvis forældrene har et indtægtstab forbundet med at følge barnet til og fra skole.

Uddrag af Ankestyrelsens principafgørelse 25-19.

”Nogle forældre har ikke bil, og andre skal skynde sig på arbejde, når barnet er blevet hentet af taxien, så de kan ikke selv køre barnet i skole”, uddyber hun.

Kommunen bøjede sig for Ankestyrelsen

I september i år reagerede Ankestyrelsen på klagen. Styrelen bad Hillerød Kommune redegøre for, kommunens eventuelle praksis med at lade forældre selv transportere deres børn i skole, om hjemmelsgrundlaget for sådan en praksis og hvordan kommunen vurderer, at det stemmer overens med Ankestyrelsens principmeddelelse fra maj 2019, som præciserer, at det er undervisningssektorens ansvar at sørge for, at børn kan komme til og fra skole.

Derfor kan forældre ikke få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis de har et indtægtstab forbundet med at følge barnet til og fra skole. Det skyldes, at tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter serviceloven.

Ankestyrelsen ville bruge kommunens svar til at vurdere, om der skulle rejses en tilsynssag, men så vidt kom det ikke, for Hillerød Kommune lagde sig fladt ned i sit høringssvar.

”Da der ikke kan bevilges merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste til transport til og fra skole efter serviceloven, og da vi som kommune har en forpligtelse til at yde befordring i særlige situationer til elever, har vi konkluderet, at vi som kommune ikke kan pålægge forældre at transportere deres børn”, hedder det i kommunens svar til Ankestyrelsen.

Nogle er nødt til at blive kørt alene

Lovgivningen er klar, mener Elizabeth Christensen.

”Kommunen har pligt til at få børnene i skole, når de er for invaliderede til selv at tage bussen eller toget. Det er trist, at vi har været nødt til at klage for at få medhold, men jeg stoler på, at kommunen retter ind”, siger forældrerepræsentanten.

Hun understreger, at kommunen ikke bare skal bruge penge på taxikørsel i et væk, og at hun er enig i, at det er bedre at bruge pengene på at hjælpe børnene.

”Vi har en del børn med særlige behov, som kører i fælles taxi med plads til otte-ti elever. Det er fint for dem, der kan klare det, men vi har også børn, som ikke kan tåle andres lyde, lugte og snak. Alle i den fælles taxi er sårbare, og sidder der et barn, som har det rigtig skidt, smitter det de andre. Derfor er nogle børn nødt til at blive kørt alene”, siger Elizabeth Christensen.

Det fremgår af folkeskoleloven, at kommunerne skal sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever, og aktuelt ser Hillerød Kommune ikke på, hvordan den ellers kan spare på elevtransporten, oplyser afdelingschef Anja Hededal fra familier og sundhed.

Powered by Labrador CMS