Det har været en meningsfuld proces at gentænke arbejdsgangene, lyder det enstemmigt fra psykologernes tillidsrepræsentant Anne Zeuthen og chefpsykolog Malene Hein Damgaard fra PPR Frederiksberg.

Da PPR gik ned med stress:
Bedre arbejdsflow mellem skoler og psykologer

”Er ansat til at hjælpe børn, som ikke trives: Nu er de selv gået ned med stress”. Overskriften i et lokalt medie opsummerede konsekvenserne af et stigende arbejdspres hos PPR Frederiksberg. Nu har rådgivningen brugt et år på at tilpasse arbejdsgangene.

Publiceret

Et stigende antal sager, ventetid og sygemeldinger fik for et år siden forvaltningen til at orientere politikerne på Frederiksberg om, hvordan det stod til i PPR. Det trak overskriften i lokalmediet Frederiksbergliv om, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning led under, at psykologer var ramt af stress.

Årsaftale

De nye årsaftaler mellem PPR Frederiksberg og skolerne indeholder nedslagspunkter, som skal sikre, at PPR’s arbejde har det rette fokus, og at samarbejdet understøtter de inkluderende indsatser og mål, skolen arbejder med.

Årsaftalen indeholder blandt andet disse punkter:

 • Evaluering af aftaler indgået sidste år
 • Har samarbejdet generelt fungeret tilfredsstillende?
 • Fungerer den lokale model for koordinering af samarbejdet?
 • Aftaler for det kommende år
 • Hvad er det vigtigste mål for samarbejdet?
 • Hvilken leder/koordinator prioriterer, niveaulægger og koordinerer samarbejdet med PPR i hverdagen? Er der som alternativ planlagt et fast, koordinerende forum?
 • Hvilke faste møder planlægges, hvem skal deltage fra PPR, og hvor stor en del af PPR-tiden vil gå med faste møder?
 • Er der behov for yderligere aftaler?

Skolen skal koordinere og prioritere nye sager til PPR

Ledelse/koordinator på skolen skal have et samlet overblik over alle aktive sager i samarbejdet med PPR og skal prioritere mellem sager, hvis der opstår større efterspørgsel på samarbejde med PPR, end der aktuelt kan imødekommes.

PPR har sager på tre niveauer:

Lav aktivitet

PPR følger sagen og deltager for eksempel i netværksmøder i forbindelse med revisitation eller andet en til tre gange pr. år.

Mellem aktivitet

Sager med gentagne netværksmøder, handleplansmøder, observationer, vejledning i praksis, indsatser om børnefællesskaber og læringsmiljø samt dialogmøder, fraværssamråd m.m. Typisk er der mødeaktivitet en til tre gange pr. kvartal.

Høj aktivitet

Sager, hvor PPR underviser, udarbejder PPV, indstiller til psykiatrien mm.

En vejledende norm for antal sager med høj aktivitet, som PPR kan være i gang med på samme tid:

Psykolog:

 • Skoler med under 500 elever: To sager.
 • Skoler med over 500 elever: Tre-fire sager.

Logopæd:

 • To sager

”Vi ville give politikerne i undervisningsudvalget et retvisende billede af vores resurser og arbejdspres. Vi oplever stigende efterspørgsel, men sammenlignet med en række andre kommuner lå vores resurser under gennemsnittet”, fortæller chefpsykolog Malene Hein Damgaard.

Politikerne havde ellers bevilget PPR flere midler, men faldende børnetal trak i den anden retning, så det samlede resultat endte i minus.

”Vi har god fastholdelse af medarbejderne og ligger normalt lavt i sygefravær, men med et par langtidssyge psykologer vidste vi, at det ikke ville være en løsning, at vi skulle løbe stærkere. Der var også grænser for, hvor tyndt vi kunne smøre resurserne ud. Det har vi gjort i en årrække, men psykologerne kan ikke holde til det. Derfor var vi nødt til at gentænke det strukturelle i PPR”, fortæller Malene Hein Damgaard, som har været ansat i næsten ti år.

Presset er størst på psykologerne

Situationen lignede den, mange kolleger andre steder i landet formentlig oplever, vurderer Anne Zeuthen, som er tillidsrepræsentant for de 29 psykologer i PPR Frederiksberg.

”Vi har altid oplevet stor efterspørgsel, men variationen af problemstillingerne og kompleksiteten i sagerne har gennem ti år været stigende. Som psykologer oplever vi voldsom rift om vores sparsomme tid, og det er mit indtryk, at det også gælder de andre faggrupper hos os”.

Coronapandemien har været med til at øge arbejdspresset.

”For et år siden stod vi på bagkanten af nedlukningen, som har været en udløsende faktor for skolefravær, angst, social tilbagetrækning og depression. Derfor har vi haft øget efterspørgsel fra især unge, og det kom oven i et par langtidssygemeldinger udløst af arbejdspresset. Vi har tidligere haft langtidssyge kolleger, og da det skete igen, ville vi gøre alt for at undgå det fremover”, siger tillidsrepræsentanten.

Det er blevet lettere at gå til en PPV

Første skridt var en procesplan: Hvilke greb kan bruges til at gentænke PPR Frederiksberg?

”Det er der ikke én løsning på, så vi spurgte os selv, hvad vi kan gøre bedre, så vi er rustet til den kæmpe efterspørgsel, vi oplever? Hvilke elementer kan indgå, hvilke kan komme til, og hvad skal vi begynde med?”, skitserer Malene Hein Damgaard.

PPR Frederiksberg

 • 19,5 årsværk fordelt på 29 psykologer
 • 11,8 årsværk fordelt på 12 logopæder
 • 4,1 årsværk fordelt på otte fysio- og ergoterapeuter

Det har ført til, at skabelonen for en pædagogisk psykologisk vurdering, PPV, blev ændret før sommerferien. Skabelonen lægger sig tæt op ad sprogbruget i bekendtgørelsen for specialundervisning og er desuden koblet sammen med den handleplanskabelon, hver enkelt skole arbejder med. Det gør det lettere at gå til en PPV.

”Sammen med vores videnscenter for specialpædagogik har vi lavet handleplaner, som giver skolerne en systematisk tilgang, når der opstår bekymringer om et barn. Det skal sikre, at skolen følger op på de indsatser, den sætter i gang”, fortæller chefpsykologen.

Handleplan beskriver skolens indsats

Opbygningen betyder, at psykologerne ikke skal begynde forfra, når de skal deltage i forebyggende arbejde og måske skal lave en PPV.

"Vi spurgte os selv, hvad vi kan gøre bedre, så vi er rustet til den kæmpe efterspørgsel, vi oplever", fortæller chefpsykolog Malene Hein Damgaard.

”Nogle skoler troede, at de skulle bede om en PPV for at få kontakt med os, men vi kan godt deltage i forebyggende arbejde uden en PPV. Men hvis der er brug for én, kan vi bruge skolens handleplanskabelon til at gå direkte i gang med arbejdet, fordi den beskriver, hvad skolen allerede har gjort for og med eleven. Så grundlaget er oplyst, og både barn og forældre har været involveret”, siger Malene Hein Damgaard.

Det har hjulpet, at det er blevet præciseret, at psykologerne ikke skal skrive en PPV, medmindre barnet på forhånd antages at have har behov for et specialiseret skoletilbud, oplever Anne Zeuthen.

”Tidligere skrev vi en PPV, så snart vi var inde i en sag, men det er et tungt arbejde. Den nye skabelon har gjort opgaven lettere og hurtigere, og samtidig ved vi, at vi ikke nødvendigvis behøver at skrive en PPV. Det er måske bedre at holde to møder ekstra”, siger tillidsrepræsentanten.

Skolernes tid fordeles på en ny måde

Et andet afgørende greb er en ændret model for resursetildeling til skolerne.

”Vi har haft et sindssygt arbejdspres på stort set alle skoler, men det har ikke været lige stort alle steder. Så hvordan kunne vi lægge et snit? Den gamle model så ikke på, om en skole havde mange elever fra enten socioøkonomisk stærke eller svage familier. Fordelingen af vores tid tog alene udgangspunkt i elevtallet”, fortæller Malene Hein Damgaard.

To skoler med hver 1.000 elever fik altså tildelt lige mange PPR-resurser. Det betyder dog ikke, at skoler med resursestærke elever har fået hjælp til irrelevante sager, understreger chefpsykologen.

”Men i nogle tilfælde kunne skolen måske selv have arbejdet med eleven, så vi kunne have brugt flere resurser på skoler med resursesvage elever”.

Skolerne har taget godt imod den nye resursemodel, men PPR har også haft timingen med sig, i og med at kommunalbestyrelsen har tilført flere resurser til rådgivningen. Derfor har ingen skoler fået skåret i bistanden fra PPR, men nogle har fået mere.

”Hvis vi ikke havde fået tilført resurser, havde vi været nødt til at fjerne tid fra nogle skoler, og det havde skabt utilfredshed. Nu har vi ikke oplevet nogle, som ikke har kunnet se, at der er forskel på skolernes behov”, siger Malene Hein Damgaard.

Analyse- og handleplansmodel

Pædagogisk problemstilling og/eller faglig bekymring:

 • Hvem er bekymret for hvad?
 • Skalering på en trivselslineal.
 • Barnets perspektiv
 • Hvad fortæller barnet selv om problemstillingen?
 • Hvilken oplevelse har barnet af at kunne mestre eller påvirke situationen?
 • Data og viden fra egen praksis
 • Hvad kendetegner det aktuelle klasse- og fritidsmiljø? Herunder kulturen i fællesskabet, udskiftninger i klasseteamet, graden af uro, fysiske rammer?
 • Er der anbefalinger beskrevet i en PPV eller andre undersøgelser, som er relevante at inddrage i arbejdet med den aktuelle bekymring?
 • Hvad ved vi fra barnets faglige testresultater og faglige indsatser? Hvad fortæller de faglige data om barnets niveau?
 • Hvad ved vi fra trivselsmålinger og/eller observationer omkring barnets aktuelle sociale og personlige trivsel?
 • Hvor lavt/højt fravær har barnet?

Opretholdende faktorer

Her undersøges, om noget i den eksisterende pædagogiske og didaktiske ramme kan være med til at fastholde barnet i den udsatte position:

 • Er noget i vores tilgang, struktur eller andet med til at fastholde barnet i den udsatte position?
 • Hvilke forudsætninger har barnet, som kan være med til at fastholde den udsatte position (særlige vanskeligheder, hjemmeforhold, position i gruppe m.m.)?

Potentialer og resurser

 • Hvornår er problemstillingen ikke til stede?
 • Hvilke initiativer ser vi i vores observationer, at barnet tager? For eksempel: Hvordan tager barnet kontakt til sine klassekammerater enten verbalt eller fysisk? Eller hvordan tager barnet faglige initiativer (tager ting frem, følger med ved tavleundervisning, taler med sidemakker om opgave)?
 • Hvilke resurser ser vi hos barnet, som kunne være relevante at bringe mere i spil?
 • Er der forskel på undervisning, særlige fag, fritid (miljøskift) og de resurser, vi ser hos barnet? 
 • Tillægsspørgsmål ved indstilling til PPV

  Beskriv den uoverensstemmelse, der er opstået mellem mulighederne for at tilrettelægge undervisningen indenfor rammerne af den almindelige undervisning og elevens kompetencer og potentialer.

 • Er barnet skoleudsat? Er barnet omgænger? Har barnet skiftet skole - hvornår?
 • Hvad er forældre og elevs holdning til, at der udarbejdes en PPV? Har forældrene givet samtykke til indstilling?

Aftaler, mål og mikrohandlinger

Udvælg et til tre mål. Målene skal være realistiske og konkrete.

 • Hvilken forandring ønsker vi at se inden for tre til seks uger? Fagligt, socialt eller personligt?
 • Hvilke mikrohandlinger kan vi voksne foretage for at bidrage til denne forandring? Mikrohandlinger kan både være i undervisning, pauser og fritid.

Opfølgning og evaluering

 • Hvad skal vi se efter for at vide, om vores mikrohandlinger har en god effekt (succeskriterier/tegn på læring)?
 • Skal der indhentes ny data (samtale med barnet, observation, faglig prøve eller lign) forud for evalueringsmødet?

Udvidelsen tæller knap fire årsværk

I alt har PPR Frederiksberg fået tilført 2,2 årsværk til psykologgruppen og 1,7 årsværk til de øvrige medarbejdere, som tæller logopæder, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

”Det er en meget stor investering i et super stramt kommunalt budget. Vi er det område, som er bedst prioriteret i årets budget, og det er vi meget ydmyge overfor”, siger Malene Hein Damgaard.

PPR har også ændret i ledelsesstrukturen og gik i efteråret fra fem til fire ledere.

”Vi har nedlagt en lederstilling i vores sekretariat, så jeg nu er leder for de tre medarbejdere der. Derfor har vi kunnet flytte en halv lederstilling til PPR, hvilket giver mere ledelsestid til faglig sparring med medarbejderne og til at kunne følge tæt med i vores resurser i dialog med dem. Alle nye resurser er ført direkte ud til medarbejderne”, siger chefpsykologen.

Ændringerne i ledelsen har medført, at psykologerne nu har deres egen sektionsleder. Tidligere stod denne leder også i spidsen for terapeuterne, men de deler nu leder med logopæderne.

”Det betyder, at vores sektionsleder kan tage med til mødet med skoleledelsen, når vi skal indgå årsaftaler med skolerne. Det er ikke nyt, men hun prioriterer at komme med ud på alle skoler, så vi kan lave gode aftaler. Vi skal ikke være alene om at forhandle med skolelederen”, siger Anne Zeuthen.

Skærpede krav til skolernes prioriteringer

Det er nyt, at PPR indgår årsaftaler med hver enkelt skole. Det skal hjælpe PPR med at styre mængden af sager så godt som muligt. Aftalen stiller skærpede krav til skolens prioriteringer, så PPR får de ’rigtige’ sager ind: Hvad skal skolen selv løse, og hvornår er der brug for assistance fra PPR?

”Det skal hjælpe vores medarbejdere til, at de kan nå deres opgaver. Derfor har vi et fælles ansvar for at prioritere sagerne, og det gør vi blandt andet gennem årsaftalen. Vi kan ikke løse udfordringerne med mistrivsel og inklusion alene, men vi vil rigtig gerne spille med”, siger Malene Hein Damgaard.

Det fremgår af årsaftalen, hvor mange PPR-tid en skole er sikker på at have, men der dukker altid uforudsete opgaver op, så PPR holder 25 procent af resurserne tilbage.

”Hvis en skole har brugt al sin tid den 1. oktober, kan den stadig få hjælp, hvis der dukker en akutsag op. Der kan også opstå en langtidssygemelding hos os, som betyder, at vi får brug for at rykke rundt. Erfaringen gør, at vi har sat det til 25 procent. Pengene skal nok komme ud at gå, men skolerne må ikke tænke, at vi har noget ekstra. De skal tage udgangspunkt i den tildeling, de har fået. Ellers skrider det”, siger chefpsykologen.

Årsaftaler lægger et godt fundament

PPR Frederiksberg havde samarbejdsaftaler med skolerne, før årsaftalerne blev skabt, men til forskel fra tidligere skal de nu udpege en koordinerende funktion til samarbejdet med PPR. Samtidig definerer skole og PPR i fælleskab et mål for det kommenende års arbejde.

Årsaftalerne lægger et godt fundament for samarbejdet, oplever Anne Zeuthen.

”Vi har et godt samarbejde, men nu ligger det i aftalerne, at der skal passes på os medarbejdere i PPR. Samtidig er der fokus på det konsultative arbejde, så vi styrker forebyggelsen. Den del er vi ikke færdige med at udvikle på, men det taler ind i en bevægelse, som er sket over flere år”, siger psykologernes tillidsrepræsentant.

Det ligger også i årsaftalen, at skolen skal tage stilling til, hvad den vil bruge den tilknyttede psykolog til.

”Hvis jeg er syv timer på en skole om ugen, kan jeg ikke lave mange store undersøgelser, så hvis skolen beder mig lave tre styk, ved den, at der går et stykke tid, før den kan få lavet endnu én. Vi skal ikke stå derude og argumentere”, siger Anne Zeuthen.

Fortsat plads til forbedringer

Arbejdet med at ændre den måde, PPR Frederiksberg går til opgaverne på, er ikke slut, men Malene Hein Damgaard regner med at nå i mål i løbet af i år.

”Vi har to store elementer, som vi lige er gået i gang med. Det ene handler om øget synlighed af vores konsultative tilbud. Det andet om vores samarbejdsflader med skolernes vejledere. Det PPR-arbejde, som AKT-vejlederen laver på én skole, løfter AKT-vejlederen på en anden skole måske ikke, så hvad handler det om? Er der for eksempel brug for kompetenceudvikling? Det kan aldrig blive fuldstændig ens på skolerne, men vi kan måske sætte noget systematik i spil”.

Et tredje element er, at PPR skal styrke sin evalueringspraksis.

”Det kan vi bedre arbejde med selv. Kan vi blive bedre til at følge op på, om vores indsats er brugbar? Gør vi en forskel? Meget af vores arbejde går gennem lærere og pædagoger, og det kan godt være, at de er tilfredse, men når vores indsats helt ud til børnene? Vi vil gerne have mere viden om, hvad det er, der virker, både af hensyn til prioriteringen af vores resurser, og af hensyn til medarbejderne, som står med svære opgaver til hverdag”, siger Malene Hein Damgaard.

Det giver mening at se på strukturen

Gentænkningen af PPR har været en meningsfuld proces, lyder det enstemmigt fra Anne Zeuthen og Malene Hein Damgaard.

”Selvfølgelig hjælper det, at der bliver gjort noget strukturelt for at lette presset på os", siger Anne Zeuthen.

”Medarbejderne har responderet godt på forandringerne. To langtidssygemeldinger påvirker også kollegerne. De kan ikke bare løbe hurtigere. Vi anerkender, at de allerede løber stærkt. Det synes alle skoleledere og dagtilbudsledere også. De har været konstruktive i at gå ind i at finde løsninger på de fælles udfordringer, vi har. Der er tradition for, at skolerne på Frederiksberg er meget forskellige, men når vi peger på noget, som fungerer rigtig godt på en skole, vil de andre gerne høre om det”, siger chefpsykologen.

Tiltagene støtter, at psykologerne bliver brugt meningsfuldt, oplever Anne Zeuthen. Det ændrer dog ikke ved, at der stadig er stor efterspørgsel efter deres arbejde.

”Selvfølgelig hjælper det, at der bliver gjort noget strukturelt for at lette presset på os. Samtidig vægtes det højt, at vi skal have supervision og efteruddannelse, og vi har også talt om betydningen af at holde pauser i løbet af dagen, så vi ikke bare går fra møde til møde, men får tid til at reflektere. Derfor har vi inddraget et mødelokale til pauserum, hvor vi kan spise frokost, tale med en kollega og trække vejret”, siger Anne Zeuthen.