Læsning

De nye læsekonsulenter skal hjælpe skolerne i København med at opspore elever med læse- og skrivevanskeligheder så tidligt som muligt.
De nye læsekonsulenter skal hjælpe skolerne i København med at opspore elever med læse- og skrivevanskeligheder så tidligt som muligt.

København styrker skolerne med fem læsekonsulenter i ny enhed

Københavns Kommune er ved at ansætte fem konsulenter til en ny enhed, som skal bistå skolerne med praksisnær vejledning og kompetenceudvikling i læsning og skrivning. Det skal understøtte tidlig opsporing af elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Publiceret Senest opdateret

Fem konsulenter i en ny enhed på læse- og skriveområdet i København bliver ansat i fagligt center i børne- og ungdomsforvaltningen, men de kommer til at tilbringe størstedelen af deres arbejdstid på byens skoler. Her skal de blandt andet rådgive og vejlede lærerteam, enkeltlærere og resursepersoner som læsevejledere og vejledere i dansk som andetsprog.

Den nye enhed skyldes, at politikerne i København vil øge støtten til elever med læse- og skrivevanskeligheder, som har behov for kortere eller længerevarende hjælp.

”I takt med, at skolerne bliver bedre til at opspore elever i læse- og skrivevanskeligheder, stiger behovet for, at den sproglige dimension i al undervisning styrkes, og at hver skole har indsatser målrettet eleverne i læse- og skrivevanskeligheder. Den nye enhed skal være med til at skabe ensartede tilbud og indsatser på tværs af byen”, fortæller konstitueret teamleder Anne Klebak fra fagligt center.

Læseklasser er ikke længere optimale

Økonomisk er der ikke tale om en opjustering af indsatsen, men om en omlægning.

Et flertal i Borgerrepræsentationen besluttede i juni sidste år at udfase læseklasserækkerne på Blågårdsskolen og Harrestrup Å Skole. Det skyldes, at visitationen til læseklasserne er stærkt faldende, og at klasserne ikke fungerer optimalt, da mange af eleverne har andre specialpædagogiske udfordringer end læsevanskeligheder.

Det hænger sammen med, at elever, som kun har læsevanskeligheder, herunder ordblindhed, i højere grad end tidligere fastholdes i almenskolen med digitale læse- og skriveteknologier. Her man løbet ind i det problem, at medarbejdere på almenområdet mangler mere specifikke kompetencer om læse- og skrivevanskeligheder. Samtidig peger ledere, lærere og forældre på, at skolerne mangler en rød tråd for kommunens ønsker og retningslinjer for området.

Visitationen til læseklasserne på Blågårdsskolen og Harrestrup Å Skole stoppes fra det kommende skoleår, og senest med udgangen af skoleåret 28/29 er klasserne helt væk. Herefter vil der være frigjort 5,7 millioner kroner årligt, som så anvendes til at styrke støtten i almenmiljøet med den nye enhed.

Konsulenter skal tage udgangspunkt i skolerne

Skolerne i København har i forvejen hver mindst en læsevejleder, så den nye enhed skal understøtte det arbejde, der allerede foregår, fortæller Anne Klebak fra fagligt center.

Den nye enhed

Læse- og skrivekonsulenter i den nye enhed i København bliver ansat i fagligt center i børne- og ungdoms-forvaltningen. Størstedelen af arbejdstiden foregår ude på byens skoler og indeholder blandt andet:

  • konkret og målrettet rådgivning og vejledning til lærerteam, enkeltlærere og resursepersoner som læsevejledere og vejledere i dansk som andetsprog
  • praksisnær kompetenceudvikling og opkvalificering af lærere og resursepersoner på skolerne
  • understøttelse og facilitering af tværgående netværksaktiviteter for læsevejledere og relevante fagpersoner i områdesupporten, som sikrer udveksling af resultater og erfaringer
  • understøttelse af det resurseorienterede børnesyn på skolerne, så flest elever i læse- og skrivevanskeligheder støttes i deres skolegang
  • at skabe sammenhæng i den kommunale støtte til elevgruppen og på tværs af kommunens skoler
  • bydækkende kompetenceudvikling for fagprofessionelle med fokus på opbygning af ordblindevenlige læringsmiljøer

”Opgaven bliver i høj grad at styrke skolernes egne forudsætninger for at løfte området og tilbyde eleverne rettidig og tilstrækkelig hjælp. Konsulenterne kommer derfor til at være i tæt dialog med skolerne og hjælpe dem med at udvikle tidlige og systematiske indsatser”.

Det er en stor opgave for hver enkelt skole, tilføjer teamlederen.

”Med en bydækkende enhed kan vi være med til at sikre ensartede indsatser på tværs af skolerne, formidle den nyeste viden og derigennem løbende opkvalificere lærerne”.

Vægtning af målgruppen er ikke entydig

Der findes ikke et entydigt svar på, hvordan vægten kommer til at ligge mellem hjælp til elever i læsevanskeligheder og ordblinde elever. Den afvejning skal ske i tæt samarbejde med skolerne.

”Enheden skal styrke de tidlige indsatser, så elever med læse- og skrivevanskeligheder opspores og hjælpes så tidligt som muligt. Nogle vil have brug for et kort, intensivt forløb, men andre vil have brug for at lære at bruge for eksempel læse-skrivetekniske hjælpemidler i undervisningen og i hverdagen. Det kræver en tættere og længerevarende indsats”, siger Anne Klebak.

De nye læsekonsulenter begynder i jobbet den 1. marts eller hurtigst muligt derefter. Alle fem stillinger er på 37 timer om ugen.

Elever med omfattende og vedholdende læse- og skrivevanskeligheder og ordblindhed kan fortsat visiteres til et specialtilbud.

Powered by Labrador CMS