"Vi har gode historier om, hvordan praksisnær PPR kan lade sig gøre, så vi håber at sparke endnu mere til den indgangsvinkel og give arbejdet legitimitet", siger psykolog Anna Crawford Kromann, som er redaktør på 'Praksisnær PPR' sammen med Katrine Tranum Thomsen.

Midt i en brydningstid: Ny bog giver bud på praksisnær PPR

I de senere år er begrebet praksisnær PPR dukket op som svaret på nogle af de udfordringer, PPR står i sammen med lærere og pædagoger. En antologi sætter nu ord på, hvad det vil sige at arbejde praksisnært med fagprofessionelle i skoler og dagtilbud.

Publiceret

Psykolog Anna Crawford Kromann var ikke i tvivl om, at hun ville sætte fokus på det praksisnære, da forlaget Dafolo bad hende stå i spidsen for en antologi om pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

”PPR har traditionelt gået på et udredende ben med undersøgelser af børn og et konsultativt ben, hvor vi prøver at komme tæt på lærerne og pædagogernes hverdag ved at tale med dem. Den bølge har varet i 20 år, men nu giver snakken om praksisnær PPR et tredje ben. Det er imidlertid ikke hegnet ind, hvad det praksisnære er. Det prøver vi med antologien”, siger Anna Crawford Kromann.

Hun har redigeret bogen sammen med Katrine Tranum Thomsen, som også er psykolog. Begge redaktører har en mangeårig baggrund i PPR. Mens Katrine Tranum Thomsen nu er selvstændig konsulent, arbejder Anna Crawford Kromann fortsat i PPR i Aarhus, hvor hun blandt andet står for interne kompetenceudviklingsforløb og aktionslæring på skoler.

Vi er nødt til at sadle om

Antologiens forfattere

Antologien Praksisnær PPR henvender sig til alle faggrupper og professionelle i og uden for PPR, som er optaget af, hvordan PPR kan bidrage til at skabe bedre rammer for børn og unge. Forfatterne har alle fra hver sin position arbejdet med det praksisnære PPR-felt:

 • Praksisnære idealer: En udforskning af praksisbegrebet i en PPR-kontekst, af Thomas Szulevicz, cand.psych., ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, og Sarah Kirkegaard Jensen, cand.psych., ph.d. og adjunkt i pædagogisk psykologi, begge ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.
 • Missing links og positioner i samarbejdet om den inkluderende skole, af Mette Molbæk, ph.d., docent og forsknings- og programleder for Børns trivsel ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse på Professionshøjskolen VIA, Charlotte Riis Jensen, ph.d. og lektor ved Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole, og Janne Hedegaard Hansen, ph.d. og forskningsleder på Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole.
 • PPR’s praksisnære rolle i at understøtte folkeskolens opgave: Organisationsformer og psykologisk-faglige perspektiver, af Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d., rektor for Designskolen Kolding og professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet.
 • Fra masseproduktion af PPV’er til fagligt mod og meningsfulde indsatser, af Tine Mølgaard, selvstændig psykolog, tidligere ansat hos PPR i Jammerbugt Kommune.
 • Ledelse af praksisnær PPR, af Helle Mølgaard, chef for PPR Aarhus.
 • Odder Kommunes bud på at arbejde praksisnært i PPR: Understøttelse af kompetenceudvikling via aktionslæring, besøg og feedback, af Rikke Ebert, leder af PPR Odder.
 • Praksisnær PPR fra et ledelsesperspektiv, af Gry Dalsgaard, afdelingsleder for logopæder, fysioterapeuter og voksenområdet i Center for PPR i Randers.
 • Levende og lærende i et udspændt PPR: Samskabende praksisnærhed på alle niveauer, af Anne Sofie Møller Sparre, psykolog i krisepsykologisk afdeling på Rigshospitalet, tidligere leder af PPR Hillerød, og Signe Stripp, faglig leder i PPR Hillerød.
 • Tæt PPR-samarbejde og praksisnærhed som drivkraft for kulturudvikling, af Christian Handberg Clift, skoleleder på Vestre Skole i Svendborg.
 • Løft-processer: En fusion af praksis, teori, supervision og terapi, af Klara Scheuer, psykologfaglig leder i PPR Hillerød, og Olav David Gang, leder af dagtilbuddet Myretuen i Skævinge.
 • Kvalificering af praksis, af Jakob Freil, psykolog i PPR Aarhus, Mette Rasmussen, pædagogisk leder af specialklasserne og faglig leder for dansk-, matematik- og AKT-vejlederne, på Skæring Skole ved Aarhus og Anne Schwartz, skoleleder på Skæring.
 • Praksisnær PPR: Opsamling på antologiens kapitler og drøftelse af forståelser, tendenser og muligheder, af Anna Crawford Kromann, psykolog i PPR Aarhus, og Katrine Tranum Thomsen, selvstændig psykolog og konsulent, tidligere PPR Aarhus.

PPR skal være mere optaget af børnenes hverdagsliv og af, og hvad der sker i undervisningen, så børn og voksne kan profitere bedre af samarbejdet, sammenfatter Anna Crawford Kromann.

”Lærere og pædagoger efterspørger, at vi arbejder praksisnært, fordi vores vejledning kan blive for abstrakt. Forskningen peger også på, at vores hidtidige måde at samarbejde med skolerne på ikke gavner eleverne nok. Vi er nødt til at sadle om, og her siger mange praksisnærhed. Men vi skal have fagligheden med os, når vi skal træde nye veje, og vi skal afklare, hvad vi mener med 'praksisnær'. Derfor har vi inviteret både forskere og praktikere med ombord i antologien”.

På den ene side peger antologien på, at PPR ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at understøtte skolerne. På den anden side mener redaktørerne, at antologien giver håb.

”Vi har gode historier om, hvordan praksisnær PPR kan lade sig gøre. Mange er i gang, så vi håber at sparke endnu mere den indgangsvinkel og give arbejdet legitimitet. Hvis man ikke har fået mandat til at arbejde praksisnært, foregår det måske kun på én skole, fordi man har lavet en aftale om det. Derfor er det vigtigt at vise, at andre er godt i gang”, siger Anna Crawford Kromann.

PPR og skoler er omfattet af vanens magt

Udfordringen er, at både PPR og skoler typisk gør det, de har mest erfaring med i samarbejdet.

”Mange steder får nye PPR-medarbejdere en testkuffert i hånden, eller også siger skolerne, at de vil have testet en elev, fordi de tænker, at de skal vide, hvad der er galt med barnet, for at kunne tilbyde hjælp. Incitamentet er, at man måske kan få ekstra resurser til barnet, men mange børn har brug for den samme form for støtte, så der er ingen grund til at bruge 20 timer på at undersøge et barn. Vi skal hellere bruge tiden til at se på, hvordan vi kan skrue på miljøet omkring barnet”, siger Anna Crawford Kromann.

Det kræver tid at omstille sig, for der er stadig børn, som har brug for en indgribende indsats her og nu. Også økonomien spiller ind. For eksempel har politikerne i Aarhus givet en ekstrabevilling, så PPR kan få bugt med ventelisten til udredning samtidig med, at medarbejdere arbejder praksisnært.

”Det er også vigtigt, at skolerne har resurser til at løse kerneopgaven, for et praksisnært PPR kræver, at lærere og pædagoger har tid til at samarbejde. Det er svært at arbejde ind i skolen, når økonomien er så presset, at der ikke er hænder nok omkring børnene”, siger Anna Crawford Kromann.

Tilgangen hviler på en politisk beslutning

Mange kommuner har ikke formuleret en vision for, hvordan PPR kan bidrage til skolers arbejde med at skabe bedre forhold for børn, skriver de to redaktører i bogen. Det er ellers ret afgørende for at kunne arbejde praksisnært.

”Hos os i Aarhus har det ført til tre fokusområder for vores praksisnære PPR-arbejde: Vi skal skabe forandringer for barnet. 2. Vi skal arbejde med barnets kontekst. 3. Vores arbejde skal give mening for lærere, pædagoger og forældre”, fortæller Anna Crawford Kromann.

At det er politisk besluttet, at PPR skal deltage i udviklingen af lærerne og pædagogernes kompetencer i arbejdet med mellemformer gør det nemmere at komme ud på skolerne og sige: ”Vi er optagede af samspillet mellem barnet og jer som fagprofessionelle’”.

”Uden den forventning falder vi tilbage i vanen, hvor vi enten fokuserer på barnet eller holder møder med lærerne”, siger Anna Crawford Kromann.

Samtidig skal forvaltningen understøtte det praksisnære, så beslutningerne hviler på et fagligt grundlag. Derfor skal man lytte til de fagprofessionelle, mener hun.

”At arbejde praksisnært handler ikke kun om PPR. Man skal også tage alvorligt, hvad der rører sig på skolerne, så PPR-medarbejderen, lærerne og pædagogerne får tid til at reflektere og lære sammen. Vi kan godt skrive en lang pædagogisk psykologisk vurdering om, at en elev har brug for mere struktur og forudsigelighed, men vi skal også hjælpe med at finde ud af, hvordan vi kan skabe strukturen og visuel støtte”.

PPR skal både være gæst og ekspert

Ingen har lyst til at gå til læge, psykolog eller mekaniker, for det betyder, at noget bøvler. På samme måder tager samarbejdet med PPR ofte udgangspunkt i, at dele af den pædagogiske praksis ikke fungerer, og nogen har det svært. Altså at ledere, lærere og pædagoger ikke lykkes så godt, som de gerne vil.

Det stiller krav til PPR-medarbejderne om at skabe et trygt læringsrum, når de kommer ud på skoler.

”Vi skal selv være lærende og turde komme med forslag uden at være sikre på, at det er den rigtige løsning, ’men nu prøver vi’. Her skal vi tænke, at lærerne og pædagogernes ideer er lige så gode som vores, så vi bliver lærende sammen. Det er der meget etik i. Vi skal være ydmyge, nysgerrige og undersøgende, og samtidig skal vi tage tydeligt ansvar”, uddyber Anna Crawford Kromann.

Det stiller PPR-medarbejderen i en dobbeltrolle. Redaktøren sammenligner igen med et besøg hos lægen.

”Lægen må ikke kun være ydmyg og nysgerrig. Lægen skal også tage ansvar for patienten. På samme måde skal vi både være gæst og ekspert i skolen. Vi skal prøve at forstå, hvordan virkeligheden ser ud for barnet og lærerne, og vi skal facilitere, at det er ok, at lærere gør noget forkert ved at skabe et rart rum, hvor alle er i læring. Det er ikke kun børnene, som skal udvikle sig. Det skal de voksne også. Mange tænker, at PPR ved en masse om børn, men det er ikke nok. Vi skal også vide, hvordan vi arbejder med fagprofessionelle”.

Ånd og hånd skal følges ad

Praksisnært oversættes tit til, at PPR-medarbejderen skal være med i undervisningen for at forstå, hvad der er på spil i klassen. Eller til at PPR-medarbejderen skal være med til at undervise. Men antologien beskriver, at praksisnært også består af et samarbejde uden for klasserummet.

”Risikoen er, at man siger, at vi nu alene skal stå ude i klasserne med børnene, men så forsvinder refleksionen. Lærere og pædagoger er glade for et rum, hvor de kan tale om det svære og lære af det. Det kan de ikke, når de har 28 elever omkring sig, hvoraf fem har særlige behov, to skal tisse, og en vil hente sin madpakke”, illustrerer Anna Crawford Kromann.

Praksisnære møder adskiller sig fra møderne i PPR’s konsultative ben, understreger hun.

”PPR er vant til at mødes med lærere og pædagoger i et lokale væk fra børnene, men det rækker ikke, at vi får historien om et barn genfortalt af de fagprofessionelle, for det er svært at vurdere sin egen rolle i konteksten. Jeg har selv prøvet at blive videofilmet, hvor jeg troede, at jeg var god til at være mødestyrer. Det var jeg slet ikke. Så vi skal ikke nøjes med samtalen. Vi skal have den levede virkelighed med, så vi både får ånd og hånd med i vores arbejde”.

Det kan foregå på flere måder. PPR-medarbejderen kan observere og enten tale med læreren om sine iagttagelser undervejs eller vente til bagefter, og nogle gange kan lærere, pædagoger og PPR-medarbejder planlægge og udføre en aktivitet sammen.

”Jeg kan også mødes med resurseteamet eller sparre med skolelederen. Det vigtigste er, at man har set og fornemmet på sin krop, hvad der sker omkring børnene. Hvis vi skal hjælpe lærere og pædagoger, skal vi ikke kun være med til møder, for så forstår vi ikke de vilkår, de arbejder under”, siger Anna Crawford Kromann.

PPR-medarbejdere må ikke gå i ét med skolen

PPR kritiseres ofte for at være for langt væk fra skolens daglige liv. Omvendt problematiserer antologien, at PPR kan komme så tæt på, at medarbejderen får for stor solidaritet med lærerne eller deler forståelser med dem, så vedkommende ikke kan bidrage med nye handlemuligheder.

”Thomas Szulevicz og Sarah Kirkegaard Jensen beskriver i deres bidrag til antologien, hvordan PPR-medarbejderne tidligere sad ude på skolerne. På et tidspunkt syntes man, at de kom for tæt på lærere og pædagoger, og derfor blev de trukket væk. Nu er de så kommet for langt væk”.

Det er ikke nemt at svare på, hvad der er den rigtige balance, mener Anna Crawford Kromann.

”Som barnets advokat skal PPR kunne være kritisk overfor en skoles praksis. Vi skal have faglig handlefrihed, og det kan være svært, hvis man er ansat under skolelederen. Samtidig skal vi ikke så langt væk fra skolen, at vi ikke forstår, hvad lærere og pædagoger står i. Jeg har talt med lærere, som har fået at vide, at de skal lave struktur for Emil, ’men prøv at se, jeg har 27 andre elever’. Vi skal forstå den totale opgave, så vi ikke kommer til at sætte lærerne i et yderligere krydspres. Vi skal hjælpe dem med at lave god praksis ved at være praksisnær uden at gå i ét med skolen”.

Forfatterne er enige om den nye kurs

Anne Crawford Kromanns største ahaoplevelse under arbejdet med antologien er, hvor meget der er ens på tværs af bidragene.

”Alle peger på, at vi både skal se på barnets hverdagsliv og de professionelles arbejdsliv. At vi bliver nødt til at se nærmere på, hvordan lærere og pædagoger arbejder med børnene. Det er overraskende, at det står så tydeligt frem. Vi laver allerede meget praksisnært arbejde, så det er ikke et helt nyt skridt, vi skal tage, men vi skal tættere på praksis og skabe psykisk trygge rum, hvor vi tør prøve løsningsforslag af sammen”, siger hun.

Praksisnær PPR, redigeret af Anna Crawford Kromann og Katrine Tranum Thomsen, Dafolo, 258 sider, vejledende pris 372,50 kroner.