Bachelorprojekt

Bland drenge og piger i boldspilsundervisning

Køn spiller en stor rolle i idrætsundervisningen, og det har en positiv effekt på motivation, engagement og udbytte, når drenge og piger blandes i boldspilsundervisning. Det når Victoria Storm Bacher Jakobsen frem til i sit bachelorprojekt ” Køn i boldspilsundervisningen” fra læreruddannelsen i Vordingborg ved UC Sjælland.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Idræt i Folkeskolen og specifikt undervisningen i boldspil har udviklet sig meget i de senere år, og er blevet påvirket af aldersrelateret træning og koncepter som Kids Volley og Easy Basket.  Målet med undervisningen har også ændret sig, og er i dag at give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Skal målsætningen opfyldes, er det nødvendigt at didaktikken rummer et individfokus, samt  fokus  på  udvikling  af  fællesskaber og  de  relationer, der  indgår  i  samme. Derfor er det relevant at se på, hvilket omfang køn påvirker elevernes adfærd. Og at stille spørgsmålet, om viden om kønsspecifik adfærd anvendes i en pædagogisk kontekst i idrætsundervisningen inden for fagområdet boldspil. Og i bekræftende fald at finde ud af, hvordan det sker. "Tidligere var  idrætsundervisningen  kønsopdelt, og  der  var  forskellige  mål  for  pigerne  og drengene.  Øget  ligestilling  har  medført,  at  begge  køn  repræsenteres  i  alle idrætsaktiviteter. Der eksisterer således et interessefællesskab uafhængigt af køn, hvorfor det er nærliggende at overveje de muligheder,som henholdsvis kønsintegreret og kønsdifferentieret idrætsundervisning giver, skriver Victoria Storm Bacher Jakobsen. Det empiriske grundlag for bachelorprojektet er observationer i praktikforløb, og en af  konklusionerne er, at det ikke længere er relevant at opdele efter køn, fordi drengene fylder for meget. Der er ganske enkelt blevet bedre plads til de stille piger. Dette er en væsentlig pointe at tænke ind i fremtidig idrætsundervisning, blandt andet med henvisning til, at målsætningen for idrætsfaget gør, at grupper og identiteter kan tænkes anderledes. "Det er lærerens opgave i forhold til situeret læring at styre undervisningen, således at eleverne kan udvikle sig bedst muligt i et praksisfællesskab," skriver Victoria Storm Bacher Jakobsen, og fortsætter. "Samspillet mellem evolutionspsykologi og situeret læring  kan give læreren nogle værktøjer, der fremmer dennes muligheder for at arbejde målrettet og bevidst mod dette mål." Den empiriske undersøgelse tyder på, at drenge udviser en intraseksuel konkurrence, når de observeres i en kønshomogen gruppe, hvilket bekræfter evolutionspsykologien i formodningen om, at drenge vil konkurrere om rangordenen. Den homogene pigegruppe udviser ligeledes adfærd, der bekræfter gruppetilhørsforholdet, sådan som de beskrives af relevante kønsforskere.  "Kønnet har således en indflydelse på den adfærd eleverne udviser, men det er for simpelt at forklare denne forskel udelukkende på baggrund af evolutionspsykologien. Der er adfærd, som falder udenfor, og dermed et det sandsynligt, at to-kønnetheden er i opbrud. Samtidig har kønnet en væsentlig påvirkning af adfærden, når kønnene blandes og en positiv effekt  på motivation, engagement og udbyttet af undervisningen," skriver Victoria Storm Bacher Jakobsen. Den konstaterbare kønsadfærd kan ifølge hende anvendes i undervisning inden for fagområdet boldspil, og kan have en gavnlig effekt på undervisningen, da den medfører, at man som lærer kan skabe nogle praksisfællesskaber, der giver mulighed for at opnå gensidig engagement, fælles virksomhed og fælles repertoire. Se hele professionsbachelorprojektet til højre under EKSTRA: Køn i boldspilsundervisningen

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Powered by Labrador CMS