Bachelorprojekt

Læreren skal selv være bevidst om sine interkulturelle erfaringer og kulturelle profil, for at kunne udvikle elevernes interkulturelle kompetencer, mener Line Foged.

Bachelor: Interkulturel kompetence er mere end kulturforståelse

Elever skal ikke kun have kendskab til andre kulturer. De skal også kunne forholde sig til deres egen kultur og vurdere den i forhold til sig selv og andre, siger Line Foged i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk   præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fralæreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fraskoleområdet.

- Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Seindstillingsskema og tidsfrist her

- Uafhængige dommere af lærere, skoleledere, skolechefer,undervisere fra læreruddannelsen og forskere udpeger hvert år treprojekter til præmiering. Læs om formålet og sedommerkomiteerne her

Lærerprofession.dk drives i fællesskab afprofessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen.

- Sponsoreres af Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, HansReitzels Forlag, Kähler Design, Lærerstandens Brandforsikring ogSinatur-hotellerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I kompetenceområdet 'Kultur og Samfund' i engelsk skal eleverne udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. "I mit kommende arbejde som lærer er jeg derfor bevidst om, at måden, jeg tilrettelægger og udfører interkulturel undervisning, har stor betydning for elevernes kulturforståelse og udvikling af interkulturelle kompetencer. Samtidig må jeg erkende, at jeg finder det udfordrende at gennemskue, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og udføres på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor er det interessant at undersøge, hvordan man som lærer kan udvikle elevernes kompetencer, så de bliver i stand til at skabe mening i den tilværelse, de befinder sig i", skriver Line Munch Foged i sit bachelorprojekt fra læreruddannelsen på Frederiksberg ved Københavns Professionshøjskole. Hun undersøger, hvordan Gyldendals digitale læremiddel, som benyttes af 4000-6000 klasser i udskolingen landet over kan danne fundament for interkulturel undervisning, og om læremidlet er i stand til at opfylde Fælles Mål for det interkulturelle kompetenceområde. "Hvorfor er det relevant at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer, og hvilke didaktiske muligheder samt udfordringer er der ved brugen af Gyldendals digitale læremiddel som afsæt for den interkulturelle undervisning? Hvordan kan læremidlet imødekomme fællesmålene i engelskfaget, som har til hensigt at udvikle elevernes interkulturelle kompetence? Hvilken kulturel bevidsthed og forståelse skal en lærer have for at kunne undervise i kultur", spørger hun i problemformuleringen til projektet. Interkulturelle kompetencer

Det ikke tilstrækkeligt, at eleverne tilegner sig en kulturel forståelse, de skal også opnå en interkulturel kompetence gennem dialog og videndeling. Dét, at være interkulturel, er mere end blot kendskab til kulturer. Man skal også kunne forholde sig til sin egen kultur og vurdere, hvordan den opfattes i relation til sig selv og andre, siger Line Foged. I projektet tager hun blandt andet udgangspunkt i Michael Byrams model for interkulturel kommunikativ kompetence, som består af fem delkompetencer: - Holdninger, hvor det er essentielt at være åben, nysgerrig og omstillingsparat i forhold til opfattelser af andres og egen kultur, - Viden om de sociale grupper og generelle processer, der kendetegner interaktionen på det samfundsmæssige såvel som individuelle plan, - Færdigheder i at fortolke og relatere for eksempel dokumenter eller begivenheder fra mållandets kultur til egen kultur, - Færdigheder i selvstændig undersøgelse og interaktion, hvor man skal kunne tilegne sig ny viden og dele denne samt holdninger i et kommunikativt og relationelt henseende, - Kritisk kulturel bevidsthed/politisk dannelse, som gør individet i stand til at stille sig kritisk overfor de kulturelle og samfundsmæssige forhold i mållandet såvel som ens eget land og eventuelt sætte disse i relation til hinanden. Hvis man besidder de fem kompetencer, er man i stand til at se relationer mellem kulturer og kan formidle mellem dem, det vil sige fortolke hver af dem i lyset af den anden, enten for sig selv eller for andre. De fem kompetencer har direkte eller indirekte betydning for lærernes undervisning i engelsk, og Line Foged inddrager dem for at kunne afdække, hvornår man med lærermidlet er i stand til at udvikle de forskellige delkompetencer.

Spot on, Country Facts og Traditions and Holidays "Det er min erfaring, at læremidler ligger til grund for en stor del af undervisningen i folkeskolen, hvor det er op til lærerne at formidle læremidlet konstruktivt, så det biddrager til elevernes læring og kompetenceudvikling", siger Line Foged. I projektet stiller hun i læremidlet skarpt på emnet 'Culture', som er inddelt i tre kategorier; 'Spot on', 'Country Facts' og 'Traditions & Holidays' med tilhørende undertemaer. Hun supplerer sin analyse af portalen med et interview med en lærer, der underviser i engelsk på flere klassetrin og som benytter sig af portalen i tilrettelæggelsen af sin undervisning - og ser det som en stor fordel. Især temaerne i 'Spot on' og 'Traditions & Holidays' kan være med til at skabe et dynamisk kultursyn med et transnationalt perspektiv, da de udfordrer elevernes kulturelle perspektiver, så de spejler sig selv i andre kulturer. Det nationale perspektiv kan begrænse elevernes kulturelle udvikling, med mindre der arbejdes med det, så de kan sammenligne forskellige kulturer og konstruere deres kulturelle opfattelse, siger hun. Line Foged mener dog ikke, at læremidlet kan stå alene, men skal suppleres med opgaver, der får eleverne aktiveret, så de kan deltage reflekterende og indgå i diskussioner om lande og kulturer. Især tematet 'Country Facts', som kun præsenterer faktuel viden for eleverne, kræver didaktiske overvejelser og supplering af andre materialer, mener hun. Læremidlets fordel er, at der er muligheder for at arbejde på flere forskellige måder med temaerne og på tværs af kategorierne, siger Line Foged. Eleverne, og læreren er hele tiden med til at skabe mening med det faglige stof, så det tilpasses den interkulturelle undervisning.

"Det centrale bliver derfor bevidstheden om, hvorfor eleverne skal tilegne sig interkulturel kompetence, og hvordan de skal tilegne sig den. Derfor er det heller ikke nok kun at benytte et undervisningsfremmende læremiddel", understreger hun. Lærerens interkulturelle forståelse Til spørgsmålet om, hvor bevidst hun er om at udvikle elevernes interkulturelle kompetence siger den interviewede lærer: "Meget bevidst. Jeg er også meget bevidst om, at nu for eksempel sådan noget med 'Gun Control', hvor alles umiddelbare svar er, hvorfor bandlyser de ikke bare våben i USA? Selvom vi sammenligner os selv meget både med englændere og amerikanere, så er vi mentalitetsmæssigt meget langt fra hinanden. Vi er forskellige nationer, og vi tænker meget anderledes, så det prøver jeg at gøre meget ud af, altså at vi er meget forskellige, selvom vi forstår hinandens sprog, eller vi forstår deres sprog". "Det er ligeså vigtigt, at læreren selv er bevidst om sine interkulturelle erfaringer og kulturelle profil", mener Line Foged. Den skal konstant udforskes og rekonstrueres, ligesom elevernes kulturforståelse og interkulturelle kompetence. Dét, at læreren er bevidst om sin egen interkulturelle kompetence, er afgørende for undervisningen og gør, at hun i langt højere grad overvejer det faglige stof. Først dér bliver undervisningen konstruktiv og skaber alle forudsætninger for at udvikle elevernes kompetencer, så de kan forholde sig til andre kulturer med anderledes værdier, normer og perspektiver end deres egne og  så de selv revurderer deres kulturelle identitet.

"Interkulturel undervisning skal give eleverne indsigt i at virkeligheden kan være forskellig afhængig af den kulturelle forståelse", siger hun. "Eleverne skal være i stand til at interagere i kulturmøder på en undrende, reflekterende, kritisk og empatisk måde, som er yderst vigtigt i den globaliserede verden. Netop derfor skal eleverne udvikle interkulturel kompetence, som ikke kun er aktuelt og centralt i undervisningen, men i alle livets facetter", konkluderer Line Foged i sit bachelorprojekt. Læs hele projektet her:

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.