Kun halvdelen af landets kommuner giver alle børn reformens fulde timetal

Kun i 47 ud af 97 kommuner har alle skoler lagt skoleskemaer, der lever fuldstændig op til reformens krav om en længere skoleuge på henholdsvis 30, 33 og 35 timer om ugen. Undervisningsministeriet tager nu kontakt med kommunerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er første år med de nye minimumkrav til skoleugens længde og fag-timer. Så i første omgang beder ministeriet kommunerne tjekke, at de har indberettet korrekt.

"Hvis tallene er korrekt indberettet, skal kommunerne sikre, at skolerne gennemfører det lovpligtige antal timer i indeværende skoleår og fremadrettet planlægger og gennemfører undervisningen i fuld overensstemmelse med lovkravene", lyder det i dag fra Undervisningsministeriet.

Selvom der er elever, der har for få timer i halvdelen af landets kommuner, er det dog ni ud af ti folkeskoler, der har lagt skemaerne efter reglerne. For nogle af de skoler, hvor der mangler timer, gælder fravigelsen kun et enkelt klassetrin, mens det ligner mere systematiske afvigelser på andre skoler. 

Dagens opgørelse er vel at mærke en opgørelse af de planlagte timetal. I halvdelen af kommunerne har man altså allerede fra skoleårets start planlagt med for få timer på en eller flere skoler på et eller flere klassetrin. Og hvis der så i løbet af året er blevet aflyst timer, kommer eleverne altså endnu længere fra folkeskolereformens krævede timetal.

Skoleugens længde omfatter både fagopdelt undervisning, understøttende undervisning og lektiehjælp/faglig fordybelse. Men med reformen er også indført et minimumstimetal for den fagopdelte undervisning. Og i gennemsnit på landsplan er der planlagt undervisningstimer nok på alle klassetrin. Men på 4.-7. klassetrin er der flere end fem procent af skolerne, der ikke har sat fagtimer nok af på elevernes skemaer.  I to tredjedele af kommunerne er der problemer med at leve op til minimumstimetallet på et eller flere klassetrin på en eller flere skoler.

Med reformen blev der også indført et særskilt minimumstimetal for fagene dansk, matematik og historie. De tre fag har næsten samtlige skoler sørget for at give timer nok på skemaet.

Antorini præciserer regler fra skolereformen   

Større udfordringer på specialskoler

Opgørelsen viser, at de kommunale specialskoler og specialklasser har større problemer med at overholde lovens nye krav end de almindelige folkeskoler. Kun 72,5 procent af specialskolerne har planlagt med den fulde længde af den nye lange skoledag.

Men ifølge ministeriet er tallene behæftet med usikkerhed, da det ser ud til, at nogle af skolerne mangler at indberette timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. Og mens næsten alle folkeskoler altså har sat timer nok af til dansk, matematik og historie, sker det ikke i en femtedel af specialtilbudene.

 

Læs mere

Notat om planlagte timetal i normalklasserne(uvm.dk)

Notat om planlagte timetal i specialtilbud(uvm.dk)