Lærer og byrådsmedlem Karen Thestrup Clausen blev pludselig forflyttet efter 19 år på samme skole.

Holbæk Kommune modtager kritik fra ombudsmand i forflyttelsessag

Ombudsmanden kritiserer Holbæk Kommune for ikke at have partshørt lærer Karen Thestrup Clausen om syv notater om samarbejdsproblemer. Notater, som hun først blev bekendt med i forbindelse med en forflyttelse efter 19 år på samme skole.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter gennemgang af sagen, "er det min klare opfattelse, at det er kritisabelt, at Holbæk Kommune ikke partshørte Karen Thestrup Clausen over oplysninger om sagens faktiske grundlag i de syv notater", skriver Folketingets ombudsmand Niels Fenger i sin afgørelse i sagen om hendes forflyttelse efter 19 år på Skovvejens Skole i Jyderup.

Ombudsmanden kalder det en "beklagelig fejl", at lærerkredsen ikke fik indsigt i notaterne, da de bad om aktindsigt. Ligeledes kalder ombudsmanden det en "beklagelig fejl", at Holbæk Kommune ikke journaliserede de syv notater, før besvarelsen af lærerkredsens anmodning om aktindsigt. Journaliseringen skete først efter en tjenstlig samtale med Karen Thestrup Clausen. Notaterne lå på den daglige leders personlige drev på computeren. Notaterne var fra perioden 2017 til 2019 og handlede om, at Karen Thestrup Clausen skulle have "rullet med øjnene" på møder, med "fnys" have tilkendegivet, at hun var utilfreds, have udvist manglende tillid til ledelsen, og at hun i en mail kritiserede deltagelsen i et skoleudviklingsprojekt. Denne mail skrev hun til alle medarbejdere på skolen og ikke kun til ledelsen, hvilket ledelsen var utilfreds med.

Lærer og byrådsmedlem forflyttet uden varsel

Men Karen Thestrup Clausen kendte slet ikke til disse notater, da hun i maj 2019 pludselig fik en mail i sin e-boks om, at hun var indkaldt til tjenstlig samtale med skolechefen. Det blev til tre møder, hvor læreren havde en repræsentant for den lokale lærerkreds og en sagsbehandler fra Lærerforeningen med. Til gengæld var det udelukkende skolechefen, der repræsenterede kommunen. Skolens ledelse deltog ikke i møderne. Det endte med en forflyttelse, hvor Karen Thestrup Clausen fik fire skoler i kommunen at vælge imellem til sit fortsatte arbejdsliv. Hun valgte Børnespecialcenter A-afdelingen i Tølløse, hvor hun siden har arbejdet.

Da fagbladet Folkeskolen i september 2019 interviewede Karen Thestrup Clausen, fortalte hun, at hun ikke havde set de syv notater før den tjenstlige samtale. Hun havde ikke været indkaldt til samtaler om samarbejdsproblemer før. Hendes tillidsrepræsentant kendte heller ikke til nogle samarbejdsproblemer. Notaterne blev først tilføjet hendes personalemappe i sommeren 2019 - efter at DLF havde søgt aktindsigt.

Knægtelse af ytringsfrihed?

Da DLF sendte sagen til ombudsmanden, ønskede foreningen også svar på, om forflyttelsen er en knægtelse af Karen Thestrup Clausens ytringsfrihed som kommunalpolitiker. Hun er nemlig medlem af byrådet i Holbæk Kommune for Enhedslisten.

Leder: Hvem skal i den sorte gryde?

Ombudsmand Niels Fenger skriver til slut i den 18 sider lange afgørelse:

"Jeg har overvejet, om de nævnte fejl er af en sådan karakter, at der er grundlag for, at jeg henstiller til Holbæk Kommune at genoptage sin behandling af sagen. Efter min gennemgang af sagen finder jeg imidlertid ikke, at jeg har tilstrækkeligt grundlag for at afgive en sådan henstilling. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på bl.a., at Holbæk Lærerkreds og Danmarks Lærerforening forud for kommunens afgørelse om flytning fik indsigt i de syv notater, og at lærerforeningerne - som bisiddere for Karen Thestrup Clausen - havde mulighed for at kommentere indholdet af notaterne over for kommunen, inden afgørelsen blev truffet".

"Der blev ikke kommenteret på notaterne, fordi det ikke var det, vi kørte sagen på", fortæller Karen Thestrup Clausen til folkeskolen.dk

Advokat for Danmarks Lærerforening Camilla Bengtson mener, at Holbæk Kommune gør sig skyldig i store forvaltningsretlige fejl. Hun forklarer, at DLF har kørt sagen på det forvaltningsretlige.

"Jeg forstår ikke, at ombudsmanden ikke forholder sig mere til det formelle forvaltningsretlige. Hvis man skal forflyttes efter 19 år på samme skole, så skal der da som minimum være afholdt formelle møder mellem den ansatte og ledelsen, hvor den ansatte bliver gjort opmærksom på, at der er noget, ledelsen er utilfreds med, og at den ansatte får at vide, at hvis adfærden ikke ændres, så vil det få den konsekvens, at man vil blive forflyttet til en anden arbejdsplads. Man bliver nødt til at give en advarsel, inden man flytter en ansat", siger Camilla Bengtson.

Skolechef: Naturligvis har lærere ytringsfrihed

"I denne sag har der ikke været afholdt et eneste møde mellem den ansatte og ledelsen inden forflyttelsen. Karen blev først opmærksom på de ensidigt skrevne notater om utilfredshed fra ledelsen, da de langt henne i forløbet pludselig blev sendt til lærerkredsen. Vi forsøgte ved hele tre møder med kommunen at få dem til at ændre beslutningen om forflyttelsen samt få ledelsen i dialog om samarbejdsproblemerne, men det var ikke muligt".

Hun understreger, at det jo netop er, fordi ombudsmanden ikke kan gå ind i det bevisretslige, at DLF i klagen til ombudsmanden alene har forholdt sig til det forvaltningsretlige, som ombudsmanden efterser. Da det bevisretlige kræver, at man kan føre vidner, og det kan ombudsmandsinstitutionen ikke.

Grundlæggende retssikkerhed

Efter at have modtaget svaret fra ombudsmanden siger Camilla Bengtson:

"I forhold til sagligheden af selve flytningen så har Ombudsmanden desværre ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for nærmere at behandle dette. Han har lagt vægt på, at en nærmere stillingtagen til spørgsmålet som udgangspunkt forudsætter en bevisførelse, som falder uden for rammerne af en ombudsmandsundersøgelse. Jeg synes, at det er ærgerligt, at Ombudsmanden i den forbindelse ikke blot har forholdt sig til det rent formelle forvaltningsretlige om saglighed og proportionalitet og alene forholdt sig til det, jeg har skrevet i klagen til ombudsmanden, "at en forflyttelse efter 19 års ansættelse på samme arbejdsplads er en indgribende sanktion, som minimum kræver, at der er forsøgt med mindre indgribende foranstaltninger for at rette op på eventuelle samarbejdsproblemer. For eksempel i form af tilrettevisningssamtaler, tjenstlig samtale og en forudgående advarsel".

Lærerkreds: Holbæk Kommune skaber utryghed

Camilla Bengtson er glad for, at Ombudsmanden kritiserer Holbæk Kommune for ikke at have partshørt Karen Thestrup Clausen og for ikke at have journaliseret og givet aktindsigt i de syv notater.

"Det er en helt grundlæggende retssikkerhed for vores medlemmer og vigtigt for os som fagforening, at vi får udleveret alt det, der ligger i personalesagen. Ellers kan vi ikke varetage vores medlemmers sag ordentligt".

Hun fremhæver, at kommunen på intet tidspunkt har indkaldt læreren til en formel samtale om samarbejdsproblemer, før hun bliver forflyttet.

En lidt flad afgørelse

Karen Thestrup Clausen synes, det er en noget flad afgørelse.

"Jeg er da glad for Ombudsmandens kritik af Holbæk Kommunes sagsbehandling og manglende partshøring, men jeg synes, det er en lidt flad afgørelse. Ombudsmanden spørger kommunen, om den har udøvet magtfordrejning i sagen - det er lidt tyndt, synes jeg. De svarer selvfølgelig nej. Den del af sagen skuffer mig".

I Ombudsmandens svar står: "Med hensyn til lærerforeningens indsigelse vedrørende ytringsfrihed har kommunen bemærket, at det tidsmæssige sammenfald mellem flytningen og lanceringen af projektudvalgets anbefalinger ikke har noget at gøre med hinanden. Kommunen har afvist, at der skulle have været tale om brud på ytringsfriheden eller være udøvet magtfordrejning i håndteringen af sagen".

"Projektudvalgets anbefalinger" henviser til et arbejde, som et udvalg i kommunen - et udvalg Karen Thestrup Clausen var medlem af - har afleveret. Disse anbefalinger handler blandt andet om skolestruktur og ændringer i skoleledelsen i kommunen. En sag, som Karen Thestrup Clausen mener kan have haft indflydelse på skoleledelsens ønske om at forflytte hende.

Ombudsmanden skriver forklarende, at institutionen ikke har tilstrækkeligt grundlag for at behandle disse spørgsmål nærmere, da ombudsmandsinstitutionen ikke har mulighed for nærmere bevisførelse og ikke afhører vidner, men udelukkende behandler klager på et skriftligt grundlag.

Ombudsmanden vælger desuden at tale om en 'flytning' og ikke en 'forflyttelse'. Fordi læreren er overenskomstansat i kommunen og fordi ansættelsesvilkårene er bibeholdt.

Lærere skrev bekymringsbrev

I interviewet i fagbladet Folkeskolen fra september 2019 understreger Karen Thestrup Clausen, at hun altid har gjort meget ud af at skelne mellem sit lærerjob og sit byrådsjob.

"Jeg bruger kommandovejene", sagde hun.

Da sagen begyndte at rulle i sommeren 2019, skrev Skovvejens Skoles lærere et bekymringsbrev til kommunen. Lærerne understregede, at forflyttelsen skabte utryghed blandt personalet. Både faglig klub, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og kredsformand har udtrykt, at kommunen skaber en grundlæggende bekymring blandt lærerne for at kunne blive forflyttet pludselig og uden at kende årsagen. Skolechefen i Holbæk Kommune udtalte i den forbindelse i Folkeskolen, at lærerne naturligvis har ytringsfrihed, og at forflyttelser ikke er hverdagskost. Det gælder for offentligt ansatte og for folkevalgte, skrev skolechefen, der dog ikke ville kommentere den aktuelle personsag.

Minder om en straf

I interviewet i september 2019 sagde advokat Camilla Bengtson, DLF, at sagen blev videresendt til Ombudsmanden, fordi det virkede som om skolens ledelse ønskede at straffe læreren og knægte hendes ytringsfrihed. Hun har foreslået mægling og coaching for at bedre et samarbejdsforhold mellem ledelse og lærer, men det blev afvist

. "I stedet er læreren blevet forflyttet efter 19 år på samme skole. For mig minder det om en straf. At man ønsker at straffe hende", sagde Camilla Bengtson dengang.

Lang ventetid

Karen Thestrup Clausen fortæller, at ventetiden på ombudsmandens afgørelse har været lang og hård.

"Men nu arbejder jeg og har skuldrene nede. Jeg kan se, hvor stresset jeg var på min tidligere arbejdsplads. Nu kan jeg tale og deltage aktivt på arbejdet uden at have hjertebanken. Men ventetiden har betydet en del dårlig søvn og en dårlig sommer", siger hun.

Hun vil nu melde Ombudsmandens afgørelse ud i sit netværk og håber at høre fra Holbæk Kommune.

"Jeg regner da med, at de som et minimum skriver til mig og siger undskyld", siger Karen Thestrup Clausen.

Folkeskolen.dk har rettet henvendelse til Holbæk Kommunes skolechef for at få en kommentar, men skolechefen er ikke vendt tilbage på henvendelsen.