"Jeg er helt opmærksom på, at der kan være budgetmæssige problemer på området. Men det er afgørende, at alle børn uanset handicap har adgang til undervisning og mulighed for at deltage i leg i frikvartererne", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Ombudsmand: Skoler skal sikre børn med handicap lige adgang til undervisning og leg

Børn med bevægelseshandicap skal efter FN’s Handicapkonvention kunne deltage i undervisning, leg og fritidsaktiviteter på lige fod med børn uden handicap. Derfor skal skolernes fysiske faciliteter understøtter den lige adgang, konkluderer Folketingets Ombudsmand efter et tilgængelighedstilsyn på Skovvangskolen i Allerød.

Publiceret

Ombudsmandens tilsyn medhandicaptilgængelighed

Ombudsmanden fører tilsyn med handicaptilgængelighed påoffentlige steder. Baggrunden er, at Folketinget den 2. april 1993vedtog et forslag om ligestilling og ligebehandling af menneskermed handicap med andre borgere. Ved den lejlighed bad FolketingetOmbudsmanden om at "følge udviklingen i ligebehandlingen ogeventuelt meddele påtale, hvor dette er muligt inden forombudsmandens kompetence". Mandatet blev bekræftet i forbindelsemed Folketingets gennemførelse af FN's Handicapkonvention i2010.

  • Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgteoffentlige bygninger og de udendørsområder, som hører tilbygningerne.
  • Besøgsholdet undersøger, om bygningernes faciliteter ertilgængelige for alle brugere - er der for eksempel tilstrækkeligehandicapparkeringspladser, er hovedindgangen tilgængelig forkørestolsbrugere, og er toiletfaciliteterne tilgængelige?
  • Formålet med tilsynsbesøgene er dels generelt at følgeudviklingen i tilgængelighed for mennesker med handicap, dels atgøre opmærksom på konkrete fejl og mangler.
  • Ombudsmanden har tidligere været på tilsynsbesøg på rådhuse, ethospital, museer og valgsteder og har som tema for tilsynene i 2015og 2016 valgt uddannelsesområdet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ombudsmandens medarbejdere tager på tilsynsbesøg i udvalgte offentlige bygninger og deres udendørsområder for at undersøge, om faciliteterne er tilgængelige for alle brugere. I december 2015 besøgte de Skovvangsskolen i Allerød, som har fem centerklasser med i alt 20 elever med bevægelseshandicap.

"Jeg er helt opmærksom på, at der kan være budgetmæssige problemer på området. Men det er afgørende, at alle børn uanset handicap har adgang til undervisning og mulighed for at deltage i leg i frikvartererne. Folkeskoler, der har elever med bevægelseshandicap, må derfor blandt andet sikre passende tilgængelighed til faglokaler og legefaciliteter", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i et nyhedsbrev om besøget

Ingen legeredskaber til elever med bevægelseshandicap

I den 48 sider lange rapport om Skovvangskolen kalder ombudsmanden det "problematisk", at skolens elever med handicap er afskåret fra at deltage i leg på legepladsen.

For eksempel er asfalten i skolegården meget ujævn på grund af skader fra trærødder, så elever i kørestol har svært ved at bevæge sig rundt i gården. Desuden er den grønne beplantning i skolegården omkranset af kantsten, som man nemt kan falde over. På samme med ligger legepladsen med rutsjebane og klatrestativ på et forhøjet niveau, så elever i kørestol ikke kan komme derop.

Der er ingen legeplads eller legeredskaber, som er særligt beregnet til elever med bevægelseshandicap, og det anbefaler Jørgen Steen Sørensen, at skolen etablerer.

"Alle børn har - uanset bevægelseshandicap - behov for at lege og indgå i samspil med andre børn, og det er vigtigt, at skolens fysiske faciliteter understøtter og fremmer dette", skriver ombudsmanden i rapporten med henvisning til FN's Handicapkonvention og Børnekonvention

Kommunen har ikke penge til at sikre eleverne legeredskaber

Ombudsmanden har bedt Allerød Kommune om at melde tilbage, hvad kommunen vil gøre for at sikre legefaciliteter til elever med bevægelseshandicap.

Skovvangskolen ser gerne, at der etableres et sanseareal og legemuligheder til elever med særlige behov, men kommunen svarer, at der ikke umiddelbart er budget til at øge antallet af legefaciliteter, og at behovet vil indgå i kommunens budgetproces. På samme måde vil en generel udjævning af asfalten i skolegården blive prioriteret i forbindelse med en samlet renovering af skolegården.

"Dette er dog ikke budgetmæssigt prioriteret for øjeblikket. Forvaltningen vil til foråret, i dialog med skolen, vurdere, om der er udbedringer i belægningen, som skal laves i indeværende år for at sikre tilgængeligheden i skolegården", lyder det i kommunens svar til ombudsmanden.

Jørgen Steen Sørensen har bedt kommunen om at holde ham orienteret om, hvad politikerne når frem til under budgetforhandlingerne.

Ombudsmanden efterlyser flere hæve-sænkeborde

Ombudsmanden anbefaler også, at faglokalerne på Skovvangskolen gøres mere tilgængelige med blandt andet hæve-sænkeborde, da eleverne med bevægelseshandicap i øjeblikket er udelukket fra at modtage undervisning i en række fag på grund af de fysiske forhold.

Her har Allerød Kommune svaret, at Skovvangskolen har hæve-sænkeborde i flere faglokaler, men ikke i alle. Det er dog et mål at købe flere borde, når " økonomien og prioriteringer foreligger".

Jørgen Steen Sørensen har bedt om at få en status for tilgængeligheden for elever med bevægelseshandicap til skolens faglokaler senest 1. oktober 2018.

Skolen retter ind omkring fritagelse for undervisning

Under besøget fik besøgsholdet at vide, at ikke alle elever i centerklasserne blev undervist i den fulde fagrække, og at fritagelsen skete ad hoc.

Den praksis stemmer ikke overens med bekendtgørelsen om specialundervisning. Elever kan ganske vist fritages for et fag med forældrenes samtykke, men beslutningen skal træffes ud fra en pædagogisk-psykologisk vurdering. Desuden skal eleven have anden undervisning i stedet for det pågældende fag.

Besøgsholdet anbefalede under besøget, at Skovvangskolen følger bekendtgørelsen. Det har fået skolen til at ændre procedure, så elever nu fritages med fritagelsesattester. Samtidig har kommunen lovet at indskærpe over for alle skoleledere, at afgørelsen om fritagelse fra enkelte fag skal træffes på baggrund af en PPR-vurdering og med skrifteligt samtykke fra forældrene.

Du kan læse Ombudsmandens tilsynsrapport via linket til højre for artiklen. I rapporten finder du også billeder fra Skovvangskolen.

 

Læs mere

Ombudsmandens tilsynsrapport fra Skovvangskolen iAllerød