Der bliver ikke nogen efterforskning af, at udtræksfag er blevet oplyst lang tid før tid på Søndervangskolen i en lang årrække.

Politi afviser at gå ind i Søndervangssag: Ikke lovbrud at oplyse lærere om udtræksfag før tid

Det er ikke imod loven, hvis lærere på Søndervangskolen har fået udtræksfagene at vide før tid, lyder politiets tolkning af folkeskoleloven. Politiet sætter derfor ikke en efterforskning i gang af sagen.

Publiceret Senest opdateret

Om sagen

Alle landets grundskoler modtager hvert år i midten af februaren mail fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvori det fremgår,hvilke fag skolens 9.-klasser har udtrukket til sommerensafgangsprøver.

Oplysningerne er fortrolige for både lærere og elever, indtilfem skoledage før de skriftlige prøver går i gang.

Ifølge den uvildige undersøgelse har lærere på Søndervangskolensiden 2009 lang tid før, det er tilladt fået oplyst, hvis deres fager blevet udtrukket. På den måde har lærerne kunne omlægge deresundervisning, så deres elever har fået mere undervisning i de fag,der er blevet udtrukket.

Lovens præcise ordlyd:

Stk. 1: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet meddelerskolens leder, hvilke prøver der er udtrukket for skolens elever,jf. folkeskolelovens § 14, stk. 2, medio februar forud forprøveterminen maj-juni og ultimo oktober forud for prøveterminendecember-januar.

Stk. 2: Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtil deoffentliggøres af skolens leder, jf. stk. 3. Ansatte m.fl., dervirker ved skoler, og som modtager oplysninger om prøver tiludtræk, er med hensyn til disse oplysninger undergivettavshedspligt frem til offentliggørelsen af prøverne, jf.straffelovens §§ 152-152 f.

Stk. 3: Skolens leder offentliggør udtræksprøver for lærereog elever fem skoledage, før den skriftlige prøveterminpåbegynder.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er ikke imod reglerne, at lærere på Søndervangskolen siden 2009 angiveligt før tid har fået at vide, at deres fag er udtrukket til prøve.

Sådan lyder Østjyllands Politis tolkning af folkeskolelovens regler om tavshedspligten i forbindelse med offentliggørelsen af, hvilke fag der er udtrukket til prøve.

Østjyllands Politi afviser derfor at indlede en efterforskning af sagen, som Aarhus Kommune overbragte på baggrund af resultaterne i den uvildige undersøgelse af de mange beskyldninger mod den kendte Aarhusskole.

Ellen Trane: Intet tyder på, at vi er nået til bunds i sagen om Søndervangskolen  

Det sker på baggrund af en tolkning af ordlyden i folkeskolelovens paragraffer om reglerne for, hvornår hvem må kende til, hvilke fag der er udtrukket.

Lovens ordlyd har været afgørende

Af den skriftlige begrundelse fra Østjyllands Politi fremgår det, at politiet hæfter sig ved følgende sætning i loven:

"Oplysninger om udtrækket er fortrolige, indtil de offentliggøres af skolens leder, jf. stk. 3. Ansatte m.fl., der virker ved skoler, og som modtager oplysninger om prøver til udtræk, er med hensyn til disse oplysninger undergivet tavshedspligt frem til offentliggørelsen af prøverne, jf. straffelovens §§ 152-152 f."

Søndervang-lærere bag brev til ministeren: Vi mangler stadig en afslutning på sagen

Ifølge senioranklager i Østjyllands Politi Katrine Klausen er det nemlig afgørende, at loven ikke nærmere beskriver, hvilke lærere der må informeres før tid.

"Af bestemmelsen, der er helt klar i sin ordlyd, fremgår, at hvis ansatte m.fl., dvs. lærere, modtager oplysninger om prøveudtrækket, så er de undergivet tavshedspligt, jf. straffelovens §§ 152-152 f.", lyder det i den skriftlige begrundelse fra senioranklageren.

"Heri ligger altså muligheden for, at lærere kan få oplysninger om prøvetrækket forud for offentliggørelsen, jf. stk. 3, hvorfor der altså skal sondres mellem den egentlig offentliggørelse fem skoledage før den skriftlige prøvetermin påbegynder, og så at der til visse lærere (ikke nærmere defineret i bestemmelsen) kan gives besked om prøveudtrækket før det, men mod at lærerne så undergives tavshedspligt", lyder det videre i begrundelsen.

Aarhus Kommune overdrager sag om offentliggjorte udtræksfag til politiet

Det fremgår samtidig i begrundelsen, at "en ordlydsfortolkning er udgangspunktet for al lovfortolkning".

Her kommer senioranklageren frem til, at loven ikke fastslår, at skolens leder kun må informere personale "med nødvendige planlægningsopgaver m.v. i relation til prøverne, og at det dermed kun er personer med en saglig interesse", skriver senioranklageren.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid

Ministeriet afslutter tilsyn

Aarhus Kommune har her til morgen sendt en pressemeddelelse ud om politiets beslutning om at lukke sagen om Søndervangskolen - uden det fremgår, hvad der er begrundelsen for politiets beslutning.

Det fremgår til gengæld, at politiet også modtog en lignende politianmeldelse af brud på tavshedspligten på Søndervangsskolen i efteråret, og at politiet også her kom frem til, at der ikke var grundlag for at gå i gang med en efterforskning. 

Børn og Unge-direktør Martin Østergaard Christensen citeres for at sige, at man tager politiets afgørelse "til efterretning".

Aarhus Kommune oplyser desuden, at Børne- og Undervisningsministeriet samtidig afslutter sit tilsyn af anklagerne mod skolen.

Lærere kritiserer Søndervangsrapport: Hvor er vores indrømmelser blevet af?

I et vedlagt brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) fremgår det, at det skyldes, at styrelsen vurderer, at der ikke længere foregår lovbrud på skolen.

"Styrelsen vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke er en konkret begrundet mistanke om, at kommunens dispositioner på nuværende tidspunkt er i strid med folkeskoleloven, herunder at der pågår uregelmæssigheder på Søndervangskolen eller andre af kommunens skoler", skriver Stuk i sin afgørelse.

Inddrager nu Ankestyrelsen

Styrelsen oplyser til gengæld, at man samtidig har overdraget en del af sagen til Ankestyrelsen, der fører tilsyn med om kommunerne administrerer lovene korrekt, for at undersøgelse, om der kan indledes en kommunal tilsynssag.

Ankestyrelsen skal ifølge Stuk tage stilling til "spørgsmål om Aarhus Kommunes overholdelse af lov om kommunernes styrelse eller anden lovgivning uden for Børne- og Undervisningsministeriets ressort, herunder om kommunalbestyrelsen har truffet de beslutninger, som den er forpligtet til for at sikre en lovlig kommunal forvaltning".

Få overblikket i sagen om Søndervangskolen

Børn og Unge-direktør Martin Østergaard Christensen udtaler i kommunens pressemeddelelse, at forvaltningen noterer sig "styrelsens vurdering af, at der ikke er mistanke om brud på folkeskoleloven hverken på Søndervangskolen eller andre skoler":

"Men det ændrer ikke ved, at vi sammen med den lokale ledelse fortsat har en stor opgave med at støtte samarbejde, praksis og hverdag på Søndervangskolen", lyder det videre fra børn og unge-direktøren.

Stuk: Vedvarende dårlig kvalitet på Søndervangskolen 

Stuk pålægger desuden Aarhus Kommune senest 23. marts at lave en handlingsplan, der skal løfte skolens faglige resultater.

"Det er styrelsens samlede vurdering, at der er tale om vedvarende dårlig kvalitet på Søndervangskolen".

"Kvalitetsudfordringerne har en så vedvarende og omfattende karakter, at det er styrelsens vurdering, at de indsatser, som kommunen og skolen har igangsat siden udtagelsen til tilsyn, ikke har været tilstrækkelige til at rette op på resultaterne", skriver Stuk.

Blandt landets dårligste i de nationale test

Søndervangskolen faldt både i 2018, 2019 og 2020 ud i styrelsens årlige screeninger, da det viste sig, at skolens resultater i de nationale test var blandt de skoler i landet, der var længst fra målsætningen om, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode læsere.

Det fremgår desuden, at skolen også bonede ud i styrelsens screening på baggrund af skolens resultaterne ved sommerens prøver i 2021.

Redaktionen har bedt Børne- og Undervisning om en kommentar på, om ministeriet vurderer, at det er tilladt at oplyse lærere om udtræksfag før tid.

Fortalte ikke tilsynsfolk om mistanken om eksamenssnyd