Både skolerne og PPR selv er presset på tid, oplever mange PPR-ledere.

Kortlægning: PPR er udfordret,
og ventetiden på hjælp til børn
i mistrivsel stiger

Øget efterspørgsel efter pædagogisk psykologisk rådgivning, øgede ventetider og fastholdelse af nyuddannede medarbejdere er nogle af de udfordringer, PPR-lederne peger på i en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Publiceret Senest opdateret

Ni ud af ti PPR-ledere oplever, at skolerne i løbet af de seneste tre år i større omfang efterspørger individuelle udredninger. Konkret oplever 62 procent af PPR-lederne et ”markant større behov” for individuel udredning, mens 30 procent oplever et ”lidt større behov”.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse af kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivninger, PPR, som Danmarks Evalueringsinstitut har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet efter et politisk ønske om at få kortlagt PPR’s udfordringer og om at pege på mulige veje at gå for at imødegå de identificerede udfordringer. Der blev således afsat tre millioner kroner til undersøgelsen på finansloven for 2022.

Fremtidige behov for kompetencer

Praksisnære kompetencer

PPR-lederne angiver ikke i spørgeskemaundersøgelsen, at de ser utilstrækkelige praksisnære kompetencer hos PPR som en primær udfordring. De angiver heller ikke utilstrækkelig erfaring blandt medarbejdere i PPR som en primær udfordring. De peger i stedet på generel mangel på tid som en primær udfordring.

Nyuddannede psykologer

De kvalitative interview med ledere, lærere og pædagoger peger på, at særligt yngre psykologer ikke altid har tilstrækkeligt med praksisnære kompetencer og erfaring. Når skolerne ønsker sparring om en dynamik i en klasse eller udvikling i et team, er det gerne pædagogiske konsulenter med praksisnær erfaring, som inddrages.

Nyuddannede psykologers behov for kompetenceudvikling

Også PPR-ledere oplever, at nyuddannede psykologer kan have behov for praksisnær og PPR-specifik kompetenceudvikling. PPR-lederne efterspørger især kompetencer til at koble den psykologfaglige teoretiske viden med en praksisnær viden om en skolekontekst.

Efter- og videreuddannelse

Otte ud af ti PPR-ledere vurderer, at de har meget gode eller nogenlunde gode muligheder for at tilbyde relevant efter- og videreuddannelse til psykologer. I det kvalitative materiale tegner der sig dog et mønster af, at mulighederne i praksis er begrænsede af økonomiske prioriteringer. Der udtrykkes også ønske om, at PPR-medarbejdere har mulighed for at specialisere sig, hvilket især fremhæves i forhold til at rekruttere og fastholde yngre psykologer.

PPR’s behov for kompetenceløft

Mindst halvdelen af PPR-lederne vurderer, at der i fremtiden i høj grad bliver brug for at styrke kompetencerne på flere områder. Det gælder blandt inden for forebyggende og fællesskabsorienterede indsatser, udvikling af inkluderende læringsmiljøer og rådgivning af pædagogisk personale.

Den øgede efterspørgsel kan skabe en negativ spiral, hvor PPR i stigende grad må arbejde på bagkant af problemerne frem for forebyggende, fremgår det af undersøgelsen.

PPR-lederne svarer også, at de i høj grad (80 procent) eller nogen grad (18 procent) oplever mangel på tid hos medarbejderne i PPR i deres kommune.

En tilsvarende andel af PPR-lederne har den samme oplevelse om skolens pædagogiske personale. Knap halvdelen af PPR-lederne angiver, at deres kommune mangler skolernes pædagogiske personale ’i høj grad’ tid, mens lige så mange svarer, at det i nogen grad er tilfældet for det pædagogiske personale på skolerne.

Ventetiderne er blevet længere 

Fire ud af fem PPR-ledere vurderer, at ventetiderne er blevet længere i PPR det seneste år. Næsten tre ud af fire vurderer samtidig, at den typiske ventetid fra, at der er en bekymring om en elev, til en psykolog fra PPR inddrages, er under tre måneder.

Ud over øgede ventetider i PPR peger den kvalitative del af undersøgelsen på, at resursepresset gør det sværere at fastholde særligt nyuddannede medarbejdere i PPR.

Til gengæld oplever PPR-lederne ikke, at der er utilstrækkelige kompetencer blandt medarbejderne i PPR. Dog peger de på, at nogle af de nyuddannede psykologer har brug for mere praksisnær erfaring, når de begynder i PPR.

Otte ud af ti PPR-ledere vurderer samtidig, at de har meget gode eller nogenlunde gode muligheder for at tilbyde relevant efter- og videreuddannelse til psykologer.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af PPR er udført af Danmarks Evalueringsinstitut (Eva) for Børne- og Undervisningsministeriet og baserer sig på flere kilder:

En spørgeskemaundersøgelse blandt 61 PPR-ledere.

En spørgeskemaundersøgelse blandt 966 skoleledere på almene folkeskoler og på fri- og privatskoler.Interview med ledere og medarbejdere i PPR-enheder i otte casekommuner og interview med ledere, lærere og pædagoger samt elever og deres forældre fra en folkeskole i hver af de otte casekommuner. Ledelsesrepræsentanter fra de fem regionale børne- og ungepsykiatrienheder er også blevet interviewet.

Undersøgelse af kommunernes pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) (pdf)

PPR-ledere efterlyser tid til forebyggelse

PPR-lederne giver udtryk for, at de ønsker mere tid til forebyggende indsatser og rådgivning af pædagogisk personale og mindre tid på udredninger, end det er tilfældet i dag.

En af årsagerne til, at det ikke lykkes at arbejde mere forebyggende, skyldes ifølge undersøgelsen omfanget af såkaldte ”skal”-opgaver. Det er blandt andet PPV’ere (pædagogisk psykologisk vurdering), som udgør 22 procent af arbejdstiden. Dertil kommer opgaver, som kommunerne har besluttet, at PPR skal løse, for eksempel henvisninger til børne- og ungepsykiatrien. Og endelig er det akutte børnesager, som ikke kan vente. 

Svært for skoler at efterleve PPR’s anbefalinger 

Undersøgelsen peger også på, at skolerne oplever et tilsvarende stort pres på tid og resurser, hvilket kan gøre det svært for dem at efterleve anbefalinger fra PPR. Presset skyldes ifølge flere i det pædagogiske personale blandt andet, at undervisningsopgaven er blevet mere krævende, og at de mangler de rette specialpædagogiske kompetencer til at kunne imødekomme elevernes støttebehov og til at vurdere, hvornår der er behov for at inddrage PPR.

Der er brug for at fokusere mere på de forebyggende indsatser, mener undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

”Alt for mange børn får brug for hjælp fra pædagogisk-psykologisk rådgivning. Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal hjælpe dagtilbud og skoler med at kunne hjælpe børnene, inden problemerne vokser sig for store. Vi har allerede besluttet at afsætte 250 millioner hvert år til at etablere et lokalt tilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Det tror jeg kan tage noget af presset af PPR, så vi kan få ventetiderne ned,” siger Mattias Tesfaye i en kommentar til undersøgelsen.