Ny enhed i ministeriet skal etablere et fagligt grundlag for god specialundervisning

I samarbejde med bl.a. Danmarks Lærerforening har børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye etableret vidensenheden Vibus, som skal skabe bedre forhold for de børn og unge, som har behov for det.

Publiceret

"I dag er der desværre børn og unge med særlige behov, der ikke får den støtte, de fortjener. Det kan hverken den enkelte unge eller vi som samfund være tjent med. Det er afgørende for regeringen, at alle børn og unge får en god start på livet, og vi vil sikre, at de beslutninger, der træffes, baseres på et solidt vidensgrundlag – og at skoler og kommuner løbende kan anvende denne viden. Derfor har jeg etableret en ny vidensenhed i ministeriet. Mit håb og min forventning er, at vidensenheden kan være med til at skabe bedre forhold for de børn og unge, som har behov for det", siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye på uvm.dk om Vidensenhed for børn og unge med særlige behov, Vibus, som netop er etableret i Børne- og Undervisningsministeriet.

Arbejde i tre spor

Spor 1: Formålet med spor 1 er at understøtte, at stat, kommuner og skoler kan gøre brug af den bedst tilgængelige viden. Det skal ske ved at udarbejde viden og praksisrettede redskaber og indsatser, der kan bidrage til at styrke undervisningen af og støtten til elever og unge med særlige behov, herunder i sammenhæng til hjem og fritidsliv. Produkterne i spor 1 skal bidrage til opfølgningen på evaluering af inkluderende læringsmiljøer og specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Spor 2: Formålet med spor 2 er at udarbejde viden om, hvordan elever med særlige behov mødes af viden og kompetencer via forskellige organiseringsformer, herunder mellemformer, styringsformer, kapacitetsopbygning, vidensinfrastrukturer samt støttesystemer. Sporet skal også afdække, hvordan den samlede tilbudsvifte kan imødekomme elevernes/de unges forskellige særlige behov samt afdække og analysere kommunernes visitationsprocesser, ressourceanvendelse og geografiske udfordringer. Arbejdet skal tage udgangspunkt i eksisterende viden på området.

Spor 3: Formålet med spor 3 er at undersøge udfordringer og muligheder i eksisterende lovgivning, kommunale aftaler, tilbudsvifte på tværs af kommuner samt den nationale understøttelse og tilsyn. Der skal endvidere ses på behovet for særligt specialiserede tilbud, herunder hvorvidt de mest specialiserede tilbud på grundskoleområdet og STU samt visitationen til dem er placeret på et hensigtsmæssigt forvaltningsniveau.

Hovedopgaven for den nye enhed bliver at etablere et fagligt grundlag for en styrket indsats for elever med særlige behov, som forventes klar i 2025. Det indebærer undersøgelser og kortlægninger på området samt en afdækning af, hvilke tilbud og indsatser, der i dag eksisterer for børn og unge med særlige behov. Samtidig skal enheden sikre, at den eksisterende viden udbredes til praksis, og lærere og pædagoger får konkrete redskaber.

Parterne i Sammen om Skolen (Danmarks Lærerforening, Skolederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen) og Danske Handicaporganisationer har været med til at formulere et kommissorium for arbejdet. Heraf fremgår, at forskere og praktikere, herunder ledere, lærere, forældre og elever mv., skal medvirke ved etableringen af det faglige grundlag. Arbejdet skal både handle om grundskolen og specialundervisningstilbud for unge efter grundskolen. Udgangspunktet er de politiske aftaler om hhv. at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge fra marts 2022 og om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU fra maj 2022.