Skiftende aktiviteter og teambuilding skal være med til at styrke elevernes tro på sig selv.

Ordekspressen sender ordblinde elever mod bedre tider

Med intens undervisning i tre uger hen over skoleåret vil det nye forløb Ordekspressen gøre det naturligt for ordblinde elever i 6., 7. og 8. klasse at bruge deres hjælpemidler i timerne. Samtidig får de styrket deres selvværd gennem samtaler og teambuilding.

Publiceret

Ordekspressen

Med Ordekspressen laver Ungdomsskoleforeningen enordblindeindsats i dette skoleår med fokus på elever fra 6. til 8.klasse og en supplerende indsats rettet mod deres forældre.

Undervisningen foregår i tre læringscamps med 18 elever fordelthen over skoleåret. Der er tilknyttet fire undervisere til hverthold.

Indsatsen gennemføres af fire ungdomsskoler med erfaring frabåde Læringslokomotivet og Forældrekupeen, som henholdsvis er etintensivt læringsforløb for elever i dansk og matematik og etforløb i, hvordan forældre i højere grad kan understøtte en positivudvikling af deres barns faglige, personlige og socialekompetencer.

Efter det første år med Ordekspressen skal erfaringer, viden ogmaterialer deles med alle interesserede ungdomsskoler på blandtandet netværksmøder, temadage og via materialer.

Udover Skanderborg Kommune afvikles Ordekspressen iGuldborgsund, Frederikshavn, Skanderborg og Slagelse.

Flere af eleverne har svært ved at lære i klassesammenhæng, men med fire lærere omkring sig i Ordblindeekspressen kan de få intensiv hjælp.
Eleverne lærer strategier til, hvordan de kan drage større nytte af deres hjælpemidler. Det skal få dem til at tage hjælpemidlet frem i den almene undervisning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ordekspressen er et nyt tilbud til ordblinde elever fra 6. til 8. klasse, hvor de gennem et intensivt læringsforløb over tre uger hen over skoleåret får styrket deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Ordekspressen er udviklet af Ungdomsskoleforeningen og bygger på erfaringerne fra Læringslokomotivet, som blev til i 2017 og byder på turboforløb i dansk og matematik.

Ungdomsskolen i Skanderborg er med i Læringslokomotivet og deltager også i Ordekspressen sammen med Højboskolen i Hørning.

"Alle skoler kan søge om at få elever med i Læringslokomotivet, men i Ordekspressen samarbejder vi med én skole for at øge chancen for, at eleverne tager de nye strategier med ud i deres klasser", siger projektleder Morten Holm Rosborg fra Skanderborg Ungdomsskole.

Eleverne har svært ved at lære i klassesammenhæng

Højboskolen har fundet 19 elever til Ordekspressen. De deltager i den første camp i denne uge. Starten falder således sammen med den internationale ordblindeuge. Eleverne samles så igen i en uge i slutningen af januar og til april.

"Eleverne øver sig i at bruge deres hjælpemidler, og vi styrker deres tro på, at de kan få noget ud af undervisningen i skolen. Flere af eleverne er sen-diagnosticeret og har været udfordret af at lære i klassesammenhæng og får nu tilbudt en anden form for hjælp", siger Morten Holm Rosborg.

Når man føler, at man ikke kan følge med i undervisningen, skal der noget til at ændre på selvværdet. Derfor lærer eleverne ikke kun nye strategier til deres hjælpemidler. De skal også lære, at de er lige så gode som andre.

"De har bare brug for at få læst op, når de sidder med en tekst. Det er selvfølgelig stadig hårdt for dem at lære nyt, men i stedet for at føle sig udstillet skal de vide, at det er ok at få læst op".

Skolelederen havde sine betænkeligheder ved tilbuddet

Skoleleder Peder Pedersen havde sine betænkeligheder ved projektet, fordi det egentlig retter sig mod ordblinde elever, som også har personlige og sociale udfordringer og mangler netværk.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at vi har givet tilbuddet til vores ordblinde elever i aldersgruppen, og de har alle sagt ja. Det er ikke let at være ordblind i skolen, men vi skal ikke sætte et generelt mærkat på eleverne om, at de har et lavt selvværd, for det kan jeg ikke genkende", siger Peder Pedersen.

Både elever og forældre har taget godt imod Ordekspressen.

"Ungdomsskolen og vores lærere har været gode til at 'sælge' forløbet. Samtidig vil forældrene gerne kunne hjælpe deres børn, og de kan se, at det giver Ordekspressen dem en mulighed for", siger skolelederen.

Han forventer, at eleverne får strategier, som de kan anvende i skolen fremover. Samtidig skal Højboskolen gerne tage ved lære af den måde, Ordekspressen underviser på.

"I Ordekspressen er der mange lærere på, eleverne har mange skiftende aktiviteter, og de er samlet, fordi de er en særlig faglig udfordring til fælles. Det kan vi tage med os som skole. Vi har i forvejen boost-forløb for forskellige elevgrupper, og det er mit klare håb, at vi også selv kommer til at løse opgaven med ordblinde elever. Vi gør i forvejen en hel del på området, og vi intensiverer hele tiden vores indsats. Derfor er vi åbne over for tilbud som Ordekspressen", siger Peder Pedersen.

Ekspressens fire lærere tilbyder eleverne noget forskelligt

På campen undervises eleverne af en læsevejleder og en it-vejleder fra Højboskolen og af to lærere fra ungdomsskolen.

"Vejlederne kender eleverne i forvejen og lærer dem strategier til, hvordan de kan udnytte deres hjælpemidler. Bagefter kan vejlederne fortælle elevernes lærere, hvad de skal være opmærksomme på hos den enkelte elev. Det øger muligheden for, at eleverne tager deres nye strategier med ud i klasseundervisningen", siger projektlederen.

Imens koncentrerer de to lærere fra ungdomsskolen sig om at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Det gør de blandt andet ved hjælp af positiv psykologi, hvor syv af 24 karakterstyrker handler om læring. For eksempel at man skal være optimistisk og vedholdende for at kunne lære noget. Underforstået: Den ordblinde elev skal altid tage sine hjælpemidler frem.

Tro på at man kan lære i fællesskab er også en karakterstyrke.

"Vi laver teambuilding, så eleverne oplever, at de lykkes med at løse opgaven, når de arbejder sammen. De kommer også til individuelle samtaler om, hvad de skal arbejde med fremover, og de får en profil over deres styrker, så de både ved, hvad de kan, og hvad de skal arbejde med for at kunne lære nyt. De får også at vide, at det er ok at begå fejl. Hvis de kunne det hele, var der ingen grund til at gå i skole", siger Morten Holm Rosborg.

Forældrene får hjælp til at støtte deres ordblinde barn

Ordekspressen er ikke kun et tilbud til ordblinde elever. Også forældrene bliver klædt på til at kunne hjælpe deres børn. Det sker over fire aftener, hvoraf den første er en introduktion 14 dage inden forløbet, mens det tre andre falder sammen med de camp, eleverne kommer på.

"Som forældre har vi en tendens til at bruge voksenlogik overfor vores børn, så når barnet siger 'Jeg gider ikke', svarer vi 'Du skal bare gøre sådan og sådan'. Vi giver forældrene redskaber til, hvordan de kan møde deres børn mere åbent: 'Jeg ved godt, det er svært, men det er vigtigt, at du bliver ved med at kæmpe'", siger Morten Holm Rosborg.

Forældre blev klædt på til at understøtte deres børns skolegang

Forældrene får ikke kun oplæg. De taler også om, hvordan det er at have et ordblindt barn, og de udveksler fif og oplever, at andre forældre kan have det på samme måde som dem selv.

"Vi får besøg af AOF, som fortæller, hvilke muligheder forældrene har for at få hjælp, både i forthold til selv at blive afklaret, om de eventuelt selv har ordblindevanskeligheder, og som forældre til ordblinde børn. Det er ikke bare: 'Nu er vores barn med til et eller andet i skolen'. Vi engagerer forældrene", siger Morten Holm Rosborg.