Professor Dorthe Bleses har modtaget næsten 5.900.000 kr. til at udvikle indsatsen Vi Lærer Sammen i Indskolingen
Professor Dorthe Bleses har modtaget næsten 5.900.000 kr. til at udvikle indsatsen Vi Lærer Sammen i Indskolingen

Trygfonden donerer 24 mio. kr. til forskning om udvikling og indlæring

Matematikforløb, indskolingsforløb og effekten af langsigtede indsatser overfor sårbare unge og børn er blandt seks projekter, som har modtaget støtte fra Trygfonden. Se alle projekterne her.

Publiceret

Professor Dorthe Bleses fra Institut for Kommunikation og Kultur ved TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet har modtaget 5.864.855 kr. fra TrygFonden.

Donationen går til at udvikle indsatsen ”Vi Lærer Sammen i indskolingen”, som skal styrke og fastholde børnenes kompetencer i skiftet fra dagtilbud til skole. Helt fra fødslen udvikler børn kompetencer, adfærd og forudsætninger, der har betydning for læring senere i livet. Forskerne har udviklet og afprøvet effekten af ”Vi Lærer Sammen” i danske dagtilbud for at styrke læringsmulighederne for børnene, inden de begynder i skole.

Resultaterne har været gode, men internationale studier peger imidlertid på, at positive effekter af indsatser i dagtilbud ikke altid fastholdes i skolen. Forskerne vil derfor videreudvikle ”Vi lærer sammen” til en skoleversion til børnehaveklasse og 1. klasse og afprøve, om der er positive effekter af at forsætte indsatsen efter skolestart, og samtidigt afdække, hvad der driver og hæmmer implementering på skole-, lærer-, forældre- og elevniveau.

Sårbare elevers indlæring

Professor Michael Rosholm får penge til at undersøge langsigtede effekter af sårbare elevgruppers indlæring
Professor Michael Rosholm får penge til at undersøge langsigtede effekter af sårbare elevgruppers indlæring

Professor Michael Rosholm fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet har modtaget en donation fra TrygFonden på 2.249.277 kr.

Donationen går til at undersøge langsigtede effekter af en række indsatser i folkeskolen for at fremme sårbare elevgruppers indlæring.

Et lavt niveau af læse- og matematikfærdigheder er ofte forbundet med mistrivsel i skolen samt en række negative langsigtede effekter såsom lavt uddannelsesniveau og reduceret indkomst, beskæftigelse og sundhed. Faglige og sociale vanskeligheder i folkeskolealderen for udsatte børn og unge leder således til betydelige problemer for børnene selv, men også for samfundet på lang sigt. Der mangler dansk forskning, der belyser langtidsvirkningerne af indsatser for lavt præsterende elever. Forskerne vil derfor undersøge langsigtede effekter af ekstra skoleindsatser med øje for, at der kan være forskellige årsager til børns indlæringsvanskeligheder som social udsathed, ordblindhed og generelle indlæringsvanskeligheder. Målet er at afdække, om de eksisterende indsatser har en positiv langtidseffekt for eleverne, eller om der er behov for nye indsatser for at hjælpe eleverne med at få et større udbytte af skoleundervisningen.

Undervisningsmaterialer i matematik

Ph.D.Pernille Ladegaard Pedersen skal teste effekten af undervisningstilgange inspireret af undervisningsmaterialer fra Singapore
Ph.D.Pernille Ladegaard Pedersen skal teste effekten af undervisningstilgange inspireret af undervisningsmaterialer fra Singapore

Ph.d. Pernille Ladegaard Pedersen fra VIA University College i Aarhus har modtaget 8.857.831 kr. fra TrygFonden.

Donationen går til at implementere og teste effekten af TRACK (Teaching Routines and Content Knowledge), som er undervisningstilgange og metoder inspireret af undervisningsmaterialer i matematik fra Singapore. Projektet fokuserer særligt på progressionen mellem de matematiske emner og brug af forskellige måder at arbejde med indholdet i matematik. Formålet med TRACK er derfor at øge elevernes matematiske viden, færdigheder og kompetencer i folkeskolens 4.-6. klasser. Undersøgelser viser, at gode matematikkompetencer har stor betydning for børns fremtidige livsduelighed. I Singapore har man opnået en helt unik fremgang og udvikling af matematikundervisningen på folkeskoleniveau, og de danske forskere vil forsøge at overføre undervisningstilgangene og metoder til den danske folkeskole gennem nye undervisningsværktøjer til klasseundervisningen og faglige fællesskaber mellem matematiklærerne. Indsatsen varer i tre år og gennemføres i et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

Videobaseret sparringsforløb til matematiklærere

Lektor ph.d. Klaus Rasmussen skal afprøve indsatsen Ny SeSam i Matematik
Lektor ph.d. Klaus Rasmussen skal afprøve indsatsen Ny SeSam i Matematik

Lektor, ph.d. Klaus Rasmussen fra Institut for Læreruddannelse ved Københavns Professionshøjskole har modtaget en donation på 994.576 kr. fra TrygFonden.

Donationen går til at afprøve indsatsen "Ny SeSam i Matematik", som er et videobaseret sparringsforløb til lærere i grundskolen, der skal forbedre elevernes udbytte af undervisningen. Folkeskolen har et mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne. Men andelen af elever, der vurderes gode til læsning og matematik i de nationale test er faldende. Lærernes måde at undervise på har en afgørende betydning for elevernes indlæring. Der bruges allerede forskellige supervisions-metoder i Danmark, men det er ofte spredte og lokale indsatser, hvor lærerkollegaer yder sparring, som ikke nødvendigvis er systematisk. Formålet med ”Ny SeSam i Matematik” er at afprøve en struktureret supervisionsmetode, hvor sparringen foretages af uddannede supervisorer fra Professionshøjskolen København, og undervisningen, der sparres omkring, forestås af 24 lærere fra forskellige skoler over hele landet. Målet er at belyse, om der kan måles øgede kompetencer blandt eleverne, og om metoden med fordel kan udbredes til skolerne i Danmark.

Bedre kommunikation mellem anbragte børn og sagsbehandlere

Forsker, phd Sine Kirkegaard skal undersøge kommunikation mellem sagsbehandlere og anbragte unge/børn
Forsker, phd Sine Kirkegaard skal undersøge kommunikation mellem sagsbehandlere og anbragte unge/børn

Forsker, ph.d. Sine Kirkegaard fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har modtaget en donation på 4 mio. kr. fra TrygFonden.

Donationen går til at undersøge og kvalificere digital kommunikation mellem sagsbehandlere og anbragte børn/unge. Sagsbehandlere i kommunerne anvender i stigende grad bl.a. SMS, chat og online-møder til at kommunikere med anbragte børn/unge. På den ene side skaber digitaliseringen bekymring i forhold til sagsbehandlernes mulighed for at indgå i nære og tillidsfulde relationer til børn og unge i anbringelse. Samtidig viser andre undersøgelser, at digital kommunikation også kan medvirke til at skabe en fleksibel og tryg kontakt til sagsbehandlerne og dermed styrke inddragelsen af børn og unge. Forskerne vil derfor tilvejebringe viden om, hvordan digital kommunikation egentlig påvirker sagsbehandlerne og deres arbejde, samt hvilken betydning det har for de anbragte børn og unges deltagelse, hverdagsliv og trivsel. Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med KL og Komponent, og De Anbragtes Vilkår er aktive sparringspartnere i projektet.

Kompetenceudvikling af pædagogers relationelle kompetencer

Mette Skovgaard Væver skal afprøve et kompetenceudviklingsprogram, der fokuserer på pædagogers samspil med børn i daginstitutioner
Mette Skovgaard Væver skal afprøve et kompetenceudviklingsprogram, der fokuserer på pædagogers samspil med børn i daginstitutioner

Professor Mette Skovgaard Væver, leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF), Institut for Psykologi ved Københavns Universitet har modtaget en donation på 1.849.845 kr. fra TrygFonden.

Donationen går til at udvikle og afprøve et kompetenceudviklingsprogram, der fokuserer på pædagogers relationelle kompetencer i deres samspil med børn i daginstitutioner for at fremme børnenes sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. Evnen til at regulere sin adfærd og negative følelser i sociale relationer er afgørende for psykisk sundhed i et livslangt perspektiv. Evnen udvikles i de tidlige leveår og afhænger primært af kvaliteten af den tilknytning, som et barn oplever til sine forældre. Men næsten alle 0-3-årige børn i Danmark går i daginstitution, og derfor betyder barnets relation til personalet og personalets evner til at opdage børn, der er udfordrede i at regulere deres følelser, også meget. Forskerne vil teste, om et hollandsk udviklet program (Care-giver Interactive Profile, CIP) fremmer kvaliteten af pædagogers samspil med børnene og børnenes sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling. Endvidere vil de afprøve en nyudviklet observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der har til formål at opkvalificere pædagoger til tidligt at have øje for børn, der har særlig brug for støtte i forhold til at udvikle deres evne til at regulere negative følelser. 200 pædagoger fra daginstitutioner i København med vuggestuebørn skal deltage i projektet.

Powered by Labrador CMS