F2000 evalueres

Første rapport klar i marts. Senere skal ti kommuners indsats grundigere analyseres

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I slutningen af marts er den første delrapport om, hvordan kommunernes skoleforvaltninger og DLF's lokalkredse har arbejdet med de otte fokuspunkter i 'Folkeskolen år 2000', færdig, og i disse dage bliver de få kommuner og lærerkredse, der endnu ikke har afleveret spørgeskemaerne, rykket for allersidste gang for deres bidrag til evalueringen.

Lærerkredsene og kommunernes skoleforvaltninger har blandt andet skullet svare på, hvem der har deltaget i udarbejdelse af en skriftlig handleplan for opfyldelse af ottepunktsprogrammet, og hvem der er repræsenteret i de grupper, der arbejder med planen. De skal også vurdere, om der sker en erfaringsudveksling mellem skolerne på de valgte områder, og hvem der har deltaget i beslutningerne om, hvilke fokusområder der skal arbejdes med. På det 12 sider lange spørgeskema skal de to parter desuden beskrive, hvilke erfaringer de har med at realisere fokusområderne, og hvilke forhold der har været hæmmende og fremmende for realiseringen af dem.

Når materialet er bearbejdet, vil det danne baggrund for en grundigere analyse af ti kommuners indsats.

De tre parter i F2000 - Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening - har opfordret til, at der etableres samarbejdsfora mellem kommunerne, medarbejderne og brugerne. Men en undersøgelse, som Folkeskolen gennemførte i kredsene i efteråret 1999, viste, at over en tredjedel af kommunerne ikke samarbejdede med lærerkredsene om F2000. I den igangværende del af evalueringen bliver der også stillet spørgsmål om samarbejdet.

'Og det er noget, der vil blive nærmere analyseret i den dyberegående evaluering af de ti kommuner', siger Jill Mehlbye, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF). Hun er kontaktperson til det konsortium bestående af AKF, Danmarks Pædagogiske Institut, Danmarks Lærerhøjskole og Socialforskningsinstituttet, der gennemfører evalueringen.

Jørgen Stampe, formand for DLF's pædagogiske udvalg, siger, at det ikke er ukendt, at lærernes og kommunernes opfattelse af folkeskolen er forskellig.

'Det er vigtigt, at evalueringen ikke tegner et skønmaleri, men at den bliver troværdig og dækkende for virkeligheden i skolerne', understreger han.

Jill Mehlbye erkender da også, at man ikke stiller kommunernes og lærerkredsenes besvarelser op mod hinanden og vurderer, om de stemmer overens. Det er ikke muligt - blandt andet fordi besvarelserne er fortrolige.

'Men viser det sig, at der er et misforhold mellem kommunernes og lærerkredsenes besvarelser, vil det indgå i den mere grundige undersøgelse, der bliver foretaget i de ti kommuner. Så må man håbe, at problemstillingen indfanges der', siger hun.

Hun fremhæver, at det vil fremgå af spørgeskemaundersøgelsen, hvis samarbejdet halter nogle steder, men ingen vil kunne få oplyst, hvilke kommuner det drejer sig om, da besvarelserne er fortrolige.

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt man kunne sikre fortroligheden i besvarelserne.

'Det er vi meget opmærksomme på, at man skal kunne. Ellers kan man ikke regne med, at der ville blive svaret ærligt', siger hun.

Oprindelig var det slet ikke planlagt, at lærerkredsene skulle være med i den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, men efter ønske fra Danmarks Lærerforening blev de også inddraget.

De ti kommuner, der skal indgå i den dyberegående undersøgelse, er ved at blive udvalgt. I denne del af undersøgelsen skal otte forskere interviewe repræsentanter for skoleforvaltningerne, ledere, lærere elever og forældre i folkeskolen. Disse interview begynder i april måned.

Powered by Labrador CMS