Der er ikke behov for en undersøgelse af lærernes oplevelse af deres ytringsfrihed, da det allerede er en del af arbejdet i et andet udvalg.

Antorini: Udvalg undersøger allerede lærernes ytringsfrihed

Enhedslistens Rosa Lund ville have undervisningsminister Christine Antorini til at undersøge i hvor høj grad lærerne og andre offentligt ansatte har lov til at ytre sig. Det bliver allerede undersøgt, fortæller ministeren.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg er enig i, at det er vigtigt, at offentligt ansatte oplever, de kan gøre brug af deres ytringsfrihed og ikke holder sig tilbage af frygt for eksempelvis deres karriere. De mange offentligt ansatte i Danmark har stor viden om de forhold, de arbejder med. Den viden udgør et betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat", sådan indleder Christine Antorini sit svar til Enhedslisten. Partiets undervisningsordfører, Rosa Lund, vil vide om ministeren vil "igangsætte en undersøgelse af lærernes og andre offentlige ansattes oplevelse af ytringsfriheden"?

Enhedslisten vil have undersøgt lærernes ytringsfrihed

Christine Antorini fortsætter sit svar:

"Regeringen har allerede i efteråret 2013 - i regi af Justitsministeriet - nedsat et bredt sammensat sagkyndigt udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger. Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalget bl.a. har til opgave at belyse og vurdere de spørgsmål, der knytter sig til offentligt ansattes ytringsfrihed", skriver ministeren.

Hun henviser i øvrigt til en betænkning om de offentlige ansattes ytringsfrihed, der blev udarbejdet i 2006 - effekten af den indgår i udvagets arbejde.

"Udvalget skal i lyset heraf vurdere, om der er behov for lovgivning på området, herunder om der bør ske en lovfæstelse af gældende ret om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Udvalget skal endvidere vurdere, om der kan være behov for en styrket informations og rådgivningsindsats eller for at iværksætte andre administrative tiltag med henblik på at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed, og hvordan dette i givet fald vil kunne ske", skriver Christine Antorini. Det nedsatte udvalg undersøger ifølge ministeren allerede de offentlige ansattes ytringsfrihed, og derfor er der ikke brug for at igangsætte endnu en undersøgelse på området:

"Da en undersøgelse som den, der efterspørges i spørgsmålet, må anses at være omfattet af det allerede nedsatte udvalgs kommissorium, finder jeg ikke behov for at foretage mig yderligere på dette område", afslutter ministeren.

Kommune og lærerkreds i fælles fron for ytringsfriheden

Går ikke ind i Odense-sag Derudover spurgte Rosa Lund om, hvordan Antorini vil sikre lærernes ytringsfrihed set i lyset af Odense-lærerforenings undersøgelse, der i efteråret 2013 viste at "53 % oplevede, at Odense Kommune forsøger at begrænse medarbejdernes offentlige ytringer".

Det spørgsmål ville ministeren ikke gå ind i:

"Jeg kender kun til resultaterne af undersøgelsen fra den artikel, som er omtalt i spørgsmålet. Jeg har her noteret mig, at det fremgår, at der er dialog mellem Odense Kommune og den lokale lærerkreds, og jeg finder det derfor rigtigst ikke at kommentere den konkrete sag."

Med jobbet som indsats: Erik Schmidt fik tjenstlig advarsel for 'negative holdninger'

Læs mere

Læs Christine Antorinis svar på det første spørgsmål her.

Og det andet svar her.

Kommisoriet for "Udvalg om offentligt ansattes ytringsfrihed ogwhistleblowerordninger"