Rettigheder og muligheder for dig, som nærmer dig pensionsalderen

Publiceret Senest opdateret

DELPENSION

Delpension er en lidt ukendt og meget lidt brugt mulighed for at tage hul på din pension, samtidig med at du begynder at nedtrappe arbejdet. Hos Lærernes Pension kan man benytte sig af delpension, når man går ned i tid og samtidig har opnået tidligste pensionsudbetalingsalder, som svinger mellem 60 år og tre år før folkepensionsalderen, afhængigt af hvornår man har oprettet sin pensionsopsparing. Andre pensionsselskaber kan have andre regler.

Med delpension begynder du at bruge af din pensionsopsparing, før du trækker dig endeligt tilbage, og du betaler også mindre ind på pensionsopsparingen, fordi du nu arbejder deltid. Det betyder selvfølgelig, at hvis du har været på delpension, får du en lavere pensionsydelse, når du går fuldt på pension. Til gengæld har du mulighed for en rolig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Kilde: dlf.org, lppension.dk

ALDERSREDUKTION

For lærere født efter 1. august 1956 gælder den såkaldte aldersreduktion, hvor du som fuldtidsbeskæftiget har ret til at nedsætte din arbejdstid med 175 timer årligt med tilsvarende lønnedgang, men med fuld pension. Man skal være 60 år for at kunne benytte sig af ordningen.

SENIORORDNING

Ældre kommunalt og regionalt ansatte skal i forbindelse med MUS-samtaler have tilbudt en seniorsamtale. Der kan være fastsat et krav til en vis alder med videre i det øverste MED-udvalg. Ansatte i såvel kommune som region og stat har mulighed for at få tilbudt en seniorordning, hvor der kan aftales blandt andet fastholdelsesbonus, ekstraordinær pensionsindbetaling og nedsat tid. Seniorordningen er dog ikke en ret.

SENIORDAGE/SENIORBONUS

Kommunerne

Månedslønnede over 60 år i kommunerne har ret til seniordage med sædvanlig løn. Du har ret til to dage i det kalenderår, du fylder 60 år, tre dage i det kalenderår, du fylder 61 år, og fire dage i det kalenderår, du fylder 62 år, og efterfølgende år på arbejdsmarkedet.

Du kan afholde dine seniordage som hele dage, halve dage eller efter aftale i timer. Du skal så tidligt som muligt fortælle din leder, hvornår du ønsker at holde dine seniordage, og som hovedregel skal dit ønske imødekommes.

Hvis du ikke ønsker at afholde seniordagene, kan du vælge at få dem udbetalt som bonus eller få dem indbetalt til din pensionsordning.

Regionerne

Månedslønnede i regionerne har ret til seniorbonus fra det kalenderår, de bliver 61 år. Du kan vælge at bytte din bonus til en seniorordning, hvor den kan bruges til blandt andet betalte fridage og ekstraordinær pensionsindbetaling.

Staten

Månedslønnede i staten optjener seniorbonus fra det kalenderår, de fylder 62. Seniorbonussen udgør 0,8 procent af din sædvanlige årsløn og kan enten udbetales sammen med din løn, konverteres til to dages frihed eller indbetales til pension.

NEDSAT ARBEJDSTID

For lærere født efter 1. august 1956 gælder en særlig regel om ret til nedsat tid med tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsindbetaling. Retten gælder fra skoleåret, hvor man fylder 60 år. For fuldtidsansatte svarer nedsættelsen af arbejdstiden til 175 timer per år.

En stor forskel mellem den gamle aldersreduktion og retten til nedsat arbejdstid er, at lærere, der vælger at nedsætte arbejdstiden med 175 timer, bliver betragtet som deltidsbeskæftigede. Det vil sige, at det er bruttoarbejdstiden, der bliver sat ned – inklusive ferie og søgnehelligdage. Derfor bliver nedsættelsen af selve arbejdstiden kun omkring 150 timer på et år.

Hvordan timerne lægges, skal aftales med skolens ledelse. Man har for eksempel ikke ret til at få en ugentlig fridag eller afholde dem i sammenhængende uger. Man kan forsøge at forhandle sig til at gå yderligere ned i tid end de 175 timer per år, hvis man ønsker det, men det er ingen ret. Nedgangen vil være uden den ekstra pensionsindbetaling.

Rettelse 9/5: Der havde beklageligvis indsneget sig en fejl i artiklens oplysninger om, hvem der har ret til aldersreduktion med lønnedgang. Denne fejl er nu rettet.