Debat

Debat: Læringsnetværk på tværs af grundskole, læreruddannelse og forskning skal styrke den naturfaglige dannelse i Danmark

Den 22. marts 2022 samles alle landets undervisere i de naturfaglige fag på læreruddannelsen til det første møde af sin slags i et nyt professionelt læringsfællesskab i stor skala. Bag initiativet til etableringen af det nye nationale netværk står Naturfagsakademiet (NAFA). Med afholdelsen af akademiets første netværksmøde begynder en lang og vigtig rejse, der skal styrke børn og unges naturfaglige dannelse i Danmark.

Publiceret

Naturfagsakademiet er et nyligt opstartet program som arbejder for at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning ved at styrke uddannelsen af kommende og nuværende naturfagslærere. Her spiller de naturfaglige læreruddaSnnere på landets UC’er naturligt en meget central rolle, da det er dem, der skal skabe forandringen i det nære, når de uddanner kommende naturfaglige lærere til grundskolen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

På læreruddannelserne landet over skal der gennem de næste 7 år arbejdes med kompetenceudvikling af læreruddannerne og med tilbud rettet mod de lærerstuderende. Kompetenceudviklingen skal foregå i professionelle læringsfællesskaber (PLF), der både etableres lokalt på professionshøjskolerne og på tværs af landet.

At arbejde med PLF er ikke nyt og fx på emu.dk og andre steder kan man finde både gode indføringer og cases med grundskoler der har arbejdet med PLF. Også på landets professionshøjskoler er underviserne vant til at samarbejde, men i forbindelse med etableringen af NAFA, har man vedtaget at lave en fælles tilgang til arbejdet med PLF for alle der skal deltage i NAFAs indsats i læreruddannelsen. I indledningen til guiden skriver udviklingsgruppen der har medlemmer fra alle UC’erne:

NAFA – kort fortalt

Formålet med NAFA er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere. Formålet adresseres gennem tre hovedmål:

  • At naturfagsundervisningen på læreruddannelsen systematisk tager afsæt i naturvidenskabelig og fagdidaktisk viden samt aktuelle erfaringer fra praksis.
  • At der er udvikles nye bæredygtige modeller for kompetenceløft af naturfagslærere i grundskolen, der kan skaleres i form af et nationalt koordineret udbud.
  • At der produceres nødvendig viden om naturfagsdidaktik, der i samspil med relevant naturvidenskabelig viden omsættes til forbedret undervisningspraksis.

”Praksis i læreruddannelsen er allerede velfungerende, men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre til at møde lærerstuderendes behov og tilpasse praksis til udviklingen i de krav, som stilles til fremtidens grundskolelærere.”

PLF-organiseringen er tænkt som en ramme, der skal bygges ovenpå og give mulighed for at kvalificere og videreudvikle eksisterende praksis. Hvad man fylder i den overordnede ramme, bestemmer PLF’erne lokalt. I løbet af programforløbet arbejder man i en cyklus på et år med et fagligt eller didaktisk tema og sådan en cyklus har 4 faser:

NAFAs 3 indsatsspor

For at indfri disse formål etablerer NAFA tre nationalt koordinerede indsatser:

  • En indsats på læreruddannelsen om udvikling af undervisningen gennem kompetenceudvikling af læreruddannere i nationale og lokale PLF’er og praksissamarbejder med lærerstuderende og skoler om udvikling af undervisningen.
  • En indsats i grundskolen målrettet udvikling og afprøvning af bæredygtige modeller for kompetenceudvikling af naturfagslærere mhp. at undersøge, hvilke kompetenceudviklings-modeller der både kan tilgodese kommunernes og skolernes efterspørgsel og samtidig sikre langvarig forankring af læring.
  • En forskningsindsats i form af etablering af Center of Excellence in Science Education (CESE), som bedriver praksisnær forskning i tilknytning til hhv. den læreruddannelses- og skolerettede indsats mhp. at producere nødvendig ny viden.

Den første fase handler om at få kortlagt den eksisterende praksis og beskrevet mål for udvikling af praksis. På den baggrund laver det enkelte PLF en samarbejdsaftale med prioriterede mål for hvad og hvordan læreruddannerne vil arbejde konkret med deres udvikling.

I fase to vil læreruddannerne arbejde med udvikling af undervisningen med fokus på en styrket omsætning af både praksis- og forskningsviden til konkret didaktik og undervisning i læreruddannelsen. Arbejdet i det enkelte PLF kan både være fagfaglig, fagdidaktisk eller almendidaktisk mv. alt efter de konkrete lokale interesser og kompetencemål.

Den tredje fase har fokus på at afprøve den undervisning man har udviklet i samarbejde med de studerende og med særlig fokus på at blive klogere på, hvorvidt og hvordan undervisningen skaber værdi i praksis for de studerende. I fjerde og afsluttende fase af en PLF-periode er der fokus på at evaluere og videreformidle resultater og erfaringer fra arbejdet med periodens tema.

Både erfaringerne fra arbejdet med PLF og med at arbejde med ny forskning og ny didaktik skal nemlig i spil i landet grundskoler. NAFAs viden fra såvel udviklingen af læreruddannelsen som fra forskningen skal indgå i NAFAs efteruddannelsesindsats i grundskolerne, der allerede er ved at invitere skoler til at deltage i partnerskaber. Netop denne kobling af hele uddannelsesværdikæden fra forskning til uddannelse af nye lærere og videre til skoler er særligt for NAFA.

Ved opstarten af hver udviklingsperiode afholdes en workshop i NAFA-netværket, som samler alle naturfagsunderviserne og hvor det valgte tema udfoldes. Det sker første gang den 22. marts 2022. Den dag skal PLF’erne dels arbejde med deres aftaler omkring PLF-samarbejdet, dels deltage i workshops hvor forskere fra NAFAs forskningsindsats (CESE) vil præsentere forskning der skal være inspiration til PLF’ernes arbejde. Den viden der skabes i arbejdet læreruddannernes arbejde følges af følgeforskning og evalueres, men de følges også af deltagere fra NAFAs indsats for skoleudvikling for at vurdere hvordan det kan omsættes til efteruddannelse til landes grundskoler. På samme vis vil arbejdet med efteruddannelse give input til læreruddannernes udvikling af praksis på læreruddannelsen.

I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter (SDU, KU, AAU og AU), Astra og på sigt godt 200 grundskoler fordelt på 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

Man kan læse mere om NAFA på https://nafa.nu/ hvor man tilmelde sig et nyhedsbrev. Skoler og forvaltninger kan samme sted udfylde en interessetilkendegivelse med henblik på at indgå i partnerskab om kompetenceudvikling. NAFA er også tilstede på Lærfest og Big Bang. NAFA er etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.