Bachelorprojekt

Simon og Jeanne

Handlekompetencer i krydsfeltet

Jeanne Stidsen og Simon Ulf Saugstrup er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om, hvordan handlekompetencen anvendes i den kompetenceorienterede naturfagsundervisning.

Lektor fra UCN Aalborg, Lasse Riis Jensen, har indstillet Jeanne Stidsen og Simon Ulf Saugstrup til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Dette bachelorprojekt er et fantastisk velskrevet og gennemarbejdet bachelorprojekt, der stiller skarpt på en aktuel problemstilling omhandlende handlekompetence i naturfagsundervisningen. Bachelorprojektet er eksemplarisk i sin opbygning, struktur og metodiske greb. 

I projektet er der fokus på, hvordan begrebet handlekompetence er og kan defineres, hvordan begrebet skal tænkes i forhold til de fire naturfagskompetencer og dermed også set i forhold til den kompetenceorienterede naturfagsundervisning i grundskolen. Der stilles også skarpt på, hvordan naturfagslærere forstår og anvender dette begreb, hvordan det er beskrevet i folkeskolens formålsparagraf og i naturfagenes formål. 

Bachelorprojektet arbejder også med, hvordan handlekompetence spiller en rolle til den fællesfaglige naturfagsprøve eller manglen på dette. Der fremstilles også en kritik af læreruddannelsen, hvor begrebet handlekompetence kun arbejdes meget snævert med. Slutteligt fremsætter de to gode og velbegrundede handleforslag."

Helt specifikt har de to bachelorer undersøgt, hvordan den såkaldte 'handlekompetence'  tolkes, positioneres og anvendes i den aktuelle kompetenceorienterede naturfagsundervisning. Og hvordan denne adskiller sig fra dens position i folkeskolen og naturfagenes formål. 

Hent projektet her: 

Handlekompentencer i krydsfeltet

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.