Bachelorprojekt

Dramatisering i fremmedsprog giver høj elevaktivitet og bedre læring

Hun har spurgt en kinesisk, en fransk og en amerikansk engelsklærer, og hun har selv arbejdet med dramatisering i engelsk. Med æstetiske læreprocesser øves alle sprogets færdighedsområder, fortæller Sanne Ravn i sit bachelorprojekt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg er af den klare overbevisning, at én af de fornemmeste opgaver for mit virke som lærer er at tænde gnisten hos mine elever," skriver Sanne Ravn Lorenzen i indledningen til sit bachelorprojekt fra Læreruddannelsen i Esbjerg ved University College Syddanmark, hvor hun undersøger, hvad æstetiske læreprocesser gør for sprogstilegnelsen i engelsk.

Den gode skole bør imødekomme og anerkende, at undervisning ikke kun består af en kognitiv og intellektuel praksis, men også bør bestå af en social og følelsesmæssig virksomhed og forholde sig til eleverne som helstøbte mennesker. Mener hun.

Hvordan tilegner eleverne sig fremmedsprog?

"Naturligvis bør man ikke underkende det faktum, at det internationale samfund betragter engelsk som et af sine primære kommunikationssprog. Det gør tilegnelse af dette sprog og dermed undervisning heri særlig centralt, da det gør os i stand til at konkurrere og deltage på det internationale arbejdsmarked. Alligevel kan man stille spørgsmål ved på hvilken baggrund og med hvilke metoder, elever tilegner sig dette fremmedsprog? Og sigter disse læringstilgange mod det hele menneskes læring, hvor der er en kombination af det logiske og intuitive, intellektet og følelserne og begreberne og oplevelserne?"

Hendes problemformulering lyder:

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

"Hvorfor og hvordan kan æstetiske læringsprocesser, herunder særligt dramatiseringer, bidrage til fremmedsprogstilegnelsen i engelsk?"

Dramatisering er en spændende pædagogisk metode, der giver mulighed for høj elevaktivitet, der minder om leg, som samtidig kan være både tæt på virkeligheden og meningsfuldt, skriver Sanne Ravn i sin konklusion.

Øve og afprøve fagets færdigheder

Arbejdet med dramatiseringer giver mulighed for, at eleverne kan øve og afprøve de færdighedsområder, som engelskfaget består af: at tale, at skrive, at læse og at lytte, alle kompetencerne kan trænes og udvikles, og dramatiseringer kan bidrage positivt til, at eleverne får mulighed for at beskæftige sig med og tilegne sig kultur, som er endnu et centralt færdighedsområde i engelsk.

"Der kan således gives svar for, hvordan dramatiseringerne kan bidrage til fremmedsprogstilegnelsen i engelsk." Og hvorfor metoden kan bidrage i forhold til tilegnelsen af engelsk skyldes, at denne "leg", som dramatiseringer tilbyder, har et helt særligt læringspotentiale, der involverer aspekter som aktivitet, engagement, kropslighed, glæde, fantasi og ikke mindst en social interaktion, skriver Sanne Ravn

"Det betyder, at en naturlig drivkraft og motivation for tilegnelsen af engelsk kan manifestere sig hos eleverne, hvormed en udvikling af fremmedsprogtilegnelsen kan styrkes. Desuden skaber denne kommunikative aktivitet mulighed for, at eleverne kan indgå i sociale interaktioner, hvor der er rum for, at eleverne kan afprøve deres hypoteser om sproget og forhandle om betydninger, hvilket vil bidrage yderligere i tilegnelsen af engelsk.

"De anvendte empiriske undersøgelser som elevlogbøgerne og elevsvarene i den summative evaluering har givet et indblik, der tydeligt påviser en positiv modtagelse blandt eleverne, når dramatiseringer tages i brug i engelskundervisningen," skriver Ravn.

Sådan kan praksis forbedres

"Det forekommer mig, at vi skal have endnu mere fokus på rigdommen i æstetiske læreprocesser som eksempelvis dramatiseringer, også når det kommer til engelskundervisningen," skriver Sanne Ravn. Der må rettes et fokus i den pædagogiske tænkning på æstetisk læring, så den æstetiske dimension kan styrkes. Lærere skal have mulighed for at få mere kendskab til sådanne pædagogiske metoder, for der er flere aspekter, der har betydning for, om det er hensigtsmæssigt at benytte sig af fx dramatiseringer, men det kan lærerne kun tage stilling til, hvis de har indsigten. "Derfor må der generelt set indføres mere fokus på æstetiske læreprocesser som pædagogisk metode i fremmedsprogstilegnelsen," skriver hun. Konkret kan det fx realiseres på skolerne, hvor fremmedsprogslærerne deler viden og erfaringer. Samarbejdet kan fx foregå via Skoleintra og ved at observere hinandens undervisning, foreslå Sanne Ravn. Det kan måske fjerne den ubegrundede frygt, som nogle fremmedsprogslærere kan have overfor fx brugen af dramatiseringer i deres undervisning, mener hun.

Aesthetic learning processes are necessary,fortæller kineseren

"Projektet har belyst, hvorledes æstetiske læreprocesser, herunder dramatiseringer, kan fungere som frugtbare pædagogiske metoder i engelskfaget. Denne ageren som en fiktiv figur, i et fiktivt rum og i et fiktivt forløb, som er dramatiseringens kerneaktivitet, er for mig at se en meget interessant læreproces, hvor der kan "spilles" og "leges" med virkeligheden samtidig med, at der gennem elevernes interaktion, kommunikation, hypoteseafprøvning og forhandlinger af betydninger sker en tilegnelse og udvikling af fremmedsproget, " skriver Sanne Ravn og fortæller, at hun som en del af projektets empiriske undersøgelser har spurgt forskellige engelsklærere verden over med henholdsvis kinesisk, fransk og amerikansk nationalitet om deres syn på og brug af æstetiske læreprocesser i engelskundervisningen.

Nedenfor ses kort, hvad den kinesiske lærer svarer.

"I think aesthetic learning processes are necessary in an English class and I use them frequently in my teaching. Language is closely connected to the culture. As a means of expression, it is often associated with other means of expression such as body language and music. Aesthetic learning processes help students to perceive the language from more channels…aesthetic learning makes the language class more enjoyable. Students may feel they are not only learning English, but they are enjoying beautiful and funny things. Second, the aesthetic learning presents the language in more channels, which helps the students to understand the language better. Third, the aesthetic methods influence the students' perception about western culture.

I think aesthetic learning plays an important role in the schools in general. We have schools for students to learn basic knowledge about the world and about certain fields, to cultivate skills of doing certain things. However, the most important thing is to teach the children to love the world and their life. Human beings are not machines that are made for certain purposes. We are living creatures with high intelligence andrichemotions. Aesthetic learning can help students learn to appreciatewhatlife and nature brings us, so as to love the world and life."

De to lærere fra Frankrig og USA giver ligeledes et positivt udtryk for brugen af æstetiske læreprocesser i deres engelskundervisning. Det "giver mig en fornemmelse af, at vi på verdensplan har engelsklærere, der altså støtter denne æstetiske udfoldelse i forbindelse med at tilegne sig engelsk", skriver Sanne Ravn.

Et bredere syn på dannelse

"Jeg er af den helt klare overbevisning, at skolen og dermed også hver enkelt fag som fx engelsk, således bør forberede børnene og de unge på netop det liv, som de er i gang med at leve, og som også stadig venter på dem forude. Som en naturlig del heraf bør skolerne og lærerne både i nationalt og internationalt perspektiv vægte det bredere syn på dannelse og tage del i dannelsen af det mere hele og fuldendte menneske," skriver Sanne Ravn Lorenzen.

Hele professionsbachelorprojektet kan findes til højre under Ekstra: Dramatiseringer i engelskundervisningen