Specialundervisning
0   15

Advokat dømt til at betale erstatning i en sag om mistrivsel

En tidligere elev har fået tilkendt erstatning i en speget sag om mistrivsel. Elevens mor ville oprindeligt have datterens privatskole og kommunens PPR dømt for svigt, men hendes advokat var for længe om at rejse sagen. Nu er han blevet dømt til at betale eleven erstatning.

Efter psykologiske undersøgelser og udtalelser begyndte Nanna i børnehaveklassen på en privatskole i Fredericia i 2000. Det blev skønnet, at hun havde Aspergers Syndrom, og at hun derfor havde brug for et mindre, overskueligt forløb i en almen klasse. Der var via PPR's mellemkomst syv-otte skoler i spil, og efter et besøg på to af dem faldt valget på privatskolen, som netop havde et lille miljø.

En tale-hørekonsulent, som kendte Nanna og hendes familie, gennemgik den psykologiske undersøgelse med skolen og forklarede, at skolen skulle tage Nanna og hendes problemer alvorligt. I begyndelsen gik det godt, og da tale-hørekonsulenten efter efterårsferien i 2000 ikke længere skulle have opgaven med at følge Nanna, understregede hun overfor sin leder i PPR, at Nannas skoleforløb skulle tages meget alvorligt.

Nanna gik på den lille privatskole til 2006. Undervejs og især til sidst blev hun udsat for ydmygelser og vold af en lærer. Hun så også klassekammerater blive hånet, ydmyget og udsat for vold. En række forældre meldte læreren til politiet, uden at der dog blev rejst sag mod ham.

Moren går til advokat med krav om erstatning

Artiklen fortsætter under banneret

Nanna fortsatte i en folkeskole, men hun var så hårdt belastet af oplevelserne på privatskolen, at hun havde svært ved at følge undervisningen. I august 2008 henvendte Nannas mor sig derfor til en advokat, som vurderede, at der skulle rejses et krav mod både privatskolen og  Fredericia Kommune.

Om Nanna

Nanna er i dag 27 år. Hun bor alene i lejlighed og har en psykiatrisk servicehund. Hun har Aspergers Syndrom og lider af angst og posttraumatisk stress. Angsten kommer især til udtryk fobisk og som separationsangst med tendens til isolation og undgåelsesadfærd. Hun har ringe tillid til andre og har svært ved at håndtere sociale sammenhænge og med at interagere med andre.

Hun har været igennem flere skoleforløb. Efter seks år på privatskole fortsatte hun sin skolegang på en folkeskole og senere en specialskole i Fredericia. Men hun var hårdt belastet af oplevelserne på privatskolen, og i 9. klasse kom hun i en ungdomsklasse.

Nanna har gennemført en etårig uddannelse til kosmetolog. Hun har arbejdet lidt med faget, men det har været svært at finde en arbejdsgiver, som forstår hendes situation og vil give hende en chance. Hun blev bevilget førtidspension som 22-årig og får tiden til at gå med spil.

Nanna har det i princippet ok, når hun er i trygge rammer, hvilket vil sige, at tingene foregår som planlagt med fred og ro. Alt skal være forudsigeligt. Hvis der sker noget uforudsigeligt, for eksempel at folk råber, eller der opstår kaos, bliver hun stresset og har brug for at komme hjem.

Sammenfattet ud fra dommen i Retten i Aarhus

"Nanna har været udsat for en behandling og en undervisning, som mildest talt har været under al kritik. Der har været lærere, som ikke har haft den fornødne uddannelse, ligesom specialhensynene overhovedet ikke er blevet taget til Nanna (…) Nanna er særdels belastet af sit skoleophold og har nu i overordentlig lang tid været sygemeldt, ligesom hun i forhold til ligesindede sakker langt bagud, og formentlig er påført livsvarige traumer", skrev han til privatskolen.

Kommunen burde have opdaget Nannas mistrivsel

I første omgang ville advokaten have skolen til at betale skolepengene tilbage til Nannas mor, men han forbeholdt sig ret til også at kræve erstatning for den behandling, Nanna havde været udsat for.

"Det er i første omgang skolens ansvar, men også Fredericia Kommunes, fordi den ikke reagerede. Flere børn har det desværre svært efter deres skolegang på samme skole, og det vejer tungt i forhold til parternes ansvar. Kommunen kan ikke sige, at det er en enkelt sag, som den ikke opdagede", udtalte advokaten et halvt år senere til Vejle Amts Folkeblad.

Psykolog kritiserer både skole og kommune

I september 2010 udarbejdede en psykolog og specialist i psykoterapi en rapport, hvori han blandt andet vurderede, at hverken skolen eller PPR havde været tilstrækkeligt opmærksomme på, hvilke vanskeligheder og behov Nanna havde.

"De har ikke været observante nok på, hvordan hun skulle tackles og forstås, og hvad hun kunne tåle af belastning", konkluderede psykologen.

Derudover gav moren en tidligere kriminaldommer fuld aktindsigt i kommunens materiale, så han sammen med en domsmand kunne udarbejde en rapport om sagen. De konkluderede i april 2011, at der var sket væsentlige fejl i sagsbehandlingen.

Advokaten stævner kommunen

To måneder, i november 2010, senere diagnosticerede en speciallæge Nanna med posttraumatisk stress.

"Der er ingen tvivl om, at der er tale om en patient med en uspecificeret personlighedsforstyrrelse, som samtidig har været udsat for manglende forståelse og traumer. Hun har ikke modtaget de tilbud, hun er blevet indstillet til og har vært berettiget til, og de kommunale myndigheder har ikke levet op til deres ansvar", skrev speciallægen.

Det fulgte advokaten op i stævningen mod kommunen.

"Fredericia Kommune har svigtet ved ikke at yde hjælp i henhold til, at Nanna er omfattet af den personkreds, som har behov for særlig hjælp, ligesom man har svigtet ved ikke at have ført tilsyn", skrev han.

Skole og kommune blev frikendt, fordi sagen var forældet

Både skolen og Fredericia Kommune afviste at betale erstatning, og i december 2013 blev de begge frifundet i byretten i Kolding. Retten tog dog ikke stilling til spørgsmålet om erstatning, men vurderede, at advokaten havde været for længe om at anlægge sagen.

Ifølge retten begyndte forældelsesfristen at løbe fra advokatens første henvendelse til skolen den 27. november 2007, og sagen blev først anlagt 6. marts 2012. Altså over tre år senere.

Dommen fik Nannas mor til at indbringe advokaten for Advokatnævnet, som var enig i, at han havde tilsidesat god advokatskik. Derefter lagde Nanna sag an mod advokaten for at få ham til at betale den erstatning, skolen og kommunen kunne være blevet idømt, hvis advokaten havde anlagt sagen i tide.

Nanna kunne have fået medhold i manglende støtte

Her faldt der for nylig dom. Retten i Aarhus er enig med byretten i Kolding i, at sagen mod skolen og kommunen var forældet. Samtidig vurderer retten, at Nanna kunne have fået medhold i, at den manglende støtte fra skole og kommune sandsynligt har forværret hendes eksisterende lidelse, hvis advokaten havde udtaget stævningen rettidigt.

Det vurderer retten ud fra de afgivne forklaringer, referater og erklæringer, herunder en udtalelse fra Retslægerådet fra 2016. Retslægerådet skriver blandt andet, at 'der kan med nogen grad af sandsynlighed være sammenhæng mellem Nannas symptomer på angst og social fobi og de beskrevne hændelser'.

Forvaltningen begyndte at se moren som problemet

Blandt vidnerne i sagen var Solveig Gaardsmand, tidligere formand for Skole og Forældre og leder af forældrerådgivningen Skole og Samfund. Hun kom i kontakt med Nanna og hendes mor, da Nanna gik på privatskolen i Fredericia, og var med som bisidder under forløbet med skiftet væk til en folkeskole.

"Fredericia Kommune skulle have sikret Nanna bedre, også selv om (...) er en privatskole. Forvaltningen begyndte også at se moren som problemet i stedet for at koncentrere sig om at hjælpe Nanna", forklarede Solveig Gaardsmand i retten.

Kommunen har efter hendes opfattelse ikke varetaget sin tilsynsforpligtelse.

Fra dommen

"Efter de afgivne forklaringer og referater sammenholdt med de afgivne erklæringer, herunder Retslægerådets udtalelse, hvorefter manglende iværksættelse af støtte fra skole og kommune sandsynligt har forværret Nannas eksisterende lidelse, finder retten, at sagsøger (Nanna, red.), såfremt der rettidigt havde været udtaget stævning, kunne have fået medhold over skole og/eller kommune".

Fra dommen i Retten i Aarhus

"Kommunen har en forpligtelse til sikre, at undervisningen er af passende kvalitet, og at ingen lider overlast. Kommunen har ikke levet op til det. PPR har sovet i timen", sagde Solveig Gaardsmand.

PPR-leder undrer sig over dommens præmis

Retten i Aarhus har dømt advokaten til at betale Nanna en erstatning på 354.385 kroner for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén, tab af erhvervsevne og øvrige udgifter.

Nanna havde også krævet at få dækket 57.500 kroner i skolepenge, men her blev advokaten frifundet, da det ikke var Nanna selv, men hendes mor, som betalte for privatskolen.

Kirsten Nykjær Grunnet var ansat i PPR i Fredericia, da privatskolen og kommunen blev frikendt ved byretten i Kolding i 2013. Dengang var hun menig medarbejder og havde derfor ikke noget med sagen at gøre. I dag er hun leder, og hun undrer sig over, at PPR nævnes som en synder i dommen fra byretten i Aarhus.

Styrelsen fører tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen på frie grundskoler samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, undervisningens kvalitet og regeloverholdelse.

Derudover administrerer styrelsen tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på de frie grundskoler. Hovedparten af tilskuddene anvendes til at ansætte lærere og pædagoger, der varetager specialundervisningen på skolerne.

En mindre del af tilskuddene anvendes til hjælpemidler til eksempelvis svagsynede elever, hørehæmmede elever eller elever med læse- eller skrivevanskeligheder. Styrelsen bevilger også tilskud til personlig assistance til elever, der har behov for praktisk hjælp i forbindelse med undervisningen.

Styrelsen fører tilsyn med, at tilskuddene anvendes efter de gældende regler, eksempelvis at elever, der er søgt tilskud om specialundervisning til, også modtager denne undervisning.

Styrelsen fører også tilsyn med, om specialundervisningen på de frie grundskoler står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kilde: Undervisningsministeriet

 "Det mener jeg er forkert, da det ikke er PPR som enhed, der har tilsynspligten. Hvis en kommune fører tilsyn med en privatskole, vil det være, fordi skolen selv eller for eksempel Undervisningsministeriet beder om det. Den opgave ligger typisk i en skoleafdeling. PPR fører ikke tilsyn med hverken ledelse eller elevernes faglige udvikling på private skoler. Der er klare regler for, hvornår PPR involveres i forhold til børn i kommunerne, og det kræver henvendelse fra skole eller forældre og i udgangspunkt med samtykke fra forældrene", uddyber Kirsten Nykjær Grunnet i en skriftlig kommentar til folkeskolen.dk/PPR.

Advokaten har anket dommen

I retten argumenterede advokaten for frifindelse. Han havde en omfattende kommunikation med blandt andre privatskolens advokat, inden han anlagde retssagen i marts 2012. Han mener derfor, at Nanna burde have anket frikendelsen af skolen og kommunen ved retten i Kolding, da Vestre Landsret ikke nødvendigvis ville have været enig i, at forældelsesfristen var overskredet.

Advokaten mente heller ikke, at han havde stillet Nanna og hendes mor i udsigt, at en retssag ville få et positivt udfald, men at han gik videre med sagen, fordi "moren var meget insisterende".

I artiklen i Vejle Amts Folkeblad i 2009 gav advokaten ellers klart udtryk for, at der var grundlag for at rejse krav om erstatning overfor både kommune og skole, hvilket retten i Aarhus har lagt vægt på sin afgørelse.

Advokaten har anket dommen til landsretten.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ

PPR-netværket er for ansatte og andre med interesse for Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsområdet. I samarbejde med Samrådet af Specialpædagogiske Foreninger i DLF. 

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
620 andre er allerede tilmeldt

Specialpædagogiknetværket er for alle, der interesserer sig for eller arbejder med undervisning af børn og voksne med særlige behov. I samarbejde med Tidsskriftet specialpædagogik

Læs mere om de faglige netværk
Nu får du et nyhedsbrev (inkl. fagrelevante annoncer) fra netværket. Du kan ændre dine valg af nyhedsbreve på din profilside.
2.470 andre er allerede tilmeldt