Arbejdstid
0   13

Kommissionens anbefalinger

FORSLAG TIL NY ARBEJDSTIDSAFTALE

Præambel til en ny arbejdstidsaftale. Kommissionen foreslår, at der knyttes en præambel til en central arbejdstidsaftale. I præamblen angives aftalens baggrund, hovedmål og retning.

Inddragelse af tillidsrepræsentanten og synliggørelse af principper for opgavefordeling. Kommissionen foreslår, at det fastsættes, at ledelsen og tillidsrepræsentanten forud for normperioden drøfter de principper, som skal danne baggrund for opgavefordelingen og rammerne for skemalægningen. Lærerne på skolen skal herefter gøres bekendt med disse principper.

Pligt til at undersøge muligheden for at indgå eller forny en lokalaftale. Kommissionen foreslår, at det fastsættes i en central arbejdstidsaftale, at de lokale parter i kommuner, hvor der ikke er indgået en lokalaftale om lærernes arbejdstid, har pligt til at undersøge mulighederne for at indgå en sådan aftale. Hvis en lokalaftale er i kraft, skal de lokale parter undersøge mulighederne for at forny aftalen - herunder eventuelt ændre den - før aftalens gyldighedsperiode udløber.

Artiklen fortsætter under banneret

GENERELLE ANBEFALINGER: EN STYRKET LÆRERPROFESSION

• Styrk lærernes kompetencer og dømmekraft.

• Skab flere karriereveje for lærere.

• Let starten for nyuddannede lærere.

• Styrk samarbejdet på skolerne.

Pejlemærker for lærerprofessionens udvikling: en ambitiøs læreruddannelse, mere systematisk modtagelse af nyuddannede, tydeligere karriereveje og udviklingsspor for lærerne, fælles principper for kompetenceudvikling, en ny kompetencefond for efter- og videreuddannelse.

Fleksibel tilstedeværelse og krav til faciliteter. Kommissionen foreslår, at det fastsættes, at lærerne i arbejdstiden skal være på skolen, hvis det fremgår af opgaveoversigten eller i øvrigt konkret er bestemt af ledelsen. Inden for disse rammer kan den enkelte lærer således individuelt tilrettelægge, hvor og hvornår opgaverne håndteres. Det fastsættes endvidere, at individuel forberedelse på skolen indebærer, at der skal være hensigtsmæssige faciliteter hertil.

Teamsamarbejde og efteruddannelse som en del af kerneopgaven. Kommissionen foreslår, at løbende fælles udvikling af undervisningen og efteruddannelse anerkendes i en central arbejdstidsaftale som en væsentlig del af lærergerningen, som lærerne har ret og pligt til at deltage i på linje med selve undervisningen. Lærersamarbejde om forberedelse og udvikling af undervisningen skal skema- eller kalenderlægges.

GENERELLE ANBEFALINGER: EN TYDELIG LOKAL SKOLELEDELSE

• Sætte god skoleledelse på dagsordenen.

• Kommunen skal give lederne et passende ledelsesrum og mulighed for at udvikle deres ledelse.

• Videndeling om god tilrettelæggelse af arbejde og arbejdstid.

• En fælles strategi for udvikling af god skoleledelse.

Rimelig opgavefordeling og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. Kommissionen foreslår, at det fastsættes, at opgaveoversigten skal indeholde en rimelig samlet opgavetildeling, og at der skal være et rimeligt forhold mellem forberedelse og undervisningsforpligtelse.

Procedure, hvis opgaveoversigten ikke holder. Kommissionen foreslår, at det fastsættes i en central arbejdstidsaftale, at der på hver skole skal fastlægges bindende regler om en fremgangsmåde for tilfælde, hvor en lærer i løbet af normperioden finder, at en eller flere arbejdsopgaver væsentligt overstiger det forventede omfang.

Vejledende organ om opgaveoversigter (»rejsehold«). Kommissionen foreslår, at der i overenskomsten fastsættes regler om et eksternt vejledende organ om opgaveoversigter. Hvis en lærer finder sin opgaveoversigt urimeligt byrdefuld, og uenigheden herom ikke har kunnet løses hverken ved dialog med skolens ledelse - herunder ved den procedure for håndtering af ændringer i årets løb, som er skitseret i ovenstående forslag - eller ved at inddrage kommune og lærerkreds, kan ledelsen indhente en vejledende udtalelse fra et eksternt organ. Dette organ sammensættes med repræsentanter udpeget af de centrale overenskomstparter. Ledelsen skal indhente en sådan udtalelse, hvis læreren anmoder om det med tillidsrepræsentantens tilslutning. Organet vil kunne fungerer som en slags »rejsehold«, og det skal afgive en årsberetning. I øvrigt fastsætter organet selv nærmere proceduremæssige regler for sin virksomhed. Der fastsættes en forsøgsperiode på tre år, hvorefter de centrale parter skal vurdere, om ordningen fungerer godt og skal videreføres.

Kilde: Lærerkommissionens rapport, 2019.


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ