Vold i skolen

Det har skolerne gjort, siden de fik påbud fra Arbejdstilsynet

På tre år har 46 grundskoler fået påbud for vold fra Arbejdstilsynet for et arbejdsmiljø, hvor udfordringer med vold udsatte de ansatte for sundhedsrisiko. Læs om de mange tiltag, skolerne hver især har arbejdet med siden. 

Publiceret Senest opdateret

Agerskov Skole

For at efterkomme Arbejdstilsynets påbud har vi på Agerskov Skole iværksat flere vigtige foranstaltninger.

Vi har oprettet en voldshandleplan, som klart definerer politikker og procedurer for at håndtere og forebygge vold.

Personalet er blevet undervist i metoder til at håndtere konflikter roligt og effektivt, baseret på Low Arousal-principper. Vi har også styrket vores system for at rapportere voldsepisoder.

Disse initiativer bliver regelmæssigt vurderet for at sikre, at de virker efter hensigten og de bliver tilpasset, når det er nødvendigt.

Vores mål er at sikre et sikkert læringsmiljø for alle.

Skoleleder Preben Munk

Andst Børnecenter

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Birkhovedskolen

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Bredagerskole

 • Vi opnormerede ledelsestiden i skoleåret 23/24, så specialafdelingen har haft egen afdelingsleder, der har varetaget pædagogisk ledelse af specialafdelingen.
 • Vi opnormerede i 23/24 arbejdsmiljøgruppen med en ekstra AMR, så specialafdelingen havde deres egen AMR.
 • AMR og leder for specialafdelingen holder ugentlige møder, der ligger ud over de fælles arbejdsmiljøgruppemøder.
 • Vi har udarbejdet instruks for håndtering af konflikter i samarbejde med ekstern psykolog, kommunens arbejdsmiljøkonsulent og med input fra specialafdelingens medarbejdere. I foråret samlede vi afdelingens medarbejdere på fire hele temadage, hvor vi bl.a. gennemgik tidligere episoder med konflikter, der havde udviklet sig uhensigtsmæssig, for at trække læring ud af dem. De læringspointer, der kom frem ifm. det arbejde, er indarbejdet i instruksen.
 • Vi har udarbejdet individuelle risikovurderinger og triggeranalyser på alle elever.
 • Vi har udarbejdet ny procedure for opfølgning på registrerede episoder med vold, trusler og krænkelser, og afholder læringssamtaler på episoder, der ligger på 6 eller derover på krænkelsesbarometeret samt de sager, hvor vi ser et mønster, der er uhensigtsmæssigt. Vejle Kommunes arbejdsmiljøkonsulent bistår os i afholdelse af læringssamtalerne, der både holdes med få deltagere, og i nogle tilfælde sammen med alle medarbejderne i afdelingen, så der kommer fælles læring ud af det.
 • I 23-24 har relationskompetence været en del af kompetenceudviklingen for alle. Der har været oplæg, kollegial observation og feedback på undervisningen. Reflekterende teamsamtaler og individuelle fokuspunkter for medarbejderne er også en del af det, og som vi gør til en del af den årlige MUS. Alle medarbejdere fra specialafdelingen har været på kursus i low arousal og mentalisering.
 • Samarbejde med en ekstern psykolog, der observerede i praksis, gav sparring til medarbejderne og som var involveret i udarbejdelse af procedurer og pædagogiske værktøjer.
 • Vi har udarbejdet actioncard til håndtering af de børn, der går i affekt, og forlader specialafdelingen.
 • Vi har haft intern arbejdsmiljøaudit, hvor vi har fået ros for vores årlige arbejdsmiljødrøftelse og arbejde med arbejdsmiljøet i specialafdelingen.
 • Vi har generelt oplevet, at alle tiltag har haft god effekt. Sparringen og samarbejdet med den kommunale arbejdsmiljøkonsulent, ekstern psykolog og kombinationen af at håndtere og forebygge har været rigtig god.

Det har været afgørende med en velfungerende arbejdsmiljøgruppe, der har godt indblik i den pædagogiske praksis, og som også er nysgerrige og går foran ift. forebyggelse.

Skoleleder Helle Vestergaard Madsen

Brøndby Strand Skole

Arbejdstilsynets påbud omhandlede en episode med en enkelt elev. Der har hverken før eller siden været lignende episoder med eleven.

 • Indsættelse af ekstra gårdvagter i alle gårde i alle pauser samt indkøb af flere gårdvagtsveste således, at alle personaler inkl. Vikarer har deres egne veste. Formål: synlige gårdvagter for såvel elever som ansatte således, at flere voksne kan træde til og er lettere at få øje på i tilfælde af, at der er behov for assistance i en konflikt.
 • Frikvartersaktiviteter i det store frikvarter. Formål: tilbyde voksenstyret aktivitet. Elever, der indgår i disse aktiviteter er under en anden form for tilsyn, i et mindre fællesskab med færre børn og tæt voksenkontakt
 • Kursus for alle ansatte ”Low arousal”. Formål: at give alle ansatte flere redskaber at trække på i konfliktsituationer – også når konfliktniveauet er højt.
 • Skolens handleplan ved voldsomme oplevelser er drøftet for justeringer med TR, AMR og efterfølgende vendt på personalemøde. Formål: sikre at alle kender til denne og ved, hvad der foretages, hvis konflikten rammer.
 • Fokus på risikovurdering af enkeltelever. Formål: skærpe opmærksomheden på enkeltelever, der muligvis kan ende i ”high arousal” og forebygge mulige konflikter ved at lave særlige hensyn/regler for eleven, fx ift. frikvarterer.

Skoleleder Rikke Rube

Carl Nielsen Skolen

Vi har efter påbud fra Arbejdstilsynet d. 17. maj 2023 imødekommet påbuddet via en række forskellige indsatser for at forebygge risikoen for at vold er til stede i arbejdet:

 • Der er udarbejdet voldspolitik
 • Der er lavet handleplan i tilfælde af fysisk eller psykisk vold forvoldt mod kollega, som er tilgængelig på Aula
 • Der er lavet et skriv ”Vikar på Carl Nielsen-skolen”, hvor det skriftligt redegøres for, hvordan man skal forholde sig ved en voldsom situation sammen med elever
 • Der har været pædagogiske møder for alle medarbejdere omhandlende arbejdsmiljø, konflikthåndtering, børnesyn, elevernes trivsel og om skolens anti-mobbestrategi
 • Klassesamtaler to gange årligt, hvor vi kommer ind på:
 •         o Hvilke pædagogiske forebyggende indsatser klassen kalder på

          o Kortlægning af elever i forhold til udadreagerende adfærd

 • Italesættelse på fælles møder i forhold til registrering af arbejdsskader
 • I nogle tilfælde lavet et skyggeskema til en udadreagerende elev, som herefter følger klasselæreren, hvis der er vikar. I særlige tilfælde har vi på forhånd aftalt med forældrene, at eleven bliver hjemme, hvis der er kendt fravær fra primærlærerne.

Skoleleder Bettina Greve

Dronninglund Skole

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Enghaveskolen - Faaborg Friskole

For at imødekomme påbuddet fra Arbejdstilsynet har ledelsen sammen med AMR og TR afholdt en proces om udarbejdelse af handleplan og beredskabsplan ved fysik og psykisk vold i arbejdet på Enghaveskolen - Faaborg Friskole.

Hele personalet har medvirket i processen.

Det er særlig vigtigt, at planerne kan fungere i hverdagen og bidrager til forebyggelse, således at vi forhåbentlig kan undgå arbejdsrelateret vold og traumatiske hændelser.

Skoleleder Stine Brandt Kristiansen

Fællesskolen Nustrup /Sommersted - Sommersted afdelingen

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Gregers Krabbe S/I

Skolen blev påbudt at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget. Det skal I gøre i forbindelse med arbejdet med børnene i ældste gruppe i børnehaven og eleverne i 4./5. klasse i skolen.

Generel oplysning om ældste gruppen i børnehaven ift. påbud:

Nævnte skældsord fra børnene er ikke primært henvendt mod personale eller andre forældre. Det er institutionens opfattelse, at der i størstedelen af tilfældene er tale om skældsord mellem børn - rettet mod hinanden.

At ansatte oplever en nødvendighed i at korrigere børn som slår deres forældre eller taler grimt til dem er mere et udtryk for en generel samfundstendens end et stort lokalt problem. Der er forskel på at være professionel fagperson og være forældre. Det er forventeligt, at børn reagerer anderledes og mere direkte over for forældre. Uagtet at det er uhensigtsmæssig adfærd.

Vi mener dog, at vi i ovenstående tilfælde har et stort ansvar ift. at få den uhensigtsmæssige adfærd bremset – uagtet, om der er tale om adfærd overfor forældre eller andre børn.

Indsatsområder nuværende børnehaveklasse (ældstegruppen):

 • Definition af vold (forebyggelse og håndtering). Der tages udgangspunkt i arbejdstilsynets folder “Vold på arbejdspladsen”. Folderen gennemgås halvårligt i arbejdsmiljøgruppen. Ansvarlig: Skoleleder/arbejdsmiljøleder.
 • Hændelsesskemaer/registreringsark bliver fast punkt på gruppemøder og arkiveres i mappen “Hændelsesskemaer” på personalestuen. Nyregistrerede hændelsesskemaer gennemgås på næstkommende AMU møde. Ansvarlig: Skoleleder/arbejdsmiljøleder
 • AMR introducerer nye medarbejdere og vikarer for brugen af hændelsesskemaer. Ansvarlig: AMR for dagtilbud
 • PPR og sociale myndigheder skal inddrages tidligere, når bekymringer om børns adfærd observeres. Her ønskes tidligt fokus ift. forebyggende indsats. Medarbejderne gøres løbende bekendt med hvordan PPR, kommune og øvrige eksterne samarbejdspartnere kan inddrages i relevant omfang. Ansvarlig: Pædagogisk afdelingsleder, AMR og pædagogisk personale.
 • Iværksættelse af Diamantforløb i samarbejde med PPR Rebild Kommune med opstart januar 2023. Ansvarlig: Pædagogisk afdelingsleder.
 • Fastholdelse og efteruddannelse i NEST- principperne (specialpædagogisk og almen pædagogik i samme praksis). Ansvarlig: Pædagogisk afdelingsleder i Naturvuggestuen/børnehaven
 • Generel oplysning om 4./5. klasse ift. påbud:

Den pågældende medarbejder som er blevet interviewet, er på ingen måder primær person i klassen. Vedkommende har haft 3x 45 minutter i klassen fra august-april 2022. Dvs. medarbejderens relation til eleverne er meget begrænset.

Vi anerkender, at sproget kan være groft i klassen, men I ville have fået et andet indtryk af klassen, hvis en primær lærer i klassen havde udtalt sig.

Vi mener dog, at vi i ovenstående tilfælde har et stort ansvar ift. at få det uhensigtsmæssige sprogbrug bremset – uagtet, om der er tale om sprogbrug overfor en primær lærer eller en sekundær lærer (fx vikar).

Indsatsområder 5./6. klasse (4./5. klasse):

 • Definition af vold (forebyggelse og håndtering). Der tages udgangspunkt i arbejdstilsynets folder “Vold på arbejdspladsen”. Folderen gennemgås halvårligt i arbejdsmiljøgruppen. Ansvarlig: Skoleleder/arbejdsmiljøleder.
 • Hændelsesskemaer/registreringsark bliver fast punkt på gruppemøder og arkiveres i mappen “Hændelsesskemaer” på kontoret. Nyregistrerede hændelsesskemaer gennemgås på næstkommende AMU møde. Ansvarlig: Skoleleder/arbejdsmiljøleder.
 • AMR introducerer nye medarbejdere og vikarer for brugen af hændelsesskemaer. Ansvarlig: AMR for friskole/SFO/Tap’ere.
 • PPR og sociale myndigheder skal inddrages tidligere, når bekymringer om børns adfærd observeres. Her ønskes tidligt fokus ift. forebyggende indsats. Ansvarlig: Skoleleder, AMR og pædagogisk personale på friskolen og i SFO.
 • Iværksættelse af Diamantforløb i samarbejde med PPR Rebild Kommune med opstart januar 2023. Ansvarlig: Skoleleder.
 • Fastholdelse og efteruddannelse i NEST- principperne (specialpædagogisk og almen pædagogik i samme praksis). Ansvarlig: Skoleleder

Skoleleder Morten Kjeldgaard Thygesen

Grønnevang Skole afdeling Jespervej

Da skolens almene afdeling på Jespervej modtog påbud, blev der med det samme etableret en arbejdsgruppe, der hurtigt lavede en møderække på otte gange for lærerne. Det blev tilstræbt at lægge møderne, så de i mindst muligt omfang blev oplevet som ekstra møder lagt ind i en i forvejen travl hverdag.

Et par møder blev faciliteret af medarbejdere fra Basen (kommunens SSP-indsatsgruppe) og andre havde besøg af en repræsentant fra HR, der blandt andet fortalte om regler og rettigheder.

Der blev arbejdet med konflikthåndtering og med mind set i forhold til, hvad der kan opfattes som grænseoverskridende adfærd.

Som en følge af arbejdet, har AMR nu en fast tid hver uge, hvor han er tilgængelig på personalerummet og her kan kontaktes og blandt andet hjælper med at indtaste i safetynet.

Skoleleder Anja Athar 

Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Herlev Byskole afdeling Eng

Vi har gjort følgende for at imødekomme påbuddet ud fra et mål om, at alle elever får gode muligheder for at blive så dygtige de kan- fagligt, socialt og personligt.

Rammen har været prioritering af flere voksne i en stor del af skoledagen.

 • De primære voksne har specialpædagogisk uddannelse og er ansat til at arbejde med sårbare børn i udsatte positioner.
 • Der er arbejdet med specifikke pædagogiske indsatser – der tager afsæt i elevernes behov.
 • ADHD/Autisme pædagogik med tydelige rammer, differentiering, holddannelse m.m.
 • Der afholdes klasse- og teammøder, hvor arbejdet med eleverne er på dagsorden.
 • Forældrene er inddraget og der er afholdt KTM (kompetence-team-møder) – tværfaglige teammøder m.m.
 • Der er afholdt personalekursus i arbejdet med Low Arousal?
 • Der er afholdt personalekursus i Mentalisering
 • Der er afholdt personalekursus i Nænsomt Nødværge
 • Skoleleder Helle Seliger

Hjalleseskolen

Ledelsen tager det alvorligt, når personale udsættes for vold og trusler på arbejdet. Vi har ikke et generelt problem med vold og trusler mod personalet. Påbuddet blev givet på baggrund af specifikke problemer i indskolingen, hvor 3-4 børn kunne udvise en voldelig adfærd, når de stod i pressede situationer.

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på skolen er præget af åbenhed og tillid, og medarbejderne har en oplevelse af, at ledelsen lytter og tager voldelige hændelser alvorligt. Vi har klare procedurer for, at voldelige hændelser indrapporteres.

Påbuddet gav anledning til at evaluere procedurer og de forebyggende indsatser med mål om at minimere risikoen yderligere for at børn i indskolingen bliver udadreagerende.

Konkret medførte påbuddet følgende tiltag:

 • Ekstra pædagogiske ressourcer: Der blev allokeret ekstra pædagogiske ressourcer til børnehaveklassen med tre børnehaveklasseledere til to klasser. Målet har været at kunne støtte og guide børn i udsatte positioner og give alle børn en tryg skolestart. Endvidere blev der prioriteret ekstra to-lærertimer til indskolingen.
 • Visitation og sygemelding af elever: Elever med en udadreagerende og voldelig adfærd udgør 3-4 elever fra 0.kl. – 2.kl. De tre elever er blevet visitereret videre i et specialpædagogisk skoletilbud, mens det fjerde barn ikke er kommet i bedre trivsel gennem pædagogiske tiltag og samarbejde med forældre og andre fagpersoner.
 • Pædagogiske handleplaner/risikovurderinger: Vi har en klar systematik og klare arbejdsgange for arbejdet med børn i mistrivsel og voldelig adfærd.
 • Kompetenceudvikling: Siden besøget har vi sat fokus på fortsat at udvikle medarbejdernes relationskompetence og værktøjer til at håndtere og deskalere konflikter mellem børn og med børn. Der har været afholdt en pædagogisk aften med fokus på ICDP (international child development program) med deltagelse af pædagogisk personale i børnemiljø og afholdt faglige møder i pædagoggruppen med fokus på Low Arousal. Endelig har der været afholdt kursus i nænsom nødværge.
 • Procedurer for håndtering af vold mod medarbejdere: I tæt samarbejde med de tillidsvalgte har vi vedtaget en ny retningslinje for håndtering og forebyggelse af vold, trusler og chikane mod medarbejdere. Retningslinjen er blev gennemgået for alle pædagogiske medarbejdere.
 • Skoleleder Martin Hosbond

Holluf Pile Skole

Holluf Pile Skole råder over et lille specialtilbud for 14 børn med socio-emotionelle vanskeligheder, mens vi har over 700 elever i vores almenskole. Det er i vores specialtilbud, at der har været påbud for ”Høje følelsesmæssige krav blandt personalet samt risiko for vold og trusler om vold”.

Det er ikke i vores almenskole, og det er heller ikke på baggrund af konkrete hændelser. Elevgruppen i specialtilbuddet har nogle komplekse og udtalte vanskeligheder, og disse vanskeligheder forårsager en utryghed i personalegruppen, som ledelsen naturligvis tager alvorligt.

Derfor har vi iværksat forebyggende tiltag som fx udvikling af fælles pædagogisk teorigrundlag, arbejde med risikovurdering af enkeltbørn, action cards for håndtering af vold og trusler om vold mm.

Skoleleder Mohammed Bibi

Hørve afdeling Skole

I Odsherred Heldagsskole har vi siden påbuddet:

 • Udarbejdet guide samt procedure vedr. hensigtsmæssig konflikthåndtering
 • Optimeret registrering af hændelser. Skema samles og bearbejdes hver onsdag i AMR-gruppen
 • Afholdt kursusdag vedr. nænsomt nødværge, opfølgning aftalt
 • Fællessprog vedr. forståelsen af hvad vold er, er bearbejdet på personalemøder. Fortsat i proces
 • Indført trafiklysmetoden
 • Udarbejdet relationsskema, som bruges i hverdagen
 • AMR og afdelingsleder til rådighed i plan tidsrum
 • Øget fokus at handle hurtigt ved hændelser ud over det sædvanlige. Der udarbejdes handleplaner straks
 • Vikarer deltager i intromøde, hvor procedurer gennemgås

Skoleleder Jørgen Schandorff

Haarby Skole

 • Vi har arbejdet med opkvalificering af Beredskabsplaner og planer for forebyggelse af vold og trusler
 • Kompetenceudvikling af hele personalegruppen ifm. Psykisk førstehjælp, konflikthåndtering og brug af low arousal
 • Systematisk analyse af hændelser, løbende risikovurdering og justering af pædagogiske tiltag på klasse- og elevniveau
 • Tiltag ud fra mulighederne i Bekendtgørelsen for god ro og orden i Folkeskolen
 • Støtteordninger – eneundervisning, tolærer, holddeling og andet skoletilbud

Vi har særligt haft positiv effekt af

 • Kompetenceudvikling og pædagogiske tiltag ifm. Konflikthåndtering og brug af low arousal
 • Tilpasning af krav og forventninger til eleverne
 • Løbende risikovurdering og justering af tiltag
 • Indsatser i samarbejde med forældre, interne vejledere, Familie-afdelingen, PPR, SSP m.fl.
 • Støtteordninger – eneundervisning, tolærer, holddeling og andet skoletilbud 

Skoleleder Birgitte Dilau Sørensen

Issø-skolen

 • Bodyguard-ordning: Bodyguard har skærpet opmærksomhed på trivslen hos en kollega. Bodyguard sikrer sig, at der følges op på grænseoverskridende episoder
 • Risikovurderinger: Der er udarbejdet risikovurderinger på samtlige elever med potentielt udadreagerende adfærd. Vurderingerne er individuelle og indeholder handleanvisninger til lærere/pædagoger ift. forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd. Alle relevante lærere/pædagoger kender risikovurderingerne. Forældre er inddraget i tilblivelsen af risikovurderinger
 • Instrukser til medarbejdere: Der er lavet instrukser ift. disse spørgsmål:
 •      o Hvordan skal man forholde sig til udadreagerende elever?

       o Hvordan skal man placere sig ift. udadreagerende elever?

       o Hvornår skal man trække sig, når en elev er udadreagerende?

 • Skånsom magtanvendelse: Samtlige medarbejdere har fået kursus i skånsom magtanvendelse og fagligt nødværge

Skoleleder Oliver Schulz

Kobberbakkeskolen afd. Sjølund

Vi tager påbuddet meget seriøst, og vi arbejder med det i vores dynamiske trio og i vores MED-udvalg.

Konkret gør vi følgende:

 • Vi opdaterer og tilretter vores anmeldelsesskema, så det bliver mere funktionelt.
 • Vi opretter et registreringssystem, så vi fremover registrerer alle hændelser, og følger udviklingen løbende på vores MED-udvalgsmøder henover året.
 • Anmeldelsesskema og registreringssystem bliver præsenteret for hele personalet på et personalemøde først i det nye skoleår, og på dette møde vil vi også arbejde med, hvordan vi kan sikre at hændelser hvor vold og trusler forekommer, holdes på et absolut minimum. I dette arbejde vil det lokale Politi og SSP deltage, for at give råd og vejledning om forebyggelse.
 • Vi har møde med AT sidst i september, hvor vi får råd og vejledning i forbindelse med det videre arbejde med at imødekomme påbuddet.

Skoleleder Jørgen Wilms

Kobberbakkeskolen afd. Sydbyen

Redaktionen har ikke modtaget svar fra skolen

Lille Værløse Skole

På vores skole har vi taget påbuddet fra Arbejdstilsynet meget seriøst og har gennemført flere tiltag for at imødekomme udfordringerne. Vi havde en enkelt episode, hvor en medarbejder blev slået som foranlediget påbuddet. Efterfølgende har vi ikke haft lign. Episoder, eller fået andre påbud fra arbejdstilsynet.

Efter påbuddet har vi bl.a. haft et stort fokus på at arbejde med at få implementeret en række forebyggende foranstaltninger og styrket vores beredskab til håndtering af vold og trusler.

Vi har haft fokus på:

 • Opdatering af vores politik for vold og trusler
 • Øget fokus på uddannelse og træning
 • Styrket samarbejdet med eksterne parter
 • Indført systematisk opfølgning
 • I forhold til særligt effektfulde indsatser har vi oplevet, at vores øgede fokus på forebyggende samtaler med elever og forældre har haft en positiv effekt. Ved at identificere og adressere potentielle konflikter tidligt har vi kunnet forebygge en række episoder.

Skoleleder Peter Thomsen

Lillebjerg Skole

Udarbejdelse af lokal retningslinje for vold og trusler: Retningslinjen tager udgangspunkt i kommunens politik og indeholder en lokal definition for vold og trusler. Der er handleplan for hvordan volden håndteres, registreres, opfølgning og forebyggelse. Det skal særligt fremhæves at det altid er den skadesslidte, der definerer om der er tale om vold.

Uddannelsesforløb: Alle ansatte på skolen har været igennem to uddannelsesdage med fælles oplæg og viden, der sættes i spil og videreudvikles på teammøder.

 • Nænsom nødværge med Durewall (metode der løser og forebygger arbejdskonflikter)
 • Plan B samtaler v Jenny Bohr. (viden og værktøjer til elever med opmærksomheds- og andre kognitive forstyrrelser)

Team Supervision: Teammøder ugentlig, hvor ledelse deltager og tilbyder sparring ift. eleverne. Bruges også til planlægning og koordinering af undervisning. Udover det er der supervision fra PPR hver 14. dag. Heri indgår også individuel supervision.

Skoleleder Rikke Frederiksen

Lindegårdsskolen

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Læringshuset

Vi har i efteråret 2023 gennemført en kortlægning af arbejdsmiljøet (APV). Resultaterne viser en stor medarbejdertrivsel.

Baggrund for påbud af 14. september 2022:

Læringshuset blev i oktober 2021 sammenlagt af to skoler, Hedehusene Skole og Charlotteskolen. En fusionsproces, der var stærkt udfordret af Corona-pandemien. Skolen oplevede en større gruppe elever, som var meget påvirket af situation og de nye rammer, og skolen havde mange nye ansættelser, hvor en stor del var nye, uerfarne lærere.

Arbejdet siden påbuddet:

Læringshuset har arbejdet målrettet med politikker og retningslinjer, der understøtter en fælles praksis og kultur på skolen, samt at alle medarbejdere:

 • Kender skolens politiker og retningslinjer og ved, hvor de kan findes
 • Har kompetencerne til at handle i overensstemmelse med disse
 • Skoleleder Casper Madsen

Munkevængets Skole

Jeg har siden den 3. maj arbejdet som freelance skoleledervikar på en 5 måneders kontrakt på Munkevængets Skole, efter at der blev indgået en fratrædelsesaftale med tidligere skoleleder. Jeg har derfor ikke megen historik med i bagagen.

Aktuelt arbejder vi os igennem 2 påbud bl.a. ud fra en kortlægning af de udfordringer, som har affødt de 2 påbud. Der er svarfrist den 1. juli, hvorefter jeg afventer et svar eller en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

I det kommende skoleår skal vi arbejde med, hvordan vi bedst arbejder med og håndterer høje følelsesmæssige krav i skolehverdagen, idet høje følelsesmæssige krav ikke bare lige kan fjernes fra lærer- og pædagogarbejdet. Desuden skal vi sørge for, at alle skolens medarbejdere er bekendt med diverse retningslinjer for, hvordan vi definerer og håndterer krænkelser og trusler - herunder hvordan vi kan få skabt mere systematik og opfølgning på de udfordringer, der måtte forekomme ii skolehverdagen. Tænker, at det bliver en on-going proces i kommende og i de kommende skoleår.

Det er planen, at en ny skoleleder tiltræder den 1. oktober. 

Skoleleder Palle Gråe Nielsen

Møllevejens Skole

Skolen er Fredensborg Kommunens behandlings- og specialskole for elever i 0.–10. klasse.

Påbuddet for vold og trusler fik vi pga. episoder i vores indskoling, hvor en gruppe af elever i alderen 6-9 år havde store følelsesmæssige udfordringer med blandt andet udadreagerende adfærd. 

Vi kunne i påbuddet ikke genkende omfanget af og voldsomheden i hændelserne. Vi kunne heller ikke genkende, at vi ikke havde igangsat relevante initiativer. Vi gik derfor i dialog med Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet anerkendte, at vores initiativer for både forebyggende og understøttende håndtering var relevante, men fastholdt påbuddet, da der endnu ikke kunne ses effekt. 

Vores konkrete handlinger har været:

 • Arbejde med registreringer på alle hændelser til brug for forebyggende tiltag og opfølgning på episoder
 • Kontinuerlig instruktion og oplæring i teori og procedure for anvendelse af magt, via Kurser i ”Nænsomt nødværge”
 • Low arousal tilgang og generelt vores pædagogiske tilgang og daglige struktur i børnegrupperne
 • Fælles drøftelse af hvordan vi dagligt laver risikovurderinger, både på børneniveau og medarbejderniveau og dermed kan forbygge hændelser
 • Vi har oplevet alle tiltag relevante, og at de særligt er med til at betrygge medarbejderne i håndteringen af til tider udadreagerende adfærd.

Det er en adfærd, vi løbende møder hos vores yngste elever, der kommer med meget vanskelige skoleforløb bag sig og har et stort behov for hjælp til følelsesmæssig regulering.

Vi har i processen haft mange gode drøftelser mellem medarbejdere og ledelse, og fælles udvikling af relevante opfølgninger og tiltag.

Skoleleder Camilla Louise Hansen

Nordfynsskolen

Skolen er en nyere oprettet organisation med opstart i august 2022, som samlede kommunens specialtilbud under samme ledelse, og der blev arbejdet indgående med ny kultur, børnesyn, sammenhængskraft og læringsmiljøer. I foråret 2023 gennemgik kommunen ny skolestruktur og Nordfynsskolen bliver i den forbindelse samlet fra 7 til 3 matrikler. Arbejdet omkring forankring, tilhørsforhold og nye kolleger fortsatte. 

Vi har arbejdet indgående med arbejdstilsynets påbud:

 • Der har været afholdt udviklingsaften for det samlede personale, hvor handleplaner, tiltag og procedurer udarbejdet af MED og AMR er gemmegået
 • I handleplanerne fremgår også procedurer for både håndtering af psykisk og fysisk arbejdsmiljø
 • Det samlede personale har været på kompetenceløft v. UCL, hvor bla. Low arrousal er gennemgået
 • I maj har hele personalet desuden deltaget i kursus i ”nænsom nødværge”
 • Under arbejdet med handleplaner har kommunens trivselskonsulent været inddraget, ligesom der for alle elever er udarbejdet en risikovurdering til brug i det pædagogiske arbejde, så der sikres tryghed og genkendelighed for både personale og elever
 • Skolens MED-udvalg har netop i samarbejde med ledelsen opstartet forløb v. SPARK ligesom det kommende skoleår vil indledes med et pædagogisk døgn omhandlende arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.
 • Der er generelt en oplevelse af bedre trivsel og mere arbejdsglæde blandt skolens personale.

Skoleleder Søren Busch Andersen

Nørre Aaby Skole og SFO

Skolens arbejde med at efterleve påbuddet om at sikre at risiko for vold forebygges har bl.a. omfattet følgende:

 • Gennemgang og revision af eksisterende beredskabsplaner og procedurer om vold og trusler, psykisk førstehjælp, registrering, analyse og læring af krænkende hændelse/ulykker til læring for at sikre ensartet tilgang er definitioner og handleplaner af/for hhv. fysisk og psykisk vold genopfrisket på P-møder
 • Korrekt registreringspraksis er opdateret og gennemgået, forudsætning for handling de centrale procedurer for registrering, analyse og læring er udmøntet af lokal AMG/MED og er fast punkt på deres møder, så forebyggelsesarbejdet kan ske løbende ud fra aktuelle problemstillinger, når en elev har udfordringer, drøftes de pædagogiske tiltag i forhold til handlemuligheder – herunder også medarbejdernes handlemuligheder/forholdsregler ift. egen sikkerhed og nødvendig registrering og evt. andet skoletilbud
 • Forvaltnings-MED har vedtaget at der to gange årligt i perioder af 14 dage gennemføres stikprøvekontrol ift. registrering med indberetning til forvaltningen, så forvaltnings-MED kan vurdere evt. behov for større samlede indsatser
 • Skoleleder Klaus Behrendt

Sct. Jørgens Skole

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Skibet Skole

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Skolen i Charlottengården

Det skal være trygt og sikkert at gå i skole eller på arbejde, og derfor bliver der arbejdet på de problemer, som udløste påbuddet i tæt samarbejde mellem ledelsen, MED- organisationen og medarbejdere.

Vi er bl.a. begyndt at arbejde med konflikthåndteringsmetoden. Skolens medarbejdere har også gennemført specialpædagogisk kompetenceudvikling og kurser i konfliktnedtrapning. Vi har derudover opdateret vores retningslinjer for forebyggelse af vold i forbindelse med at arbejde alene og for opfølgning i forbindelse med vold og trusler.

Skoleleder Heidi Hviid

Skovvangskolen

Vi vil efterkomme påbuddet på 3 niveauer:

 • Organisatorisk: AMO og LMU har udarbejdet retningslinjer vedr. vold, trusler og chikane, og vil via en årsplan arbejde systematiks med skolens arbejdsmiljø.
 • Kulturelt: Der arbejdes med tiltag før, under og efter hændelser ved at genbesøge retningslinjer, actioncard, ordensregler og gennem vidensdeling. Fx inddragelse af forældre og elever for at undgå gentagelse. Kursus og kollegial sparring gennem psykisk førstehjælp samt opmærksomhed på nye medarbejdere.
 • Pædagogisk: Elever og medarbejdere bidrager til nye ordensregler, herunder sprogbrug og adfærd overfor både voksne og børn. Fx klasseaftaler som evalueres kvartalsvis blandt eleverne og inddrager forældrene mindst en gang om året. Fx med anvisninger på god opførsel og adfærd i konfliktsituationer samt konsekvenser ved gentagne overskridelser.
 • Skoleleder Louise Haarup Bendixen

Sorgenfriskolen

I forbindelse med at vi fik et påbud omkring vold og trusler om vold (foråret 2022) ved to af vores nyetablerede tilbud, gik vi i gang i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkonsulent, konsulent fra Human House og vores MED udvalg, at løse påbuddet.

I dette arbejde blev der udarbejdet en handleplan for arbejdet på Sorgenfriskolen med at nedbringe vold og trusler om vold. Påbuddet blev ophævet foråret/sommer 2023.

 • Vi har udarbejdet en handleplan på skolen i forhold til, hvordan vi håndterer vold og trusler om vold på arbejdspladsen
 • Vi har på hele skolen en low arousel tilgang til eleverne, så vi konfliktnedtrapper og møder barnet med den nødvendige kravtilpasning og omsorg
 • Vi har konferencer med skolepsykolog i alle teams, hvor vi drøfter de udfordringer, vi oplever eleverne er i, og planlægger handlinger der skal bringe eleverne i bedre trivsel, så vold og trusler om vold kan undgås.
 • I tilfælde af vold og trusler om vold bruger vi et dokumentationsskema, der bliver udfyldt, og de bliver ugentligt gennemgået i ledelsen og samlet op på. Det er i forhold til opfølgning med personale, der har været involveret i en situation, eller særlige indsatser der skal iværksættes så det pågældende barn kommer i bedre trivsel.
 • Vi har haft løbende kurser, hvor personalet får viden om vores børns særlige profiler og udfordringer, så personalet får den nødvendig viden for at undgå/minimere at situationer udvikler sig i en udadreagerende retning.
 • Vi afholder månedlige møder i vores AMO- gruppe, hvor vi ser på dokumentationsskemaer for evaluere vores indsatser, i forhold til at nedbringe konflikter der kan munde ud i vold eller trusler om vold. Vi taler også om risikovurderinger i forhold til særlige situationer i hverdagen, hvor vold og trusler om vold kunne opstå.
 • Skoleleder Axel Duckert

Stenderup Skole

Skolen og arbejdsmiljøgruppen arbejder kontinuerligt med de tiltag, vi fik gennemført dengang i forbindelse med påbuddet.

Vi har efterfølgende kunne konstatere, at trivslen blandt personale og elever er blevet meget bedre.

Skoleleder Anders Harfot

Stevns Dagskole

Stevns Dagskole er Stevns Kommunes specialskole. Her er arbejdet med at mindske vold mere effektivt sket på hele Dagskolen, således, at nye sammensætninger af elever ikke kommer til at påvirke andre klasser på en mere negativ måde end nødvendigt. Dette er sket for at styrke hele Dagskolens personale til at håndtere vold bedre, samt for at sikre, at voldsudfordringer ikke blot flyttes rundt i organisationen.

Tilpasningerne i planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, er bl.a. sket ved gruppe og individuel supervision, særlige forløb i at undgå anvendelsen af magt, samt træning i at anvende magt på en så skånsom måde som muligt, for både elev og ansat.

Der har været afsat flere personaleressourcer end budgettet tilskriver, ligesom der er indført Low Arousal som pædagogisk tilgang. I denne tilgang anvendes et skema, som systematisk evaluerer hændelser, ligesom det også peger frem mod en ny tilgang til eleven.

Senest er indført ”Trafiklysmetoden”, som er særlig god til at sætte fokus hos den ansatte på kendetegn hos den enkelte elev, om risikoen for vold fra eleven er lille, mellem eller stor. Metodens skema sikrer en bedre risikovurdering, ligesom den også giver en mere målrettet indsats hos de ansatte.

Der er også på personalemøder blevet talt om, hvad begrebet vold er på Dagskolen, så der er kommet en mere ensartet forståelse, så grænserne for hvad vold er, ikke stille og roligt flytter sig et forkert sted hen.

Dertil opsøger AMR-repræsentanten i højere grad de enkelte ansatte for at sikre, at hændelser registreres, hvorved mørketallet dermed mindskes mest muligt.

Vold af elever fra base 1 og 2 mod personalet er faldet i betragtelig grad. Der har været to episoder siden d. 1. januar 2024, - 1. maj 2024, og dette var ikke voldsomme episoder. Det var muligt for personalet hurtigt at få eleverne til at falde til ro.

Afdelingsleder Marianne Olesen

Stjernevejsskolen

Har ingen kommentarerer. 

Skoleleder Sabina Marquard Madsen

Strandparkskolen

Vi har på nuværende tidspunkt ikke nogen påbud. Der har været flere tilsynsbesøg af arbejdstilsynet efterfølgende uden bemærkning.

I forhold til det omtalte arbejdsmiljøproblem har vi arbejdet med at skabe en effektiv forebyggelse og sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion ved bl.a. at arbejde med følgende:

 • Gennemgang af skolens principper ”Vold og trusler” og hvordan man som medarbejdere registrerer og anvender skemaer ved vold, så der kommer systematisk og viden om antal, hændelsesforløb, omfang m.v. Dvs. større viden og indsigt om skolens principper og handleplaner til medarbejderne
 • Gennemgang og kort opsummeringsforløb af konfliktmetoden, så der arbejdes forebyggende i de respektive team. Derudover en ny model for kategorisering af eleverne. Introduktion og arbejde med defusing, når voldsomme episoder har fundet sted
 • Målrettet arbejde i ledelsesgruppen, AMG og lokal MED for at udarbejde en APV – handleplan, hvor der evalueres løbende. Dette indbefatter statistik og tal på registrering af indberetninger til analyse og evt. handling
 • Påbegyndt arbejde med kompetenceudvikling og vidensdeling til medarbejderne, så de er ”klædt på” til udfordrende elever
 • Mentorordning og intromøder til nye medarbejder – så de bliver klædt bedst muligt på til skoledagen og elevgruppen
 • Arbejde med tæt opfølgning og sparring, hvor specifikke elever er i voldsom mistrivsel. Fx med bagvagter og begrænset tid sammen med eleverne
 • Skoleleder Torben Bo Højman Jensen

Tingkærskolen

Tilføjet den 25.06

Skolen har fået ny skoleleder per d. 1. juni. Skolelederen har ikke haft tid til at kigge ned i detaljerne omkring påbuddet og ønsker derfor ikke at udtale sig.

Tingstrup Skole

Redaktionen har ikke modtaget en kommentar fra skolen

Tølløse Skole

Vi har siden episoden i 2021, hvor en elev i 4. klasse var truende over for en medarbejder – heldigvis uden fysisk skade – arbejdet med det efterfølgende påbud. Jeg synes, vi er kommet godt videre og er et andet sted. 

Jeg vil nævne et par punkter vi har arbejdet med efterfølgende: 

Uddannelse i Low arrousal for alle medarbejdere tillige med en anden organisering i teams og ikke mindst et fælles fokus på, at vi kollegialt bakker hinanden op med at trappe konflikter ned- og ud, hvis de opstår. 

Samtidig har vi fokus på et øget forældresamarbejde og prioritering af frekvente børnesamtaler.

Skoleleder Steen Windfeldt

Vesterbro Ny Skole

Det skal være trygt og sikkert at gå i skole eller på arbejde, og derfor har vi arbejdet med de problemer, som har udløst påbuddet i tæt samarbejde mellem ledelsen, MED- organisationen og medarbejdere.

Vi arbejder vi med konflikthåndteringsmetoden i indskoling og i KKFOen. På hver årgang er der tilknyttet en inklusionspædagog. 

På skolen er en AKUT-linje implementeret for at sikre hurtig hjælp til medarbejderne. Skolen har også udarbejdet lokale retningslinjer for håndtering, forebyggelse og registrering af konflikter og voldsomme hændelser. 

Skoleleder Sara Cort

Vitaskolen Bohr

Vi fik for nogle år siden et påbud på vores Linje S, specialgrupperne, der omhandlede vold og trusler om vold. Vi er en skole, som både rummer almen og special, hvilket betyder, at vi siden 2020 har haft de to arbejdsmiljøgrupper slået sammen, for at sikre at vi arbejder i samme retning.

Da påbuddet blev givet til Vitaskolen, valgte vi at gribe det således an:

Vores specialgruppe, Linje S, gik i gang med at udvikle et mestringsskema, som skulle laves på alle børn i specialdelen. Dette skema blev efterfølgende udviklet til en mestringsbog, som tager udgangspunkt i affektudbrudsmodellen og zonen for nærmeste udvikling. Den indbefatter også elevsamtaler, der afholdes ud fra de 9 H’er, samt beskrivelse af fagligt niveau, metoder og didaktik. Sidst i mestringsbogen er mestringsskemaet, som viser handlemuligheder for de voksne, hvis barnet udviser en bestemt adfærd.

I almen var der ikke behov for en lige så stor udgave, men i stedet valgte vi kun at benytte os af mestringsskemaet. Det betød, at alle børn, hvor lærerne eller pædagogerne oplevede udadreagerende adfærd, fik til opgave at udarbejde skemaet i samarbejde med skolens AMR.

Videre i forløbet valgte vi at give implementeringen en særlig opmærksomhed, da det ikke kun kræver skemaer, men også en forståelse for, hvad vold er, og hvad risiko for vold indebærer. Skolen afholdt derfor et fællesmøde om aftenen, hvor alle skolens ansatte mødte op. Dette møde omhandlede håndtering af vold eller risiko for vold.

Mødet blev afholdt af skolens AML, som gennemgik procedurer og retningslinjer ang. vold eller risiko for vold. Mødet omhandlede ligeledes registrering af grænseoverskridende hændelser, konfliktoptrapning og nedtrapning, samt mestringsskemaet, også kaldt risikovurderingen. Derudover gennemgik vi en nyrevideret retningslinje, som skolen havde udarbejdet i samarbejde med arbejdsmiljøgruppen, som omhandler håndtering og registrering af grænseoverskridende hændelser. Denne retningslinje giver også eksempler og en definition på, hvad fysisk og psykisk vold er.

Skolens ledelse har i forlængelse af opdateringen af retningslinjen også udarbejdet en reaktionstrappe til medarbejderne. I den står det beskrevet, hvordan man som medarbejder skal håndtere børn, der udviser en særlig adfærd. Det står ligeledes beskrevet, hvornår forældre kontaktes, hvornår vi afholder møder, og hvornår ledelsen inddrages.

For at sikre at medarbejderne fik prøvet de forskellige elementer af, som var gennemgået, blev de præsenteret for en kort film på https://voldsomudtryksform.dk, som omhandler grænseoverskridende hændelser og reaktioner derpå. Medarbejderne skulle efterfølgende fremlægge for hinanden, hvordan de mente, situationerne kunne have været håndteret hensigtsmæssigt.

Arbejdstilsynet var forbi igen d. 21.maj 2024, for at følge op på en arbejdsskade. I den opfølgning sikrede de sig også, at der arbejdes med vold og risiko for vold. Arbejdstilsynet var glade og tilfredse med vores arbejde og havde derfor ikke nogen anmærkninger efter deres besøg.

Skoleleder Ole Lerke

Ørstedskolen

Da jeg startede som skoleleder på Ørstedskolen, var der et påbud.

Ledelsen og MED-udvalget har arbejdet med flere forebyggende indsatser, og vi oplever, at indsatserne har haft en positiv effekt.

Påbuddet er ophævet.

Skoleleder Berit Barlebo Volder

Øster Hornum Børneunivers

For at forebygge risiko for vold i indskolingen, er der afholdt fællesmøde, med fokus på registrering og håndtering af hændelser med udadreagerende adfærd fra pressede og frustrerende elever. På mødet blev der aftalt følgende:

 • Når der er hændelser med udadreagerende adfærd, skal de registreres på ”skema til registrering af vold og trusler”, så man sikrer systematisk registrering og behandling af alle hændelser.
 • Skemaer ligger på kontoret. Når skemaet er udfyldt, skal det afleveres til arbejdsmiljøgruppen - AMR/Leder, der sørger for viderebehandling, herunder drøfter reaktioner på episoden, iværksætter nødvendige tiltag og forebygger at det sker igen.
 • Ved en hændelse hvor medarbejderen har angivet at være påvirket med en score over 5, drøftes hændelsen med det samme, så der er mulighed for at tage handling samme dag. I denne drøftelse bliver der også lavet en fælles vurdering af, om der skal tilkobles en krisepsykolog.
 • Foruden den systematiserede registrering og behandling hændelser, er der igangsat følgende pædagogiske tiltag:

Ved særlige udfordringer med elever, der har meget komplekse problemstillinger, bliver der tildelt ekstra personaletimer, så man er flere voksne omkring barnet/eleverne, til at indgå i den samlede opgaveløsning.

 • I konkrete tilfælde kan konfliktløsningen for en presset elev være, at eleven får tildelt en anden opgave, og trækkes – midlertidigt - ud af den almindelige klasseundervisning. Det giver mulighed for at ”få ro på” situationen, samtidig med at eleven bliver sat i en kontekst, der er mere overskuelig og mindre frustrerende for eleven.
 • Herudover er der i skoledelen igangsat et kompetenceudviklingsforløb med fokus på den fælles kerneopgave. Her vil et af omdrejningspunkterne bl.a. være, hvordan medarbejderne i indskoling og mellemtrin kan fordele og koordinere ressourcer, når der opstår situationer, hvor der er brug for noget ekstra.
 • Med disse tiltag er det Rebild kommunes opfattelse at arbejdet i indskolingen er planlagt, tilrettelagt og udført, så risikoen for vold er effektivt forebygget.

Skoleleder Trine Damsgaard Nielsen

Østre Skole og SFO

Skolens arbejde med at efterleve påbuddet om at sikre at risiko for vold forebygges har bl.a. omfattet følgende:

 • Gennemgang og revision af eksisterende beredskabsplaner og procedurer om vold og trusler, psykisk førstehjælp, registrering, analyse og læring af krænkende hændelse/ulykker til læring for at sikre ensartet tilgang er definitioner og handleplaner af/for hhv. fysisk og psykisk vold genopfrisket på P-møder
 • Korrekt registreringspraksis er opdateret og gennemgået, forudsætning for handling de centrale procedurer for registrering, analyse og læring er udmøntet af lokal AMG/MED og er fast punkt på deres møder, så forebyggelsesarbejdet kan ske løbende ud fra aktuelle problemstillinger, når en elev har udfordringer, drøftes de pædagogiske tiltag i forhold til handlemuligheder – herunder også medarbejdernes handlemuligheder/forholdsregler ift. egen sikkerhed og nødvendig registrering og evt. andet skoletilbud
 • Forvaltnings-MED har vedtaget at der to gange årligt i perioder af 14 dage gennemføres stikprøvekontrol ift. registrering med indberetning til forvaltningen, så forvaltnings-MED kan vurdere evt. behov for større samlede indsatser

Skoleleder Helle Futtrup

Aarupskolen

I skolens Helhedsafdeling har vi valgt at implementere:

 • Trafiklysmetoden: Trafiklys er et risikovurderingsværktøj, der hjælper personalet med at vurdere de enkelte elever, således personalet kan tage de forholdsregler der er nødvendige for at passe på/være på forkant med eventuelle konflikt-optrapninger i dagligdagen. Således kan skoledagligdagen og undervisningen planlægges, tilrettelægges, samt udføres, så risikoen for vold forebygges.
 • Der foreligger nu risikovurderingsskemaer på alle elever.
 • Implementering af dialogkort – i forskellige mødefora omkring Helhedsafdelingen
 • Dialogkortene beskriver forskellige cases, der kan skabe dialog og refleksion i personalegruppen omkring voldelige episoder.
 • Derudover er kriseplan blevet opdateret således at:

 • At voldsramte ansatte, vidner, pårørende og elever får den nødvendige hjælp og støtte efter en episode.
 • At episoden bliver registreret og registreret korrekt.
 • At episoden bliver evalueret, og resultaterne bliver brugt til at kvalificere arbejdet omkring håndteringen af voldsomme episoder.

Skoleleder Claus Toft Christensen