Berigelse via samarbejde

Kombibiblioteket i Holluf Pile fungerer, fordi alle er indstillede på at lære af hinanden

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På baggrund af den senere tids fagpolitiske skriverier, herunder Inger Schrøders kommentar 'Læring i højeste potens' i sidste nummer af Folkeskolen, føler vi skolebibliotekarer på Holluf Pile Bibliotek os kaldet til en uddybende kommentar.

Vi ønsker på ingen måde, på så spinkelt et grundlag som artiklen 'Samarbejde giver bedre service' i Folkeskolen nummer 37, at fungere som kasteskyts eller løftestang for interessenterne i en fagpolitisk 'raptus'.

Vi vil gerne understrege, at når kombibiblioteket Holluf Pile på syvende år stadig er velfungerende, så skyldes det, at modellen blev til ud fra et dybtfølt ønske fra alle involverede parter om udvikling til gavn for alle og i gensidig respekt for hinandens fagområder. Ord som besparelser, brødnid eller strandhugst har aldrig været på tale. Modellens holdbarhed understøttes yderligere af det faktum, at personalet, med en enkelt undtagelse (sygdom), stadig er det samme.

Påstanden om, at vi på Holluf Pile Bibliotek har den opfattelse, at en bibliotekar er en bibliotekar, hvad enten det drejer sig om en folkebibliotekar eller en skolebibliotekar, bunder enten i manglende kendskab til vores måde at fungere på eller den specielle vinkel, der er anlagt i artiklen om kombibiblioteket, som jo langtfra fortæller om de mange funktioner, vi opfylder.

Lad os forsøge at rette op på de eventuelle misforståelser, der måtte være.

Vi er tre skolebibliotekarer med henholdsvis 26, 26 og 17 års undervisningserfaring i folkeskolen. Den ene af os er desuden edb-vejleder. Vi er sammensat, så vi supplerer hinandens stærke og svage sider optimalt. Vores faglige ekspertise og kvalifikationer og personligheder er det, vi bidrager med i vores daglige virke. Vi har rødder i den danske folkeskole, med alt hvad det indebærer af viden, erfaringer, indsigt, holdninger og udviklingsforpligtelser. Dette sidste har været drivkraften i etableringen af Væksthuset.

Vi er et pædagogisk servicecenter, som er velkørende til alles tilfredshed her på stedet. Vi kan sagtens måle os med langt de fleste 'servicecentre', vi har set, men vi er mere end det. Vi er også et kombibibliotek, eller et kombi-servicecenter om man vil, og det er her, den anden personalegruppe kommer ind. Med en anden baggrund, en anden kultur og anden uddannelse.

Vi lærere/skolebibliotekarer sørger som en selvfølge for, at de funktioner, vi skal varetage, bliver varetaget. Det er naturligvis vores hovedansvar. Ligesom personalet fra folkebiblioteksdelen har deres områder, hvor de er hovedansvarlige.

Men når det så er sagt, så er opdelingen ikke længere så skarp. Vi er så tæt et personaleteam, at vi hele tiden opkvalificerer hinanden, så vi efterhånden bliver mere og mere i stand til at gå ind i hinandens traditionelle områder. På mange måder oparbejder vi en dobbeltekspertise, men er hele tiden klar over, hvem af os der er de hovedansvarlige.

Det er sådan, artiklen om os skal forstås.

Naturligvis er pædagogiske strømninger (som for eksempel de mange intelligenser, logbogsmetoden og storylinemetoden, for bare at nævne nogle), undervisningsmaterialer, kontakt til fagudvalg, de andre skolebiblioteker i kommunen og så videre noget, vi som skolebibliotekarer må være ansvarlige for bliver tilgodeset og videreformidlet til de andre.

De to folkebibliotekarer og to biblioteksassistenter indgår imidlertid også i disse funktioner, i det omfang de føler sig rustet til det. Det følte de ikke i begyndelsen, men vi opkvalificerer løbende hinanden til alles tilfredshed.

Det ville aldrig gå, at et folkebibliotekspersonale, som kun har rødder i folkebibliotekskulturen, alene skulle varetage arbejdet i vores kombi-servicecenter. De ville helt mangle den opkvalificering, som vores personale har gennemgået.

Samtidig spiller det enkelte personales personlighed naturligvis også en rolle. Har man lyst til nye udfordringer og forandringer, eller vil man egentlig helst bevare status quo?

Her hos os er det sådan, at sammen er vi blevet et stærkere hold. Til glæde for alle.

Vi kan og skal berige hinandens virke - ikke bekrige.

Vi må fortsat have respekt for hinandens forskelle og ligheder, uddannelse, kvalifikationer, kulturer og personligheder.

Powered by Labrador CMS