Vejledning til selvangivelsen for 1995

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indledning

På de efterfølgende sider bringes selvangivelsesvejledningen for lærere for indkomståret 1995. Ønskes en mere generel vejledning, henvises til Told- og Skattestyrelsens vejledning 'Skatten 95', som bl.a. kan afhentes hos de lokale skattemyndigheder, eller til de bøger, der hvert år udgives vedr. skatten.

Selvangivelsesblanketten for 1995

Selvangivelsen for 1995 svarer stort set til sidste års selvangivelse. Der er dog sket enkelte ændringer i selvangivelsesrubrikkernes indhold, som man bør være opmærksom på ved udfyldelsen, således:

RUBRIK 11

Lønindtægt, honorarer m.v. skal anføres før at arbejdsmarkedsbidraget er fratrukket. Dette bør man især være opmærksom på, hvis man retter i det fortrykte beløb.

RUBRIK 17

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse. Det er det totale beløb, der skal anføres. Dvs. før arbejdsmarkedsbidrag og uden fradrag af det skattefri beløb på kr. 6.000. Skattevæsenet beregner så selv det beløb, der skal medregnes.

RUBRIK 29

Øvrige fradrag i den personlige indkomst. Kontanthjælpsbeløb modtaget i 1994, som er tilbagebetalt i 1995, anføres af skattevæsenet i de relevante tilfælde på forsiden af selvangivelsen. Kontrollér, at beløbet er korrekt, og anfør så selv beløbet i rubrik 29.

'Tast selv-service'

Told- og Skattestyrelsen tilbyder skatteborgere, som har modtaget den almindelige fortrykte selvangivelse, at indtelefonere de rettelser og tilføjelser de måtte have til selvangivelsen på tlf. nr. 7010 1070. Man kan også pr. telefon kvittere for en korrekt selvangivelse. Derved får man hurtigere tilsendt sin årsopgørelse og f.eks. overskydende skat tilbage.

Tast selv via computer

Som noget nyt kan man indtaste rettelser og tilføjelser til selvangivelsen 1995 via computer. Dette kræver dog, at man har et modem. Telefonnummeret er 7010 1075.

Skattefri udbetaling af diæter, kilometerpenge m.v.

i forbindelse med rejser, møder og kurser

Rejse- og befordringsgodtgørelse, som udbetales af arbejdsgivere inden for særlige af Ligningsrådet fastsatte regler og satser, er skattefri. Reglerne gælder også for fagforeningsfunktionærer, tillidsrepræsentanter m.v.

Ydes der godtgørelser ud over de godkendte satser, skal det overskydende beløb medregnes i den personlige indkomst.

Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren ved udbetaling af den skattefri godtgørelse og den supplerende godtgørelse foretager en klar opdeling af de to beløb.

Er udbetaling af skattefri rejsediæter sket med et beløb, der er lavere end de af Ligningsrådet fastsatte satser, kan man fratrække differencebeløbet i den skattepligtige indkomst under rubrik 53 -øvrige lønmodtagerudgifter.

Fagforeningsfunktionærer og tillidsrepræsentanter, der har deltaget i rejser og møder, og som ikke har fået udbetalt skattefri diæter, kan i stedet foretage et fradrag i den skattepligtige indkomst under rubrik 53 svarende til Ligningsrådets satser således:

Heldagsmøder (over 4 timer)kr. 150,00

Halvdagsmøder (indtil 4 timer)kr. 75,00

Det er dog en betingelse, at møderne er afholdt i en afstand af 8 km fra det normale arbejdssted, og at mødevirksomheden - set over en længere periode - udgør mindre end 50 % af arbejdstiden.

Bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter m.fl., som modtager diæter og som selv afholder befordringsudgiften til møder, kan under iagttagelse af 60-dages-reglen - se nedenfor - selv fratrække befordringsudgiften efter Ligningsrådets høje satser under rubrik 51.

Rejse- og befordringsgodtgørelse til tjenestemænd m.fl., jf. statsskattelovens paragraf 5d, skal ikke medregnes i indkomsten. For lærere drejer det sig bl.a. om udbetalinger, jf. time- og dagpengecirkulæret, f.eks. for tjeneste, der medfører ophold uden for hjemstedskommunen (f.eks. ved lejrskoleophold).

Erhvervsmæssig kørsel

Der er ikke længere mulighed for at fratrække udgifter til befordring mellem skiftende og flere samtidige arbejdspladser, trekantskørsel o.l.

I stedet er der indført særlige regler - bl.a. 60 dages-reglerne - hvorefter arbejdsgiveren kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. For nærmere herom henvises til Kredsformandsudsendelse af 14. juni 1994 nr. 074/1994 og Folkeskolen 1993 nr. 24.

Har arbejdsgiveren ikke udbetalt kørselsgodtgørelse, kan der i stedet foretages fradrag efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejdsplads (de lave satser) jf. nedenfor.

Powered by Labrador CMS