Svinninge Skole i Holbæk øger skoleugens længde med en lektion i indskolingen næste skoleår.

Enkelte frihedsforsøgskoler forlænger nu skoleugen igen

Frihedsforsøget i Esbjerg og Holbæk har betydet kortere skoledage for eleverne. Men i Esbjerg får udskolingen flere timer næste år, og Svinninge Skole ved Holbæk vil udvide skoleugen med en lektion i indskolingen. Fordi det giver mening, fortæller skolelederen. Holbæk-lærernes formand mener, at frihedsforsøg skal bruges til at prøve muligheder af.

Skolerne i Holbæk og Esbjerg har det, som flere andre drømmer om – stor frihed til selv at planlægge – også når det gælder skoledagens længde. Det har resulteret i, at langt de fleste skoler nu har kortere ugentlig skoletid end skolerne i resten af landet. Særligt har Cosmosskolen i Esbjerg gjort sig bemærket ved at give alle elever fri kl. 13. Det var lidt svært for politikerne, fortalte udvalgsformand Diana Mose Olsen på KL's Børn & Unge Topmøde i dag, men det måtte de acceptere.

"Men allerede nu er de ved at lave lidt om, særligt i udskolingen. Fordi de har fundet ud af, at der ikke rigtig er plads til noget sjovt ud over undervisningen i det, man skal kunne til eksamen".

Og på Svinninge Skole i Holbæk Kommune er der også ændringer på vej. Her valgte man fra ved dette års skolestart at sætte skoletiden ned med omkring tre lektioner om ugen varierende fra klassetrin til klassetrin, men næste år planlægger skolen at skrue op for timetallet i indskolingen igen.

”Vi sætter skoledagen op med en ekstra lektion om ugen for at lave et praksisfagligt værksted, hvor eleverne selv kan vælge sig ind på det, de har lyst til. Det kunne være Lego Mindcraft eller fordybelse. Det skal være leg og læring. Det bliver ikke mere bogskole, men skole på en anden måde”, siger skoleleder Annie Bach.

Frihedsforsøg

Skolerne i Holbæk og Esbjerg kommuner har siden skoleåret 2021/22 taget del i et treårigt frihedsforsøg, hvor skolerne blev frisat fra en række af de lovmæssige rammer. Dog er der en række områder, som skolerne ikke kan ændre på. Statsminister Mette Frederiksen fortalte i nytårstalen, at regeringen allerede i år vil give mulighed for, at alle kommuner kan blive sluppet løs på et eller flere velfærdsområder. Senere har statsministeren præciseret over for Avisen Danmark, at hver kommune kun må frisætte ét af de tre store velfærdsområder; skole-, ældre- og daginstitutionsområdet. Netop nu forhandler politikerne om, hvilke rammer, der skal være i de kommuner, som vælger frihed på skoleområdet. I Esbjerg og Holbæk er der i år disse hegnspæle:

•Undervisningen skal fortsat stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, men øvrige krav vedr. organisering og indhold vil kunne fraviges som led i forsøget.

• Folkeskolen skal fortsat være vederlagsfri

• Undervisningspligten vil gælde uændret.

• Reglerne om børneattester i forbindelse med ansættelse af personale fastholdes.

• Nødvendig støtte i undervisningen til elever med særlige behov fastholdes.

• Folkeskolens prøver, således at eleverne fortsat skal have en afgangseksamen fra folkeskolen. Der indføres frihed til at veksle enkelte fag, i både bundne og udtræksprøver.

• Vurdering af uddannelsesparathed fastholdes, men der gives mulighed for lokalt at tilrettelægge hvordan UPV udformes. Karakterkrav til ungdomsuddannelser fastholdes.

• Elevernes ret til et godt undervisningsmiljø gælder fortsat

• Elevråd og retten til at danne elevråd fastholdes.

• Skolebestyrelser fastholdes og deres opgave er fortsat at føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed. Der vil kunne gives frihed til at fravige reglerne, fx til bestyrelsens sammensætning. • Klageadgangen ift. de regler, der fastholdes som hegnspæle

Se den politiske aftale her

I første omgang bliver det lærerne, som definerer, hvad de forskellige hold skal indeholde, men på sigt er det meningen, at eleverne selv kan komme med ønsker til de tilbud, som skolen tilbyder.

Tiltaget sker, fordi lærere og ledere er blevet enige om, at man rigtig godt kunne tænke sig at prøve de praksisfaglige værksteder af.

"Vi ønsker at skabe en større meningsfuldhed for eleverne ved at undervise og tænke i helheder frem for del-elementer", lyder det fra Annie Bach og fortæller, at skolens specialklasser - I-klasserne - ikke får nedsat timetal i dette skoleår.

"Her er der skabt et nyt fag, som hedder Innovation. Dette fag er en sammenlægning af håndværk/design, billedkunst og natur/teknik. Alle betydningsfulde fag, som spiller godt sammen i en undervisning, der tænkes i en helhed/Tre-I-En. Tanken er, at der skal arbejdes med hele emner, som skal belyses fra flere vinkler. Vigtigt er det dog at pointere, at skolen ikke ønsker at forfladige fagenes betydning. Tværtimod er der fokus på fagligheden, men hvis vi skal udfordre den nuværende skolepraksis i frihedsforsøget og skabe anderledes skolegang for eleverne, så er helheder og meningsfuldhed er godt sted at starte", mener ledelsen på Svinninge Skole, som også håber på, at det vil skabe en større motivation for at gå i skole og lære at lære.

”Vi har ikke sat os ned og haft en analyse af, at skoledagene er blevet for korte. Vi gør det, fordi vi gerne vil lave en skoledag, der skaber meningsfuldhed for eleverne ved at arbejde i helheder. Fagene må gerne spille sammen, belyses fra forskellige vinkler og med andet end kun bøger", siger Annie Bach.

Holbæk: Skolerne bestemmer skoledagens længde

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede i årets nytårstale, at de massive frihedsgrader, som skolerne i Holbæk og Esbjerg har i en treårig periode også skal gives til skoler i resten af landet. Senere har statsministeren præciseret, at hver kommune kun må frisætte ét af de tre store velfærdsområder; skole-, ældre- og daginstitutionsområdet. I sidste uge indkaldte regeringen til første forhandlingsmøde om, hvilke regler, der skal gælde i kommuner, der vælger at frisætte skolerne. Efterfølgende kom det frem, at det ikke er sikkert, at alle får samme frihedsgrader, som skolerne i Holbæk og Esbjerg har. Socialdemokratiets ordfører Jens Joel ville ikke garantere, at skolerne – som det er tilfældet i Holbæk og Esbjerg – kan bestemme over skoledagens længde.

”Timetalsbindinger har for mig at se også været et værn mod nedskæringer i skolen. Jeg syntes, at det var problematisk, da man oplevede, at der var op mod et helt års skolegangs forskel alt efter, hvor i landet eleverne gik i skole”, sagde han efterfølgende til folkeskolen.dk.

Kredsformand: Vigtigt at skolerne selv tager beslutningen

Formand for Holbæk Lærerkreds Hans Junker er glad for, at skolerne i kommunen selv kan vurdere, hvad der passer bedst på den enkelte skole.

Skoleleder Annie Bach mener, at der er rigtig god grund til at give skolerne frihed til at bestemme over skoledagens længde. Det samme mener formand for Holbæk Lærerkreds Hans Junker. Han mener, at Svinninge Skoles tiltag netop viser, hvad der ligger i friheden.

”Man gør det, som man vurderer giver mening. Det er det, som skolereformen failede på. Der skulle alle gøre det samme uanset, om det gav mening eller ej. Her går man ind og siger, man har prøvet noget på en skole, og nu tror man noget andet giver mening, og så prøver man det”, siger han og understreger:

”Der er ikke noget helligt for os i, at skoledagen skal have en vis længde. Vi skal have den skoledag, som giver bedst mening for elever og lærere. Hvis de vurderer, det er et ekstra modul, der skal til, så er det det de går med. Det springende punkt er, at der er ikke nogen, der kommer udefra og siger, at Svinninge Skole skal gøre det. De tager selv beslutningen”.