Der er to forslag til færre penge til foreningsledelsen på kongressens bord i dag. Heidi Yoma Rasmussen, Høje-Taastrup, står bag det ene, mens hovedstyrelsen selv ved formand for organisationsudvalget Thomas Andreasen fremsætter det andet.

Den politiske top i DLF foreslår lavere honorarer til sig selv 

I dag skal Lærerforeningen diskutere et forslag om et loft over honorarer til den politiske ledelse, som forventes at indbringe knap én million kroner til foreningen. Et alternativt forslag vil udjævne forskellene mere.

Publiceret Senest opdateret

Den politiske ledelse i Danmarks Lærerforening vil i fremtiden modtage færre penge i løn og honorarer. Men hvordan og hvor meget - det skal foreningens kongres beslutte i dag. 

De valgte medlemmer af foreningens hovedstyrelse, herunder formanden og næstformanden, får løn for det politiske arbejde. Samtidig kan de valgte efter vedtægterne modtage honorarer for tillidsposter andre steder, for eksempel bestyrelsesposter. I alt modtager hovedstyrelsens medlemmer knap 1,5 mio. kroner i eksterne honorarer om året. 

Det ønsker hovedstyrelsen selv at lave om på. Derfor står den politiske ledelse bag et forslag om at sætte et loft over sine eksterne honorarer.

Flere og større honorarer

“Der er kommet flere honorarer de senere år, og de er også blevet større. Derfor ønsker vi, at kongressen beslutter et loft", forklarer Thomas Andreasen, formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget og medlem af hovedstyrelsen og forretningsudvalget. 

Hovedstyrelsens forslag

Hovedstyrelsen foreslår, at foreningens egen aflønning af formand, næstformand, forretningsudvalg og hovedstyrelse er uændret.

Der foreslås et loft over eksterne honorarer. For formanden indføres en grænse på 200.000 kroner per år. For næstformanden er grænsen 157.000 kroner, og for øvrige forretningsudvalgsmedlemmer op til 56.600 kroner. For øvrige medlemmer af hovedstyrelsen er grænsen 16.000 kroner om året.

Eksterne honorarer over loftet tilfalder Danmarks Lærerforening. Det forventes at indbringe cirka 900.000 kroner om året, primært fra formanden. 

Thomas Andreasen peger på, at formand Gordon Ørskov Madsen startede samtalen om eksterne honorarer i sin første valgperiode. Det skete, da Lærernes Pension indførte et nyt honorar til medlemmer af bestyrelsen. Gordon Ørskov Madsen forklarede dengang, at han ønsker, at honoraret går til foreningens arbejde i stedet for til ham. 

I foråret 2023 blev Gordon Ørskov Madsen bestyrelsesformand i Lån&Spar Bank, hvilket også oppebærer et honorar. Her forklarede han også til Folkeskolen, at han ønsker at sende pengene videre til foreningen. 

I hovedstyrelsens forslag fastlægges et loft på 200.000 kroner per år for eksterne honorarer til formanden. For de andre tillidsvalgte er loftet lavere. Næstformanden kan modtage op til 157.000 kroner i honorarer, mens de tre andre fuldtids-frikøbte medlemmer af forretningsudvalget kan modtage op til 56.600 kroner. Øvrige medlemmer af hovedstyrelsen kan modtage op til 16.000 kroner per år.

”Det er især formanden, som går ned i løn med vores forslag. Men samlet vil alle i hovedstyrelsen enten blive på samme niveau eller gå ned i løn,” siger Thomas Andreasen.

Penge vil tilfalde foreningen

Kreds 16's ændringsforslag

Forslaget vil hæve lønnen til de politiske tillidsvalgte i Hovedstyrelsen.

Årslønnen hæves med følgende satser: Formandens løn hæves med 299.000 kroner. Næstformandens løn hæves med 94.000 kroner om året. Forretningsudvalgsmedlemmers løn løftes med omkring 30.000 kroner, imens øvrige hovedstyrelsesmedlemmer får mellem 13.000 og 15.000 kroner mere om året.

 

Til gengæld bortfalder alle eksterne honorarer til disse tillidsvalgte. Det forventes at indbringe 560.000 kroner om året til hovedkassen.

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil alle honorarer over loftet tilfalde Danmarks Lærerforening. Hovedstyrelsens forslag forventes at indbringe omkring 900.000 kroner til foreningen hvert år. 

Forud for debatten på kongressen torsdag er der også stillet et alternativt forslag af den lokale lærerforening i Høje-Taastrup, Kreds 16. Lærerkredsen foreslår en model, som løfter lønnen til den politiske top. Til gengæld skal alle eksterne honorarer sendes videre til foreningens hovedkasse.

Løn og honorarer i dag

Danmarks Lærerforening har åbenhed om løn og vilkår for de tillidsvalgte.

Formanden modtager 1.346.000 kroner i årsløn. Næstformanden modtager 78,5 procent af formandens løn. Forretningsudvalgsmedlemmer modtager enten 24,5 eller 28,5 procent af formandens løn afhængigt af, om de lønnes efter ”ny løn”. Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer modtager 8 eller 7,25 procent af formandens løn. 

Til ovenstående skal tillægges pension på enten 17,3 procent eller 19,8 procent. Eksterne honorarer kommer ligeledes oveni.

Du kan se en liste over Hovedstyrelsens eksterne repræsentationer her: https://www.dlf.org/media/15129015/hovedstyrelsens-eksterne-repraesentationer-maj-2022.pdf

 

”Formålet er at give et let og gennemskueligt afregningsprincip, som alle kan forstå. Samtidig vil vores forslag betyde, at vi ligestiller hovedstyrelsens medlemmer mere,” forklarer kredsformand Heidi Yoma Rasmussen.

Formandens løn hæves med knap 300.000 kroner om året, næstformanden får 94.000 kroner mere, imens forretningsudvalgets lønninger løftes med omkring 30.000 kroner. Øvrige hovedstyrelsesmedlemmer får 13.000-15.000 kroner mere per år. 

For Heidi Yoma Rasmussen er det vigtigt at sikre større lighed mellem hovedstyrelsens medlemmer.

”Der er i samfundet gået inflation i bestyrelseshonorarer, som nogle steder er blevet meget store. Dermed følger en utilsigtet skæv aflønning af hovedstyrelsen, som ikke bygger på en kongresbeslutning om, at noget er vigtigere og skal honoreres meget højere end andet", siger Heidi Yoma Rasmussen.

Honoraret må ikke være afgørende

Med det alternative forslag forventes DLF at få 650.000 kroner mere i hovedkassen end i dag. 

Kan du være bekymret for, om de tungeste og mest ansvarspådragende eksterne poster bliver mindre attraktive, når der ikke er nogen forskel på honorarerne?

”Jeg har stor tillid til, at hovedstyrelsen besætter posterne med dem, der er bedst kvalificerede. Det må ikke være honoraret, der er afgørende", siger Heidi Yoma Rasmussen. 

Thomas Andreasen fra hovedstyrelsen har ingen kommentarer til ændringsforslaget fra Kreds 16.

”Vi har i hovedstyrelsen noteret os forslaget, og vi forstår godt motivationen. Men vi ønskede fra hovedstyrelsen ikke selv at komme med et forslag, som øger honorarerne for alle. Nu har vi aftalt at vente og se, hvor debatten ender,” siger Thomas Andreasen. 

De nye regler gælder for eksterne honorarer til formandskabet og hovedstyrelsen. Reglerne omfatter ikke honorarer for poster, der er adskilt fra arbejdet i hovedstyrelsen. Det kan for eksempel være, hvis man som kredsformand er udpeget til en lokal repræsentation og også sidder i hovedstyrelsen.