”Det er et historisk godt resultat på det statslige område, og med længder det bedste slag vi har slået i mange år for sosu-undervisere”, siger Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening.

OK24 på sosu-skolerne:
Ros til pæne lønstigninger.
Ris til fortsat løngab

Den nye overenskomst er på vej til afstemning. OK24-aftalen giver pæne lønstigninger og sætter en prop i løngabet mellem sosu-undervisere og folkeskolelærere. Aftalen kommer dog ikke sosu-undervisernes lønefterslæb til livs.

Publiceret Senest opdateret

”Et historisk godt resultat”. 

”Vi er meget tilfredse”. 

Sådan lyder det fra Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, når man spørger til OK24-aftale for sosu-underviserne. 

OK-aftalen sendes til vejledende afstemning hos medlemmerne onsdag den 3. april, og hos Danmarks Lærerforening anbefaler en enig hovedstyrelse at stemme ja til aftalen. 

For selvom det mangeårige lønefterslæb ikke fjernes, og løngabet på flere tusinde kroner mellem sosu-undervisere og deres kolleger i den kommunale folkeskole ikke forsvinder, så er de opnåede resultater et kæmpe skridt i forhold til tidligere, mener Morten Refskov. 

”Det er et historisk godt resultat på det statslige område, og med længder det bedste slag vi har slået i mange år for sosu-undervisere. For vi er lykkedes med at sætte en prop i, så løngabet i hvert fald ikke bliver større”, siger Morten Refskov. 

Hurtig udmøntning 

Ligesom på det kommunale område opererer det statslige område med en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Og på det statslige område går langt hovedparten til lønstigninger – i alt vil en sosu-underviser få 7,4 procent mere i løn med OK24-aftalen.

Heraf udmøntes 5,89 procent allerede den 1. april i år (men udbetales med tilbagevirkende kraft efter overenskomstens ikrafttrædelse). Den 1. april 2025 stiger lønnen yderligere med 1,31 procent og den 1. november med yderligere 0,2 procent. 

Via den del af overenskomsten, der særligt gælder sosu-underviserne, stiger undervisningstillægget for undervisere på basisløn 3 tillige med 1.500 kroner årligt pr. 1. april 2025. 

”Vi ville gerne have haft et løntrin mere på sosu-området, men det var der ikke penge til, da andre organisationer prioriterede pension”, konstaterer Morten Refskov. 

Pension kan bruges til løn 

Netop pensionen stiger med 0,8 procent, så den pr. 1. april 2025 er på 18,4 procent. 

I forhold til pension kan sosu-undervisere selv vælge, om de ønsker den del af pensionsbidraget, der overstiger 15 procent udbetalt helt eller delvist som løn. 

Derudover er der i aftalen en lillebitte stigning på basisløn 2 med 418 kroner årligt for ansatte i hovedstaden og 406 kroner for ansatte i provinsen. Den stigning kommer også fra april 2025.

Reguleringsordning og lønindeks 

Derudover bliver der med aftalen indlagt en ekstra udmøntning – en såkaldt plus-udmøntning – i november 2025. På det tidspunkt følger man op på, om lønudviklingen på det offentlige område rent faktisk følger lønudviklingen på det private område. 

I forvejen har man i mange år haft reguleringsordningen, som sikrer, at de offentligt ansattes løn stiger med 80 procent af den lønstigning, der har været på det private arbejdsmarked. Men nu kommer der altså en ekstraordinær lønudbetaling allerede i november 2025, hvor der samles op på en eventuel difference. Også det vil kunne give ekstra penge i lønningsposen.

Med OK24-aftalen indføres også et nyt lønindeks, der skulle sikre en bedre parallelitet. 

Det vanskelige løngab 

På lønsedlen betyder aftalen knap 3.000 kroner ekstra om måneden for sosu-undervisere på basisløn 3, når alle løndele er udmøntet. 

”Vi er meget tilfredse med resultatet, men vi må også erkende, at det er ekstremt svært for os at ændre på løngabet”, siger Morten Refskov og fortsætter: 

”For på det statslige område kan vi ikke internt hos DLF tage fra andre store grupper og på den måde skævdele til fordel for de grupper, som er lavestlønnede, fordi der ingen store grupper er. Så det er ikke nogen politisk let øvelse, for hvilke andre grupper skal holde for”, spørger han. 

Sosu-lærer basis 3 hovedstad

Nuværende 1. april 2024 1. april 2025 1. november 2025 Samlet stigning
34.3343637436.98037.0492.715

Stigning i central løn ved OK24, Kilde: Danmarks Lærerforening

Ambitionen er stadig at få mindsket løngabet – via en større udmøntning i Ny Løn – eller måske tilførsel af ekstra midler, som det er set med trepartsmidlerne. 

”Vi skal have den lokale løn – Ny Løn til at fungere bedre for sosu-underviserne, derfor afholder vi også en konference i juni for vores tillidsvalgte om netop dette,” fortæller Morten Refskov. 

Sosu-lærer basis 3 hovedstad, der vælger at få stigningen i pensionsindbetaling udbetalt som løn

Nuværende 1. april 2024 1. april 2025 1. november 2025 Lønstigning
34.33436.37437.27637.3453.011

Kilde: Danmarks Lærerforening

Flere resultater i aftalen 

Ud over resultaterne på løn og pension giver OK24-aftalen også en række forbedrede barselsvilkår. Far eller medmors lønret udvides med tre uger, så hele den øremærkede forældreorlov kan holdes med løn. 

Lønretten til forældre med to eller flere børn ved samme fødsel udvides med 13 uger til hver. 

I forhold til valg af tillidsrepræsentanter mener Morten Refskov, at aftalen er et gennembrud.

”Vores krav var en ret til en tillidsrepræsentant på de enkelte lokationer, hvis en arbejdsplads har flere matrikler. Så langt kom vi ikke, men vi har fået indført, at hvis der ikke kan opnås enighed om en lokal struktur for tillidsrepræsentanter, skal de centrale parter indkaldes med henblik på at finde en løsning,” fortæller Morten Refskov. 

Derudover indeholder aftalen på sosu-området også en passus om undervisningsbegrebet.

”Parterne er enige om fortsat at rådgive i overensstemmelse med § 10 og bilag 1 vedrørende undervisningsbegrebet i 2011-udgaven af organisationsaftalen for sosu-undervisere”, står der.

”På en sosu-skole har underviserne mange forskellige opgaver, og det er vigtigt at få slået fast, hvordan man definerer undervisning, både i forhold til sammenhængen til forberedelse, belastningsfaktorer med mere”, siger Morten Refskov.

Debat i hovedstyrelsen 

Inden Lærerforeningens hovedstyrelse i sidste uge blev enige om samlet set at anbefale et ja til den statslige overenskomst, var der en del skeptiske røster omkring netop aftalen indgået for sosu-undervisere. For var aftalen god nok? 

”Jeg var ikke alene om at være skeptisk, men jeg var nok mest tydelig”, lyder det fra Per Breckling, hovedstyrelsesmedlem og formand for Fredericia Lærerkreds. 

”Sosu-undervisere og Frie Fagskole-lærere har den dårligste løn blandt vores medlemmer. Derfor skal vi i DLF arbejde hårdt for at løfte dem mest muligt, ligesom vi har gjort med børnehaveklasselederne over årene”, fortsætter han. 

Derfor glæder han sig over OK24-løftet til lærere på de Frie Fagskoler, som DLF har fået i hus sammen med Frie Skolers Lærerforening, og han er også glad for, at lønstigningerne til sosu-underviserne denne gang er på niveau med de kommunalt ansattes lønstigninger. 

”Ved sidste OK-aftale i 2021 blev løngabet mellem sosu-undervisere og folkeskolelærere øget. Denne her aftale har en lille fordel for sosu-underviserne, fordi de får mere til løn end kommunalt ansatte, hvor en del af pengene går til efteruddannelse. Men vi er ikke i mål, og det er noget, vi skal arbejde med”. 

Helt overordnet mener Per Breckling, at hovedstyrelsen skal lægge en strategi for, hvordan løngabet og lønefterslæbet kan mindskes. Ligesom DLF tidligere har gjort det for blandt andet børnehaveklasseledere og specialskolelærere. 

Han er dog helt enig med Morten Refskov i, at det er lettere at gøre på det kommunale område, fordi DLF her kan veksle penge mellem egne grupper. 

”Vi skal samarbejde med andre organisationer, men umiddelbart er der ingen at veksle penge med på det statslige område, så vi er nødt til at lægge os i selen for at opnå resultater på anden vis, blandet andet ved at opnå bedre resultater på lokallønnen for sosu-undervisere”, siger Per Breckling. 

Efter en del diskussion på hovedstyrelsesmødet endte Per Breckling med at anbefale et ja til aftalen på det statslige område, og han opfordrer alle sosu-undervisere til at sætte sig godt ind i aftalen, komme til klubmøder og overveje, hvad de vil stemme til den vejledende afstemning. 

Tillidsvalgt: Et godt resultat 

På Sosu H i København anbefaler tillidsrepræsentanterne for DLF deres medlemmer at stemme ja til den indgåede aftale. 

Pernille Ellgaard Handskemager, tillidsrepræsentant på Sosu H.

”Det er et godt resultat, og vi er rigtig glade for, at den største del af lønstigningen bliver udmøntet allerede her pr. 1. april. Vi havde dog gerne set, at sosu-underviserne var blevet løftet endnu mere, så løngabet mellem folkeskolelærere og sosu-undervisere var blevet mindsket”, siger Pernille Ellgaard Handskemager, tillidsrepræsentant for DLF på Sosu H. 

Ud over de pæne lønstigninger fremhæver hun den ekstra lønberegning i slutningen af 2025 i forhold til lønudviklingen på det private område, den ekstra barsel med løn og fleksibiliteten i forhold til pension. 

”Det er positivt, at vi fastholder en høj pension samtidig med, at medlemmerne kan være med til at bestemme, om de vil have flere penge ud til løn eller bruge alle pengene på pensionsopsparing”, siger Pernille Ellgaard Handskemager. 

Hun er dog helt enig i, at DLF skal gå endnu mere ind i kampen for at mindske løngabet mellem sosu-undervisere og folkeskolelærere. 

Første skridt mod at mindske løngab 

På Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland anbefaler tillidsrepræsentant Micha Christina Mikkelsen også medlemmerne at stemme ja til OK-aftalen. 

”Den samlede økonomiske ramme, en stor del af lønstigningerne allerede nu og muligheden for selv at disponere over pensionsindbetalingerne over 15 procent – er et godt resultat”, mener Micha Christina Mikkelsen. 

Micha Christina Mikkelsen, tillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland.

”Så overordnet er jeg positiv, men i forhold til løngabet er det stadig lidt den samme historie om igen. Det er dog positivt, at løngabet ikke vokser, som vi har set tidligere, og jeg håber, at denne overenskomst kan være startskuddet til, at der for alvor bliver gjort noget ved det kæmpestore løngab”, siger hun. 

For ifølge hende føler medlemmerne på sosu-skolerne sig glemt og ikke anerkendt, når de år efter år må se på, at lønnen som sosu-underviser er flere tusinde kroner lavere end folkeskolelærernes. 

”Samtidig virker det unfair og mærkeligt i en tid, hvor der tales så meget om rekruttering til velfærdsuddannelserne – herunder sosu-skolerne”, siger Micha Christina Mikkelsen. 

Hun anerkender fuldt ud, at det er en svær opgave og roser også DLF for at kvalificere dialogen om netop løngabet på et højt niveau. 

”Løngabet har været på dagsordenen i flere år, med et særligt fokus siden efteråret, så lad os håbe, at dette er starten til, at løngabet mindskes,” siger hun. 

Den videre proces 

Overenskomstaftalen på det statslige område sendes ligesom aftalerne på det kommunale og det regionale område til afstemning hos medlemmerne fra den 3. april klokken 8 om morgenen. 

Afstemningen er åben frem til den 14. april ved midnat. 

Som stemmeberettiget vil du modtage en mail med link til afstemningen. Alternativt kan man også logge sig ind via Lærerforeningens hjemmeside dlf.org. 

Hvor der er urafstemning blandt medlemmerne på det kommunale og det regionale område, er afstemningen på det statslige område en vejledende afstemning. På det statslige område er det nemlig Lærerforeningens repræsentanter i Lærernes Centralorganisation, der på baggrund af afstemningsresultatet tager stilling til overenskomstaftalen.