Pensionerede lærere kan bruges til at afhjælpe lærermanglen, mener Grethe Funch Pedersen, kongresdelegeret for pensionisterne i DLF.

DLF's pensionistfraktion:
Brug pensionerede lærere som vikarer – på overenskomst

Når kommuner mangler uddannede lærere, bør de bruge corona-modellen og spørge pensionerede lærere, om de ikke har lyst til at arbejde nogle timer. Det mener Grethe Funch Pedersen og Jørn Kokkendorff, henholdsvis kongresdelegeret og hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4, pensionisterne i DLF.

Publiceret

Mange kommuner har problemer med at skaffe uddannede lærere. Hvorfor forsøger man ikke i højere grad at ansætte pensionerede lærere?

Dét spørgsmål har Grethe Funch Pedersen, kongresdelegeret for Danmarks Lærerforenings fraktion 4 - pensionisterne - stillet sig selv, siden hun blev vaccineret for corona, og vaccinationscentret vrimlede med pensionerede sygeplejersker, der var trukket i arbejdstøjet.

”Jeg undrer mig over, at man ikke bruger samme model i kommuner, hvor man mangler uddannede lærere. Hvorfor spørger man ikke blandt kommunens pensionerede lærere, om de har lyst til at arbejde i nogle timer eller nogle fag? Det ville højne fagligheden og gavne folkeskolen, hvis man brugte uddannede, pensionerede lærere i stedet for uuddannede”, mener Grethe Funch Pedersen.

Fraktion 4

Som pensioneret lærer bliver du automatisk medlem af Danmarks Lærerforenings fraktion 4, medmindre du aktivt melder sig ud.

Det koster et reduceret kontingent på omkring en tredjedel. Pr. 1. januar 2021 bortfaldt den hidtidige 75-års-regel, og man bliver fremover kontingentfri 12 år efter pensionsalderen.

Som medlem af fraktion 4 kan du få råd, vejledning og diverse fordele, påvirke debat og holdninger i din lokale kreds og på landsplan, blive valgt som kongresdelegeret, årsmødedeltager og deltage i arrangementer lokalt, nationalt og på nordisk plan.

Fraktion 4 har ingen bestyrelse, men et hovedstyrelsesmedlem og 10 delegerede til DLF’s kongres samt 44 valgte årsmødedeltagere.

Vil være en stor hjælp

Manglen på uddannede lærere stor nogle steder i landet. Hver tredje nyansatte lærer har ingen læreruddannelse, og mange af dem har kun gennemført gymnasiet. Det viste en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i november sidste år.

Undersøgelsen viste også, at tallet dækker over store geografiske forskelle. Værst ser det ud på Sjælland og allerværst i København.

Med de tydelige tal undrer Grethe Funch Pedersen sig endnu mere over, at kommunerne ikke i højere grad har fokus på de pensionerede lærere som en resurse – og at hun oplever, at flere pensionerede lærere direkte får nej til at arbejde som vikarer i nogle kommuner.

”Nogle kommuner vil for eksempel ikke lade tjenestemandspensionister arbejde. Men hvorfor ikke? Det vil da være en stor hjælp i de kommuner, der har svært ved at rekruttere uddannede lærere”, mener hun.

Opbakning fra hovedstyrelsesmedlem

Grethe Funch Pedersen får opbakning fra Jørn Kokkendorff, pensionisternes repræsentant i hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.

”Jeg er helt enig i, at det ville give rigtig god mening at lade pensionerede lærere arbejde i de kommuner, hvor de mangler uddannede lærere. For set fra elevernes synspunkt er det meget bedre med en uddannet pensioneret lærer end en student som underviser”, siger Jørn Kokkendorff.

Ændringerne omkring modregning i pension ved arbejdsindtægter har gjort Jørn Kokkendorff endnu mere positiv stemt over for ideen.

Fra 1. januar 2023 bliver ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt nemlig ikke længere modregnet i pensionen, og med et nyt lovforslag vil regeringen også afskaffe modregningen af egen arbejdsindtægt.

Lovforslaget vil træde i kraft 1. januar 2024, men med tilbagevirkende kraft fra 1. januar i år.

Skal ikke føle sig presset

Såvel Jørn Kokkendorff som Grethe Funch Pedersen understreger, at deres forslag på ingen måde handler om, at pensionerede lærere skal tage arbejde fra de uddannede, aktive lærere.

”Forslaget er kun tænkt i forhold til den aktuelle problemstilling med rekrutteringsvanskeligheder af uddannede lærere”, siger Grethe Funch Pedersen.

”De pensionerede lærere skal heller ikke føle sig presset til at begynde at arbejde, så vi ønsker ikke at give nogle dårlig samvittighed. Det er kun, hvis nogle kunne have lyst til det”, understreger Jørn Kokkendorff.

Overvejer man som pensioneret lærer at tage job for at afhjælpe lærermanglen, skal man altid tage fat i sin lokale lærerkreds.

”I dag er pensionister ikke omfattet af overenskomsten, så man skal altid henvende sig til sin lokale kreds for at høre, om kredsen har særlige aftaler for pensionister”, siger Jørn Kokkendorff.

Overenskomstdækning for pensionister

Netop overenskomstdækning af pensionister på det kommunale område, håber Jørn Kokkendorff, kan blive en realitet ved OK24.

Siden juni 2022 har statens overenskomster også omfattet pensionerede, så her er pensionister dækket af overenskomsten, hvis de får ansættelse. Da de pensionerede lærere ikke er omfattet af overenskomsten på det kommunale område, har de ikke krav på en bestemt løn. Den skal aftales individuelt.

Som repræsentant for pensionisterne må Jørn Kokkendorff ikke stemme i hovedstyrelsen i sager om overenskomster, men han vil gøre sit til, at overenskomstdækningen af pensionister kommer ind som et krav til OK24.

”Jeg har ikke stemmeret i overenskomstspørgsmål, men jeg må gerne tale for og minde de1 øvrige hovedstyrelsesmedlemmer om vigtigheden af overenskomstdækning for de pensionerede medlemmer. Ligesom jeg minder dem om vigtigheden af gode seniorordninger”, pointerer Jørn Kokkendorff.

KL: Positivt, hvis pensionerede vil hjælpe

Folkeskolen.dk/lærersenior har spurgt arbejdsgivernes organisation KL, hvad de mener om i højere grad at bruge pensionerede lærere i kommuner med lærermangel samt ønsket om at få pensionerede lærere omfattet af overenskomsten.

”Det er positivt, hvis der er tidligere lærere, som ønsker at vende tilbage til folkeskolen. Det er et af de redskaber, som kan anvendes i den lokale rekruttering. Overenskomsten foreskriver allerede i dag, at der skal indgås en aftale med Lærerforeningen, når der ansættes pensionister, og vilkårene håndteres således den vej”, siger Kristian Heunicke, direktør i KL.

Fuld regulering af tjenestemandspension

Jørn Kokkendorff håber dog alligevel, at overenskomstdækning af pensionister bliver et krav ved OK24.

Hvor han ikke har stemmeret i overenskomstspørgsmål på det kommunale område, er Jørn Kokkendorf til gengæld udpeget til at sidde i forretningsudvalget hos Lærernes Centralorganisation som repræsentant for tjenestemandspensionisterne i Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Så her er han med til at opstille krav til OK24 på statens område.

”Lige nu mødes vi alle tre organisationer sammen med pensionistrepræsentanter fra OAO – Offentligt Ansattes Organisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010, så vi kan komme med fælles krav for pensionisterne”, fortæller Jørn Kokkendorff.

Med den store inflation vil Jørn Kokkendorff kæmpe for en fuld regulering af tjenestemandspensionen, så pensionen ikke udelukkende reguleres med de generelle lønstigninger.

”Med inflationen er det på tide at efterregulere tjenestemandspensionerne, hvor vi har et stort efterslæb”, mener han.