Efter flere år med fokus på inklusion er det på høje tid at rette blikket mod didaktik i specialundervisningen, mener lektor Helga Borgbjerg Hansen, som er aktuel med en antologi om specialdidaktik.
Efter flere år med fokus på inklusion er det på høje tid at rette blikket mod didaktik i specialundervisningen, mener lektor Helga Borgbjerg Hansen, som er aktuel med en antologi om specialdidaktik.

Ny bog om specialdidaktik kaldes for sidste udkald for specialpædagogikken

Specialundervisning har længe stået i skyggen af inklusion. Derfor er det på høje tid at sætte fokus på, hvordan lærere på specialskoler og i specialklasser kan styrke undervisningen, mener Helga Borgbjerg Hansen, som er redaktør på ny antologi om specialdidaktik.

Publiceret

Bogens seks dele

'Specialdidaktik i teori og praksis' består af seks dele:

 • Først giver bogen et overblik over specialdidaktikkensplacering i det pædagogiske landskab.
 • Anden del zoomer ind på forskellige aspekter afspecialdidaktikken, blandt andet hvordan elever møder skolen ogfaget.
 • Tredje del stiller skarpt på faget dansk og beskriver, hvordanman kan arbejde specialdidaktisk her.
 • Fjerde del fokuserer på matematik.
 • Femte del anlægger en specialdidaktisk vinkel på skolens andrefag.
 • I bogens sjette del præsenteres eksempler på tværfagligeindsatser.
 • I sidste del diskuteres en række tværgående specialdidaktisketemaer med relevans for alle fag.

"Specialdidaktik i teori og praksis - undervisning påspecialskoler og i specialklasser", redigeret af Helga BorgbjergHansen og Brian Degn Mårtensson, 368 sider, Hans Reitzels Forlag,375 kroner.

Antologiens bidragsydere

 • Helga Borgbjerg Hansen, cand. pæd. pæd. og lektor ved lærer- ogeftervidereuddannelsen på professionshøjskolen UC Sjælland.
 • Brian Degn Mårtensson, cand. pæd. i pædagogisk filosofi ogph.d.­-studerende ved Aarhus Universitet.
 • Rasmus Alenkær, privatpraktiserende psykolog
 • Mette Bruun, lektor i pædagogik ved Center for Skole og Læringpå UC Sjælland i Roskilde.
 • Kim Rasmussen, lektor ved Institut for Mennesker og Teknologipå Roskilde Universitet.
 • Mette Friderichsen, talehørekonsulent og ansvarshavenderedaktør af tidsskriftet Specialpædagogik.
 • Lis Pøhler, selvstændig pædagogisk konsulent og forfatter tillære- og undervisningsmaterialer om især læsning oglæsevanskeligheder.
 • Bent Lindhardt, lektor ved læreruddannelsen og leder afKompetencecenter for matematikdidaktik på UC Sjælland og formandfor foreningen Dansk Specialmatematik.
 • Mette Saaby Nielsen, matematiklærer og cand.pæd. i pædagogiskpsykologi med speciale i specialpædagogisk støtte i matematik.
 • Henrik Skovhus, talepædagog og konsulent ved Nordjysk Læse ogMatematik Center.
 • Anette Lind, lærer og stud.pæd. i pædagogisk psykologi.
 • Peter Kock Hansen, udviklingskonsulent i Parasport Danmark ogekstern lektor på Institut for Idræt og Biomekanik, SyddanskUniversitet.
 • Kim Nielsen, lærer på institutionen Bakkegården og timelærer pålæreruddannelsen på UC Sjælland.
 • Martina Ernstberger, pædagog på Grydemoseskolen iEspergærde.
 • Helle Søndergaard, kunstformidler på Louisiana Museum of ModernArt i Humlebæk.
 • Marianne Juul Glud, lærer og inklusionsformidler påspecialskolen Svallerup Skole ved Kalundborg og konsulent vedPsykologisk Ressource Center i København.
 • Jacob Thorsted, viceskoleleder på specialskolen Kathøjskolen iKalundborg.
 • Helle Damgaard Melin, pædagogisk konsulent for it og medier påCenter for Undervisningsmidler, UC Sjælland.
 • Lotte Hedegaard­-Sørensen, ph.d. og lektor i specialpædagogikpå Aarhus Universitet, DPU.
 • Preben Olund Kirkegaard, lektor i de videregående uddannelsersdidaktik på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier,Aarhus Universitet.
 • Niels Egelund, professor i specialpædagogik på AarhusUniversitet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Selv om der politisk er et stort ønske om at øge inklusionen, har en gruppe elever i særlig grad brug for lærere og pædagoger, som kontinuerligt udvikler og diskuterer deres praksis. Men lærere på specialskoler og i specialklasser må enten ty til almenområdet for at finde didaktiske modeller og metoder eller orientere sig ud fra generelle betragtninger om, hvad specialdidaktik er.

"Både når jeg besøger specialskoler og -klasser, og når jeg underviser på diplomuddannelsen, møder jeg lærere, som spørger, hvorfor de altid skal høre om almendidaktik, når de er på kursus. Problemet er, at de ikke bare kan oversætte almendidaktikken til deres elever. De har brug for en særlig specialdidaktik", siger lektor Helga Borgbjerg Hansen fra UC Sjælland.

Hun er aktuel med antologien "Specialdidaktik i teori og praksis - undervisning på specialskoler og i specialklasser", som hun har redigeret sammen med cand. pæd. i pædagogisk filosofi Brian Degn Mårtensson. I bogen giver en række forskere og fagprofessionelle deres bud på, hvad lærere bør tage højde for i undervisningen af elever med særlige behov.

Lærere kan danne sig et didaktisk ståsted med udgangspunkt i deres fag

Lærere kan danne sig et didaktisk ståsted med udgangspunkt i deres fag

Et af kendetegnene ved specialtilbud er, at der er knyttet flere pædagoger til undervisningen end på almenområdet. Men samarbejdet mellem lærere og pædagoger kommer let til at lide nød, fordi pædagogerne mangler ord for didaktikken, siger Helga Borgbjerg Hansen. Derfor er bogen også værd at læse for pædagoger.

"Når både lærere og pædagoger tænker didaktisk, hæves niveauet på undervisningen, fordi de uvilkårligt sætter et mål for, hvad eleverne skal lære i hver lektion".

"Man skal turde stille faglige krav til eleverne, men det skal være en faglighed, som indebærer en stor grad af støtte ved hjælp af it, piktogrammer og undervisningsdifferentiering. Der findes en mangfoldighed af metoder, som ikke anvendes i almenundervisningen", siger Helga Borgbjerg Hansen og kalder antologien en håndsrækning til lærerne, så de kan give eleverne den undervisning, de fortjener.

"Det nye, som bogen bidrager med, fremgår af titlen, nemlig specialdidaktik. Det har jeg ikke hørt nogen sige før i de 40 år, jeg har arbejdet med området. Jeg hører kun folk sige inklusion og specialpædagogik", siger redaktøren.

Sidste udkald for en lang og stolt tradition med specialpædagogik

Sidste udkald for en lang og stolt tradition med specialpædagogik

I bogens efterskrift peger Helga Borgbjerg Hansen og Brian Degn Mårtensson på, at Danmark har en lang og stolt tradition for specialpædagogik, hvor der især i de gamle amter fandtes en række stærke faglige miljøer. Men mange af dem blev splittet op eller nedlagt efter kommunalreformen i 2007. Desuden går mange af specialtilbuddenes lærere snart på efterløn, og de unge har ikke nået at være i mesterlære. Derfor kalder de to redaktører det for sidste udkald, hvis den faglige tradition skal genoplives efter flere år med fokus på inklusion.

"Uden en fornyelse af specialpædagogikken, mens der stadig er ildsjæle at bygge på rundt om på skolerne, bliver undervisningen didaktisk tynd", siger Helga Borgbjerg Hansen og anbefaler, at specialskoler og specialklasser indleder det opkvalificerende arbejde med at beslutte, hvor i bogen de vil begynde.

"Hvis en skole vil opkvalificere sin danskundervisning, kan lærere og pædagoger læse kapitlerne om danskfaget sammen. Uanset om man begynder stort eller nøjes med at se på ét fag, kan man bruge bogen til at løfte sig selv, fordi man får et indhold, man ikke kan læse om andre steder", siger Helga Borgbjerg Hansen.

Du kan læse et uddrag af bogen via dette link:

Læs mere

Uddrag af "Specialdidaktik i teori ogpraksis"

Powered by Labrador CMS