OK24

De kommunalt ansattes forhandlere udtog i dag overenskomstkrav ved Forhandlingsfællesskabets repræsentantskabsmøde i Arbejdermuseets festsal i København.

I dag mødes OK24-forhandlerne for første gang

Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansatte har til formiddag enstemmigt vedtaget de fælles overenskomstkrav. Kl. 13 afleverer formand Mona Striib kravene og får KL's krav retur fra Michael Ziegler.

Publiceret

Det har været et vildt år for de kommunale arbejdstageres Forhandlingsfællesskab med Lønstrukturkomiteen og trepartsaftalen, der afsætter 6,8 milliarder til at løfte visse grupper lønmæssigt. Så formand for Forhandlingsfællesskabet, FOA-formand Mona Striib, var godt tilfreds med, at selvom Akademikerne denne gang forhandler overenskomst for sig selv, så var alle samlet i dag til det traditionsrige repræsentantskabsmøde i Arbejdermuseets festsal, og de fælles overenskomstkrav blev enstemmigt godkendt.

"Der er meget forskellige holdninger og positioner, så jeg er glad for, at det er lykkedes os at bøje os imod hinanden", sagde Mona Striib fra talerstolen og fortalte, hvordan man denne gang meget tidligt har talt med arbejdsgiverne og stille og roligt forberedt overenskomstforhandlingerne.

Fælles lønkrav ved OK24

1.1. Generelle procentuelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen for alle ansatte.

1.2. Reguleringsordningen videreføres, idet midler fra trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår holdes uden for reguleringsordningen. 

1.3. Der afsættes betydelige midler til organisationsforhandlinger.

1.4. Der afsættes midler til et fokuseret projekt for de lavest lønnede.

1.5. Provenu fra midler, der hidtil er blevet anvendt til ulempegodtgørelse/særydelser i forhold til store bededag, tilbageføres til anvendelse i organisationsforhandlingen.

Læs hele listen over Forhandlingsfællesskabets generelle OK24-krav

"Men så kom trepartsforhandlingerne, og så gik det hele i stå", konstaterede hun og fortalte, at hun ikke kender KL's krav på forhånd. 

Penge på bordet

Forhandlingsfællesskabet forventer en god økonomisk ramme for forhandlingerne:

"Vi går ind i overenskomstforhandlingerne efter en periode med høj inflation, der har medført et betydeligt reallønstab for alle. Det sætter spillepladen for OK-24, hvor vi vil have forbedret reallønnen i den kommende periode. Vi har desuden set, hvordan der på det private arbejdsmarked er indgået toårige forlig med tocifrede økonomiske rammer. Derfor forventer vi naturligvis en betydelig økonomisk forhandlingsramme ved OK-24", siger Mona Striib forud for kravudvekslingen med KL kl. 13, hvor hun kortvarigt mødes med arbejdsgivernes topforhandler Michael Ziegler i KL-huset i København. 

Tidsplan for OK24-forhandlingerne

 • Udveksling af krav på det statslige område

  DLF-medlemmer på statslig overenskomst er bl.a. lærere på private gymnasiers grundskoler, sosu-undervisere, lærere på Røde Kors' asylskoler, lærere på frie fagskoler, konsulenter i ministeriet mv. 

 • Udveksling af krav på det kommunale område

  Forhandlingsfællesskabet for alle kommunalt ansatte og de enkelte organisationer (for DLF-medlemmernes vedkommende Lærernes Centralorganisation/LC) afleverer deres overenskomstkrav til arbejdsgiverne KL og vice versa. 

 • Organisationsforhandlinger indledes

  Forhandlingerne mellem KL og de enkelte oganisationer om deres særlige områder indledes.

 • Generelle forhandlinger indledes

  Første forhandlingsmøde mellem de tekniske forhandlere fra henholdsvis KL og Forhandlingsfællesskabet for de kommunalt ansattes organisationer. 

 • Første politiske forhandlingsmøde

  De politisk valgte forhandlere fra henholdsvis de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagere har første møde. I spidsen står henholdsvis formand for KL's løn- og personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler, og formand for Forhandlingsfællesskabet, FOA-formand Mona Striib. 

 • Andet politiske møde

 • Alle organisationers specielle forhandlinger skal være i gang

 • Tredje politiske forhandlingsmøde

  Slutspurten indledes

 • De enkelte organisationers specielle forhandlinger afsluttes

 • Sammenkædning i Forligsinstitutionen

  Ved trepartsaftalen den 4. december blev det aftalt, at OK24-forhandlingerne afsluttes i Forligsinstitutionen, hvor forligsmanden vil samle de forhandlede overenskomstsforslag på hovedorganisationen FH's område i ét mæglingsforslag, som sendes til afstemning blandt de kommunalt ansatte. 

  Hvis flertallet på arbejdstagerside - eller i KL's bestyrelse - afviser mæglingsforslaget, kan der blive konflikt. Forligsmanden har dog kompetence til at udsætte varslede kampskridt. Er der fx varslet strejke, kan denne tidligst begyndes ved døgnets begyndelse på 5.-dagen efter de 2 uger, eller - hvis forligsmanden indenfor de 2 uger erklærer forhandlingerne for afsluttet uden forlig - på 5.-dagen efter forligsmandens erklæring. Hvis den varslede arbejdsstandsning vurderes at ville få vidtrækkende samfundsmæssig betydning eller i øvrigt skønnes at ville have uheldige konsekvenser for mulighederne for at opnå en fredelig løsning af konflikten, kan arbejdsstandsningen udsættes i yderligere 2 uger. Samlet kan forligsmanden altså udsætte en arbejdsstandsning med 2 x 2 uger + 4 dage.